‘Niet in de letter van de wet’… (Romeinen 2:29)

..wiens regels? De Wet van God of de regels van De Belangen/De Mammon? Laat de overheid eerst fatsoen leren, en ons met ‘U’ aanspreken.

Op de zondag geen profane boodschap uit de Abdij, dan lezen we uit de Heilige Schrift. Vandaag beginnen we aan de Romeinen-brieven van Paulus. Reformatorische kringen leggen sterk nadruk op Paulus zijn beschrijving, dat ‘het gezag’ van God gegeven zou zijn, alsof je dus ‘De Staat’ altijd moet gehoorzamen.

 In de Romeinen-brieven hoofdstuk 1 en 2 zien we daar niets van terug. Hier lezen we hoe Paulus leert naar de ‘geest der wet’, en hij roemt ‘heidenen’, degenen onder hen die van nature God’s wet houden zonder ‘De Wet’ te kennen.

Hij maakt duidelijk onderscheid tussen de Goddelijke wet en de regels van ‘de mensen’. Daar doe je opzichtig aan mee om bij andere mensen in een goed blaadje te komen. De Goddelijke Wet hou je in bescheidenheid en stilte.

Van de preek van vandaag

Gij zult niet stelen
‘Goede mensen overtreden slechte regels’, zo luidt een oud katholiek adagio. Uit die houding kwam waarschijnlijk ook de oproep van Bisschop Muskes om ‘een brood te stelen’ gericht aan sociale minima.

Stelen mag niet. Maar er zijn omstandigheden waarbij diefstal een te rechtvaardigende daad kan zijn. Al lijkt het mij dan onrechtvaardig richting de bakker, die zijn best doet in het vroegst van de ochtend.

De verzetsmensen die in de nazi-tijd een gevangenis overvielen en gevangenen vrijlieten, of die bonkaart-kantoren overvielen, die beschouwen we nu als helden. Die hielden zich ook niet aan ‘de regels’.

Bij Paulus nu, zouden sommige mensen een onvoorwaardelijke onderwerping aan de overheid willen lezen.

Maar, wanneer wij zijn Romeinen-brieven lezen, de eerste twee hoofdstukken vandaag, dan zien we daar niets van terug. En dat is belangrijk, om deze tijd met deze goddeloze overheid te duiden.

We zien een duidelijk onderscheid tussen ‘wereldse’ wet bij Paulus, en De Wet zoals die door God aanvankelijk aan het Joodse Volk was gegeven. En de Wet maakt hij via Jezus Christus zijn Evangelie toegankelijk voor alle volken, ‘zowel de Jood als de Griek’.

Je laten vernederen met muilkorf om met de bus mee te mogen

Als diefstal tegen ‘De Wet’ is…
Is ‘een baantje bij ‘de overheid’ automatisch een morele vrijbrief? Of een uiting van het satanische motto: ‘Might is Right’, macht is rechtvaardig. Kun je aan de vruchten van deze overheid ook niet de boom zien, namelijk die waar de slang in huist?

En dien je zo’n leugenachtige corrupte entiteit dan nog te gehoorzamen?

De grootste dief van Nederland, dat is immers het Ministerie van Financien en haar Belastingdienst. Die steelt geld van zwoegend mkb om dat geld te herverdelen aan haar voorkeursbedrijven, zoals de ‘geredde bank’ ABN Amro, ING, ASR, oftewel ‘De Mammon’.

Kerk van Westerwijtwerd in Gronings Friesland

En nu zijn ook vliegtuigmaatschappijen als KLM ‘te groot om te falen’ verklaard. Die overheid sluist jaarlijks honderden miljoenen euro’s naar ‘ngo’s’, klimaatclubs of anti-vleesclubs, niet gekozen organisaties, wiens werk er uit bestaat om het politiek proces te ont-democratiseren tot ‘lobby-industrie’.

Die krijgen betaald om eerlijk werkende mensen uit bedrijf te lobbyen.

Terwijl kleine ondernemers kunnen verrekken onder de meest uitzinnige Corona-regels, en burgers zich moeten laten vernederen door de overheid met een muilkorf voor de mond, sociale isolatiewetten en dwangneurotische ontsmettingsgebruiken.

Plensbuien

De raad der goddelozen
De Raad van State onder de goddeloze Thom de Graaf is nu een ‘raad der goddelozen’, waar wij naar Psalm 1 dus geen boodschap meer aan hebben. Deze godslasterlijke overheid met haar geloofsartikelen ‘diversiteit en inclusiviteit’, die grote offers wil brengen voor een Afgod, Moedertje de Planeet,.

Een overheid die jaarlijks toestaat dat 33 duizend kinderen prenataal worden weggesneden. Die bejaarden eenzaam in een verzorgingshuis laat sterven, ‘voor uw en onze gezondheid’.

Hoe evident is het, dat wij leven onder een goddeloos gezag met de satanisten van D66 in de regering, gesticht in ‘The Age of Satan’ (Anton Levi, 1966) met collaboratie van ‘Christenunie’. Leven we dus eigenlijk niet weer als de eerste christengemeentes waarvoor Paulus zijn Romeinen-brief schreef.

In een tijd waarin wij straks allen een ‘teken om te kopen of verkopen’ moeten dragen uit Openbaring 13, uit naam van Corona en ‘uw en onze veiligheid’.

Mijn ge-erfde Statenbijbel: voortaan iedere zondag

Die Romeinen-brieven behandelen we deze zondag en komende zondagen. Want hoe actueel zijn ze. Immers, als ‘De Wet’ in een land morele wetteloosheid verdedigt: hoe belangrijk is het dan om de Geestelijke Wet waarover Paulus spreekt dan helderder voor ons te hebben!

Sterker nog, als je dat onderscheid tussen ‘geestelijk’ en politiek niet begrijpt, dan heb je in het politieke ook geen kracht tot weerstand. De historische paralellen met Paulus zijn tijd van ‘De Romeinen’ zijn immens, zoals filosoof David Engels ook al schrijft.

De Romeinse Republiek- een vorm van elitedemocratie- sneuvelde al vlak voor Paulus zijn tijd. Immers, Jezus werd al onder ‘Keizer Augustus’ geboren. Een dictator (Imperator, Keizer = ‘Caesar’/‘tsaar’) bepaalde nu het bestuur van het Romeinse rijk waaronder Israel ook viel.

Friese kampvechters in kerk

Romeinse liederlijkheid, ook bij onze ‘elite’
Die keizers muntten uit in de grootste liederlijkheid en wreedheid, men denke aan Nero en de waanzinnige Caligula. Over Caligula heb ik ooit nog een pornofilm gezien uit de jaren ‘70, waarbij alle orgies die hij hield werden uitgebeeld, en de incestueuze relatie met zijn zus.

Dat ik maar aangeef: wie zonder zonde is… Heeft U nog nooit een pornofilm gezien?

In die film dwingt hij de senatoren (Zeg maar, ‘Romeinse parlementsleden’) hun vrouwen tot prostitutie op feesten. Het is geen toeval, dat zulke (fellatio-)films in de jaren ’70 uitkwamen. Eerder was dat ondenkbaar geweest.

Maar plots kon je naar de bioscoop om piemels in erectie in actie te zien. Niet veel later werd het ‘normaal’ in de zin van ‘gebruikelijk’. Ook in Nederland met Blue Movie (met mevrouw Dobbelsteen, Carry Tefsen!) En ‘Deep Throat’, toen nog met ongeharste schaamdelen.

Groningen Gothic bij kerk Westernieland

Visuele Carnivorie
Dat zulke films plots ‘open en bloot’ gingen, betekende vooral dus, dat in het landsbestuur in ‘Het Westen’, zowel in Amerika als Europa niet enige conservatieve kracht meer bestond, die aan pornoficatie- visueel vlees eten- weerstand aan kon bieden.

Geen geestelijke zelfverzekerdheid over ‘goed’ en ‘kwaad’ en gezonde relaties.

Of omdat die elite zich inmiddels zelf aan schanddaden overgaf en pedofilie, zoals bij Joris Demmink (Ministerie van ‘Justitie’) en de mensen die hem beschermen. De libertijnen hadden gewonnen, met hun motto ‘Might is Right’ (Machtig is goed). Mein Kampf van Adolf Hitler was verboden bezit, maar de Satansbijbel van Anton Levi mocht je wel lezen.

Hoewel je qua technische vaardigheid best wat van pornofilms kunt opsteken, is het fenomeen vanuit christelijk oogpunt natuurlijk fout: je objectiveert andere mensen, dat betekent dus dat je ze van een ziel ontdoet. Het had ieder ander lichaam kunnen zijn. En dat zielloze kijken naar mensen is satanisch.

Of zou je een christelijke pornofilm kunnen maken, seks na het huwelijk tot de bevruchting plaatsvindt? Dan eindigt de film met de geboorte van een baby.

Uiteindelijk is ‘de daad’ puur natuur, net als eten en drinken. Maar de context waarin die daad plaatsvindt is belangrijk. We zien zo, dat de vrijgezel Paulus daar ook op ingaat.

‘De Daad’ tussen man en vrouw is puur natuur: Bergeend met kuikens. Maar tegennatuur is een schanddaad, aldus Paulus

Omarming materialisme ( = buiten materie bestaat niets)
Paulus schrijft in Romeinen 1 het bij Romeinse hof-elite gewone homoseksuele gedrag de grond in, iets dat bij ‘De Linkse Kerk’ (PKN) en katholieke pedopriesters juist verheerlijkt wordt. Alsof satanisten daar met hun ‘diversiteit’-cultus een hand in hebben.

Immers, wat is ‘diversiteit’ anders dan het ruimte scheppen voor seksuele schandelijkheid, gezien vanuit Bijbels perspectief?  Dat mes in ‘schandelijk gedrag’ zet Paulus in Romeinen 1: 24-32:

Daarom heeft ze God ook overgegeven in de begeerlijkheden hunner harten tot onreinigheid, om hunne lichamen onder elkander te onteren:

als die de waarheid Gods veranderd hebben in de leugen, en het schepsel geeerde en gediend hebbende boven den Schepper, die te prijzen is in eeuwigheid. Amen.

Daarom heeft ze God overgegeven tot oneerbare bewegingen; want ook hunne vrouwen hebben het natuurlijk gebruik veranderd in het gebruik tegen nature, en insgelijks ook de mannen, nalatende het natuurlijk gebruik der vrouw, zijn verhit geworden in hunnen lust tegen elkander, mannen met mannen schande bedrijvende, en de vergelding van hunne dwaling die daartoe behoorde in zichzelve ontvangende.

Terpeiland in groene zee; Rottum

En gelijk het hun niet goedgedacht heeft, God in erkentenis te houden, zoo heeft God ze overgegeven in eenen verkeerden zin, om te doen dingen die niet betamen:

vervuld zijnde met alle ongerechtigheid, hoererij boosheid, gierigheid, kwaadheid; vol van nijdigheid, moord, twist, bedrog, kwaadaardigheid;

Oorblazers, achterklappers, haters van God, smaders, hoovaardigen, laatdunkenden, vinders van kwade dingen, den ouderen ongehoorzaam;
onverstandigen, verbondbrekers, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijken, onbarmhartigen:

dewelken daar zij het recht Gods weten (namelijk dat degenen die zulke dingen doen, des doods waardig zijn), niet allen dezelve doen, maar ook mede een welgevallen hebben in degenen die ze doen.

Mensen die de Nashville-verklaring ondertekenden, doen dat op Bijbelse gronden. Zij die daar in het zicht van andere mensen tegen afkeren om zichzelf als ‘zie mij goed mens’ te profileren, doen precies datgene waar Paulus zich tegen keert in de Romeinen-brief.

Niet vromer doen dan je bent (‘wie zonder zonde is…’)
Paulus laat aan moraliteit dus niets onduidelijk, ook naar seksuele devianten. Een schanddaad is en blijft een schanddaad. Punt. Maar hij erkent het spanningsveld: Dat je eerst maar bij jezelf moet beginnen, wetende hoe moeilijk het is een moreel zuiver leven te houden.

Hoofdstuk 2:1 vervolgt daarop met een cruciale zin:

Daarom zijt gij niet te verontschuldigen, o mensch! wie gij zijt, die anderen oordeelt; want waarin gij een ander oordeelt, veroordeelt gij uzelven; want gij die anderen oordeelt doet de zelfde dingen.

En wij weten dat het oordeel Gods naar waarheid is over degenen die zulke dingen doen: en denkt gij dit, o mensch! die oordeelt degenen die zulke dingen doen, en dezelve doet, dat hij het oordeel Gods zult ontvlieden?

Hier zie je dus een belangrijke oproep tot eigen morele bescheidenheid, niet vromer voordoen dan waartoe je in staat bent, laat staan met je vermeende hoge moraliteit te koop lopen. Zoals ‘De Linkse Kerk’ doet met haar gezwets over diversiteit en klimaat.

Hoosbui

Wees beducht op braveriken
Paulus benadrukt net als Jezus Christus de vroomheid die je in het onzichtbare bedrijft. Dus zonder de ogen van andere mensen op je te voelen. Omdat het er om draait dat God je hart kent.

Je kunt namelijk ook ‘vroom’ lijken door niet tot zonde in staat te zijn. Bijvoorbeeld door gebrek aan durf, talent of uit angst voor straf.

Zo zie je immers ook dat jongetjes die eerder geen meisje konden krijgen, nadat ze rockartiest worden en ‘sociaal centrum van de groep’ werden (daar geilen vrouwen op) plots helemaal doorslaan en uit de band springen. Plots hebben ze toegang, de beer is los waar het eerder bij masturberen bleef.

Of die mensen die onder het nazi-regime zich braaf aan ‘de regels’ hielden. Maar die na de Bevrijding plots de held gingen uithangen, vriendinnen van Duitse soldaten kaal scheren. Daarom: hoedt U voor brave mensen, de stiekemerds, dat kunnen de ergste nsb’ers zijn of meest liederlijke losbollen.

En God weet dat, al ziet U dat niet.

Een mooie anekdote: In Zwitserland staat aan het Bodenmeer het beeld van een wenkende vrouw. Het verhaal daar achter, is dat monniken uit het tegenoverliggende klooster af en toe even naar de hoeren moesten, om vervolgens het kuise kloosterleven weer aan te kunnen.

Je kunt dat als ‘hypocriet’ veroordelen. Maar in die knieval kun je ook juist een goede houding zien: ze konden immers ook uit het klooster treden en leven als iedereen. Toch was de dienst aan God ze dierbaarder.

Koe met ossenpikkers (spreeuwen)

Maar ‘De Wet’ blijft overeind
Maar tegelijk moet je wel weten, zo leert Paulus: dat je ‘het ideaal’ niet halen kunt, dat betekent niet dat je mag prediken dat ‘het ideaal’ dus maar afgeschaft moet worden. Dat is ongeveer ook het idee, dat Paulus in de eerste Romeinen-hoofdstukken uitwerkt.

Omdat je ‘het ideaal’ op eigen kracht niet haalt, moet je eerst bij Jezus Christus aankloppen. Dat is de kern van het christendom zoals Paulus dat neerzet. Het was immers Paulus, die de God van de Joden met hun ‘Oude Testament’ ‘stal’, en voor de heidenen toegankelijk maakte.

Als een Joods-Romeinse ‘Prometheus’ die het godenvuur stal om dat aan de mensen te geven.

Adorp, Oostumerweg

Plots hoefde je niet al die Joodse spijswetten meer te houden, je hoefde geen brandoffers meer te brengen. Je hoefde als man de voorhuid van je piemel niet meer af te laten snijden.  Nee, het geloof in Jezus Christus als brug naar God, dat was voortaan je toegangskaartje tot ‘Het Koninkrijk God’s.

Paulus keert de zaak als het ware om, in navolging van Jezus Christus. Niet het tot de letter houden van de wet maakt je rechtvaardig voor God. Zoals Jezus al voordeed. Je begint voortaan met een houding ten opzichte van God, die Paulus ‘het geloof ‘noemt.

Overgave, erkenning dat je vergeving nodig hebt, zo’n beste niet bent. En van daaruit, die motivatie ga je dan ‘de wet’ houden op een meer oprechte wijze. Niet als huichelaar, want daaraan heeft God een broertje dood.

Je hebt dan een basis om steeds bij terug te keren, God zelf. Uiteraard is het wel zo, dat je aan de vruchten de boom kent. Wie dicht bij God leeft, die herken je ook in leven en daden. Wie zichzelf vereert in plaats van God, die herken je ook zo.

Graf Robbenjagers van Westernieland

Geen aanzien van persoon bij God
De Nederlandse overheid meet consequent met twee maten, 1 voor haar gunstelingen en een strafmaat voor wie ‘De Belangen’ in de weg zit. Zo is de Hemelse Overheid niet, God kent geen ‘aanzien van persoon’, zo schrijft Paulus.

Heel Romeinen 2, zie je hoe Paulus predikt voor de ‘Geest van de Wet’. Daarbij is zijn hoofdargument dat ‘wie zonder zonde is’, de eerste steen maar moet werpen tegen de ‘zondaar’. Oftewel: hou eerst je eigen huis schoon voor je een ander’s viezigheid opmerkt.

Hij ziet ook dat er rechtvaardig handelende heidenen zijn, die in God’s ogen misschien wel beter doen dan zij die zich voorstaan op de ijver waarmee ze de Joodse wet houden. In de Romeinen-brief staat de Joodse Wet- zeg maar losjes ‘de Tien Geboden’- gelijk aan ‘De Wet’.

Doodstil = ‘Dood-Brug’, een Til is een brug

Dus niet ‘de wet van het wereldlijk gezag’. De passage van Romeinen 2:11-16 is beroemd;

Want er is geen aanneming des persoons bij God. Want zoovelen als er zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren gaan;
en zoovelen als er onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden.

Want de hoorders der wet zijn niet rechtvaardig voor God, maar de daders der wet zullen gerechtvaardigd worden;

want wanneer de heidenen, die de (Joodse RZ) wet niet hebben, van nature de dingen doen die der wet zijn, dezen wet niet hebbende, zijn zichzelven een wet,

als die betoonen het werk der wet geschreven in hunne harten, hun geweten medegetuigende, en de gedachten onder elkander hen beschuldigende of ook ontschuldigde.

in den dag wanneer God de verborgene dingen der menschen zal oordelen door Jezus Christus, naar mijn Evangelie.

Middeleeuws mooi, Westerwijtwerd

Besnijdenis van het hart en de geest
Die observatie stemt sterk overeen met eigen ervaring. Ik heb geen vrienden – buiten 1 goede mentor- die zich christen noemen. Maar zij handelen in geest en waarheidsliefde wel als christen. Romeinen 2 besluit dan met Paulus zijn pleidooi voor de ‘besnijdenis van het hart en de geest.’

Wie publiekelijk en opzichtig wil tonen hoe ‘goed’ die is, die laadt extra oordeel op zich. Terwijl wie ‘in het verborgen’ het goede doet zonder lof van anderen te verwachten, die betoont zich de model-christen.

We lezen:

‘niet in de letter (van de wet RZ) is de besnijdenis (dus ‘de bekering’ RZ); wiens lof niet is uit de menschen, maar uit God.

Hier leert Paulus dus niets, dus ook geen vervorming van de boodschap, die Jezus Christus al voorleerde.

Denk alleen al aan de gelijkenis van het ‘penningske van de Weduwe’. Het oude vrouwtje dat in het verborgene meer van haar bezit weggeeft, dan de rijke die opzichtig zijn flappen tapt als ‘filantroop’.

Hozen!

Paulus benadrukt dus dat ‘De Wet’ van God er nog ongewijzigd is. Maar met de juiste houding, ‘geloof’, de oprechte motivatie met Jezus als toegangskaartje, kun je naar die wet op de juiste wijze gaan leven. Dan hou je de wet niet uit hoogmoed, maar leef je uit het besef van je eigen morele tekortkomingen.

Opdat je bescheiden bent met oordelen, voor je zelf je huis op orde hebt.

Dat is een heel andere wet dan die het Romeinse gezag naleeft, of die van onze goddeloze overheid. Immers, werden christenen niet vervolgd omdat ze weigerden de afgoden- gesneden beelden dus- van de Romeinen te dienen?

Maar die waarneming, is voer voor een volgende preek. Want daar zet Paulus in Romeinen 3 en 4 de zaag in. En aan Romeinen 1 + 2 heb je voor 1 week al meer dan voldoende om te overdenken. Dus heb een goede zondag.

3 Replies to “‘Niet in de letter van de wet’… (Romeinen 2:29)”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *