‘De Volkskrant’-lezers en journalisten haten zichzelf…

Het Media-Siberie aan de Van der Made-weg van DPG

In Villamedia, NVJ-ledenblad kon je 2019 lezen dat media-Belg Christian Van Thillo in 2022 zijn redacties van Volkskrant, Trouw en Parool verplaatst naar het Siberië van Amsterdam, de Van der Made-Weg 40 (buiten de ring), een industrieterrein waar ook de drukkerijen zijn gevestigd. Nu zitten ze nog aan het Jacob Bontiusplaats, inpandig bij de Gemeente Amsterdam.

Siberië past als Journo-Goelag beter bij het vak dat media-arbeiders van de Volkskrant, Trouw en Parool uitoefenen, als werkezels voor het wereldfederalisme. (2030 Agenda)

Je zou de DPG-titels even goed kunnen fuseren tot ‘De Waarheid’, het partij-orgaan van het Rutte-regime en haar 2030 Agenda. De macht van het (subsidie)geld dicteert nu de inhoud van het DPG-imperium. Onduidelijk is nu welk deel van de 1,64 miljard euro omzet (2019) uit staatssteun bestaat. Transparantie ontbreekt.

De Persgroep (DPG aan de Jacob Bontiusplaats 9, de Gemeente Amsterdam zit in het zelfde pand gevestigd

De Volkskrant bestaat 100 jaar. Hoera.
Om de psyche van de Volkskrant-lezer te doorgronden-  waarom laat je jezelf tegen betaling uitschelden, ontmenselijken en richting dictatuur voeren – eerst een klein stukje historie. Hoe de zelfhatende Westerling kon ontstaan afgelopen eeuw, leidend tot ‘De Volkskrant-abonnee’.

En welke rol ‘De krant’ daarbij speelt met ‘De Kwaliteitsjournalistiek’ in deze ‘week van de Kwaliteitsjournalistiek’ op Interessante Tijden.

De vroeger als ‘Augurkenbode’ bekend staande krant, huisblad voor de PvdA (-of-erger), heeft een aparte ontstaansgeschiedenis. Die hangt samen met de heropleving van katholiek zelfbewustzijn eind 19de eeuw. Nu zou je dat niet zeggen, maar voor de overstap op het internationaal socialisme/liberalisme in de jaren ’60 waren ze Rooms.

Het katholicisme was sinds de Reformatie (1580) uit de zeven provinciën gebannen. De Joden veroverden hier eerder (1798) hun grondrechten (bij instelling Bataafsche Republiek dan ‘De Paapschen’.

Katholieken kregen in de Franse Revolutie (moeder aller Rode revoluties) nog een gevoelige knauw in alle landen, waar het Franse leger huishield. Maar vervolgens maakte het katholicisme haar wederopstanding door.

Yeah! De hele kustummerdjurnie. 🙂 Wanneer Nederlanders niets te zeggen hebben, vervuilen ze de taal met Amerikaanse turbokreten

Gevecht tegen De Staatsalmacht
In ‘Het Gevecht tegen de Leviathan’ (proefschrift) van Emiel Lamberts lees je hoe die heropleving in Vlaanderen plaatsvond, terwijl atheïstische stromingen (liberalisme en socialisme) en progressieve stromingen (nationalisme) ‘De Staat’ promoten als geluksbrenger.

De katholieke kerk claimde weer voorzichtig haar rol als moderator tussen burger en Staatsalmacht (“De Leviathan’) Wie als cultureel-politieke zuil wil overleven, die heeft vervolgens ook eigen media nodig. Uit die wens ontstond 1921 dan dus De Volkskrant.

Zo ontstond vanuit de Protestantse hoek een geheel eigen reactie op de atheïstische golven van de Franse Revolutie en marxisme: de Anti-Revolutionairen van Abraham Kuijper. Die beseften goed, dat Staatsonderwijs leidt tot staatsindoctrinatie.

Dus richtte Kuijper een ‘Vrije’ Universiteit op. Van hem en Groen van Prinsterer lenen wij het motto ‘van de overheid kan niet enig goeds komen’. Zou Kuijper zijn creatie (VU) nu terug zien, hij zou zich in zijn graf omdraaien.

Het zelfde graf-omdraaien geldt voor de mensen die De Volkskrant oprichten. Hoe kon dat?

Het imago tel alleen nog aan de Jacob Bontiusplaats 9

Avondklok en de dood van Brandsma
Daartoe moeten we de agressieve hoofdstroom van de mainstream (internationalisme van miljardairs/bankiers) beter schetsen. Zo werd de ‘liefde voor het eigene’ ingeruild voor ‘horigheid aan internationale instituties’. (globalisme)

Het had anders kunnen lopen, zo leek het.

Overal eind 19de eeuw verschenen in Nederland die typische neo-gothische kerken, als uiting van die katholieke heropleving. Titus Brandsma liet zelfs een Bonifatius-pelgrimsoord bouwen in Dokkum in Middeleeuwse kloosterstijl (1933). Brandsma sneuvelde in de handen van de nationaal socialisten voor zijn verzet tegen de Leviathan.

Die socialisten liepen Nederland in 1940 onder de voet en stelden in 1944 de Avondklok in.

De verzetskranten Het Parool en Trouw ontstonden toen. Het Parool haar aanhang bestond uit een andere tak van socialisten dan de nationaal georiënteerde nazi’s. Daar vond je communisten die het Leninistisch Avondland hoopten in te stellen, wanneer de concurrentie (nationaal socialisten) was weggejaagd.

Bij Trouw vond je aanhang van de linker-vleugel van de Anti Revolutionaire Partij (ARP). Een mengel van mensen die het Abraham Kuijperiaanse principe van ‘Soevereiniteit in eigen kring’ hielden. En het extreem links georiënteerde spul, dat later via protestantse splinterpartijtjes zou fuseren met de Communistisch Partij Nederland (CPN) tot Groen Links. (1987)

Titus Brandsma was een held, hij werd moderne martelaar voor het katholieke geloof (1942)

Nieuwe Wereld Orde
Lees het werk van John Gray over het chiliasme (eindtijd-verwachting), dan begrijp je wat die crypto-communisten met christenen gemeen hadden. Het eindtijd-fanatisme is bij communisten gelijk aan dat bij losgeslagen evangelicalen (van wederdopers tot adventisten), die zich niet door rede en traditie willen laten bezinnen.

Zulke sektes bestrijden anders-gelovigen (dus ook christenen) altijd met vuur en zwaard. Dat gaat al zo sinds de Donatisten van de 2de eeuw, maar het voert te ver om daar nu op in te gaan.

Communisme is dus een eindtijd-religie waarin de mens zelf de positie van God claimt, die andere mensen wil ‘verbeteren’ (overheersen) om zo het Nieuwe Jeruzalem/The Great Reset/De Transitie/De Nieuwe Wereldorde te realiseren.

Geef het Beestje een naam, de ideologie is van een zelfde gnostieke komaf (lees ook mijn verhaal in Epoque 10 over het transhumanisme)Wat, vraagt de reeds half afhakende lezer, heeft die historie nu in godesnaam van doen met De Volkskrant en Christian van Thillo?

Hoofdstuk 6: ‘The New World Order’ HG Wells 1940. Wells was van de Fabian Society

Alles. Een krant is geen eiland, los op zichzelf, maar een product van een omgeving.

In 1940 schreef HG Wells, kennis van Lenin en Stalin, ‘The New World Order’ als blauwdruk voor de post-WO2-wereld, die in Bretton Woods (1944) werd uitgewerkt. Mondiale instituties zouden de economie topdown dicteren, zo vonden economen als John Maynard Keynes (New Deal, nu Green Deal)

Het IMF, Wereldbank, Verenigde Naties, ‘Mensenrechten’, dit alles zou boven nationale soevereiniteit gaan staan: gaat al een lampje branden? (hint: internationalisme, anti-patriottisme!) Via de media en staatsonderwijs kregen we ingehamerd dat ‘nationalisme’ de wortel van alle kwaad was.

Het INIT homocafe

Terwijl die stroming in de 19de eeuw nog ‘progressief’ heette, hielpen de media de rebranding tot ‘extreem rechts’. Terwijl Hitler en Mussolini socialisten waren. Dus zodra Fortuyn opkwam ‘extreem rechts’, en zodra Thierry weer herstelt: ‘extreem rechts’.

Zo werd ‘rechts’ gelijk aan ‘slecht’ dus is extreem rechts ‘extreem slecht’. Terwijl extreem links- Femke Halsema haar vriendjes- ‘iets teveel van het goede’ heet. Zoals ‘zwaar christelijk’ het zelfde betekent als ‘heel erg stinkend’, maar ‘heel zwaar liberaal: iemand?’.

Alleen zelfhaat en je land opofferen aan een kliek van internationalisten, dat is ‘de Partijlijn’. Zie je het nu nog niet?

De homobar van De Volkskrant/Het Parool/Trouw bij de Tsaar Peter-straat

Twee varianten staats-aanbidders (Leviathan)
De Volkskrant, die verloor na 1945 niet ‘per toeval’ haar katholieke wortels, om het broeinest te worden van de PvdA of nog erger. Niets in de politiek is toeval, en als dat zo lijkt dan is dat zo gepland.

De anti-christelijke tendens die de Volkskrant in de revolutionaire jaren ’60 omarmde paste perfect in de in gang gezette wereldpolitiek, die in Nederland onder de naam ‘De Doorbraak’ na ’45 moest worden gerealiseerd.

Die beweging beijverde volledig goddeloze politiek, waarin de confessionelen verdrongen zouden worden door liberalen en socialisten: dus twee smaakjes van Staats-macht en internationalisme, verpakt als ideologische tegenspraak. (‘De Leviathan’) Of je de grenzen nu open zet voor ongenode gasten van de asielindustrie, of je vult de zakken van de bouwlobby op die wijze: wat is het moreel-culturele verschil?

Omringd door 1 grote bouwput: Das Kapital

Das Kapital werd de enige waarde, ieder werkezel van ‘De Heilige Economie’.(bankierswinsten via ‘The Managerial Revolution, permanente oorlogseconomie, en wereldregering met Europese Unie als tussenstap)

De PvdA werd in 1946 opgericht, De Stichting van de Arbeid (1945) en de Sociaal Economische Raad (SER) zagen het licht, om de topdown-bestuursarchitectuur vermomd als ‘democratie’ te installeren, met ‘Das Kapital’ als richtsnoer.

De vernietiging van de conservatieve zuil, was dusdanig succesvol, dat de Katholieke Volkspartij (KVP) uit arrenmoede met de protestanten moest fuseren tot CDA onder groen wereld-federalist Ruud Lubbers (Earth Charter 2000). Zo murw gebeukt waren ze door het modernisme-materialisme.

INIT: ‘informatie’ en ‘data’ als ‘handel’ (SDG 9, Surveillance Capitalisme. zie Epoque 11)

De Rode Grondwet dankzij Rode massage
Het overdragen van nationale bevoegdheden naar internationale instituties, culmineerde in 1983 zo in de nieuwe Grondwet, met dat bizarre Artikel 1: Gij zult niet waarnemen wat gij ziet, noch omgaan met wie U zelf verkiest, dat bepaalt De Staat voor U (Nondiscriminatie).

De Nederlandse Grondwet is diep-Rood, druipend van Staats-almacht van werkgelegenheid tot het onderwijs. Je mensenrechten zijn ook niets waard, wanneer ‘De Staat’ dat zo uitkomt. Druipend van (morele) willekeur. Net als de Volkskrant die claimt vrouwenrechten belangrijk te vinden (de slachtoffercultus), en die tegelijk verhalen over de seksclub Yab Yum aanprijst (vrouwenhandel, iemand?)

MOET U ZIEN: Vrouwenhandel en exploitatie,

Moreel relativisme en materialisme (satanisme) is wat het socialisme-liberalisme predikt: (morele)grenzeloosheid, zelfhaat. Het is toch veel leuker om met je geliefde te zijn, dan te ejaculeren in een openbaar zaad-toilet. Laat staan dat je moet gluren naar andere parende mensen, alsof je biologisch veldwerk doet vanuit je schuilhut. ‘Ja, hij gaat errrrrr NU in…’ Moet je dan applaudisseren?

Als boreaal-provinciaal heb je genoeg aan wildlife in het wild, zonder die nihilistische atmosfeer er omheen. Conservatieven beschermen vrouwen veel beter dan progressieven, zodat ze meer in hun waarde blijven.

De volgende denkstap die je moet nemen, dat is het verband tussen maatschappelijke juridisering, ontworteling, progressivisme en internationalisme. Zodat je nu met een ‘Grondwet’ zit die (nu) evenveel praktische waarde heeft, als de Volkskrant wanneer je WC-papier op is.

INIT

Die diep-Rode Grondwet van Tjeenk Willink cs. had al in de jaren ’50 gerealiseerd kunnen zijn, maar de volksgeest was nog niet afdoende rood gemasseerd. Daartoe gebruik je de media. IN 1983 wel, en verdragen van de Verenigde Naties als het Verdrag van de Rechten van de Mens, werden overgezet naar onze- of beter gezegd HUN- Grondwet.

De afdeling Staatspropaganda heeft haar eigen website ‘De Nederlandse Grondwet’, waarin hun Ministerie van BZK zichzelf in het zonnetje zet. Daar lees je enkel over de 23 Grondrechten, die gelden zolang dat de UBO’s goeddunkt.

Wat belangrijker is, dat zijn de uitzonderingsbepalingen, want de Grondwet telt liefst 142 artikelen die vrijwel niemand kent. Maar eigenlijk kun je die Grondwet samenvatten als volgt: De Overheid heeft altijd gelijk/mag vrijuit je leven ruïneren.

Liefst 142 artikelen in de Grondwet, wie er 3 kan onthouden weet al meer dan 99% van de Nederlanders

Artikel 90: Nederland helpt nationale soevereiniteit afschaffen
Met name artikel 90 is interessant omdat wereldsocialist Mark Rutte, dit artikel aanhaalde (‘the kingdom remains firmly committed’) om bij Klaus Schwab (World Economic Forum) in een goed Volkskrantje te komen.

Nederland streeft naar ‘de bevordering van de internationale rechtsorde’: oftewel, de overdracht van nationale zeggenschap naar internationale instituties als de Verenigde Naties, de WHO enz.

Bij realisatie van het wereldfederalisme/socialisme van de Nieuwe Wereld Orde, speelde de PvdA-agitprop van De Volkskrant haar eigen rol, en hun Tjeenk-Willink bij de Raad van State. Net als de PvdA-agitprop van De Leeuwarder Courant, die eigendom was van het cultuurfonds van de PvdA:

 • Het JM-fonds.

Ziet U nu eindelijk waar ik naar toe wil? Oh ja, de Leeuwarder Courant is nu van die andere media-Belg, Thomas Leysen, tevens eigenaar van Telegraaf en NRC Damesblad.

Journalisten menen van zichzelf invloed uit te oefenen. Maar zij berichten immers slechts, wat hen via de instituties wordt aangereikt, ze varen uitsluitend mee met de hoofdstroom.

Dat ‘plasje doen over de politieke agenda’ heet ‘Het Nieuws’, dat wat de UBO’s en partijkaders belangrijk achten. Kwaliteitsjournalisten doen daar hun krietiese behoeften over, zodat via voor-tegenspraak het gewenste karrenspoor van de hoofdstroom gebaand wordt.

De tegenspraak maakt de propaganda geloofwaardiger.

Daarom kun je ook alleen als narcist succesvol zijn in ‘de journalistiek’: want je moet levenslang het tegendeel geloven, namelijk dat jouw schrijven er toe doet. Terwijl je slechts de hoofdstroom via voor-tegenspraak richting ‘fusie’ helpt. (dialectiek)

Doe je bekklep op, of je mag vertrekken

DPG Media Groep & het neo-liberalisme (Paars)
Het zichzelf als ‘links’ identificerende smaldeel zou haar ‘ideologische veren afschudden’ onder Wim Kok. Terwijl de VVD het mkb liet vallen en multinationals omarmde. Onder vleugels van de Verenigde Naties, vonden de internationaal socialisten en de neo-liberalen elkaar in hun ‘1 wereld’-streven en afkeer van nationale soevereiniteit.

Dat kennen we als Paars, en nu ‘Groen’, met de linkervleugel van de VVD (Winsemius, Nijpels, Rutte). Multinationals en ngo’s, durfkapitalisten, alles dat zich aan nationaal toezicht en grenzen onttrekken kan.

In ons Wagenings studentenhuis was de Volkskrant ‘de’ krant: je scheen een komkommer in een augurk te kunnen veranderen, door deze in de Volkskrant te wikkelen. Verstokt Links, dat haar eigengelijk in het toetsenbord ramde, terwijl Paars was opgestaan. Het verzuurde. “De Betere Wereld’ was er niet gekomen, alleen maar zo’n flutbaan bij de Volkskrant of PvdA-partijsecretaris, naar de behaarde oksels van Mariette Hamer kijken.

Had je daarvoor het Maagdenhuis bezet… Dat werk, och dat gehamer en die rancune bij ‘De Volkskrant’, de Rode moraalmeesters. Marcel van Dam.

(En BKB het reclamebureau van de ‘nieuwe’ PvdA en het internationalisten-netwerk)

Maar dit millennium zette huidig PvdA-burgemeester in Hilversum Pieter Broertjes, de neo-liberalere koers in van de Agenda 21 (nu 2030 Agenda CO2-zwendel, pleasen multinationals), die zijn opvolger Pieter Blok verder radicaliseert. Je kunt nu de Volkskrant niet opslaan, of de soft-coronaporno (‘helden van de zorg, leed op de IC’) en harde corona-porno (vals exacte statistieken) waaien je toe.

Voor beide geslachten op maat gesneden bangmakerij, opdat ze gewillig de spuit van Astra Zeneca, Moderna of Pfizer laten inplanten.

De Volkskrant is nu een verkoper voor de publiek gefinancierde miljardenwinsten van Moderna en Astra Zeneca

Paars Plus: Astra Zeneca ontmoet Josef Stalin via De Persgroep (DPG)
Oftewel: De Volkskrant is marketing voor de publiek gefinancierde miljardenwinsten van Astra Zeneca en Moderna. Tegelijk heeft Diep-Rood met lockdowns en dwangpolitiek ook een feestelijke tijd. Alleen zo kunnen zij ‘de wereld’ veranderen ( = andere mensen koeioneren met staatsagressie)

Uiteindelijk hebben non-confessionelen en internationalisten maar 1 ‘waarde’: geld en zichzelf. (Das Kapital) En Machts-wellust. Het is parasitisme verkocht als filantropie.

Dus naast multinational-marketing verkopen ze de 2030 Agenda-doelen (SDG 5 en 10) van hun Mariette Hamer. Dan er staat weer verdeel-en-heers-politiek van ‘racisme/discriminatie’ aangeprezen. Een aanval op je eigenwaarde, uit naam van menselijkheid.

Zaterdag stond 1 of andere verongelijkt kijkende vette negerin op de voorkant, die je beslist mooi moet vinden als fotomodel.

Anders wordt de Volkskrant boos, want Randstedelingen van de PvdA-of-erger schijnen de moraal in pacht te hebben. De Juridische Gokkast van D66 (‘De Rechtstaat’) en fruitautomaat der Advocatuur maakt steeds engere wetten, die je eigen oordeelsvermogen ondergeschikt maken aan dat van De Socialistische Staat. (non-discriminatie)

Het media-Siberie aan de Van der Made-weg

Actie-reactie-gewenste karrenspoor
Ze dwingen je tot non-discussie, verleiden je tot re-actie, zodat je morgen zal verdedigen waar je gisteren nog tegen was. Zo is de conservatieve zuil in Nederland nagenoeg verwoest, en een Eenpartij-Staat ontstaan. Daarin heet je ‘extremist’ als je iets anders te kiezen wilt, dan 50 tinten wereldsocialisme.

Hoe weinig verschilt zo’n regeringsvorm nu van de Boardroom-dictatuur die Van Thillo over zijn krantenmerken bracht? Uiteindelijk telt alleen het geld. En dus is een ‘neoliberaal’ hooguit een gediplomeerd communist, met meer geld op zijn rekening.

Wie niet in de pas loopt verliest zijn baantje bij De Volkskrant/Trouw/Algemeen Dagblad/Het Parool. Dus kan hij nu met Belgische mediasubsidies de Nederlandse kranten opkopen.

En zo kun je met de verbanning van de redactie vanuit het Oosterdok (Amsterdam Centrum Oost) ook een mooie schifting maken. De meelopers en orderopvolgers gaan mee, de angstigen die eigenlijk al nooit echt journalist waren. De rest wordt ‘communicatieprofessional’, gaat jaarverslagen redigeren of voor De Staat werken.

Voor de leugen die gedrukt staat

Dus blijft de geloofwaardigheid van zulke media enkel achteruit hollen tot agitprop. Het voeden van Westers schuldcomplex, CO2-zwendel verkopen je begrijpt niet dat mensen zichzelf door zo’n lelijke krant geestelijk laten kastijden. Dat je betaalt om voorgelogen en uitgescholden te worden. (CO2-uitstotende racistische besmettingsbron, schaam je dat je leeft = ‘De Volkskrant’)

 • Je leest dus alleen nog de Volkskrant, wanneer je een hartgrondige hekel hebt aan jezelf.

Laat staan dat je in zo’n glazen bak nog wil werken. De Wibautstraat (oude locatie, waar ik voor Het Parool werkte) was ook een sfeerloze betonkolos, maar dit Van Thillo-aquarium geeft koude rillingen. Laat staan dat je straks in Media-Siberie persberichtjes van de overheid/Astra Zeneca mag overtikken.

Uiteindelijk is ‘de media’ ook maar een bedrijf geworden, een industrie waarmee internationalistisch miljardairs hun Great Reset promoten. Of het nu de Bertelsmann-Stiftung is (eigenaar RTL) of Van der Vorm met zijn Financieele Dagblad. Kunstmatig houden ze een zieltogende patient, het oud papier in leven, als propaganda-speeltjes.

De culturele achterban van De Volkskrant gaat door het putje

Volkskrant ondermijnt zichzelf
Toch graven ze zo hun eigen graf, door te verschijnen als ‘de leugen die gedrukt staat’. Immers, met de lockdowns die De Volkskrant met Het Parool, Trouw en Algemeen Dagblad zo aanprijst, daarmee slopen ze de leeftocht van de eigen achterban.

De culturele sector (Volkskrant-lezers) gaat geheel op het hakblok, en heeft geen enkele weerstand buiten affiches in A’dam met ‘wij dromen de theaters vol’. Dat is ‘wij wachten tot we failliet zijn, en roepen hooguit ‘boeh’.

Traditioneel waren kranten de spreekbuizen van levensbeschouwelijke zuilen, die elkaar’s Nepnieuws onderuit schoffelden. Maar nu er nog maar 1 zuil is toegestaan/overgebleven (50 tinten liberalisme/socialisme), ontbreekt iedere wederzijdse tegenspraak.

Meer dan van merknaam verschilt de inhoud van Volkskrant, Trouw, Parool en Algemeen Dagblad niet. Je zou de titels kunnen fuseren tot 1 merk: ‘De Waarheid’, als partijkrant van Kajsa Ollongren en het leugenachtige corrupte Rutte-regime met haar 2030 Agenda.

Kan CFO Vroman mij vertellen hoeveel van de omzet bestaat uit subsidies?

Vragen aan DPG-management
Dus het is mij werkelijk een mysterie hoe DPG Media een groei in abonnementen kan claimen:

 • is de definitie van ‘abonnement’ veranderd? Zijn dat ook alle gratis tijdelijke abonnementen?
 • Welk deel van de 1,64 miljard euro geclaimde omzet is staatssteun?
 • Kan DPG Media mij een uitsplitsing van de inkomsten naar bronnen overhandigen?
 • En zo nee, waarom niet?

Media-Siberie van DPG. hier huizen de redacties van Volkskrant/Trouw straks, hahahahahahaha

Natuurlijk geldt ook bij De Volkskrant: Wie betaalt, die bepaalt de inhoud. Wanneer je dat filter opzet, dan kun je best eens De Krant ter hand nemen als het WC-papier op is. Zo houdt ‘De Krant’ dan toch nog een nuttige functie in het huishouden van deze provinciale boreaal.

Maar je begrijpt dus steeds minder, waarom mensen betalen om zich te laten uitschelden door zo’n progressieve nep-intellectueel, die de aanval weer eens inzet op je tradities, omgeving en eigenwaarde.

Wie denkt zo’n jong wel dat hij is, daar in z’n Van Thillo-Aquarium? Schoon leedvermaak dus, wanneer ze straks naar Siberië verbannen worden.

3 Replies to “‘De Volkskrant’-lezers en journalisten haten zichzelf…”

 1. Beste Rypke ,
  en wat doe je eraan ? Niets. !

  Overigens ben ik het niet eens met de analyse. De oorzaak is enkel en alleen te vinden in de werking van het kapitaal.

  Ik was vroeger ook abonnee van de VK en was de gehele dag van slag als die een keer niet werd bezorgd.

  Tot ik het verhaal las in de krant zelf hoe een, wat ze noemen geloof ik , roofinvesteerder de Volkskrant wist op te kopen. Ondanks de beschermingsconstructie die ze hadden opgezet om de journalistieke integriteit te waarborgen.( een stichting ) Welnu , dat was het moment dat het kapitaal het won van de jourmnalistiek zoals we die kenden en het moment dat-ook- geschreven media marketing kanalen werden.
  Vanaf die tijd inderdaad nam de commercie het over . Ik kom uit Hilversum, waar tot op de dag van vandaag het icoon van die tijd, het schitterende gebouw van de AVRO, compleet met een concertzaal waar mensen zondags een concert konden bijwonen, al tientallen jaren te koop staat en het gebouw van de NCRV aan de Schuttersweg, eveneens een architectonisch pareltje, al heel lang in gebruik is door een verzekeringsbedrijf oid. Dat was laleammle het gevolg van de ‘vooruitgang’ door de werking van het ‘kapitaal ‘. Eeuwig zonde, maar wat doe je eraan. Het KRO – gebouw aan de Emmastraat werd inmiddels deel van een wooncomplex. Het enige wat nooit lukte was de macht van de publiek omroep breken tot op de dag vandaag . Iets wat al vanaf de 80 er jaren werd geprobeerd.

  We wisten toen al dat Rupert Murdoch de gehele wereld aan zijn vinger had. Rupert was de intieme adviseur van Tony Blair die , dankzij zijn diensten, de oorlog tegen Saddam hoessein kon beginnen. Gewoon omdat ie dat leuk vond met gevolgen die tot de dag van vandaag doorwerken. Miljoenen vluchtelingen en miljoenen doden. allemaal dankzij de media van Rupertje dus. Net zoals de MSM nu de wereld sturen. Nu inzake de de verwoesting van de planeet als hoogste doel. Eufemistisch aangeduid met ‘de green deal ”

  Ik ‘kijk’ al heel lang de VK en de MSM, maar lees vrijwel geen enkel artikel meer. Het is allemaal éen groot marketing verhaal en propaganda. Ik geloof dat steeds meer mensen dat in de gaten hebben.

  succes in de strijd .

  Mvr groet .

  Bert pijnse van der Aa

Laat een reactie achter aan P.S.M. Welbergen Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *