SDG 15-hoer Ellen van Reesch, vijand Gelderse boer

SDG Spotlight gaat over grondroof (SDG15) uit naam van verzonnen Co2 en stikstof-‘crises’

Via de 17 SDG-doelen vestigt de Milieumaffia- een mix van private consultants met overheid-achtergrond, ngo’s en ambtenarij- nu een totalitair regime op lokaal niveau, met de slagzin ‘De Vrijblijvendheid voorbij’ van het SDG Spotlight-report en ‘Leaving noone behind’ (je moet je aan onze leugens onderwerpen’). Gelderse boeren zijn al de klos, die moeten nu plots ‘koolstof vastleggen’, terwijl de landbouw sinds haar uitvinding 10 duizend jaar terug dat al doet: dat heet ‘gewas groeien’. 

Uren vergaderen op eigen kosten terwijl zij factuurtje schrijven, greep op grond via CO2

Carbon farming gebeurt al sinds uitvinding landbouw
Momenteel worden boeren weer belaagd door de overheid in samenwerking met Milieufederaties en Wageningen UR: nu moeten ze weer ‘koolstof vastleggen’ in de bodem om ‘de doelen’ te halen van 55% reductie van je (bewegings)vrijheid in 2030. (CO2-reductie)

Daarover heeft Wageningen UR weer wetenschap op bestelling gemaakt:

De Provinciale Staten in Gelderland hebben de ambitie vastgesteld om in 2030 de uitstoot van broeikasgassen in Gelderland 55% lager te laten zijn dan in 1990. Ook koolstofvastlegging in bodem en vegetatie moet hier aan bijdragen. In deze studie is de potentie voor CO2 vastlegging in Gelderse landbouwbodems in kaart gebracht. Het gaat dan om potentie voor verschillende maatregelen en ook waar (regio en grondsoort) deze potentie hebben.

Meer blijvend grasland en het toepassen van extra vaste mest hebben de hoogste potentie voor Gelderland, gevolgd door mais in grasland met strokenfrees en de 60-20-20 optimaal landgebruik en het zaaien van een vanggewas/groenbemester na de oogst.

Voorbeeld van klimaatkachel die jaarlijks 50 duizend ton CO2 uitstoot, maar op papier CO2 neutraal zou zijn. Meten met twee klimaten

Boertje pesten met CO2: meten met twee klimaten
Natuurlijk is CO2-reductie niet ‘the issue’, it’s about the transition/revolution. We hebben bij milieuclubs gewoon met ordinaire communisten te maken, natuur noch boeren noch wat ook interesseert ze ene moer: het gaat ze alleen om zichzelf, machtshonger en zakkenvullen.

Wanneer we dan toch even een technisch detail noemen: wanneer je in Gelderse boerenbodem per jaar 0,2 Mton CO2 wilt vastleggen, dat is 1/25ste van de CO2-uitstoot die een biomassabijstokende Amercentrale uitstoot met SDE+subsidie uit het Energieakkoord. Maar dan heet dat op papier CO2-neutraal, ookal stelt ook de KNAW vast dat je met biomassastook geen CO2 reduceert.

Of neem zo’n Klimaatkachel van Staatsbosbeheer in Purmerend die evenveel tonnen CO2 jaarlijks de lucht in blaast als dat ze zeggen te besparen, in Ede is ook zo’n houtstoker gebouwd met subsidie van het Nationaal Groenfonds. Slechts enkele van die klimaatkachels stoten evenveel CO2 uit als wat Gelderse boeren dan (op papier in theorie) na veel vergadersessies-uurtjefactuurtje consultants- dan zouden ‘vastleggen’.

Maar zij krijgen subsidie om CO2 UIT TE STOTEN, maar dat heet op papier dan CO2-neutraal… en de boeren moeten betalen om op papier in theorie CO2 vast te leggen. Er is geen morele noch legitieme reden deze leugenachtige corrupte overheid met haar milieumaffia nog 1 seconde serieus te nemen.

Civitas Christiana snapt het ook al, nu U nog (op blz 130 wordt ook Interessante Tijden aangehaald)

Dat even voor de context van CO2-vastlegging in Gelderse boerenbodems. Dit is uitsluitend Rode politiek, CO2 gebruiken om greep op andermans grond en bedrijf te krijgen. Klassiek ‘meten met twee klimaten’.

Immers: bij politiek besluit is gesteld ‘hout stoken is CO2 neutraal en subsidiabel’ door Sandor Gaastra, Ernst Paul Nas en Meindert Smallenbroek van het Ministerie van EZK. En bij politiek besluit is opgelegd dat  CO2 van boeren per definitie wel afgeknepen moet. Iedere liter dieselolie voor de trekker moeten boeren daarom in de boekhouding noteren.

Het gaat er om dat er vanuit de ambtenarij zo een papieren grijper wordt gemaakt om privaat eigendom af te schaffen. Dat is de consequentie van alle ‘Problematique’ waarmee de milieumaffia Nederland al sinds de jaren ’70 kwelt. Wat is ‘CO2-vastlegging’ ook anders dan een co2mmunistische hertaling van ‘plantengroei’, of fotosynthese. Sinds het ontstaan van bladgroen in de oersoep wordt er al CO2 ‘vastgelegd’ door de natuur.

Subsidietabel jaarverslagen ‘Groene 11’ in 2018

Wie menen deze mensen wel dat ze zijn?
Hier zie je het typische publiek-private mengsel aan mensen waarmee je als grondeigenaar geconfronteerd wordt, provincie-ambtenarij, private consultants en de milieumaffia van milieufederaties die het op je grond hebben voorzien. Zo werkt de hele opzet van de 2030 Agenda, die mix van privaat-publiek, privaat gewin op publieke kosten, bonnetjes zoek:

Bidt voor haar

Ellen van Reesch, een door de provincie ingehuurde private consultant die de CO2-kluisters aan het mkb moet opleggen. Zij studeerde Ruslandkunde en weet dus als geen ander hoe je onder groene vlag de Eurosovjetunie kan vestigen.

Die mag zich dan ‘programmaregisseur Landbouw en Grondgebruik noemen. Boeren mogen zich dan gaan richten op ‘Carbon Farming‘. Wat natuurlijk kolder is. Alle landbouw sinds de uitvinding van de landbouw was via het groeien van gewas al ‘CO2-vastlegging’.

Ellen van Reesch werkte 21 jaar voor de Rijksoverheid. In 2015 toen de SDG’s van de 2030 Agenda vanuit die overheid werden uitgerold begon ze lekker voor zichzelf als SDG-consultant. Kortom, eerst maakten ze een wettelijk kader voor het eigen verdienmodel, dat ‘Energieakkoord’ en de SDG’s. En vervolgens gaan ze daar als privaat consultant op cashen zo meldt de Linkedin-pagina:

Na 21 jaar Rijksoverheid en internationale samenwerking ben ik in 2015 verder gegaan als zelfstandig adviseur, met als focus de VN-agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling. Mijn doel is bij te dragen aan de maatschappelijke transitie naar een sociaal rechtvaardige en ecologisch duurzame samenleving. Mijn kerncompetentie is het verbinden van invalshoeken en organisaties in gezamenlijke processen van beleids- en visievorming, programma’s en uitvoering van activiteiten.

Ik help bij het vertalen van ‘abstracte’ (duurzaamheid)doelen naar concrete handreikingen, aanpakken en rapportages.Ik ben auteur van het eerste Nederlandse SDG Spotlight Report (verschijnt 1 maart 2021).Daarnaast richt ik me op natuur, milieu en duurzame ontwikkeling in het omgevingsbeleid van gemeenten en provincies. (Omgevingswet! RZ)

Worldconnectors is evenknie van de door Ministerie BuZA gesteunde Stichting SDG Nederland

Van Reesch is kortom als mens moreel mislukt, de deugmensdievegge die zichzelf op publieke kosten verrijkt over de rug van ondermeer boeren. Zij bereidt kortom de diefstal voor die de Omgevingswet met zich meebrengt, die lokaal in werking treedt in 2022.

Dan zit de 2030 Agenda in alle ruimtelijk beleid in beton gegoten.

Wie vindt dat ik overdrijf is slecht op de hoogte: bestel eerst de Epoque nr 11 over de 17 SDG Doelen: de milieumaffia heeft voor mij na 10 jaar onderzoek geen geheimen meer. Voor U ook niet, wanneer U de Epoque bestelt. Dan kun je slagzinnen als ‘Leave Noone Behind‘ en ‘De Vrijblijvendheid voorbij‘ ook op waarde schatten: dictatuur, je MOET met hun meebuigen, want zij hebben zich het geweldsmonopolie van De Staat nu toe-geeigend.

Zie ook mijn uitleg van SDG 15 voor Blue Tiger Studio. Ik moet blijven herhalen:

Dit is de ‘Control’-fase van Pieter Winsemius zijn transitieschema, dat hij in 1991 voor David Rockefeller opstelde, dat noemen ze nu ‘The Decade of Action’. Van 2015-2020 zaten we in de ‘pressuring the free riders’ -fase van Winsemius zijn schema voor de Trilateral Commission. Let wel: Ook Louise Fresco van Wageningen UR is daar lid van…

Het door Pieter Winsemius in 1990 geprojecteerde ‘Kantelpunt’ in 2012 voor de Trilateral Commission

De uitrol is jarenlang zorgvuldig voorbereid, met clubs als Stichting SDG Nederland en de Worldconnectors, beide opgericht vanuit de NCDO van Prins Claus, als uitrollers van het Earth Charter, het ‘groene’ handvest geschreven door Steven Rockefeller.

‘Nieuw Groen’ handel in CO2-aflaten van Heleen Klinkert Vadalkar

Wie eten nog meer uit de staatsruif ten koste van boeren, onder het mom van ‘koolstofvastlegging’:

 • Heleen Klinkert Vadalkar van Nieuw Groen, een bureau dat casht op de handel in CO2-aflaten.
 • Teun Biemond van Esti-impact, ook een consultingfirma die CO2-aflatenhandel bedrijft.
 • Carel de Vries, nog weer een door De Staat ingehuurde private consultant met zijn De Vries Projectregie.
 • Jan Peter Lesschen, een Wageningse rapportproducent die de beleidsnoodzaak moet fabriceren en legitimeren. Wageningen UR is de wetenschap op bestelling fabriek van het Ministerie van LNV
 • Laurens Gerner van het Waterschap Rijn en IJssel.

De Waterschappen onder directie van voormalig RVO-ambtenaar Meindert Smallenbroek (die deelde 73 miljard euro SDE+-subsidies uit en vergunde oa Windpark Fryslan) wekken valselijk de suggestie wekt dat ‘de klimaatverandering’ rentabiliteit van het boeren onder druk zet, hoewel droogtes natuurlijk geen goed doen.

Maar het elimineren van de milieubureaucratie met haar CO2 en stikstof-crises die boeren hun bestaan ondermijnt, dat zou relatief gezien aanmerkelijk meer boeren helpen.

Neem de praktijk dat je mest moet afvoeren tegen betaling, en vervolgens weer kunstmest moet inkopen tegen betaling om het door beleidsdwang veroorzaakte mineralentekort weer aan te vullen. Kosten tienduizenden euro’s per boerenbedrijf per jaar.

Ik Deug!

 • Hans de Haan, een ‘duurzame’ consultant met eigen bureautje Ketensief, met klassiek Linksche Deugmensch-kop.
 • <Jan Emmerzaal, een door de Gelderse provincie ingehuurde private consultant die zich GEA-regisseur mag noemen. Met vele andere private petten op, zoals voorzitter van een lokaal energiebedrijf Brummen Energie, en een stichting Cleantech.
 • Petra Souwerbren van de door de provincie Gelderland met subsidie in het leven gehouden Natuur en Milieufederatie Gelderland. Deugmens Souwerbren heeft ook banden met Ark ‘natuurontwikkeling’, dus boerengrondrovers. De Milieufederaties richtten immers de CO2-bank op om tegen 20 euro per op papier gecompenseerde ton CO2 hectares boerengrond aan productie te ontrukken
 • Ellen van Bijleveld van die zelfde door de Provincie Gelderland in het leven gehouden milieumaffia (natuur en milieufederatie)

Vervolgens bemoeien zich voor de inzet van het geweldsmonopolie nog een aantal provincie-ambtenaren met de CO2-grijpers op boerengrond, Mireille Wosten, Ruud van Uffelen, Leon Claassen

‘Verduurzaming’ = onteigening door lastendruk
Dit is dus een klassiek voorbeeld van hoe ze de 2030 agenda en de 17 SDG Doelen uitrollen. In 1946 werd vanuit de Sociaal Economische Raad (SER) van de Verenigde Naties, ECOSOC de term ‘ngo’ gelanceerd voor ‘non gouvernementele organisaties’. Op papier private stichtingen worden als verlengstuk van staatsmacht gefinancierd om zeggenschap van lokale omgeving te verplaatsen van lokaal-privaat naar (inter)nationale bureaucratieen.

Precies zoals we beschrijven in onze analyse van de 17 SDG Doelen in de Epoque nr 11: bestel die vandaag nog en de milieumaffia haar organisatie en financiering kent geen enkel geheim meer voor je.

Bij INGSOC lag de datum op 1984 (George Orwell), nu na hun Decade of Action, de Controle Fase van “leave noone behind’ ligt de afschaffing van privaat eigendom haar datum op 2030. Voor alle boeren onder de lezers. Ga dus niet in op het ‘wat’ ze zeggen, natuur of wat ook interesseert ze geen bal.

Vraag ze alleen WIE zij wel menen dat ze zijn, de Deugmenschen. Hier heb je voor de Gelderse situatie wat namen op een rij, in mijn eigen Friesland zal het niet veel anders werken…

Het enige dat nog enige soelaas biedt, dat is naming and shaming, zodat boeren ook weten op WIE ze hun protest kunnen richten. Niet op de grassprietjes van het Malieveld, maar de aanwijsbare personen waar ze last van hebben, die met staatsagressie hun zakken vullen, factuurtje schrijven terwijl de boer (of visser gaat precies eender) in eigen tijd mag opdraven.

Immers: WIE menen deze mensen wel dat ze zijn? Wat geeft hen het recht om staatsagressie voor eigengewin aan te wenden?

Je dient je vervolgens niet op te fokken, want wie boos wordt krijgt de politie op bezoek, en belandt in de cel (ik al twee maal, je mag hun groene oogappeltjes niet kwetsen): Noord Korea aan de Noordzee, het Openbaar Ministerie leest hier met rode oortjes mee. Mijn oplossing is nu dat ik voor deze valse leugenachtige mensen bid: laten we bidden dat Ellen van Reesch van haar valse geest van zelfaanbidding wordt vrijgezet in Jezus naam.

Amen.

3 Replies to “SDG 15-hoer Ellen van Reesch, vijand Gelderse boer”

 1. Ach wie interesseert het wat? We zijn in Nederland al eeuwen goed in leuteren, de vinger naar anderen wijzen en vervolgens niets ondernemen. Mooi toch, maak alle boeren dood en wij volgen vanzelf door honger. Dit plan heeft zijn uitwerking bewezen in de jaren dertig van de vorige eeuw in Oekraine. Daar stierven tientallen miljoenen mensen door staatsgeplande uithongering. Maar wordt vooral niet boos en blijf lekker met je kutkop braaf de regels volgen. Onderneem vooral geen actie. U zal niets meer bezitten en gelukkig(dood) zijn. Een hongerwinter zou erg welkom zijn zodat dit achterlijke volk weer leert hoe belangrijk onze boeren en vissers zijn. Ooit was ik trots om een Nederlander te mogen zijn, nu voelt het als een schande.

 2. Alsof dit niet al erg genoeg is. Het kan nog veel gekker. ‘Google’ maar eens op ‘project Porthos’.
  Er wordt gewoon 2 miljard Euro subsidie gegeven om geoormerkte CO2 uit de industrie “af te vangen” en dan in lege gasvelden onder de noordzee te pompen. Geoormerkte CO2, omdat onderscheid wordt gemaakt in de 20 smaken vanille van CO2.
  Elke scholier die verder is gekomen dan taal en rekenen, weet dat je CO2 moet comprimeren tot minstens 700 bar druk om het 3 kilometer onder de grond te krijgen. Hiervoor is zoveel energie nodig, dat er meer CO2 ontstaat in de lucht, dan dat er in de bodem terecht komt.

  De naamgeving van dit ‘project’ verraadt eigenlijk al de oorsprong van deze perversiteit.
  Porthos is de extraverte figuur van de musketiers en hij houdt van wijn, vrouwen en liederen. Zijn eetlust tijdens een banket in Fontainebleau doet zelfs Lodewijk XIV van Frankrijk versteld staan. Naarmate het verhaal vordert, begint hij er hoe langer hoe groter uit te zien, en zijn dood is die van een titaan.

  Je zou voor de lol eens moeten zien hoeveel definities er zijn voor het woordje ‘vals’.
  https://www.encyclo.nl/begrip/vals

 3. “Ellen van Reesch werkte 21 jaar voor de Rijksoverheid. In 2015 toen de SDG’s van de 2030 Agenda vanuit die overheid werden uitgerold begon ze lekker voor zichzelf als SDG-consultant. Kortom, eerst maakten ze een wettelijk kader voor het eigen verdienmodel, dat ‘Energieakkoord’ en de SDG’s. En vervolgens gaan ze daar als privaat consultant op cashen zo meldt de Linkedin-pagina:”

  Van wie hebben ze dat truukie afgekeken: de Jooden!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *