Milieuclubjes halen bakzeil bij Beheerautoriteit Wadden

Voor een factor 10 minder kosten had ik dat veel beter, bondiger en grondiger gedaan

De regering liet een peperduur organisatiebureau AT Osborne met onderzoeks-rapport adviseren, wat uw Rechtse Hippie hier al jaren bepleit: geen private deelbelangen aan de sturende kant van Waddenbeheer! Wat we hier de Waddenoligarchie noemen, staande praktijk waarbij milieuclubjes de beheerdoelen opstellen waarop ze zelf financieel binnenlopen.

Het huidige bevoegd gezag (LNV/ RWS/I&M, Provincies) moet dus de regie houden, aldus Osborne. Ze willen geen milieuclubs aan opdrachtgeverszijde, want dit ‘bemoeilijkt de politieke aansturing’. Hoort u het ook eens van een ander.

We citeren:

AT OSBORNE 2019 Het eindadvies

Ook vonden ze een Regeringscommissaris overbodig als ‘Waddencommissaris’, die gelijke bevoegdheden zou krijgen als een Deltacommissaris. De urgentie zou niet hoog genoeg zijn. Er komen dus geen milieuclubjes in de Beheerautoriteit Wadden aan de opdrachtgevende kant. En dus roffelt de Waddenvereniging nu ontevreden op hun overbetaalde PR-trom.

Huilie huilie

We snappen de grieven wel hoor, van Lutz en haar Waddenvereniging. Want de spaghetti blijft gewoon, of wordt mogelijk NOG ondoorzichtiger. Het onderzoek van AT Osborne ‘onthult’ verder enkel wat iedere beter ingevoerde al lang wist. Maar dan voor een slordige miljoen euro gemeenschapsgeld extra, tenminste, zoiets kosten zulke onderzoeksbureaus met 3 mensen aan de schrijvende kant meestal makkelijk.

Een ander onderzoeksbureau Anderson en Elflix had in 2012 eigenlijk al het zelfde op een rijtje gezet. Die brachten de spaghetti aldus in kaart:

Overzicht organisaties uit beheer Waddenzee uit Anderson en Elflix 2012

Cora & Carola: Alles blijft zoals het was, maar met nieuwe naam
Maar ja, dan komt er een nieuwe regering met Cora en Carola, en die hebben ‘Nieuw Onderzoek’ nodig om bestuurlijke onwil en algeheel onbenul achter te maskeren. Dus gooi je even een miljoen euro richting een organisatiebureau, die in andere woorden en tabellen vertelt wat je horen wilt of al lang wist. En dat papegaai je dan vervolgens.

We lezen in de brief van Cora( Asfalt en Windmolens) en  Carola (LNV) aan de Tweede Kamer op 20 juni dat er een ‘Opdrachtgeversoverleg’ wordt ingesteld, waar het Ministerie van LNV de regie neemt met ‘twee onafhankelijke directeuren’. (= 2 belangenverstrengelde lobbyisten die je politiek benoemt, naar goed Hollands gebruik)

Meer dan nog een nieuw overlegorgaan voor in de achterkamertjes zal die Beheerautoriteit dus niet zijn, die de milieuclubs via Cora haar Staatssecretaris Stientje (D66) in het Regeerakkoord (2017) kregen.

We doen een plas en alles blijft zoals het was, zeg maar…Met een iets andere naam de zelfde belangenverstrengeling en ondoorzichtige spaghetti.

How I love this country 🙂

Bron AT Osborne: Wat al lang bekend was, dat is nu nog meer al lang bekend maar dan voor 0,5-1 miljoen euro extra

Er was al 1 (hoofd)beheerder, die heet Rijkswaterstaat
Herbert Bos en nog 2 auteurs van AT Osborne constateren ook dat er al lang 1 beheerder is voor de Waddenzee die het beheerplan schrijft. Dat is Rijkswaterstaat. Told you so… Natuurbeheer zit nu (opnieuw) bij LNV, zoals de afgelopen kwart eeuw al het geval was, behalve toen ’t bij Rutte 1-2 even naar EZ verkaste.

Ook daar schrik je niet echt van, zo’n ‘onthulling’…Joh?!

Rijkswaterstaat geeft ook op afstand de meeste publieke gelden aan beheer uit: 23 miljoen euro regulier beheer en nog 5-6 miljoen euro voor de Wadden Unit. Milieuclubs als Natuurmonumenten en de Landschappen in lobbyclub Coalitie Wadden Natuurlijk krijgen geld via de Provincies, en verdampen zo jaarlijks tussen 2 en 3 miljoen euro.

Daarnaast gaat het Ministerie van LNV (weer) over het beheer van visserij, wat eerder Economische Zaken deed (toen LNV daar onder was geplaatst).

Effathalaan 40 Voorburg, die kan ’t beste ontslagen worden en zijn hele RVO opgeheven

RVO verdampt 4 miljoen euro aan vergunningen-leges
Verwarring bestaat nu nog wel bij vergunningen. Het uit een fusie van Dienst Regelingen (LNV) en AgentschapNL (was Senternovem, publiek-private hybride lobbyclub) ontstane Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is nog betrokken bij de verlening van visserijvergunningen. Die RVO toucheert jaarlijks voor 4 miljoen euro aan vergunning-leges voor bijvoorbeeld Mosselpercelen, die ze aan het Ministerie van Financien afdragen.

Dan ben je dus al ondernemer die krom ligt van het belasting betalen, en moet je ook nog eens zulke hoge vergunningleges betalen…En de bureaucratie daar omheen met boeddhistisch geduld doorstaan.

  • Mijn (geheel gratis) advies zou zijn om RVO in zijn geheel op te heffen.

RVO verhuisde onder Rutte 1+2  mee naar het Ministerie van Economische Zaken toen LNV daar bij ging huizen (ministerie van ELI). Daar verdampen ze nu uit naam van Het Klimaat (Energie-dictaat Nijpels en Draijer) een slordige 73 miljard euro aan SDE+-subsidies voor energieindustrie in het landelijk gebied en in Natura 2000-gebied. Bijvoorbeeld 89 windturbines in PKB-gebied de Waddenzee, namelijk Windpark Fryslan.

De vergunningverlening daarvoor door Meindert Smallenbroek, woonachtig aan de Effathalaan 40 in Voorburg, dient hier opnieuw getoetst. De vergunningverlening voor visserij kan het beste in zijn geheel weer naar LNV. Het opheffen van RVO levert tevens een publieke miljardenbesparing die via belastingverlaging naar ondernemend Nederland kan terugvloeien.

Voor ondernemend Nederland is dus geen heilzamer daad denkbaar dan de opheffing van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) dat miljardenlek bij het Ministerie van ‘Klimaat’…..

Mijn eerdere bezwaar tegen oestergedrag Aante Nicolai en Sieben Poel (Rijkswaterstaat) en hun ongeloofwaardige argumentatie

De Waddenoligarchie en mijn Wob-procedure
De voorgeschiedenis van dit AT Osborne-rapport? Die kent iedereen die mijn Wob-procedure tegen Rijkwaterstaat al volgde. De milieuclubs en hun Coalitie Wadden Natuurlijk maar ook Rijkswaterstaat en Programma Rijke Waddenzee gingen met het advies van de Algemene Rekenkamer (November 2013) aan de haal.

Die Rekenkamer stelde voor om de bestuurlijke spaghetti te be-eindigen. Maar dat advies interpreteerden de verknoopte overlegclubs zeer creatief. In dat overlegcircuit onder andere een Regiecollege (met Rijkswaterstaat, Provincies, Staatsbosbeheer) en de milieuclubs (Coalitie Wadden Natuurlijk) waarmee zij innig verstrengeld zijn in bijvoorbeeld Programma Rijke Waddenzee (huist bij Rijkswaterstaat Noord, gefinancierd vanuit Ministerie).

In plaats van MINDER overlegorganen kwamen er nog meer, zoals de door Sieben Poel (Rijkswaterstaat) voorgezeten Opdrachtgeverscollectief Beheer Waddenzee (OBW). Waarin onder andere naam de zelfde belangenclubs uit het Regiecollege en de Beheerraad Wadden. En die stelden desubsidies zo af op zelf geformuleerde beheerdoelen en provinciale energiepolitiek (Henk Staghouwer Provincie Groningen, tevens Waddenfonds), dat ze er zelf maximaal op zouden binnenlopen.

Noordelijke Rekenkamer 2018

Waarschuwingen van de Noordelijke Rekenkamer over ‘belangenverstrengeling’ ten spijt. Mijn Wob-verzoek hierover aan Rijkswaterstaat werd reeds 2,5 jaar vertraagd door Rijkswaterstaat. Omdat je voorzag hoe mensen die financieel profiteren van hun eigen adviezen ook aan de bestuurskant poogden plaats te nemen.

Daartoe diende ook de ingebouwde belangendiscriminatie, die we in ons Wob-verzoek aan de kaak stelden; alle tot ‘beheerder’ verheven clubs, die komen voor maximale Waddenfonds-subsidie in aanmerking. ( + 40 % project), en de rest mag achter aansluiten. ‘Samenwerking’ is in Nederland dus een wat wolliger naam voor ‘corruptie rond de subsidiepot’.

Michiel Firet (Staatsbosbeheer, Lobby-Coalitie Wadden Natuurlijk, Programma Rijke Waddenzee) wil het ‘voedselweb completeren’. Staatsbosbeheer wil de duinen vernielen zodat een open verbinding tussen Wad en Noordzee ontstaat

Een kenmerkend voorbeeld van corruptie die zo niet heten mag, dat is Michel driedubbele Pet Firet. Die vormde het gezicht naar belanghebbenden bij ‘Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee’. Iemand die zowel deel was van Programma Rijke Waddenzee (PRW), Staatsbosbeheer als Coalitie Wadden Natuurlijk.

Staatsbosbeheer is nu uit die Lobbycoalitie gestapt. Ook dat is een stap richting meer bestuurlijke duidelijkheid. Immers, een overheidsorganisatie die in een lobbyverband voor particuliere deelbelangen zit, dat wekt bestuurlijke vervreemding in de hand.

GEEN achteruitgang kwaliteit (blz 35 bovenaan)

Postmodern onderzoek AT Osborne: laat iedereen leeglopen en je ‘gemiddelde gevoel’ is waarheid
Al met al lijkt dus een stukje gezond verstand te dagen op bestuurlijk niveau. Nu nog op inhoudelijk niveau.

ZO zie je dat ze bij At Osborne meer verstand van organiseren hebben dan biologie. Ik heb nog nooit van de gevlekte tureluur gehoord of de zwartkopreiger. Wonen die dan misschien in Afrika? Ook blijkt dus dat er niets klopt van de noodtoestand die fondsenwervende milieuclubjes steeds uitroepen.

Er is GEEN achteruitgang in kwalitieit van het Waddengebied sinds 1984 (ijkjaar Natura 2000 voor de Bern Conventie). En de zeespiegel stijgt nog net zo hard/traag als 110 jaar geleden. Het activistengeneuzel van Rolf Stuttenhelm over ‘De KLimaatverandering en de Zeespiegelstijging (2017) voor de Waddenvereniging verandert aan die FEITEN niets.

Lenze Hofstee, antikraak-miljonair…’beheerder’…

AT Osborne is weer zo’n typisch postmodern onderzoek van procesmanagers: je laat alle belanghebbenden verbaal leeglopen, en je gemiddelde gevoel is dan ‘waar’.. Of het ook logisch-rationeel hout snijdt is geheel ondergeschikt. Je vraagt je dus af hoeveel zo’n onderzoeksrapport heeft gekost. Voor een factor 10 minder geld, ben ik een stuk grondiger.

Zie ook de referentiewaarde voor ‘natuurkwaliteit’, die ‘zonder menselijk handelen’ zou zijn. Zonder menselijk handelen was Griend al lang weggespoeld. Gaat de kwaliteit dan voor of achteruit?

Een Waddenzee zonder menselijk handelen- bijvoorbeeld de grootschalige ontvening die al voor ’t jaar 1000 op stoom kwam- was mogelijk zelfs nooit ontstaan. Ook zie je dat ze plots ‘natuurONTWIKKELING’ de doelen binnensmokkelden. Natuurontwikkeling is ook menselijk handelen. Die ontwikkeling van nieuwe natuur gaat altijd ten koste van bestaande natuur.

Men bedoelde dus: wij willen onszelf aan het werk houden op publieke kosten. Hier zien we duidelijk de hand van fondsenwervende belangengroepen in de probleemstelling. Als je geen noodtoestand verzint over de ‘referentiewaarde’, dan komen hun subsidies voor ‘natuurontwikkeling’ op de tocht.

Vogeleiland Griend was zonder menselijk handelen al weggespoeld

Geen aandacht belangendiscriminatie particulieren Wadden
Helaas in dit rapport, noch in de Kamerbrief (die eigenlijk AT Osborne integraal aapt) aandacht voor de reeds besproken belangendiscriminatie tussen ‘gebruiker’ en ‘beheerder’.

Waarom mag een fondsenwervende actiegroep uit Zeist (Vogelbescherming), de Waddenvereniging of anti-kraakondernemer uit Haren (Stichting Wad) zich ‘beheerder’ noemen. Of een onderzoeksclub die belang heeft bij het afschilderen van een noodtoestand (NIOZ cs), en dus meer beslissen over de Waddenzee dan andere particuliere belangen?

Die belangendiscriminatie is nog steeds niet opgelost. Zo krijgen zij meer sturende invloed op beleid en toekenning van publieke gelden (aan zichzelf) dan alle andere belanghebbenden. Zulke belangendiscriminatie is onwettig, en daarop richtte mijn Wob-procedure bij Rijkswatesrtaat zich. Tot de dag van vandaag wachten wij vanuit Rijkswaterstaat op een antwoord op de vraag: op welk wetsartikel baseren jullie deze belangendiscriminatie?

Wij weten het antwoord al: slechts op historisch bedongen privileges, geld en lobbymacht. En daar verandert voorlopig dus niets aan. Aan die zekerheid van corruptie die zo niet heten mag, toegedekt met nu dus NOG een nieuw Opdrachtgeversoverleg Waddenzee, met twee ‘onafhankelijke directeuren’ (politiek benoemde lobbyisten). En weer een nieuw rapport van nog een onderzoeksbureau.

De stabiliteit van die realisatie ‘corruptie die zo niet heten mag’, dat heeft ook weer iets geruststellends in dit bananenland.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *