‘Heilige Geest daalde neer gelijk eene duif’ (Lucas 4: 22)

Dat is nu de kracht van de Postduif!

Op de zondag geen profane boodschappen uit De Abdij. We lezen uit de Heilige Schrift. Pinksteren gaat over ontvangst van de ‘Heilige Geest’, het ultieme wapen tegen ‘Het Beest’. In Lucas 4:16 zien we hoe Jezus zich laat dopen door de profeet Johannes de Doper. Toen ‘werd de hemel geopend’ en ‘de Heilige Geest daalde op hem neer in lichamelijke gedaante van eene duive’.

Vervolgens begint Jezus zijn bediening als God’s Zoon. Zo kan Jezus zelfs de verzoeking door satan in de woestijn aan. Die biedt hem alle wereldmacht aan als Jezus maar voor hem wil buigen, maar Hij blijkt ‘fan bugjen fremd’.

Op ‘Pinksteren’ stort de Heilige Geest zich uit over de 12 apostelen na Jezus zijn dood. Ze spreken dan plots alle talen van de wereld, kunnen de wereld geestelijk aan voor de Bediening van God’s koninkrijk.

De Babylonische Spraakverwarring uit Genesis werd zo in geestelijke zin opgeheven. Die ontstond omdat de mens als God wilde zijn. Maar zij verdwijnt nadat God in de persoon van Jezus mens werd.

Houtduif vreet knoppen es, en schijt vervolgens over auto. Duivenborstjes eten, daar krijg je dan zin in.

In de orthodoxe traditie bestaat een gewoonte om 40 dagen na het overlijden van iemand een herdenkingsmis te houden. Het geloof bestaat dat de ziel van de overledene 40 dagen blijft rondhangen, voor hij definitief wordt opgenomen. Zo vindt de Hemelvaart van Jezus ook plaats op 40 dagen na Jezus zijn dood op Goede Vrijdag.

En daarna op Pinksteren kunnen de Apostelen  de Heilige Geest ontvangen.

En dat werd dus Pinksteren. Vervolgens gaan ze dan rondreizen om het Evangelie te verkondigen. In de Handelingen der Apostelen zijn ze dan ook in staat tot het genezen van zieken, zoals Jezus ook bij leven deed.

Grafveld van Derde Slag bij Ieper (1917) Tyne Cott

Jezus zelf ontvangt de Heilige Geest van God in Lucas 4:16. Hij is dan 30 jaar oud, klaar voor de bediening als vleesgeworden Woord, de Logos van God die mens wordt. Johannes de Doper kondigt Jezus zo aan

Ik doop u wel met water, maar hij die komt die sterker is dan ik, wien ik niet waardig ben den rem van zijne schoen te ontbinden: deze zal u doopen  met den Heilige Geest en met vuur

De antieke Statenbijbel, voortaan Iedere Zondag

In Lucas 4:21 laat Jezus zich met de menigte door Johannes dopen, terwijl hij bidt. Lucas 4:21-22 verhaalt dan

En het geschiedde toen al het volk gedoopt werd, en Jezus ook gedoopt was en bad, dat de hemel geopend werd, en dat de Heilige Geest op hem nederdaalde gelijk eene duive, en dat er eene stemgeschiedde uit den hemel, zeggende: Gij zijt mijn geliefde Zoon, in u heb Ik mijn welbehagen.

Vervolgens zien we het verhaal van de Verzoeking in de woestijn. Jezus wordt na 40 dagen vasten door de satan getest. Hij kan alle macht krijgen, als hij maar even voor de duivel buigt. Maar Jezus blijkt dan tegen alle verlokkingen bestand.

2030 Agenda 🙂 Het nieuwe Babylon

Net als de mens die in Babylon als God wilde zijn, alle wereldmacht wilde grijpen met een toren tot in de hemel: Zo daagt satan Jezus uit, in de opvolgende passage in Lucas nadat Jezus de Heilige Geest ontving. Satan stelt: ik kan het je allemaal geven, als je maar voor mij knielt.

Net als de Perzische Koning die wilde dat alle mensen in zijn rijk voor het gesneden beeld zouden knielen, omdat ze anders in een oven gegooid zouden worden. Niet voor niets zagen we vorige week bij de preek over Openbaring, dat de vrouw op het beest (met merkteken 666) de ‘hoer van Babylon’ is.

Babel is het Bijbelse symbool voor de mens die absolute controle wil, macht, als God zijn. Dat je zelfs pretendeert het wereldklimaat te kunnen optimaliseren met ambtenaren, of een ‘veilige wereld zonder ziekten’ kunt maken. Zoals satan ook als God wil zijn, en Frans Timmermans. Terwijl Jezus dus het tegenbeeld van die wens tot Controle is, namelijk onvoorwaardelijke overgave aan God.

…de labrador brengt de duif binnen, maar die probeert natuurlijk te ontsnappen

Die zelfde beweging zien we dus herhalen wanneer Jezus met Hemelvaart is opgenomen. In Handelingen 2 hoofdstuk 2, vers 2-4 ontvangen de Apostelen de Heilige Geest. Dat gaat aldus:

En daar geschiedde haastelijk uit den hemel een geluid, gelijk als van eenen geweldigen gedreven wind, en vervulde het gehele huis waar zij zaten:

en van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen:

en zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en begonnen allen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.

Dan krijgen ze de gaven van de geest, kunnen ze genezen en profeteren. Van belang is nu, dat de Bijbel stelt hoe ze plots in alle talen van de wereld konden spreken. Alsof de Babylonische Spraakverwarring was opgeheven, nadat ze de Heilige Geest hadden gekregen.

God werd mens, dus kwam er weer 1 geestelijke taal

In Genesis daalde God immers af naar de bouwers van een Toren van Babel. Een project van ‘de mens’ die als God wilde zijn, met een bouwwerk dat tot de Hemel reikte. God verstrooide de bouwers toen volgens Genesis door ze allemaal een eigen taal te geven, zodat ze elkaar niet meer konden begrijpen.

Nu God in de persoon van Jezus weer afdaalde naar de mensen, is die spraakverwarring dus in geestelijke zin opgeheven. Voor het ‘Koninkrijk der Hemelen’ waarvoor Jezus zichzelf offerde, is er dus weer 1 geestelijke taal. Toen de mens als God wilde zijn, de Macht wilde ontstond de Babylonische spraakverwarring. Nu God mens is geworden in Jezus, is die spraakverwarring opgeheven.

Bijzonder hoe de Bijbel in elkaar zit, vindt U ook niet? Steeds zitten er een soort ‘bewegingen’ in, met Het Woord als voertuig. Het is een wonder op zich dat de Bijbel zo’n logische consistentie kan hebben, terwijl hij door tientallen auteurs is samengesteld, als het er niet meer dan 100 zijn. Heb een goede zondag.

4 Replies to “‘Heilige Geest daalde neer gelijk eene duif’ (Lucas 4: 22)”

  1. Rypke,
    De preek is nog niet af.
    Jezus is gekruisigd, gestorven en begraven op Goede Vrijdag. Ten derde dage opgestaan, dat is zondagochtend eerste Paasdag. 40 dagen later is het Hemelvaart, wasrbij eerste Paasdag meetelt als dag. 10 dagen daarna is het Pinksteren, waarbij Hemelvaartsdag meegeteld wordt als dag.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *