‘Natuurontwikkeling’ oorlog tegen klassieke Westerse cultuur

De kloosterkerk van Wetsens, 12de eeuw of eerder in Paulus Potter-formaat

Friese monniken schiepen met hun Klassieke filosofie orde uit chaos door de zee te temmen met dijken, dammen en ze cultiveerden de woeste gronden tot rijke boerenbedrijven met hun ‘monnikhuizen’. Modernistische ‘natuurontwikkelaars’ uit de Wageningse school en hun ‘Rewilding‘ doen het tegengestelde, chaos uit orde scheppen met een zak subsidie van LNV-ambtenaren.

Achter beide werkwijzen zit een filosofie, de 1 klassiek en de ander modern.

Welke denkwijze hun werkwijze rechtvaardigt, dat leer je vandaag in deze cursus Bullshitdetectie herkennen, met dank aan een seculiere filosoof- Leonard Peikoff- die nogal somber is over de toekomst van het Westen. ‘Het Licht’ van ‘De Verlichting’- de Klassieke Verlichting zoals die voor Immanuel Kant bestond- dat zou namelijk uitgaan…

In de terreintjes van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer zie je die cultuurverwoesting met subsidie voltrekken.

Met scheef aflopend graf, dus een ‘afgebroken leven’

Het Paradijs, de Ommuurde Tuin
Uw Centrum voor Natuurlijke Historie en Menselijke Natuur toont met beelden van het Friese kloosterlandschap- zoals hier boven Dokkum- het belang van filosofie bij de wijze waarop je met natuur omgaat. Toon mij uw tuin, uw Menselijke Natuur en ik zeg U wie u bent, wat uw Waarden zijn. Aan de vruchten kent men de boom. ( = Inductie) Dus wie dat nog niet begrepen had…

Of wie niet weet wat inductie & deductie is, we maken niet zomaar wat ‘mooie plaatjes’, visuele prikkels en smaakjes.

Er zit ook een Doel achter, een ordenend principe, een Filosofie die je misschien niet direct oppikte. Bij Natuurbescherming- zoals opgeschreven in ons boek Ecomodernisme, het Nieuwe Denken over Groen en Groei (2017 Nieuw Amsterdam) hanteer ik ‘De Tuin’ als uitgangspunt, die al bij Het Paradijs in de Bijbel begon.

Paradijs is Perzisch voor ‘ommuurde tuin’. Waar ik overigens verder geen ‘ecomodernist’ ben, want we zijn juist anti-Modern. Daarover later meer.

Magnifiek, de Vituskerk van Wetsens door monniken in de 12de eeuw gebouwd…

Met die ommuring schep je orde in chaos. Zoals de kloosters vanaf de 12de eeuw opbloeiden in een Friese zee van geweld en natuurlijk geweld van een ongetemde zee. Daar in het kleiland tussen land en zee, zoals hier boven Dokkum. We vonden een machtig voorbeeld van een oud kloosterkerkje, de Vituskerk van Wetsens, door monniken met tufsteen en kloostermoppen opgericht.

Hoe het juist kwam dat die bloei in de 12de eeuw op gang kwam ten tijde van het contact met de Orient door de Kruistochten, daar moet ook een idee achter zitten. Immers, er waren al 11 eeuwen christendom. Ook in Friesland was sinds 800 dat geloof al gevestigd. Misschien konden de monniken eindelijk iets van waarde opbouwen, omdat de Noormannen (Heidenen) ook gekerstend waren en met hun invallen ophielden.

Koetjes in het kloosterland, je kunt de verhoogde terp nog zien

Een andere optie die we nog gaan onderzoeken, als oorzaak van de bloei van het Friese kloosterleven: De Universiteiten kwamen op (die ontstonden uit de geestelijkheid, zie oa James Hannam, God’s Filosofen), het geleerde monastieke leven kreeg invloed van de Katholieke Kerk en de herwaardering van de Klassieken als Aristoteles.

In de 13de eeuw verenigde de grote geleerde Thomas van Aquino, die Klassieken als Aristoteles met het christelijk geloof. Dat was precies in de bloeitijd ook van de Friese kloosters.

Zoals via zijn ‘Godsbewijzen’ (God als Eerste Beweger, net als ‘De Oerknal’ die men in de jaren ’60 weer ‘ontdekte’). Die universiteiten moeten ook intellectuele voeding gegeven hebben aan de Friese abdijen. Immers, ook de Norbertijner Abt Emo van Wittewierum en tijdgenoten studeerden zowel in Oxford als in Parijs en Italie, zoals rechtsgeleerdheid.

De Literatuur voor vandaag... Waarom de Klassieke Verlichting stierf en hoe de Verduistering optreedt…

Zoals de Intelligentsia vroeger zongen, zo piepen nu de dommen
Uw Rechtse Hippie is Reactionair Christen-Anarchist. We wantrouwen ‘De Staat’ die God’s plaatsvervanger claimt te zijn, dat anti-etatistische is het anarchistische. En we maken deel uit van het Klassieke Waarden-systeem, zoals dat voor Immanuel Kant (18de eeuw) de norm was: onthoudt die naam maar vast, Immanuel Kant. Klassieken weten zich schatplichtig aan de Griekse ‘grote twee’ filosofen, Plato en Aristoteles.

Westerse filosofie heet wel ‘een voetnoot bij Plato’ te zijn, Aristoteles was ook zijn leerling. Eerlijkheid gebiedt, dat ik Plato geen reet aan vind om te lezen: hij geeft steeds een inkoppertje als vraag naar instemmende medestanders, en kopt ‘m dan zelf in, of 1 van zijn denkteam-genoten doet het.

Een Heilige, ik meen Francine uit een Frans plaatsje die al op haar 22ste dood ging, hier in de tuin van een koorzanger in Wetsens

Plato was bovendien een pedo, zo blijkt wanneer je de Phaedo en Crito leest, met z’n voorliefde voor ‘schone baardloze jongelingen’. Maar toch, Plato had wat te melden (De Republiek) dat 25 eeuwen later nog nagalmt. Dus je ontkomt niet aan Plato, al was het een pedo. Mijn persoonlijke voorkeur verandert kortom niets aan het belang van Plato.

 • Die constatering plaatst me al in het Klassieke waarheidsdomein.
 • Daarnaast wil ik dat je bij zogenaamde ‘moeilijke woorden’ niet loopt te zeiken, maar dat je een woordenboek pakt. Je inspant. Ook dat is een klassieke opvatting. We doen hier niet mee met de verdomming. Interessante Tijden is een Maat-medium voor mensen die kunnen/willen lezen. Geen massamedium.

Zoals we al bij ‘The Easternization of the West’ van Colin Campbell bespraken, heeft Het Westen – ook als jij ‘vindt’ van niet- twee geestelijke pijlers. Dat is de Klassieke filosofie, en het christendom. Zonder 1 van beide loopt het Westen mank. Het christendom heeft zowel Platonische elementen als Aristoteliaanse elementen. Die elementen leggen we pas in het slot uit. Het volstaat nu ze slechts te noemen.

Uw Rechtse Hippie bij de Monnikhuisterweg. We zijn Christen Anarchist, Klassiek en anti-etatistisch.

Het kan ook zijn, dat je in het geheel geen Waarden hebt met grote W. Of dat je gelooft dat een filosofie er in het geheel niet toe doet, en je ‘er wel zonder kunt’. Dat domheid & dierlijkheid volstaat zeg maar, gechargeerd, omdat je toch alleen maar eten en neuken wilt, voor je dood gaat en toch alles is afgelopen.

Ook die opvatting is een waardenpatroon dat je van iemand anders oppikte die dat ‘sociaal acceptabel’ maakte, namelijk het Nihilisme.

De eindeloze einder van de Monnikhuisterweg

Dat nihilisme- inclusief de opvatting dat alle opvattingen gelijkwaardig zijn, net als ‘smaakjes’– is de (stilzwijgende) dominante filosofie van de massacultuur, met haar ‘Links’-‘Rechts’-tegenstellingen.

En die massacultuur komt ook ergens vandaan, heeft ergens een filosofisch fundament waarmee het sociaal aanzien kreeg bij een ‘Elite’. Waarna die filosofie via de intelligentsia bij het domme klootjesvolk – ja sorry- terecht kwam met hun breedbeeldtelevisies. Zoals de Intelligentsia vroeger zongen, zo piepen nu de dommen.

Hoe groter de TV hoe kleiner de bibliotheek en geest. ‘Maar ach, ja, dat vind jij’ reageer je nu mogelijk. Zelfs die reactie ‘jaa, dat vind jij‘ is afkomstig van een filosofie die je door imitatie en gewoonte als ‘main aiguh meuning‘ leerde geloven. Nogmaals: Zoals de Intelligentsia ooit zongen, zo piepen nu de dommen.

Het zijn niet de dommen en ongeletterde massa die de richting van een cultuur bepalen, maar de mensen met verstand.

Monnikhuis aan de Monnikhuisterweg

Nu met de zon aan de goede kant

Daarom, we blijven het benadrukken: filosofie en levensbeschouwing kennen en herkennen, het is van levensbelang. Ook de opvatting dat jij er met ‘jouw mening’ ook toe doet, ondanks dat je nooit 1 boek hebt gelezen en je wereldbeeld leunt op het NOS Journaal/RTL Fakenews, en dat ‘jouw mening’ niettemin telt.

Die overtuiging is afkomstig van een filosofie die sinds Immanuel Kant mogelijk werd, legaal, sociaal geaccepteerd. Wat Kant te melden had met zijn kritiek op de zuivere rede, verklappen we pas op het eind. We volstaan hier met het noemen, en stellen een belangrijke vraag:

 • Vraag 1 van deze cursus: maakt sociale acceptatie iets ‘waar’? 

Zoals je een vogeltje in de lucht als ‘kievit’ kunt herkennen, zo moet je ook een gedachte en overtuiging leren herkennen, of de stilzwijgende aanname die niet ter discussie mag. Zoals de gedachte ‘ah, die filosofie die is toch nie nooodug tis allemaal ’t zelfde’‘: ook dat is een filosofie.

Het winderig zeekleiland rond de Vituskerk, in de wildernis een vorm van orde brengen

Het Post-Kantiaanse Nihilisme, een introductiecursus
Straks loop je buiten, en net als bij vogeltjes kijken moet je dan ook de filosofie van iemand in een hokje kunnen plaatsen. ‘Kijk daar vliegt een Platonist’, of ‘Kijk, daar brult Aristoteles’. Komt U nu in opstand van ‘hah, jij bent een hokjesdenker, jij mag me niet in een hokje plaatsen’. Ook dan pas je in een hokje, het Relativisme dat aan Nihilisme is verwant.

Want die dwang tot originaliteit, individualisme-absolutisme en claim van uniciteit komt ook uit het Post-Kantiaanse denken voort en haar (post)Modernisme.

Het zeekleiland waar de boerenstand verarmd raakte

Voor Kant werd je uitgelachen als je dat zei, en terecht wat mij betreft. Gij Debiel. Maakt iemand zich onder de uitroep ‘het leven is zinloos’ van kant: dan is het een (onbewuste) navolger van Immanuel Kant, maar vooral van zijn navolgers die zijn filosofie (tot het uiterste) doortrokken.

Het nihilisme – filosofisch dus gerechtvaardigd sinds Immanuel Kant- dat laat zich het beste samenvatten als in deze bumpersticker:

Nihilisme in haar meest eerlijke vorm.

Nihilisme-Landschappen, oorlog tegen Westerse cultuur
De invulling van Staatsbosbeheer aan dat Nihilisme in notabene ‘Munnikenland’ bij Slot Loevestein, dus het land van de monniken, die ziet er als volgt uit:

Pools boerderij-paard (Konik) voor nieuwe Wilder-treurnis, daar door Staatsbosbeheer neergezet

Waarbij ze met ARK en WNF claimden dat het landschap er zo weer uit zou zien als ‘in de tijd van de monniken’. Wat dus een klinkklare leugen is, want de monniken cultiveerden juist de chaos volgens de christelijke en klassieke filosofie. Of neem dit voorbeeld, de vruchtbare Polder Waalenburg op Texel die door Natuurmonumenten voor tientallen miljoenen euro’s subsidie ‘ontgrond’ wordt, tot nieuwe wildertreurnis met pitrusrotzooi en ganzenplaag:

Nee maar, je verwacht ’t niet, ganzenplaagland met zompietreurnis,

Bij Milieuclubs en hun Postcode Loterij zitten Linkse modernisten die juist oorlog voeren tegen de Westerse cultuur, die kapot moet. Zoals de meeste massamedia-mensen ook niet weten, dat ze volgens de filosofie leven die iemand anders voor ze bedacht. Zo weten de meeste milieuclub-mensen ook niet, dat zij volgens een destructieve doch herkenbare filosofie opereren.

Iets dat VOOR Immanuel Kant ondenkbaar was geweest. De monniken van Wetsens hadden naar je voorhoofd gewezen, wanneer je als Natuurmonumenten over ‘natuurontwikkeling’ begon, door vruchtbare landerijen tot chaos toe te takelen.

Chaoslanderijen als hierboven, met dat tot ‘oerpaard’ gefokte Poolse boerderijpaard (Konik) zijn uiting van een culturele oorlog die ‘Rewilding’ heet, in zichzelf uitingen van cultuurnihilisme. Van dat nihilisme maakt ‘duurzaamheid’ ook onderdeel uit, die zelfde ‘Weg Met het Westen’-mentaliteit.

De Verwildering van de geest die cultuurnihilisme brengt, die gaat gelijk op met de wijze waarop milieuclubjes met publiek geld geroofde boerengrond verwilderen. (en er speelt grondpolitiek van de PvdA mee op de achtergrond, zoals HIER beschreven) Opnieuw, toon mij uw tuin, ik zeg U wie U bent. ( = inductie)

Het magnifieke Sint Petruskerkje van Jouswier aan de Zuider Ee

Oorlog tegen Westerse Cultuur
En zo komen we dan bij de in het begin al geïntroduceerde filosoof Leonard Peikoff en zijn DIM-hypothese. De arme man is een volger van Ayn Rand (de ultra-libertair), en een godloochenaar.

Dat is sneu voor ‘m, want dan moet je via indruk maken op academische anderen zorgen dat je een goed zelfbeeld krijgt. Niettemin bewijst Peikoff als geschoolde filosoof de mensheid een dienst, omdat hij denkscholen tot de essentie brengt. Als een Aristoteliaan die stiekem dus toch ook wat Plato inbrengt.

 • Een goede filosoof schept helderheid, precisie. Een slechte filosoof schept een rookgordijn, pretentie.
 • Peikoff is dus een goeie, al begrijp ik niet wat hij bij Rand te zoeken heeft.

Peikoff zet 3 denkbeelden op een rij die er toe doen in de Westerse geschiedenis, de rest waren ‘navolgers’ van 1 van de 3 Groten. Grote filosofen komen met een Nieuw Idee, schrijven dat voor het eerst coherent op.

Elk van de drie leerde op hun wijze HOE je denken moet. Kernwoorden zijn hier Integratie (in een systeem, eenheid) versus Desintegratie (sloop, afbraak). Daarbij categoriseert Peikoff dan Plato als ‘Misintegratie’, omdat De Idee bij Plato (‘het Ene) los van observaties (‘velen’, verschijningsvormen) bestaat.

De DIM is geboren, naar ‘Dimming’ dat ‘Verduisteren’ betekent, en de D van Desintegratie voorop als oorzaak. De Westerse cultuur op z’n kop gezet.

Jouswier gezien vanaf de Zuider Ee

 • Wat deed Plato? (M-element)  Die redeneerde vanuit Algemene Principes met hoofdletter naar de realiteit in observaties toe. Die waarnemingen waren slechts magere afspiegelingen van het Idee (het Ene kan zonder ‘Velen’), hun ideale voorstelling in de Ideenwereld. Net als ‘God’ als representant van het Goede, Ware en Schone, dat in een ideeenwereld bestaat. De praktische consequentie kan zijn dat je de realiteit wilt aanpassen bij je Idee, idealisme. De denkmethode hier is ‘DEDUCTIE’- vanuit algemene principes naar de realiteit van feiten toe denken. Via deductie vonden natuurkundigen ook hun ‘Higgs’-boson, ‘het ontbrekende bouwsteentje’ redenerend uit De Theorie.
 • Wat deed Artistoteles? (I-element) Die kun je als de eerste echte natuuronderzoeker zien, die vanuit observaties redeneerde naar algemene principes. Patroonherkenning is dat, waarop moderne wetenschap is gebaseerd. Zo krijg je ook begrippen als ‘soort’ en ‘familie’. Je ordent de wereld in categorieen op basis van waarnemingen en patroonherkenning. Uit het ‘Vele’ haal je het Ene’. De denkmethode hier is INDUCTIE; vanuit observaties naar algemene principes denken.
 • Wat deed Kant? (D-element) Kant bestreed het idee dat mensen tot Ware Kennis konden komen zoals Plato en Aristoteles en navolgers dachten, het ‘Ding an Sich’ zou onkenbaar zijn. Er is alleen een ‘Ding fur Mich‘ kenbaar, dus vele waarheden naast elkaar blijven over. Dus Vele Enen uit Velen.

De Zuider Ee bij Jouswier die bij Ezumazijl in de Lauwerszee mondt

Ook seculiere filosofen als Leonard Peikoff zien dat ‘Het Licht’ uitgaat in het Westen, wanneer je de Klassieke denkwijzen afschaft die orde uit chaos schiepen.

Dan krijg je ‘anything goes’, tot enkel het Grote Niets overblijft. Waar in zichzelf bestaat dan niet, het is slechts zaak genoeg Likes en Medestanders te werven. Voor een christen- dus Klassiek denker- is zijn ‘The DIM-hypothesis’ dus bepaald geen openbaring. Maar helderheid schept hij wel, als verdediger van de Klassieke Verlichting voor Kant.

De Zuider Ee bij Jouswier

Dus zo, begeleid met veel plaatjes, leer je waarom Immanuel Kant een klootzak is, die met zijn filosofisch sloopwerk het begin van het einde inluidde van de Westerse Cultuur. Zijn onderbouwing van dat sloopwerk, er lijkt geen speld tussen te krijgen. En dus kreeg dat zoveel invloed.

De wildernis van Dongeradeel, er schijnt nog een beetje hoop te zijn…

Sterker nog: velen zullen nu reageren met ‘ja maar dat is toch ook zo, dat er vele waarheden naast elkaar zijn’, Ones in the Many’? Zodat de filosoof die met ‘Was ist Aufklarung’ als DE Verlichtingsfilosoof werd gezien, eigenlijk de Verduistering inluidde van Het Westen. DIM.

De praktisch consequenties van een goed onderbouwd denkbeeld, 2 eeuwen later, die zijn dus niet mals.

Zodat je nu zelfs een zak subsidie krijgt wanneer je eeuwenoud cultuurland verbouwt met zware machines tot ganzenplaagland met zompige pitrustreurnis. En dat je dan geen omstanders hebt die hun vinger naar hun hoofd wijzen ‘ben je wel goed bij je hoofd’. Nee, dat je een zak subsidie mee krijgt van Geile Carola haar LNV-ambtenarij en dat ‘natuurontwikkeling’ kunt noemen…

De Zuider Ee langs de Lauwerszeeweg, hier hebben ze aan ‘vernatuurlijking’ gedaan, bewuste verwildering…

 • Natuurlijk, de subsidie moet weg bij die milieuclubs en zo zijn er nog allerlei praktische ‘maatregelen’ te bedenken. Maar de Keutel heb je dan nog niet bij het schone eind. Namelijk welke denkwijze maakt zelfs de grootste kolder acceptabel, wanneer deze maar voldoende geld en aanzien verwerft?
 • Iedereen die (post)modernist is, gelooft (onbewust) in de gelijkwaardigheid van visies en meningen. Die heeft geen grond om natuurontwikkeling als kolder af te wijzen. Dus om op vraag 1 van de cursus terug te komen; maakt populariteit en sociaal aanzien iets gelijk aan ‘waar’? Zo nee, waarom dan niet?

Het weidse land van de Dongeradeelse wildernis

Je antwoord op de cursusvraag is van levensbelang, althans vanuit klassiek perspectief. En wanneer je ‘van levensbelang’ nu ‘een beutje overdreuven‘ vind klinken en jezelf beroept op je nuchterheid (je verwarring van nuchter met onwetendheid dus), dan ben je modernist.

Ook al ‘vind je’ zelf van niet, wat ook een modernistische opvatting is. Dat jouw individu zo overdreven telt bij de analyse van wat Waar mag zijn, omdat Waar met hoofdletter niet zou bestaan los van je persoonlijke smaakjes en waarnemingne. Dus dat je gelooft, dat je na geheel niet nadenken tot een zelfde conclusie kunt komen, die dan evenzeer telt als het denkwerk van iemand die filosofische spelregels in acht neemt….

 • Dan ben je dus ‘Ones in Many’-aanhanger. Er is dus ook geen morele en rationele grond om de publiek gefinancierde roof van boerengrond voor Rewilding af te wijzen, behalve ‘voldoende medestanders vinden’… Ben je de enige die het vindt, dan is het niet waar. Vindt ‘iedereen’ het dan is het wel waar.

De Zuider Ee bij Metslawier

 • Welke algemene principes huldigt U dus, die los van tijd, persoon en plaats altijd geldig zijn?

De Monniken hadden daarop het Klassieke antwoord, als apostelen van de Eeuwigheid. En zelfs acht eeuwen later is hun aanwezigheid in het Friese land nog zichtbaar. Terwijl de meeste windturbines – uitingen van modernistische ‘duurzaamheid’ – al na 15 jaar of zelfs 10 jaar worden afgebroken. Omdat er bijvoorbeeld een ander subsidie-regime is.

Misschien begrijp je nu ook waarom de oude term voor ‘scientist’ (wetenschapper’, term bestaat pas sinds eind 19de eeuw) dus ‘natural philosopher‘ was. En waarom ik ‘ecologie’ vervang voor ‘natuurlijke historie’. Daarover later meer… Voorlopig heb ik zo de meeste mensen wel overvoerd. En anders heb je altijd nog weer de plaatjes om je op weg te helpen.

2 Replies to “‘Natuurontwikkeling’ oorlog tegen klassieke Westerse cultuur”

 1. “”‘DEDUCTIE’- vanuit algemene principes naar de realiteit van feiten toe denken. Via deductie vonden natuurkundigen ook hun ‘Higgs’-boson, ‘het ontbrekende bouwsteentje’ redenerend uit De Theorie.””

  Is dat Higgs -boson deeltje niet typisch voor de huidige filosofie van de huidige exacte wetenschap? Het reductionisme. Het ENE steeds verder onderverdelen tot je niets meer overhoud. En wat is dan nog een feit? Uiteindelijk blijft het ENE op die manier eeuwig deelbaar.

  Ik herken me meer in het holisme (inductie). Alles hangt met elkaar samen, maar er vallen wel patronen in te ontdekken. Veelal hoef je daar niet voor na te denken , ingevingen zijn voldoende. Als je het eenmaal hebt gezien herken je het overal.

  Kant filosofie is flauwekul. Er is één waarheid en vele meningen gebaseerd op geloof in onwaarheid of leugens. Kant filosofie is een rechtvaardiging van het geloof in leugens en onwaarheden.

 2. Mooie foto’s, Rypke.
  Maar hebben jullie daar in Friesland geen strepen in de lucht? Van die vliegtuigcondensstrepen of erger?
  Plato was toch geen kinderlokker? Het was toen gebruikelijk om een vriend te hebben, en liefst een jonge, zegt men. Dat is heel wat anders dan pedo.
  En je kunt de filosofie maar beter gebruiken om waar te nemen dat je geroep om rechtvaardigheid niets uithaalt. Mensen zijn nu eenmaal gehersenspoeld. Dus wil je iemand écht helpen, help hem om bij zichzelf te komen, dan verandert er werkelijk iets, al is het maar bij één mens.
  En ander is ook een goede filosofie, vin ik tenminste, die van de simpelheid. Alleen eten, drinken en een dak boven het hoofd; de rest is zinloos. Ja, wat gezelligheid en gezondheid als het kan. Voor de rest genieten en niks druk maken meer, ze luisteren toch niet.
  Maar ja, we hebben nu eenmaal een bepaalde tijd op aarde. En alles is ijdelheid, zoals de Prediker zo mooi zegt. Najagen van de wind en alles is al geweest en keert weder enzovoorts.
  En de lessen van Jezus volgen misschien kan men. Want, dat las ik ook ergens, Jezus sprak tamelijk paradoxaal. Om te leven moest je sterven, om te krijgen moest je geven, om rijk te zijn arm, enzovoorts. En die lessen zijn tenminste uitvoerbaar, en leveren op. Want, dat is het leuke, het is niet zomaar gepraat in de ruimte. Nee, zó werkt het leven. Dat vind ik mooi, zo een uitleg.
  En, dat is het ‘probleem’, de meeste mensen doen het precies andersom en dus ‘fout’. Ze zoeken en werken, turen en streven, eisen en wensen. . .
  Tja. Ze hebben doen niet aan ‘filosofie’ op die schooltjes hè?
  Stel je voor als niemand meer iets deed, behalve het hoogst noodzakelijke? Dat kan tochnie?
  Maar ja. Ik las dat de mens omdat ie ging wonen en boeren hij ver en lui is geworden met teveel tijd zodat ie nare plannen kon smeden, land inpikken, oorlog maken. Hij was eerst jager-verzamelaar. (Staat ook in de Bijbel. Kain was fout: boer, Abel goed: jager.???)
  Oh, ja. We moeten ook Hem niet vergeten, denk ik.
  Met groet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *