Klassieke VVD-positie Friesland: ‘De natuur, veel te duur’!

De typische verwaarloosde weidegrond die ‘nieuwe natuur’ werd met ganzenplaag bij De Deelen

Hoe geloofwaardig is het VVD-argument bij het Statendebat over natuur op 18 mei, dat 50-60 miljoen euro uitgeven aan natuur in Friesland ‘te duur’ zou zijn?   Dat zou het tekort zijn op de natuurbegroting uitgesmeerd over 10 jaar. Een provinciale investering van 129 miljoen euro voor een windfarm in het IJsselmeer, daar stemde de VVD voor. Wie roept ‘het is te duur’ die bedoelt: wij vinden natuur niet belangrijk, wij hebben zelf geen natuurvisie.

Dat lees je althans in het gedramatiseerde LC-verslag ‘Felle botsing over Friese natuur’ van het Statendebat. Een krantenverslag geeft een indicatie over de ‘clash’ van het debat, klassiek ‘links’ versus ‘rechts’. Morele en emotionele chantage versus kosten-beknibbelen.

Hier komt de VVD in Friesland opnieuw als morele verliezer uit het natuur-debat met intellectuele armoede als oorzaak. Wanneer je kindjes in Afrika aandraagt om het offeren van landbouwgrond af te branden: is er nu werkelijk niets geloofwaardigers te bedenken? En is het niet de VVD die ons veel meer kost?

Een half miljard euro voor 2 minuten tijdwinst voor 13 duizend mensen uit Dokkum: de Centrale As. Dat is pas duur!

De kindjes in Afrika, god genade
Is het zielig voor Afrikaanse kindjes om landbouwgrond te offeren, terwijl de VVD hier wel goede landbouwgrond opkocht voor bedrijfsgrond waar niemand wil zitten. Zo offer je ook grond voor voedselproductie. Zo kwamen veel Friese gemeentes- waaronder mijn gemeente Fryske Marren onder curatele met schulden van 30 miljoen euro, onder meer afgewenteld via bezuiniging op het gemeentegroen.

En wat is ‘duur’?

De Haak om Leeuwarden, dat ondoorgrondelijke asfalt-doolhof voor 900 miljoen euro dwars door honderden hectares top-weidevogel- en weidegebied (ook voedselproductie).Dat was pas duur. Langer dan 5 minuten stond je nooit in de file rond Leeuwarden. Die 900 miljoen euro subsidie voor de bouwsector verdient zich lokaal nooit terug. ‘Zonneweides’ van honderden hectares op landbouwgrond, ook zonde voor de voedselproductie.

De Centrale As, 2 minuten tijdwinst voor 13 duizend inwoners van Dokkum en Tietjetrekkeradeel voor 500 miljoen euro bouwsector-subsidie en 1000 hectare geofferde landbouwgrond. Dat is pas duur. Die miljoenen worden nooit door de regio terugverdiend terwijl publieke voorzieningen als zwembaden en bibliotheken onder druk kwamen.

Er verdwijnen ook 800-900 miljoen euro subsidies per jaar in Neder-boerenzakken. De meeste van hen hebben ook zo’n windturbine op het erf staan om pachtsubsidies, investeringsaftrek en SDE-subsidies op te wekken. Anne de Groot van Windpark Fryslan en zijn vader zijn boeren. Dus wat is ‘te duur’?

Ganzenopvang kost ook subsidie, voor schade-compensatie boeren. Is dat niet duur?

Emotionele en morele chantage:handelsmerk van ‘links’
Linkse partijen hoeven hier enkel op beleids-continuiteit te hameren van de Ecologische Hoofd Structuur, die ik hieronder uitleg. Hun clientèle van subsidieclubs als Friese Milieufederatie en Fryske Gea roepen wel met ze mee. Die profiteren van staand beleid.

De argumentatie voor die zelfverrijking is ook consistent. De PvdA roept dat het weer eens ‘2 voor twaalf’ is voor ‘de natuur’, zonder te definieren welke natuur, welke soorten. Het is alweer 50 jaar 2 voor twaalf bij milieuclubs. De tijd lijkt wel stil te staan. Blijkbaar winnen ze met een beroep op emotie en morele chantage steeds het debat.

Plasdras-treurnis met pitrus zonder weidevogels: dat is inderdaad weggegooid geld

EHS, een braakleggings-operatie en pensioenregeling boeren
Natuurbeleid in Nederland heeft sinds 1990 als hoofd-beleid die Ecologische Hoofd Structuur (EHS). Er werd al 100 duizend hectare landbouwgrond opgekocht om het uit productie te nemen. Uit productie genomen en onder water gezette landbouwgrond heet dan vervolgens ‘natuur’.

Zo werden boeren die niet rendabel opereerden en maar boterbergen produceerden met een groen excuus met pensioen gestuurd door Gerrit Braks (CDA), de Rabobank (Herman ‘worghypotheek’ Wijffels kwam bij Natuurmonumenten). Het Landbouw Economisch Instituut (LEI) beschreef in 1990 nog dat 400-600 duizend hectare landbouwgrond ‘over’ zou zijn na 2000. zo lees je in het Natuurbeleidsplan 1990.

De huidige EHS is vooral ganzenplaag subsidieren

Op die carroussel sprongen de Terrein Beherende Organisaties (TBO’s), Natuurmonumenten kreeg meer dan 20 duizend hectare grond van de overheid kado. Zo stuwde het opkoop-beleid van de overheid (Dienst Landelijk Gebied DLG, in 2014 opgeheven) de prijs van landbouwgronden weer op na 2000.

Toen kwam Henk Bleker (CDA) en die trok er rond 2010 min of meer de stekker uit, Staatsbosbeheer zou zelfs 70 procent op het budget zijn gekort. Sharon Dijksma (PvdA) draaide zijn bezuinigingen deels weer terug. Teveel PvdA-stemvee ter academie en bij NGO’s, maar ook ingenieursbureaus waren financieel afhankelijk geraakt van de EHS-operatie, voor ‘de natuur’ uiteraard.

Met de decentralisatie sinds 2008 zijn de provincies voor die EHS verantwoordelijk gemaakt. In Friesland heet ie nog EHS, in de rest van het land heet die EHS sinds Sharon Dijksma nu Natuur Netwerk Nederland (NNN).

De aanwonende boeren drijven er de spot mee in De Deelen

Nieuwe natuur, slecht voor weidevogels
Meestal krijg je bij ‘natuurontwikkeling’ plas-dras-pitruslandjes met (grauwe) ganzenplaag waar alle weidevogels, hazen en kleine zoogdieren verdwijnen/verzuipen. Bij De Deelen tussen Akkrum en Heerenveen zie je het treurige resultaat, de aanwonende boeren hebben er spottend een wegwijzer met ‘Woeste Gronden’ geplaatst.De provincie Brabant gaat vrolijk verder met de verbindingstroepen van de TBO’s: meer plas-dras-terreintjes met oerkoeien en een bordje ‘Verboden Zone’ er bij.

De buren van Staatsbosbeheer bij Akkrum verbouwen grutto’s

Iedere provincie doet het weer iets anders. In Friesland doet men het zelfde als de gemene deler, maar dan wat dommer en 10 jaar later.De provincie wil tegelijk de achteruitgang keren van die ‘kening fan de greide’ (de grutto). Daar spreekt men al over het financieren van ‘kerngebieden’ voor die weidevogels voor wel 75 miljoen euro per jaar. Pal naast De Deelen heb je boeren die in een grutto-project deelnemen. Als je eenmaal weet dat ‘natuurontwikkeling’ de weidevogels verjaagt, waarom daar nog mee door, als die weidevogels als kievit en grutto symbool-vogels voor de Friese identiteit zijn.

De grauwe gans en die wildernis-kitsch met oerkoe zijn dat alvast niet.

Alle weidevogels verdwenen, plasdras-treurnis van ‘Nieuwe Natuur’ met ganzenplaag zonder weidevogels

Tiid foar wat oars.
Zuid Limburg wil liever een eigen koers varen, ik adviseerde de gedeputeerde al bij een sessie van anderhalf uur in Utrecht. Die denken voor zichzelf vanuit de eigen regio, zoals ik dat al opschreef in Ecomodernisme, het Nieuwe Denken over Groen en Groei.

Je kunt economische functies met natuurfuncties combineren, budgetten in elkaar schuiven en beide dossiers elkaar laten versterken. Iedere partij die voor minder geld meer natuur maakt is welkom. Omdat clubs als Waddenvereniging, Fryske Gea toch geen enkele achting voor wetenschap of doelmatigheid hebben, verloren ze iedere aanspraak op een voorkeurspositie.

We hebben ideeen genoeg voor een doelmatiger natuurbeleid, meer plezier per euro.

Nu voerde ik de 2 dames van de VVD hier met ons boek Ecomodernisme vol ideeen over een constructiever invulling van het natuurbudget. Wie mijn rapport Sjoemelnatuur las weet dat je best betere argumenten kunt aandragen tegen het omzetten van goede landbouwgrond in slechte natuur.Er is geen enkel bewijs dat het ‘verbinden’ van natuurgebieden met die plasdras-treurnis een positief ecologisch effect heeft op de belangrijkste natuurdoelen van de provincie.

Toon het mij, het is er niet.

Wilderkitsch met ganzenplaag: nieuwe natuur/verwaarloosd weiland

Wel heeft die plas-dras-treurnis een negatief effect op weidevogels en de veldleeuwerik. In de Levende Natuur stond in maart nog een artikel over een miljoenenproject in Groningen waar veldmuizen en veldleeuweriken verzopen na zo’n typische EHS-plasdras-operatie, terwijl de grauwe gans in aantal explodeerde.

‘Nieuwe Natuur’-treurnis, van de historie losgezongen wilderkitsch

Maar….Wat brengt de VVD-Fryslan dan vervolgens in? Arme kindjes in Afrika. Die kuj nie uitlegguh da je landbouwgrond in natuur omzet.

Z U C H T

Welke natuur versterkt de identiteit van Friesland, haar aantrekkelijkheid voor bezoekers? Wie beweert dat je landschap niet belangrijk is voor je identiteit, spoort die wel?

Wat levert natuurbeleid op voor wie?
Waar het om zou moeten gaan is de doelmatigheid van natuurgelden. Wat levert het op, en voor wie? Want ‘de natuur’ zelf vraagt nergens om, het zijn mensen die geld krijgen. Wat voor dienst leveren zij met publiek geld aan de Friese maatschappij? Je zou best MEER mogen uitgeven voor natuur, als maar helder is wat dat dan oplevert en voor wie.

Friesland is een provincie waar de zomer-economie draait op toerisme. Die komen niet voor een kaal agro-racebaan-landschap, maar voor de groene ruimte, watersport, natuurbeleving zonder ecologische klaagzang. De VVD vindt het dus niet de moeite waard om in die aantrekkelijkheid te investeren.

Die (b)oermensen van de VVD hier vinden het gewoon per definitie niks, natuur, ze hebben er geen eigen moderne en onderbouwde visie op. En zo blijft leugenachtig Links, de PvdA en nog erger met het groene dossier weglopen, de pot verteren voor hun politieke clientele. De kant die de redelijkheid moet verdedigen, die laat geen intellectueel tegengeluid horen.

De natuah, wat duah. Oeh Oeh Oeh Oeh Oeh. Neanderthalers.

Trudy en ik komen graag uitleggen hoe het beter kan, maar dat zal hier in Fryslan een utopie blijven. ‘Hai siltjr wol euv’n fertlje oeh oeh oeh oeh’. Pas over 10 jaar komt men er ook achter.

Grenzen dicht voor de natuur
Laat ze in Afrika maar wat minder kindjes maken. De bevolkings-explosie vindt komende decennia vooral in Sub-Saharah-Afrika plaats bij mensen met een gemiddeld IQ van 70. Die maken een zootje van hun land, zoals ze dat nu ook in Zuid Afrika doen. En komen vervolgens met zielig verhaal bij ons de hand op houden, terwijl Nederland zonder aardgasbaten raakt bij exploderende staats-schuld.

Nederland heeft hier voldoende de weldoener gespeeld.

Het is de VVD die voor verzorgingsstaat-toerisme de grens wagenwijd voor openhoudt, die stemde tegen 5 moties van de FvD op dat vlak. Wat is hier duur? Het beste voor de natuur, is kostbare open ruimte behouden in vol Nederland. Je kunt door dingen NIET te doen veel meer natuurwinst halen.

Wanneer hun partijgenoot Henk Kamp landelijk verantwoordelijk is voor het met 3,5 miljard euro subsidieren van het in brand steken van Amerikaans bos in kolencentrales? Als onderdeel van het 100 miljard euro kostende ‘Energie-akkoord’ waarmee een klimaat-elite rond Ed Nijpels en de VNO-NCW de zakken mag vullen. Hoeveel arme kindjes in Afrika kon je daarmee voeden?

Z U C H T

In plaats van ganzenopvang, brengt het Fries Dagblad al een betere oplossing: Ganzenbiefstuk. Eigen natuurvlees, hoe kun je daar nu op tegen zijn?

Van Titus Sijmonsma zijn FB-pagina

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *