Stikstof- en Klimaatministers nekslag Grutto Nederland

Meer subsidies, minder grutto’s. Bron: Algemene Rekenkamer ‘Waar is de Grutto’ 15 december 2021

Op 15 december presenteerde de Algemene Rekenkamer haar rapport ‘Waar is de Grutto’ met kritiek op de rentabiliteit van beleid; een halvering van de populatie sinds 1990 terwijl subsidies voor gruttobescherming naar boeren stegen van ongeveer 4 miljoen euro naar 34 miljoen euro per jaar.

Geld zou vooral belanden bij de bescherming van legsels, en dat zou minder effectief zijn dan andere maatregelen waarvoor veel minder geld zou zijn besteed. Maar juist ‘milieu’-beleid via de koppeling ‘stikstof’-natuur en CO2-beleid zal de goedwillende boeren uitroeien, weidevogelland volzetten met zonnefarms en ganzenplaagland (‘natuurontwikkeling’) en met de boeren verdwijnt ook de grutto.

Daarnaast is de Rabobank met haar leningsvoorwaarden – sinds ‘duurzame’ Herman Wijffels- de hoofdschuldige van de teloorgang van agrarische natuur.

Schouten verdedigt zichzelf en haar ‘Aanvalsplan Grutto’

‘Te eenzijdig gericht op subsidies’
De Algemene Rekenkamer is een respectabel instituut, dat helaas vaak door beleidsmakers genegeerd wordt bij het presenteren van kille cijfers over rentabiliteit van beleid: denk aan haar analyse van de Gasrotonde, het debacle van het Duitse avontuur van netcowboy Mel Kroon bij Tennet.

Maar soms kunnen je kille cijfers ook een soort valse concreetheid geven. De Grutto is alvast een leuke werkverschaffer geworden op het platteland, die boeren aan inkomenssteun helpt. Een LNV-minister die hen tegelijk aan lastenverzwaringen helpt voor de lobby van andere partijen (bv OCI-Nitrogen) die zal het dan ook voor ze opnemen, om zelf een wit voetje te halen.

De overheid geeft, de overheid neemt… Zo werkt de politiek.

Grutto met zadeldak op de achtergrond (Hilaard), zie ook mijn fotoboek ‘Liever dood dan Slaaf‘, een pelgrimstocht door de Friese Natuur op zoek naar Vrijheid

Bij ontvangst van het conceptrapport reageerde LNV-Minister Carola Schouten al licht sceptisch op de conclusies:

Deze conclusie die gebaseerd is op de omvang en ontwikkeling van de subsidie legt in mijn beleving de oorzaak voor de dalende omvang van de weidevogelpopulatie te éénzijdig op de rol en betekenis van subsidies.

Bron Algemene Rekenkamer ‘waar is de Grutto’

Je kunt de Algemene Rekenkamer niet verwijten dat ze doen waarvoor ze zijn aangenomen: kijken naar de subsidies.

Schouten leest verder wat wollige taal voor en haar Aanvalsplan Grutto zou genezing brengen. Maar juist Schouten haar beleid tegen ‘stikstof’ met opkoopregelingen voor boerenfamiliebedrijven langs Natura 2000-gebied doet de boer uitsterven. Daarmee verdwijnt ook het agrarisch gebied waar de grutto terecht kan.

Ganzenplaagland met zompietreurnis, de Polder de Waal op Texel vernietigd voor ‘natuurontwikkeling’

Juist in ‘natuurontwikkeling’-gebieden verdwijnen weidevogels, in die plasdras-woestenij met pitrus krijg je enkel ganzenplagen. Zoals je ook in de Workummerwaard kunt zien vreten die het weidevogelland kaal en verdringen ze de broedvogels met hun massale aanwezigheid.

Mestinjectieland met meeuwen die op de dode wormpjes afkomen, geen weidevogels meer

Mestbeleid negatief voor weidevogels
Door een nieuwe ‘minister van natuur en stikstof’ is een directe koppeling gelegd tussen ‘mest’ en ‘natuurbederf’. Het tegendeel- mestrijkere jaren ’50-’80 gingen gepaard met veel hogere weidevogelpopulaties – dat kun je juist eerder opmaken uit de cijfers die de Algemene Rekenkamer er bij haalt.

Dat doet de Rekenkamer op basis van SOVON Vogelonderzoek en het ‘Netwerk Ecologische Monitoring.’ Er is een zeer negatieve correlatie te zien tussen lastenverzwaring voor boeren door het milieubeleid met mestinjectie door Schouten/Staghouwer hun LNV-ministerie en de weidevogelstand.

Zicht op oprukkend Leeuwarden vanaf Jorwerd met grutto, mei 2015

De grutto was algemeen in de veel mestrijkere jaren ’80, en ging pas echt sterk achteruit na de invoering van de Mestwet in 1987. Toen was de veestapel ook groter, er waren 800 duizend meer koeien dan nu. Tegelijk waren er nog geen zonnefarms in weidegebied, zoals nu hier in het Middelzeeland bij Goutum.

De Haak om Leeuwarden was nog niet aangelegd dwars door het beste weidevogelgebied van de regio in de Middelzeepolders.

Agro-industrieterrein met mestinjectie, hier broedt niks meer

Het consequent negeren van de verwoestende invloed van predatiedruk op overleven van legsels en kuikens, dat was ook de fout die de Algemene Rekenkamer maakt. Blijkbaar lieten ze hun oren teveel hangen naar ecologen bij Sovon, die tegen het kort houden van predatoren als vossen en steenmarters zijn.

De buizerd was in mijn jeugd nog een roofvogel van Oost Nederland die zijn rondjes boven de bossen draaide. Nu is dat de meest algemene weidevogel geworden die een kuiken of zes per dag op kan. Tegelijk keerden de ooievaars massaal terug en die vissen de kuikens samen met reigers ook zo van het veld, zeker nadat de boer gemaaid heeft.

…en weer de buizerd

In mijn jeugd in de jaren ’80 vond je nergens een vossenbouw en de steenmarter was een zeldzaam beest uit Zuid Limburg en de Achterhoek, waarover Maurice Nijsten berichtte in ‘Ja Natuurlijk’. Intussen zijn die dieren een algemene verschijning op de Friese klei geworden. Daarnaast zie je dat kieviten niet meer op het moderne grasland willen broeden.

Ze zitten nog wel op stoppelland, maar daar zien ze hun legsels verloren gaan wanneer de boer dat omploegt. Door alle lastenverzwaringen als gevolg van milieubeleid hebben boeren geen enkele tijd of extra ‘lucht’ over om te doen wat ze in mijn jeugd voor de lol deden: om de vogels in het land denken.

DIT noem ik landschapspijn, subsidie-panelen in het weiland waar ik vroeger nog gruttonestjes vond

Juist de ‘milieu’-benadering van Schouten haar eigen LNV-Ministerie gericht op mestreductie (via mestinjectie) zou je kritisch tegen het licht kunnen houden. Dat schrijft ook weidevogelbeschermer Douwe Sibma in het jaarverslag van de Vogelwacht van mijn geboortegrond:

Rekenkundig is de analyse helemaal juist; dat ondanks de fors toegenomen financiele steun de populatie grutto’s fors is afgenomen. Wat niet juist is, dat is de oorzaak en oplossing grotendeels bij boeren wordt neergelegd.

Er is geen enkel woord gespendeerd aan de intensivering van de landbouw met diepte-ontwatering en mestinjectie om te voldoen aan de vraag van onze consumptiemaatschappij voor goedkope producten, waarbij de financiering van de banken altijd is gebaseerd op groter worden en meer productiviteit behalen.

Ook is niet genoemd de gestage afname van weidevogelbiotopen door oa woningbouw, aanleg van industrieterrein en zonneweides. Er is geen enkel woord besteed aan de intrede en groeiende populaties van de vos, steenmarter en ‘nachtkatten’ in de broedgebieden van weidevogels.

DIT noem ik Potverdomme ‘landschapspijn’, subsidie-velden waar het wemelde van de grutto’s in mijn jeugd

Aldus het geluid uit de jaarlijkse praktijk, versus randstedelingen achter een bureau. Mijn conclusie is gebaseerd op kale logica: een ‘Klimaatminister’ die de weides volzet met zonnefarms en een stikstofminister die boerenfamilies hun gronden onteigent voor ‘natuurontwikkeling’/braaklegging voor ganzenplagen…die vormen de nekslag voor de grutto in komende jaren.

Grutto Jorwerd

Meer milieu, minder natuur
Alle gepraat van Schouten en haar opvolgers verandert niets aan kille logica. Wie lasten verzwaart van boeren, en wie de goedwillende boeren uitkoopt voor ganzenplaaggebied (‘natuurontwikkeling’), woningbouw en zonnefarms, die vernietigt het habitat van de grutto’s. Daar kan geen ‘aanvalsplan’ tegenop.

De logische maar intuitief tegenstrijdig klinkende conclusie moet zijn: hoe meer milieubeleid, hoe minder natuurwaarden overblijven. Milieu = lastenverzwaring, en lastendruk dwingt boeren samen met de leningsvoorwaarden van de Rabobank 1 kant uit: groter, sneller, goedkoper.

Raaigraszee Reahus

Tot alle ooit prachtige krekenland in Friesland is strakgetrokken tot plastic glanzende raaigras-racebanen waar trekkers met vier maaiers tegelijk overheen racen. Opzij opzij opzij, we hebben ongelofelijke haast.

Gruttosubsidies helpen misschien boeren overleven en langer de hypotheek bij de roversbende van Wiebe Draijer, die anders al waren omgevallen. Sinds ‘duurzame’ Herman Wijffels bij de Rabobank baas werd, zou je kunnen stellen dat de Rabobank misschien wel de hoofdschuldige is voor de teloorgang van weidevogels in Nederland.

2 Replies to “Stikstof- en Klimaatministers nekslag Grutto Nederland”

Laat een reactie achter aan Johanna Dik Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *