‘Hoe lang hinkt gij op twee gedachten’ (1 Koningen 18)

Heerlijk biologisch vlees, hmmmmmm

Op de zondag geen profane boodschappen. Dan lezen we uit de Heilige Schrift, literaire en geestelijke basis van de Westerse cultuur, die nu steeds sneller als kaartenhuis instort. We gaan weer verder met de Koningen-cyclus.

In vorige aflevering (1 Koningen 11) zagen we dat Salomo met zijn kleine hoofd ging denken, en zich liet verleiden om te offeren voor de vele goden van zijn vele vrouwen. En vervolgens scheurt het koninkrijk alweer uit elkaar, vervalt tot de Baal-afgodendienst tot Elia orde op zaken stelt.

Hij doet de ultieme vuurproef, waarin Elia Baal uitdaagt zijn eigen barbecue aan te steken.

De antieke Statenbijbel, voortaan Iedere Zondag

Doet wat kwaad is in de ogen des Heeren
Geloofsafval is de norm in de Bijbel, zo lees je in de Richteren-tijd, maar ook als de Israelieten koningen krijgen. Wat ik voor het lezen van 1 Samuel niet wist, is dat de Heere pissig was over de vraag van de Israëlieten om ze een koning te geven. Met tegenzin geeft Hij ze dan Saul.

Ongehoorzaamheid en afval zijn de rode draad door het Oude Testament, met steeds weer profeten die orde op zaken stellen.

Denk ook aan Mozes, die even op stap is om de Stenen Tafelen op te halen. En achter zijn rug om maken ze meteen een Gouden Kalf. Alleen David slaagt er in om De Heere blijvend te behagen, behoudens zijn slippertje met Bathseba, waaruit Salomo geboren werd.

David is de koning van Juda, die de 12 stammen onder 1 koninkrijk bijeen brengt.

Salomo houdt de boel nog net bijeen en mag de tempel bouwen. Maar als hij dan 40 jaar heeft geregeerd en vervolgens vreemde goden najaagt, dus ‘doet wat kwaad is in de ogen des Heeren’, dan scheurt de zaak direct weer uiteen.

Regenboogvlag Oudeschild Texel, opgehangen door De Staat

Schandjongens in Demmink/VVD-stijl
Je ziet dus dat het twaalf-stammen-verbond een nogal broze zaak was. Want onder David ging immers Absalom al op de loop. En dan gingen die andere stammen al snel met hem mee. En voordat David koning werd, streed hij eerst met die andere stammen om de hegemonie.

Het volk Israel leefde dus steeds randje burgeroorlog.

De zoon van Salomo, Rehabeam komt aan de macht, maar die wordt direct bestreden door een concurrent Jerobeam. De eerste genoemde behoudt alleen Juda. En Jerobeam krijgt de macht over Israel, dus de overige stammen.

Jerobeam bouwt zelfs twee gouden kalven voor offers. Onder Rehabeum, de zoon van Salomo komen alle praktijken van omliggende volken ook in Juda weer terug. Zoals het houden van schandjongens in Joris Demmink/VVD-stijl (het schijnt dat Hans Wiegel daar ook van is); ‘zij deden naar alle de gruwelen der heidenen die de Heere van het aangezicht der kinderen Israels uit de bezitting verdreven had. (1 Koningen 14:24)

Het worden kortom mensen van streng-liberale gezindte, van het genre dat nu christenen vervolgt gewapend met de regenboog-banier.

Regenboogvlag Lakenhal Ieper (BE)

(V)israel rot vanaf de kop
Opvolgende koningen maken er spiritueel gezien ook een zootje van, Asa bij Juda, en Baesa over Israel, met continue onderlinge oorlog. ‘En daar was oorlog tussen Asa en tussen Baesa den Koning Israels, alle hunne dagen.’ (1 Koningen 15:32)

Asa kwam aan de macht door Jerobeam met al zijn verwanten uit te roeien. De koningen geven steeds spiritueel het slechte voorbeeld, en het volk volgt hen daarin na. Oftewel, de vis rot vanaf de kop. Daarom is het ook zo kwalijk dat wij een pathologische leugenaar als premier hebben.

Wat voor signaal geeft zo iemand af naar de mensen die onder hem staan. Dat er geen moraal bestaat, want alles waarmee je wegkomt is goed.

Koning Asa wordt vermoord, en zijn moordenaar Zimri neemt zijn plek in als koning over Juda. En Baesa wordt ook vermoord door Zimri in onderlinge oorlog. De Bijbel bericht in 1 Koningen 16:11:

En het geschiedde als hij regeerde, als hij op zijnen troon zat, dat hij het gansche huis van Basa sloeg: hij liet hem niet over wat mannelijk was, noch zijne bloedverwanten, noch zijne vrienden.

We lezen dat De Heere ‘getergd’ is door het handelen van beide koningen, ook van Jerobeam wiens hele huis uitgeroeid wordt door zijn concurrent.

Nimrod, oud kruisvaarders-fort met zicht op Hula Vallei.

Achab en Izebel, een lekker stel
Zo is het net of je verhalen uit de Edda leest, waar Hunnen en Bourgonden en Gothen in stammenstrijd verwikkeld elkaar doden. De krijgsoverste Omri wordt vervolgens koning over Israel. Maar ook Omri offert aan de afgoden, net als Jerobeam.

Zo splijt ook Israel nog weer in twee delen. Een fractie loyaal aan de krijgsheer Omri, en een deel aan de krijgsheer Tibni, ‘maar het volk dat Omri volgde was sterker dan het volk dat Tibni den zoon Ginaths volgde, en Tibni stierf en Omni regeerde.’

Uit Omri wordt dan Achab geboren, nadat Omri sterft en in Samaria begraven wordt.

‘De zoon van Omri deed wat kwaad is in de ogen des Heeren, meer dan allen die voor hem waren geweest’. (1 Koningen 16:30) Hij neemt Izebel tot vrouw, ‘de dochter Ethbaals des Konings der Sidoniers, en henenging en diende Baal en boog voor hem.’

Hij bouwt een heel altaar voor Baal en legt een heilig bos er omheen aan, en je hoort de Heere bijna stampvoeten;

‘zoodat Achab nog meer deed om den Heere den God Israels tot toorn te verwekken, dan alle Koningen Israels die voor hem geweest waren.’

De raaf – wolvenvogel- breidt zich sinds jaren ’90 uit tot in Fryslan’s Ravenswoud

Elia gevoed door raven
Uit de wildernis staat dan de man Gods op, Elia, die Achab waarschuwt en stelt dat er in het land geen regen zal zijn, ‘tenzij dan naar mijn woord!’. Die boodschap valt niet in goede aarde.

Elia krijgt ‘het Woord des Heeren’ dat hij de natuur in moet vluchten, ‘en het zal geschieden dat gij uit de beek drinken zult, en Ik heb den raven geboden dat zij u daar onderhouden zullen.’ In de woestijn in Israel leven witnek-raven, zo heb ik bij mijn rondreis gezien.

Vervolgens mag hij in de droogte- en dus hongertijd bij een Weduwe verblijven, die hem verzorgt. Al helpt een vorm van wonderbare spijziging daar ook bij, want de olie uit de kruiken en het meel blijft maar niet opraken. Zo hoop je ook wel eens als je bier drinkt, dat je blond abdijbierflesje nooit leeg raakt.

Die weemoedige laatste slok van je dagelijks noodzakelijke hoeveelheid (DNH).

Maar haar zoon sterft, en om te laten zien dat Elia en echte profeet is wekt hij deze weer tot leven. Net als bij Lazarus, die door Jezus werd opgewekt en het dochtertje van Jairus (‘ben je van het spehelen mooee’, zo zongen we op de basisschool). Zodat Jezus later ook met Elia vergeleken zou worden in de Evangeliën.

Raaf = aaseter

Honderd onderduikers
De boodschap die je zo in 1 Koningen 17 meekrijgt: Elia is de spirituele krachtpatser, klaar voor het echte werk. En dat begint in de Grote Afrekening, waarbij we de uitdrukking ‘hinken op twee gedachten meekrijgen’. Die komt dus uit de Bijbel, en wel van Elia.

De hofmeester van Koning Achab, Obadja is nog wel in de Heere. Die vertelt Elia, hoe Achab’s vrouw Izebel alle priesters van de Heere liet vermoorden. Obadja liet er 100 onderduiken om aan Izebel te ontsnappen, die hij in twee grotten verbergt.

Obadja waarschuwt Elia nog, dat Achab hem zal doodslaan, maar die laat zich niet vermurwen: ‘ik zal voorzeker mij heden aan hem vertonen’. Achab noemt hem dan de ‘beroerder Israel’s’, want Elia’s profetische faam is hem al vooruit gesneld. Maar die antwoordt, met een spirituele uitdaging aan Achab:

‘Ik heb Israel niet beroerd, maar gij en uws vader’s huis, daarmede gijlieden de geboden des Heeren verlaten hebt en de Baals nagevolgd zijt.’

Vogelaars bij Israelische begraafplaats

De vuurproef van Elia
Dus daagt Elia hem uit, laat al het volk van Israel op de berg Karmel komen met 450 Baal-priesters, ‘en de vierhonderd profeten van het bosch, die van de tafel Izebels eten.’

1Koningen 18: 21 verhaalt dan:

Toen naderde Elia tot het gansche volk en zeide: Hoe lang hinkt gij nog op twee gedachten? Zoo de Heere God s, volgt Hem na, zoo het Baal is, volgt hem na. Maar het volk antwoordde hem niet 1 woord.’

Ze doen dus wat de meeste van ons doen, van twee walletjes eten, lekker opportunistisch, maar ergens besef je ook wel dat je dan niet bijzonder eervol handelt. En dan gaat Elia profetisch krachtpatsen:

‘Toen zeide Elia tot het volk: Ik ben alleen een Profeet des Heeren, en de profeten Baals zijn vierhonderd en vijftig mannen’

Met die priesters gaat hij de strijd aan wiens god nu de machtigste is. Ze moeten een var aan stukken snijden (offerrund), op een altaar leggen met hout, de naam van hun god aanroepen. Als die god dan de Barbecue met vuur aansteekt, dan is dat een teken dat hij bestaat. (of dat Hij gewoon van lekker vlees houdt en trek heeft, doen ze in Uruguay ook)

Elia wil ze de het offerrund ook nog gratis geven, Ribeye, deze week in de reclame bij de Appie H. (1:18:26)

En zij namen de var die hij hun gegeven had, en bereidden hem, en riepen den naam Baals aan van den morgen tot op den middag, zeggende: O Baal, antwoord ons! Maar daar was geene stem en geen antwoorder. En zij sprongen tegen het altaar dat men gemaakt had.

Mooie meid met lekker vlees, het Paradijs…

Baal barbecuet niet
Alle Mono-theisme is tegelijk een vorm van a-theisme. Immers, als je stelt dat je eigen god de enige is die echt heilig is, dan kan andermans god dat niet zijn. De Bijbel noemt die B-goden ‘drekgoden’. Militair succes en wonderen geven in het Oude Testament meestal de doorslag.

De vuurproef moet ook hier de doorslag geven, want Elia begint ze zelfs te bespotten:

En het geschiede op den middag dat Elia met hen spotte en zeide; Roept met luider stem, wat hij is een god; omdat hij in gepeins is, of omdat hij wat te doen heeft of omdat hij eene reize heeft: misschien slaapt hij en zal wakker worden

En zij riepen met luider stem, en zij sneden zichzelve met messen en met priemen naar hunne wijze totdat zij bloed over zich uitstortten.

Da’s balen, met Baal, ja sorry als je dan zo’n melig grapje maakt.

Natuurlijk kunnen we al verklappen dat de Barbecue van Elia wel direct vlam vat, dat hij opbouwt uit twaalf stenen (naar de twaalf stammen). Zelfs al laat hij zijn altaar met offerrund wel drie maal met water overgieten. Er komen geen aanmaakblokjes aan te pas, het aanroepen van de Heere volstaat. (18:38)

Toen viel het vuur des Heeren en verteerde dat brandoffer, en dat hout die stenen en dat stof, ja lekte dat water op, hetwelk in de groeve was.

Het was vast een biologische ‘beter leven’-Var, voor de dierbezorgde lezers onder U

Alle profeten afslachten
Nu heeft Elia het momentum, om met de geestelijke concurrentie af te rekenen:

Als nu het gansche volk dat zag, zoo vielen zij op hunne aangezichten en zeiden: De Heere is God, de Heere is God! En Elia zeide tot hen: Grijpt de profeten Baals, dat niemand van hen ontkome. En Elia voerde ze af aan de beek Kison en slachtte ze aldaar.

Heerlijk dat Oude Testament, je krijgt nooit van dat laffe halve werk. Ook de regen keert terug op het woord van Elia. In de twintigste eeuw zou ‘vuur uit de hemel’ op Hiroshima en Nagasaki vallen, geworpen door de Amerikanen die zelf een godsoordeel velden over tienduizenden Japanse vrouwen en kinderen.

Tot in de jaren ’90 werden nog historische gebouwen herbouwd in Dresden.

Terwijl de Engelsen genocide met brandbommen pleegden op de burgerbevolking van Dresden. Waarom trappelen sommige lezers nu om die daad te verdedigen, terwijl ze misschien wel honend het optreden van Elia en ‘De Heere’ wilden veroordelen als ‘niet meer van deze tijijijd’….

Oh ja, jouw moraal is zo hoog verheven, jij gelooft in de ‘goedheid van mensen’… (= in de goeiigheid van jezelluf) Zo het Nieuwe Testament ons het Licht leert zien, dan toont het Oude Testament ons steeds de duistere kant die in mensen zit, ook in mij.

Dus ook al zou je net als Elia tegen Baal,  maar dan de God van Israel, bespotten ‘waar is uw God’… Je armelijke toestand verandert niet, de wereld is nog steeds als hij ook toen was. Al begrijp ik best dat je blijft ‘hinken op twee gedachten’ zolang je zelf geen ervaring hebt met de geestelijke wereld.

Zelfs als je dat wel hebt, blijf je later nog weer terugvallen…

Net als Israel in de Bijbel dus..

Heb een goede zondag.

Redbadkerk Jorwerd

  • Wie de preek kon waarderen, mag ook een duit in het collectezakje doen, als U er iets van opstak. Wordt donateur via Stichting MW&B. IBAN NL04INGB 0005526038 ovv Rypke

2 Replies to “‘Hoe lang hinkt gij op twee gedachten’ (1 Koningen 18)”

  1. Zo merk je bij mensen van streng-liberale gezindte, dat zij ‘Het Kwaad’ niet kunnen plaatsen. Voor hen moet de hele wereld van ‘incidenten’, bedrijfsongevalletjes en ‘gestuntel’ aaneen hangen, dat alles zonder enige oorzaak zou gebeuren noemen ze ‘toeval’, je hebt geen ziel maar ‘hersenprocessen’, toevallig reagerende eiwitten en moleculen maken een ‘ik-illusie’. 

    Het besef dat er zaken met kwade intentie over ons uitgestort worden wil er niet in, wanneer je ‘Het Kwaad’ geen gezicht wilt geven. Omdat je geloof (waarvoor ieder bewijs ontbreekt) dat niet toelaat.

  2. Als je je “geweten” sust, hoef je lekker niet na te denken en kan je gewoon op dezelfde voet verder gaan. Maar…Psychopaten zijn “leeg”! Net als Monsanto food. Ongezond, op zijn zachtst gezegd. Denk ik!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *