‘Sehr Geehrter Ortskommandant Sybrand Von Haersma Buma…’

De Brief die ons koffiedrinkers tot staatsgevaarlijke criminelen maakt

Ortskommandant van de bezette Sicherheitsregion (Veiligheidsregio) Fryslan, Sybrand Von Haarsma Buma overhandigde op papier 11 bevelen naar de koffiedrinkers op het Zaailand, waarmee hij artikel 9 EVRM (Vrijheid van Vergadering en Betoging) buiten spel zet.

De perceptie van de Gestapo ter plaatse bepaalt of wij opgepakt worden, niet strafbare FEITEN maar ‘gedragingen’…

Zolang nazi-maatregelen van kracht zijn als de Avondklok, zolang de ME op weerloze burgers in mept, zo lang zullen we de uitvoerders en verantwoordelijken in het Duits toespreken om het illegitieme en onrechtmatige karakter van deze (globalistische) bezettingsmacht te illustreren.

Het zal je vader maar zijn, ik heb zijn ogen ‘geblurd’ dus verwijt mij geen ‘privacy’

De Wierhiet hat ’n skel lut
Ons vreedzaam ontmoeten in liefde voor elkaar kan Verboten worden- volgens Ortskommandant Von Haersma Buma- via de in 1985 in werking getreden Wet openbare manifestaties (Wom artikel 6 en artikel 11)

Dat lukt, met uitzonderingsbepalingen als het zeer rekbare begrip ‘gezondheid’ die de regel van de Grondwet uit 1983 opheffen van Artikel 9 (Vrijheid van Vergadering). Zoals geschreven in de ‘ken uw recht-week’ en de Failed State-week. Met ‘flankerend beleid’ maakt dit leugenachtige en corrupte regime alle papieren grondrechten in de prakijk onklaar.

Ortskommandant Sybrand von Haersma Buma verwijst verder naar ‘meningsvrijheid’ (artikel 10 EVRM), maar wat hier in het spel is zijn geen meningen. Het is een onweerlegbaar feit dat voor anderhalvemeter-regels in open lucht noch mondkapjes enige bewezen gezondheidswerking is aangetoond.

Het Spertijd-ontheffingsbriefje van mijn oud-tante onder nazi-bezetting in voorjaar ’45

Ergo, de maatregelen zijn niet uitgevaardigd voor het beleden doel, slechts drie hersencellen en wat minder televisie per dag zijn afdoende dat in te zien.

Ze zijn uitgevaardigd voor de consequenties die de maatregelen op burgers in de praktijk hebben: het onklaar maken van onze grondrechten en het criminaliseren van normaal menselijk samenzijn. Het in eenzaamheid laten afsterven van bejaarden, het verwoesten van kinderlevens.

Voor de verwoesting van hoeveel duizenden levens van mensen in mkb, horeca, is  Ortskommandant Sybrand Von Haarsma Buma verantwoordelijk?

Dat andere Nazi-idee, Verenigd Europa, door Wallstreet (Jean Monnet) doorgezet en de Bank for International Settlements (BIS)

Individueel Noodbevel voor iedere burger
Wanneer Ortskommandant Von Haarsma Buma dan praat over ‘fundamentele beginselen van onze democratische rechtstaat’: in welke realiteit leeft hij dan?

Hij treedt die beginselen uit de Grondwet immers zelf met de voeten, door met  uitzonderingsbepalingen een vreedzaam samenkomen als normale mensen praktisch onmogelijk te maken.

Verbodsbepalingen uit De Wet openbare manifestaties worden ook volgens zijn webzijde Burgermeesters.nl bij uitzondering (extreme situaties) ingezet, zo lezen wij:

Een verbod is dus slechts bij hoge uitzondering gerechtvaardigd en dan met name als een bestuurlijke overmachtssituatie dreigt te ontstaan.

Daarvan is sprake wanneer de betoging naar redelijke verwachting gepaard zal gaan met dermate ernstige wanordelijkheden, dat er niet voldoende politie kan worden ingezet om de veiligheid van burgers en goederen adequaat te beschermen.

Baby bij onze spontane samenkomst die risico geeft op ‘ernstige wanordelijkheden

In een zaak tussen NVU-aanhangers en de gemeente Venray (LJN-nummer: AV3796) is dit gespecificeerd. Een verwachte confrontatie is onvoldoende grond voor een verbod.

In situaties waarin de Wet openbare manifestaties niet voorziet en toch ernstige vrees is wordt voor oproerige beweging, andere ernstige wanordelijkheden of van rampen of zware ongevallen, dan kan de burgemeester gebruik maken van de noodverordening en noodbevel.

Een noodbevel is te gebruiken om demonstranten te sommeren zich te verwijderen van een bepaalde plaats. Dit geldt met name als men afwijkt van de afgestemde route. Het noodbevel werkt individueel.

George Orwell voor BBC 4 in 1948: Precies zoals de moderne politie met haar romeo’s werkt

‘Strafbare GEDRAGINGEN’ in plaats van feiten..
De 11 bevelen die Ortskommandant Sybrand Von Haarsma Buma ons oplegt om elkaar te ontmoeten in de open lucht, werken in de praktijk als noodbevelen op individueel niveau. Alsof wij in de categorie vernielzuchtige criminelen van Antifa vallen, die vriendjes van Femke.

Immers, hij stelt dat er zoiets bestaat als ‘de veilige afstand van anderhalve meter’, oftewel de volmacht voor criminalisering naar willekeur. Ortskommandant Von Haersma Buma en zijn Gestapo staan te trappelen om ons aan boetes en strafbladen te helpen, door hun PERCEPTIE van ons tot strafmaat te maken:

Hij begint:

  1.  De demonstratie (wij demonstreren niet RZ) heeft een statisch karakter (nadruk is van de Ortskommandant) en vindt uitsluitend plaats op het Wilhelminaplein/Zaailand. Het maximum aantal demonstranten is 30 personen. Dit met het oog op het in acht nemen van de veilige afstand van anderhalve meter en het voorkomen van wanordelijkheden. (….)
  2. Sie mussen die durch Mir, der Gestapo und SA/BOA’s gegeben Anweisungen anhalten und auffolgen

Er zou (Befehl 5) ook een ‘organisator’ zijn, die als onbezoldigde NSB’er/BOA van Ortskommandant er ‘zorg voor draagt dat de deelnemers aan de demonstratie anderhalve meter afstand van elkaar houden en kunnen houden.

Wij komen spontaan samen. Ik demonstreer nooit, maar leg verslag met gekruide woordkunst.

Spionagestaat met camera’s bij de Waag

Woorden bij bestuurders zijn belangrijk. In plaats van Strafbare FEITEN als niet te tolereren te. beschouwen, stelt Befehl 8:

  • Strafbare gedragingen worden niet getolereerd

Dus de Ortskommandant Sybrand Von Haersma Buma en zijn Gestapo hun perceptie van ons bepaalt of wij gecriminaliseerd worden.

NSB’ers loeren op criminalisering

Wij betogen niet maar ontmoeten en bidden
In de praktijk kwalificeert Ortskommandant Sybrand Von Haersma Buma dus gezellig samen koffie drinkende burgers als naar willekeur te criminaliseren en op te pakken staatsgevaar.

Ten onrechte kwalificeert Ortskommandant Von Haersma Buma ons wekelijks samenzijn als ‘betoging.’ Hij stelt:

Deze betoging is niet bij de gemeente aangemeld. Dat betekent dat de hulpdiensten zich niet hebben kunnen voorbereiden. Gevolg hiervan is dat extra beperkende voorwaarden gelden.

Via twee drogredeneringen legt Ortskommandant Sybrand Von Haersma Buma adhoc een (in de praktijk) samenscholingsverbod op, waarvan de rechtmatigheid (net als de Avondklok) op zijn best discutabel is.

  1. Wij betogen niets, wij ontmoeten.
  2. Bovendien hebben wij helemaal niet om die hulpdiensten gevraagd. Wij komen als kerngezonde mensen in de open lucht en dus zonder enig gevaar voor ‘besmetting’ samen in een openbare openluchtruimte, als waren we een openlucht-kerk.

Levensgevaarlijk, zo’n baby

Horeca-Holocaust
Zou je bij iedere kerkdienst in Nederland van tevoren ook de hulpdiensten moeten voorbereiden? Er zijn ook kinderen bij, gezinnen die zelfs hun baby hebben meegenomen. Wij houden van ons land Friesland dus vernielen niets. Daarvoor moet je bij de import zijn en de vrienden van Femke (BLM/Antifa)

Technisch gezien valt zo’n baby dus ook onder noodbevel. Levensgevaarlijk voor de veiligheid en zo.

De open lucht is de enige plek waar ik mijn Friese landgenoten nog kan ontmoeten, omdat het bezettingsregime van Ortskommandant Sybrand Van Haersma Buma en Burger-Meesteres Femke Halsema ook samenzijn in prive-ruimtes heeft verboden, via uitvoering van de Horeca-holocaust.

Al die duizenden kleine bedrijfjes met hun families failliet dankzij Ortskommandant Syband Von Haersma Buma en zijn handlangers.

En zelfs verbod op het vieren van Kerst met je hele familie. Zo extremistisch en radicaliserend zijn de nazi’s in 40-45 niet geweest. Behalve dan tegen de 130 duizend weggevoerde Joden. Hoeveel duizenden mkb- en horecagezinnen zullen ten ondergaan door de coronamaatregelen?

Je moet altijd alles in context zien. De ene dode is niet erger dood dan de andere dode. Hoeveel mensen overlijden doordat hun behandeling voor bv kanker werd stopgezet? De duizenden miljarden euro’s schade door covid-maatregelen en CO2-politiek zullen ook duizenden doden veroorzaken (cost induced fatalities)

Er is een directe relatie tussen gezondheid en welvaartsverlies.

Koffiemomentje, wij betogen helemaal niet, wij ontmoeten…

Openbare ruimte is van hunnie, niet van burgers
De enige mogelijkheid tot legale ontmoeting van landgenoten is dus de openbare ruimte. Tenzij die openbare ruimte dus eigenlijk niet ‘openbaar’ is, maar ‘van hunnie’. En dat blijkt in de praktijk dus ook het geval. Kortom: in de praktijk is dus het hele land bezet door een vijandige (globalistische) bezettingsmacht, de grond is ook van hunnie.

Opmerkelijk is de jurisprudentie van de Rechtbank in 2017, die een conferentie met 29 Haat-Imams van de Al Fourquaan Moskee op grond van Artikel 9 (Vrijheid van Vergadering en Betoging) WEL goedkeurde. Dus kromzwaardpredikers mogen wel samenkomen.

Als het maar haat zaait tegen de autochtone bevolking van Nederland, de christelijke traditie en eigen tradities is het goed bij D66/Die Partei. De rechter/ D66 stelde:

Met in achtneming van het voorgaande oordeelt de rechtbank dat de door eisers georganiseerde Islamitische conferentie moet worden aangemerkt als een uitoefening van het recht op vergadering en betoging, als beschermd door artikel 9 van de Grondwet.

Door met zijn besluitvorming te verhinderen dat de uitgenodigde gastsprekers kunnen spreken en worden toegelaten tot de conferentie, heeft verweerder op ontoelaatbare wijze inbreuk gemaakt op dat recht.

Die drugscrimineel-lookalikes mogen wel bij elkaar

Politie beschermt KOZP maar valt ons als Gestapo aan
Het verschil met de Islamitische haatpredikers is dat wij dus in de open lucht samen komen, zij in hun moskee. En vooruit, zij kwamen met 29 Haatimams samen, wij zouden wel eens met meer dan 30 kunnen komen.

Zodat we allemaal als individu onder Noodbevel zijn gezet en naar willekeur gecriminaliseerd kunnen worden. Waren wij Islamieten geweest, dan had dat natuurlijk weer niet gegolden, want dan had D66/De Rechterlijke Macht plots heel onafhankelijk en rechtstatelijk ingegrepen, om hun narcistische D66-ego’s te bevredigen.

Of wanneer je als drugsdealer-lookalikes samenschoolt bij de Waag. Anderhalvemeter? Zolang je de nationale eenheid van Nederland ondermijnt en de eigen tradities krijg je vrij spel en/of subsidie.

Niemand houdt zich nergens aan die regels die nergens op slaan

De chef van dienst van de Politie Leeuwarden vertelde vorige week maandag telefonisch om 16:00 (een gekwetste collega bereidde een aangifte tegen mij voor, maar ik hoop liever met die man een normaal gesprek te voeren) dat zij de haatpredikers van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) nog hadden beschermd, ‘omdat mensen daar nog wel geweld tegen plegen’.

Die beschermen ze dus.

Ben je dus voor je eigen land en tradities, dan bejegent dit regime je dus als criminelen, voor normaal samen zijn en ontmoeting. Dan beschermt de politie je niet maar valt je aan als Gestapo, en hun ME mept weerloze demonstranten het ziekenhuis in.

Kortom: we zijn dus bezet door een vijandig regime. Men zegt weliswaar van niet, maar in de praktijk IS het wel zo. Daarom zullen we alle verantwoordelijke gezagsdragers en uitvoerders van deze staatsterreur voortaan in het Duits aanspreken.

Het zal je vader maar zijn…. Deze man had ook de Joden op de trein gezet… (‘joah, zo zijn de regels, het is ook maar mijn baan’)

Vrouwe Justitia in Verval
Conclusie: Ortskommandant Sybrand Von Haersma Buma zijn Gestapo kan ons- zo tonen de 11 bevelen- zonder enige Grondwettelijke onderbouwing naar eigen willekeur in elkaar slaan en aan een strafblad helpen. Omdat vrijwel iedere vorm van normaal menselijk gedrag en menselijke handeling tot strafbaar ‘feit’ is gemaakt.

De perceptie van de aanwezige Gestapo, zal afdoende zijn om er op los te meppen, mensen te intimideren en criminaliseren. Die trend past in de observaties die Vrouwe Justitia in Verval beschrijft.

Dat de rechtstaat volledig rot is. Dat konden mensen bij Avondklok-rechter Tan-de Sonneville nog eens live zien. Wist U dat alle banktegoeden van Stichting Viruswaarheid zijn bevroren, terwijl ze niet enig strafbaar feit begingen? Enkel omdat ze deze terrorristische corrupte overheid met feiten van repliek dienen.

Deze leugenachtige corrupte overheid heeft al haar morele gezag verloren, en handelt als terreurregime. Ze zien ons niet als mensen, maar als CO2-uitstotende planeetverpestende en te muilkorvende besmettingshaarden.

Met ander gezicht komt de zelfde mens-vijandige ideologie terug

En toch, juist daarom zullen wij blijven samen komen in liefde, gebed en ontmoeting, biddend dat sociopaten als Ortskommandant Sybren Von Haersma Buma en Burger-Meesteres Femke Halsema worden vrijgezet van hun boze geesten en weer ethisch functionerende mensen worden

Zowaar er een God is die rechtvaardig is, Hem komt de wrake toe.

Ik begrijp dus niet dat- Ortskommandant Sybrand Von Haersma Buma- dat U zichzelf nog kunt zien als ethisch functionerend mens. Of had U die indruk zelf ook al opgegeven?

Dan overleef je de infectie met een vleesetende bacterie en ben je nog steeds ethisch dysfunctioneel. Meestal worden mensen na zo’n ervaring juist meer eerbiedig voor het menselijk leven.

 

One Reply to “‘Sehr Geehrter Ortskommandant Sybrand Von Haersma Buma…’”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *