Al een eeuw wordt gewerkt aan wereldregering

Met 1 been in de biologische wereld en 1 been in de geestelijke, de mens als ‘amfibie’…

 We bespreken vandaag ‘We are amphibians’ Julian and Aldous Huxley on the future of our species van Richard Samuel Deese. De titel slaat op het idee dat mensen met 1 been in de biologische wereld leven en met 1 been in de geestelijke wereld.

Zoals een kikker in zijn jeugdstadium ook als visje leeft met kieuwen om in zijn volwassen stadium longen te krijgen. Zo vertegenwoordigde wetenschapper Julian- Unesco-directeur-  de biologische kijk op mensen, en schrijver van The Brave New World, Aldous de geestelijke kant.

Maar beide stonden wel aan de zelfde kant van seculiere levensbeschouwing, die de ‘ziel’ ontkent. Dus waren ze eigenlijk twee kanten van de zelfde moderne medaille, leidend tot zelfde uitkomst. Met ‘de economische depressie’ als argument voor meer controle,  en ‘de’ wetenschap in pacht als autoriteit krijg je een totalitaire maatschappij.

De literatuur voor vandaag

Technocratendenkwijze leidt onherroepelijk tot dictatuur
Als schijnbare tegenpolen zijn de gebroeders Julian en Aldous ook instrumenteel voor intellectuele ontwikkelingen van afgelopen eeuw, leidend tot wat je nu ziet: een Corona-dictatuur en klimaatdictatuur, topdown afgedwongen via internationale instituties.

In de jaren ’30 zag Aldous Huxley het volgende al gebeuren (blz 114):

For Aldous, the managerial revolution (top down oorlogseconomie RZ) that the war was accellerating had this single consequence that trumped all of the others in importance:

the great powers of the world, whether they classed themselves as empires of some master race, proletarian dictatorships, of liberal democracies, were all joining a life-and-death race to become more highly centralized, more effectively militarized, and, as a consequence, more irrevocably oppressive’.

2030 Agenda tot nieuwe grondwet gemaakt

Dus, laat dat even op je inwerken. Hier staat de boodschap van dit verhaal van vandaag al in. Wanneer je een bepaalde denkwijze aanneemt, en het wereldbeeld daarvan accepteert. Dan beweeg je automatisch en onherroepelijk richting een maatschappij die uit die geest handelt.

Bijvoorbeeld, als je prat gaat op ‘wetenschap’ als hoogste kennisvorm. Dus dat academici over alle terreinen van het leven het laatste woord moeten hebben. Dan ga je akkoord met dat idee. Je neemt het ene, dan krijg je ook het andere mee dat daar bij hoort.

De nationale regeringen lopen nu allen min of meer in de pas van zulke instituties, of dat nu het IPCC-klimaatpanel van de Verenigde Naties is en het vergaderapparaat van ngo’s, bureaucraten en grootbedrijf dat daarom heen is gebouwd.

Of de World Health Organisation (WHO) en hun financier Bill Gates. Die multimiljardair is de zelfverklaard ‘goalkeeper’ van de 17 Sustainable Development Goals, het wereldcommunisme-programma van de Verenigde Naties.

Julian Huxley, de technocraat
Julian Huxley werd de eerste directeur van Unesco van de Verenigde Naties in 1945. Hij was oprichter en directeur van de IUCN (World Conservation Union, daarvan is Nederland nu de grootste sponsor met 20 miljoen euro subsidie per jaar). Hij was met Prins Bernhard mede-oprichter van het Wereld Natuur Fonds.

Huxley was eugeneticus, dus iemand die ijverde voor ras-‘verbetering’ bij mensen, net als de nazi’s. Omdat hij deel uitmaakte van het Angelsaksische blok van overwinnaars, was zijn eugenetica gewoon toegestaan. Maar hun eugenetica/mensverbetering ging met een groene camouflage ondergronds via de milieubeweging.

Julian maakte deel uit van de beweging om ‘de populatie’ van mensen te controleren, samen met ecofascisten als Paul Ehrlich. (‘The Population Bomb’)

Huxley was kortom de typische topdown-technocraat, die geloofde dat je de ‘Betere Wereld’ via centrale planning kon bereiken. De Fabian Society van de Britse socialisten werkt daar al sinds eind 19de eeuw aan. Met ‘conservatief’ Julian – uit adelijke familie, verwant met Darwin- kwam daar dus een ‘rechterflank’ bij die communisten, ijverend voor een zelfde soort maatschappij.

Met ‘de’ wetenschap in pacht.

Fabian Tony Blair in 2003. Onder Blair kwam de Britse Climate Change Act tot stand. Fabian Society ijvert al sinds 19de eeuw voor topdown geplande maatschappij

De Fabians wilden ‘Communisme in Slow Motion’, je ideologie invoeren door geleidelijk alle instituties over te nemen. Dat project is nu min of meer volbracht, zodat ze zonder weerstand de hele wereld in huisarrest kunnen opsluiten.

Dankzij de Eerste Wereld Oorlog (1914-1918) en haar verlengstuk de Tweede (tot 1945), kregen de Centrale Planners hun zin, waar aanvankelijk enkel de Fabian Society de handen op elkaar kreeg voor zo’n techno-industriele managersmaatschappij/communisme. De wereld werd steeds meer ingericht als permanente oorlogs-economie, gepland van bovenaf op efficiency.

De ‘Managerial Revolution’ (1940) van James Durham verheerlijkt die ontmenselijking van de maatschappij al, die nu zijn finale beslag krijgt. Immers, dankzij de Corona-hoax (overreactie en uit verband rukken risico voor meeliftende controle-agenda) is het zelfs illegaal geworden nog menselijk te zijn.

Je zou dus zeggen: de topdown-planeetmanagers uit de school van Julian Huxley hebben de strijd gewonnen, die ze een eeuw geleden al inzetten. En wie ziet het verschil nu nog tussen neo-liberalen die via banken controle over de wereld nemen, of communisten die dat via de overheid doen?

Worstelen ze met elkaar, of hebben ze elkaar lief?

Schijnbare tegenpool Aldous, de criticus en romancier
Als (schijnbare) tegenpool van Julian, is er de afgelopen eeuw dus geen groter figuur geweest dan zijn broer, de schrijver Aldous Huxley. Zijn werk bestaat eigenlijk uit het waarschuwen voor waar zijn broer en geestverwanten over fantaseerden. Hij schreef immers al in 1934 ‘The Brave New World’, over een technocratische dictatuur in de (toen) toekomst.

Die uitdrukking kom je nog steeds overal tegen. Aldous is ook de naamgever aan ‘The Doors’ (of perception, zijn drugs-experiment)

Nu lezen kinderen geen boeken meer op de middelbare school, wij moesten voor het VWO nog verplicht alle klassiekers lezen. Dat is enorm belangrijk voor je mentale ontwikkeling, besef van de westerse geschiedenis en haar idee-ontwikkeling.

Huxley zijn boek is de evenknie van George Orwell zijn 1984 (Big Brother is watching you!), die voor dat jaar een totalitaire spionagestaat voorspelde. Die spionagestaat zal nu in 2030 gerealiseerd zijn, uit naam van ‘uw en onze veiligheid’.

Orwell laat alle mensen onder permanent toezicht staan, gesymboliseerd in Big Brother – het Gezicht van De Partij- die overal via camera’s en schermen ziet en volgt, of je wel in de pas loopt.

Van Thomas Huxley zijn kleinzoon Aldous.

Voor het welzijn van alle partijleden en de gehele maatschappij uiteraard. Voor uw en onze veiligheid. Orwell laat de heersende Socialistische Partij (ENGSOC) zo knoeien met waarheidsbegrip en taal, dat je domweg niet meer kunt controleren wat waar is. Laat staan dat je nog waarheid kunt spreken, omdat de hele taal verbouwd is.

Dat zelfde zie je nu bij de CO2-gekte en Corona-gekte. Het maakt bij de CO2-gekte niet uit wat men zegt, als het maar voordeel geeft voor de mensen in machtspositie. Of nu bij ‘Corona’, vrijwel alles dat de overheid en media daarover verkondigen is onwaar, en werkt niet voor het doel waarvoor men zegt dat het zou moeten werken.

Oneworldism van de Verenigde Nazi’s…

Bij Aldous Huxley zijn totalitaire toekomstwereld, worden je emoties met drugs (Soma) in controle gehouden. Wie zich even onheus voelt, die neemt even een pilletje. Alle menselijke relaties zijn vervlakt, je bent alleen nog een soort behoeftendier dat prikkels moet bevredigen. Je hebt geen vaste relaties meer, je gaat met wie dan ook even de koffer in om je behoeften te stillen.

De maatschappij is bij hem ingedeeld in drie kasten (sociale rangordes), ingedeeld naar de genetische kwaliteit van de personen. Kun je bij George Orwell buiten Big Brother alleen leven,als je tot de ‘dommen’ behoort waar de partij niet omziet (De Proles). Omdat die bij gebrek aan eigen idee-ontwikkeling nooit De Partij zullen bedreigen.

Bij Aldous Huxley kun je alleen ontsnappen aan de totalitaire maatschappij door als een wilde ergens in een reservaat te leven. Maar daar word je dan door de deelnemers aan de totalitaire maatschappij bekeken, alsof ze naar de dierentuin gaan.

Worstelen of liefhebben, wat doen ze?

God elimineren
Voor we bij Aldous en Julian terugkeren, leggen we nu eerst uit volgens welk denkmechanisme de moderne wereld werkt. Mensen die naar wereldmacht streven, werken meestal volgens Hegeliaanse dialectiek. Wat is dat? Hegel was een Duitse filosoof, die redeneerde volgens de ‘vereniging van tegendelen’. Dat laatste is wat ‘dialectiek’ betekent. Dia ( = twee)

Een beweging, probleem of gebeurtenis roept een reactie op. Het probleem en de reactie leiden dan tot de ‘oplossing’, zodat de agenda van de probleemmaker weer een stukje verder vervuld is. En zo kom je via stapjes van actie-reactie-solutie steeds verder richting je doel. Waar je dat met een frontale aanval niet zou bereiken.

Zo kun je ook zien in Nederland, waar je zogenaamd ‘linkse’ en ‘rechtse’ partijen hebt. Vroeger stond ‘rechts’ gelijk aan ‘conservatief’, dus christelijk of klassiek-liberaal. Terwijl ‘links’ gelijk stond aan socialisme/communisme.

De bovenliggende partij

Het Socialisme en Communisme, ontstonden in reactie op het Liberalisme. Maar beide gingen eigenlijk onderdeel vormen van 1 stroming, links-liberaal zodat nu Groen Links (voormalige Communistische partij Nederland) bij de VVD op schoot kan zitten.

Het conservatief-christelijke element dat tegenspel zou kunnen bieden bij de ontmenselijking van de maatschappij, dat is volledig ge-elimineerd. Het is nu staats-orthodoxie te moeten geloven dat er geen God is of Goddelijke Wet, op basis waarvan een mens zijn ‘waarde’ kan bepalen. Alleen De Staat bepaalt wat waar is en waarde heeft: alles dat je in geld kunt uitdrukken of getallen.

En dat elimineren van ‘God’ uit de vergelijking was eerder al het doel van zowel de Liberalen als van de Communisten. Je ziet het elimineren van “God’ ook in de titel van RS Deese zijn boek. Hij spreekt over ‘De Menselijke Soort’. Alsof je als een bioloog naar mensen kijkt, zoals je ook naar kikkers kunt kijken, en er experimenten mee kunt doen.

Die afstandelijkheid is niet onschuldig natuurlijk. Want het is een stapje richting ontmenselijking.

Technocracy, ontstond 1933 ook in reactie op economische depressie

Tennessee Valley Authority Act (1933)
Terug nu naar Aldous en Julian. De economische depressie van 1928 deed een aantal clubs ontstaan, die probeerden het ideaal te maken van een door ingenieurs en technocraten bestuurde topdown-maatschappij. Alles volgens ‘wetenschappelijke’ planning. Julian Huxley was daarvan groot voorstander. Beide bestaan nog steeds.

De ene was een private club, Technocracy Inc. Die werd in 1933 opgericht, en met Marion King Hubbard verspreiden zij het idee van ‘Peak Oil’, energieschaarste. Uit die beweging kwam ook de idee van ‘duurzame’ energie, en ‘smart’ management: alles moet tegenwoordig ‘slim’, ‘smart’ zijn tot ‘smart cities’ en je slimme meter aan toe.

Dat komt dus uit de beweging rond Technocracy Inc. Econoom Patrick Wood schreef daar meerdere boeken over, zie ook zijn webzijde Technocracy.news. De club zelf lijkt nu geen invloed meer te hebben. Maar hun denkwijze werd wel algemeen geaccepteerd, het werd de filosofie rond de Verenigde Naties.

Daar is tie weer, de socialistenvuist. TVA werd door Roosevelt in 1933 opgericht.

Een andere club, opgezet met de Tennessee Valley Authority Act kwam direct van de Amerikaanse overheid. Die TVA bestaat nog steeds, en dat wist ik niet. Het is een staatsenergiebedrijf, dat ook alle grondzaken in de Tennessee-vallei beheerst, bijvoorbeeld voor landbouw.

Ze werden in de jaren ’30 opgezet als onderdeel van Roosevelt zijn New Deal (herstelprogram na depressie). Ondermeer om te dienen als publiek bedrijf voor energie-opwekking. Nu doen ze dat nog steeds:

Today, TVA is the largest public power company in the United States. The agency also carefully runs the nation’s fifth-largest river system in order to control flooding, make rivers easier to travel, provide recreation, and protect water quality. As a Federal public power corporation, the TVA serves about 80,000 square miles in the southeastern United States

Socialistenvuist wil macht grijpen, totale controle en centrale planeconomie

Julian kreeg hard plassertje van TVA
Vanuit efficiency bekeken, kun je geen moreel oordeel vellen over de TVA. Wie weet doen ze hun werk wel heel goed. Liefst 40 procent van he opgewerkte vermogen komt uit kernenergie.

Toch, ze hebben ook hun eigen politiedienst, die de belangen bewaakt van de TVA bewaakt. Misschien is dat al meer een hint.

Dus dan heb je al een overheidsbedrijf met ruim 11 miljard dollar omzet, dat de 2030 Agenda uitvoert. En dat haar belangen kan bewaken met eigen politiedienst, over een gebied van 80 duizend vierkante kilometer. (De Tennessee-vallei)

Dus over een gebied van twee/drie maal Nederland speelt de TVA eigenlijk de baas.

Zelfde 2030 Agenda als bij ons….

Dan snap je al, waarom juist technocraten als Julian Huxley daar een hard plassertje van kregen. Het is daarnaast terecht als je in dit gevolg van de New Deal iets terug-herkent van Frans Timmermans zijn ‘Green Deal’. Want het kabinet rond Timmermans koos die naam natuurlijk vanuit historisch besef:

Vanuit het idee dat de overheid de gehele economie moet controleren, topdown plannen. Niet voor niets, zie je dus bij TVA in het begin zo’n socialistenvuist, die een elektrische flits beetpakt. Dat is gelijk aan de vuist, die The Economist liet zien ‘to flatten the climate curve’.

En zie dus op de Facebook-pagina dat TVA de zelfde 2030 Agenda uitvoert als onze regering, waar het CBS nu over rapporteert. Dus de mensen in Tennessee moeten voldoen aan/tonen ijver voor de zelfde technocraten-doelen als de mensen hier in de polder.

Tegendelen gaan gezamenlijk op

Manier van denken leidt tot manier van leven
Julian Huxley zag clubs als de Tennessee Valley Authority als manier, om zo tot microniveau het leven van alle mensen op aarde te controleren. Via Timmermans zijn Green Deal en de Corona-dictatuur heeft zijn denken vooralsnog gewonnen. Met wat Aldous Huxley-achtige figuren aan de zijlijn die daar ‘boeh’ bij roepen of schrijven.

Het ‘Boeh’ roepen, leidt als reactie hooguit tot nog meer controlerende instanties met regels, die de controlerende instanties moeten controleren. Niet tot het afschaffen daarvan. Zo reageerden ze ook op de bankencrisis van 2008.

Zodra je instituten als een CENTRAAL Bureau voor Statistiek accepteert, het idee ‘meten is weten’ als hoogste goed, dan accepteer je ook hun levensbeschouwing: het idee dat De Staat topdown de ‘Betere Wereld’ zal maken bij volmaakte kennis.

En uiteindelijk wint de ene. de ander gaat op in het tegendeel

Dan krijg je een 2030 Agenda met 17 SDG-Doelen, en het CBS dat jaarlijks ‘monitort’ of we daar al aan voldoen. Alleen wanneer je dus een geheel andere denkwijze aanneemt, waarin je de mens niet als ‘te managen’ diersoort in een dierentuin ziet, dan kun je hier aan ontsnappen.

Wanneer efficiency niet je hoogste waarde is, of ‘veiligheid’. Maar iets anders. Wat is dat voor jou? Zullen we dan samen maar het reservaat in vluchten, en daar als Adam en Eva leven…

3 Replies to “Al een eeuw wordt gewerkt aan wereldregering”

  1. Haarscherp gezien Rypke, Gisteren zag ik bij cafeweltschmerz.nl/is-dit-virus-het-einde-van-de-wereld-een-haarscherpe-zondagsdienst-uit-georgia/ de rede van deze predikant, niet direct een preek maar wel een duidelijk verhaal. De antichrist werkt inmiddels al ruim 2000 jaar zo stelt hij en dat is maar al te waar. We komen dus steeds dichter bij de eindtijd waarin het voor christenen steeds moeilijker zal worden. Maar niet getreurd onze God en vader heeft het zelf gezegd, “Ik ben met u al de dagen tot de voleinding der wereld” en daar vertrouwen we op.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *