Dagblad Trouw verspreidt stikstof-fakenews…

Sceenshot van Het lobbykaartje in Dagblad Trouw

Mensen attendeerden mij op een landkaartje dat Dagblad Trouw publiceerde op 12 maart op gezag van ZLTO, de zuidelijke Land en Tuinbouw Organisatie. Daarin staat plots de gehele Waddenzee aangegeven als ‘gebied met teveel stikstof’, net als de Oosterschelde….

Als Bullshitdetector gaan dan natuurlijk direct je alarmbellen rinkelen: hoe kan een zout getijdengebied nu op de kaart komen als ‘gebied met teveel stikstof? Doe de cursus Bullshitdetectie mee, en lach mee om het leven in Noord Korea aan de Noordzee.

Volgens Wageningen UR, modelschattingen ligt het geheel anders

Weerlegging met 1 rondje internet gevonden
We surfen dan maar eens door het web, en je hoeft maar even te zoeken om vanuit ‘onverdachte bron’, Wageningen UR en RIVM een geheel ander kaartje te vinden, dagtekening 2017. Hier staat juist dat het Waddengebied de laagst mogelijke depositie heeft, kleiner dan 5 procent overschrijding van een ‘kritische depositie waarde’. Het beleid zegt gebaseerd te zijn op gegevens en modellen (Aerius) van Wageningen UR en RIVM. Dus als er gegevens bestaan, moeten het deze zijn.

Logisch, want arme zandgronden als de Veluwe hebben veel eerder een overschrijding. Die staan ook bij Trouw ingetekend. De keus is dus: heeft Wageningen UR hier gelijk of Dagblad Trouw? Wij opteren voor het eerste.

Los van de vraag of je hier met modelschattingen, aannames te maken hebt of metingen op locatie. Het zijn hun gegevens. Tot zover het technische deel van de discussie, puntje 1 van de vier puntjes spraakverwarring in mijn cursus Bullshitdetectie.

Dus je benadert die zuidelijke Land en Tuinbouw Organisatie waar een medewerkster met gezellige Brabo-tongval opneemt. Zij verwijst door naar de ‘deskundige’ bij hen die zich thuis noemt in het stikstofdossier, Herman Litjens:

Ik probeerde te bellen maar de surfer was niet bereikbaar.
Je had vragen over het kaartje van Trouw.
Daar kan ik je wel antwoord opgeven,
Ik doe bij ZLTO het stikstofdossier inhoudelijk

Met vriendelijke groet,
H.G.J. (Herman) Litjens
Belangenbehartiger Ruimtelijke Ordening/Omgeving

Booming Business

Stikstof, verdienmodel milieu-oligarchie
De ervaring met belangenbehartigers van boeren is dat ze meestal niet al te snugger zijn, klok en klepel. Bij de visserij is het eender, een cocktail van tegenstrijdig deelbelang, gemakkelijke prooi voor de als geoliede campagnemacht georganiseerde milieu-oligarchie.

Zo’n kaartje in Trouw – dat het gehele Waddengebied uitroept tot crisisgebied- is bepaald niet onschuldig. Want plots krijgen de tot ‘gebruikers’ gedegradeerde vissers en bewoners van het Waddengebied/historisch Frisia plots een stikstoflast door hun keelgat geschoven. Dankzij procedures van door de overheid gesubsidieerde milieuactivisten, moeten ook (mossel)vissers nu plots druk doen over stikstof.

Dat je niet vissen mag zonder met dure rapporten te tonen dat je geen stikstof teveel uitstoot.

Nergens wordt de rendementsvraag gesteld uit mijn cursus Bullshitdetectie, puntje 2 van de vier puntjes spraakverwarring: hoeveel goed voor de natuur doe je per euro stikstofpesterij. Beleid is dus het doel op zich, en het effect laat zich eenvoudig raden. Via lastenverzwaring zoveel mogelijk lokale economische dragers om zeep helpen.

Daarnaast is dankzij het ‘publiek’ maken van privaat belang (stikstofbeleid) plots voor 25 miljard euro gemeenschapsgeld beschikbaar. Miljarden waarop clubs als Natuurmonumenten kunnen binnenlopen in geld en gronden.

Die connectie zou mij het onderzoeken waard lijken, wanneer ik journalist voor een zelfverklaarde kwaliteitskrant zou zijn.

‘Natuurherstel’ voor ‘stikstof’ met geld van RWE op Schiermonnikoog

Natuurmonumenten op stoel van overheid Waddenbeheer
Beheerder van de Waddenzee volgens de wet, Rijkswaterstaat (Sieben Poel) verhief in 2014 met Bas Eenhoorn (Regiecollege) tegelijk de ‘particuliere’ stichting Natuurmonumenten (krijgt tweemaal meer overheidssteun dan geld van leden) tot ‘beheerder’, en hun Arjen Kok mocht op de stoel van de overheid plaatsnemen namens een Opdrachtgeverscollectief Beheer Waddenzee samen met de DG Natuur van het Ministerie van LNV de koers tot 2030 en 2050 vast te stellen.

Een koers waarop ze zelf in invloed, inkomsten en territorium verwerven. Omdat ze als ‘beheerder’ plots vooraan mogen staan om de resterende Waddenfonds-miljoenen binnen te halen. Zij krijgen bij hun miljoenenprojecten 80 procent of meer vergoed door de overheid en van de gedeputeerden als (voorheen Henk Staghouwer) die voorzitter van het Waddenfonds zijn/waren.

De meest waarschijnlijke bron voor de ‘teveel stikstof’-kaart moet wel Natuurmonumenten zijn, en Staatsbosbeheer, niet ZLTO. Of ZLTO is te stom om Natuurmonumenten te geloven en hun overheid. Want feitelijk gezien is Natuurmonumenten geen particulier bedrijf, maar een PPS-constructie: Publiek-Private-Samenwerking, net als het bij Rijkwaterstaat gevestigde Programma Rijke Waddenzee ( een hybride van ambtenarij en groene lobbyisten met subsidie van LNV)

Zo zijn dus sommige particuliere rechtspersonen in Nederland met toestemming van het openbaar bestuur meer gelijk dan andere particuliere rechtspersonen, met fiat van de Raad van State (waar ik tevergeefs een procedure voerde met beroep op de Wob). Zo er van het kaartje in Dagblad Trouw 1 entiteit is die financieel en in macht zal profiteren, dan is dat Natuurmonumenten (puntje 2: hoeveel winst halen ze hier uit)

30 hectare bos kappen op Schiermonnikoog

Welke snippertjes ‘Waddengebied’ zijn dus op papier stikstofgevoelig
De ene particulier mag op de stoel van de overheid zitten bij overleg. Er was twee weken terug van de groene lobby in de Tweede Kamer nog een ‘hoe moet de visserij weg-overleg, zonder vissers daarbij. De andere particuliere rechtspersonen staan op het menu van deze oligarchie.

Een extra belang voor Natuurmonumenten is dus ook al gevonden: ze willen garnalenvissers van de Waddenzee procederen. Daartoe voeren ze met NIOZ/RUG ook al een miljoenen-onderzoek uit, Waddenmozaiek, waaruit dan moet blijken dat garnalenvissers met hun netjes de zandbodem zouden ‘ beschadigen’… Terwijl een flinke storm meer bodem verplaatst dan de hele vissersvloot in een jaar.

Je kunt mensen van Natuurmonumenten zelden op een waarheid betrappen, dus zegde ik twaalf jaar terug al mijn lidmaatschap op. Onder Mark van den Tweel gooiden ze de erfenis van Jac P Thijsse definitief te grabbel.

Zo jammer, de neergang van deze ooit prachtige organisatie

Wat is er dan niet gelogen aan dit kaartje? De DUINEN van Waddeneilanden als Schiermonnikoog (in bezit Natuurmonumenten), zijn net als de Duinen in Zeeland (Zeepeduinen) aangemerkt als stikstofgevoelig, gebieden die ‘hersteld’ moeten worden. Over die systematiek van ‘Grijze Duinen’ (Habitatcode 2130 A, B en C) met nog 15 nader omschreven vegetatietypen, schreef ik in mei 2017 al deze column.

Natura 2000 lijkt ontworpen door een stel communisten die iedere plezier uit de natuur willen halen. En dat is ook zo. De bedenker was Hemmo Muntingh, een internationaal socialist van de PvdA, lobbyist voor de club van Al Gore: GLOBE Legislators. En eind jaren ’70 was hij voorzitter van de Waddenvereniging en lobbyist in Europa voor Milieudefensie.

Hersteldoelen, terwijl er geen metingen zijn

Weten zonder meten = Natuurmonumenten
Men NEEMT AAN – zo kun je letterlijk lezen– dat die duinen nu harder dichtgroeien met gras en struweel, omdat stikstof die in principe natuurlijke successie harder laat verlopen. Dat kun je bijvoorbeeld lezen in dit herstelplan voor de duinen van Schiermonnikoog. Is dat gemeten? Nee. Dat is gebaseerd op AERIUS-modelschattingen. Is gemeten- ten opzichte van een nulreferentie- dat de vegetatie op Schiermonnikoog door ‘stikstof’ is veranderd, en niet door miljoenen andere factoren tot ingestorte konijnenvraat aan toe?

Een ‘quick scan’ uit 2013, dagje uit op Schiermonnikoog en wat rapportjes lezen

NEE; ik kwam eerder al een studie uit Wageningen tegen in 2014, waarin vegetatiekundigen constateerden dat Natuurmonumenten op Schiermonnikoog al 10 jaar geen inventarisatie van plantensoorten had gedaan. De enige basis is deze ‘quick scan,’ literatuuronderzoek van de Dienst Landelijk Gebied en Bossschap uit 2013, met enkele dagbezoekjes aan Schiermonnikoog.

Er zijn geen gegevens, toch wil het LNV-ministerie en Natuurmonumenten subsidie rondpompen

Zij stellen vast op bladzijde 11:

Van de meeste vergraste en beboste duingebieden op de Waddeneilanden zijn vrijwel geen monitoringsgegevens beschikbaar.

Het kaartje van Dagblad Trouw is dus zo’n typisch geval ‘weten zonder meten’, dat schering en inslag is bij Natuurmonumenten cs. Modelschattingen uit een stikstofmodel Aerius en aannames. Terwijl volgens moderne wetenschappelijke inzichten die ‘Kritische Depositie Waarde’ ook al ten grave kan worden gedragen. (Zie Hanekamp, Briggs dit voorjaar)

Er is juist veel natuurlijke stikstofdepositie uit zee

Verder blijkt uit deze RIVM-studie van Erik Noordijk et al(2014) over ammoniakdepositie in de duinen van de Wadden dat de meeste stikstofneerslag op de eilanden van natuurlijke bronnen uit zee komt, zoals algen. Niettemin zette Natuurmonumenten de laatste boeren van Schiermonnikoog al klem.

Zelfs exotische waterbuffels werden losgelaten in de Oude Venen bij Eernewoude

Booming Business
Wat er wel aan de hand is. Wanneer het hele Waddengebied stikstofgebied heet, dan kan Natuurmonumenten mooi cashen, net als Staatsbosbeheer. Want uit naam van ‘stikstof’ ontstaat er voor miljoenen euro’s gemeenschapsgeld aan werkgelegenheid voor… Natuurmonumenten en wat daar aan ingenieursbureaus grondverwerkers enz omheen hangt.

Zo kregen ze al compensatie-miljoenen van RWE betaald om hun duinen om te bouwen tot Wisentgraasgebied, inclusief schrikdraad. Uit naam van stikstof. De Oude Venen bij Eernewoude krijgen herstelsubsidie uit naam van stikstof, en dan moeten zes resterende boeren daar mogelijk weg. Het herstelproject betaald door de Provincie Friesland en de Europese Commissie (LIFE+, het miljardenpotje van Hemmo Muntingh) brengt miljoenen euro’s in het laatje.

‘Booming Business (verwijzing naar geluid Roerdomp, een rietreiger) heet dat project waarbij Natuurmonumenten ‘vanwege stikstof’ bomen wegkapt. Met het argument dat bomen in een moeras gaan groeien dankzij extra stikstof. Daarover bracht ik bij een rondvaart door de Oude Venen al verslag uit. Ook kwamen er plots exotische waterbuffels in het gebied.

Stortstenen voor kades langs dijkenin Oude Venen, dit zou voor visbroed zijn. OP de achtergrond, de Vallei der Paarden, losgelaten ‘grazers’ in Nordische Woelmuis-Lebensraum

Uiteindelijk mislukte die Wisent-operatie op Schier, zoals ik bij bezoek in 2017 in beeld bracht. Een ravage in de natuur, kilometers extra schrikdraad als ‘natuurherstel’…Er kwamen Spaanse Generaal Franco-grazers die ze als wildernisvlees willen vermarkten. De aangerichte ravage heet dan ‘natuurherstel’.

En zo is de staat en integriteit van de moderne ‘natuurbescherming’ in Nederland. Eigenlijk even beroerd als de staat van de journalistiek, politiek, openbaar bestuur. Der Untergang.

‘Natuurherstel’..op Schier uit naam van ‘stikstof’, schrikdraad voor grazers

Boek de cursus Bullshitdetectie van de infotainer en bullshitdetector
Je zou kunnen zeggen dat de groene lobby met haar tijd meeging. Je kunt dan heel erg boos worden, maar daar heb je enkel jezelf maar mee. Het beste kun je gewoon lachen om zoveel schaamteloosheid en leugenachtigheid, en mijn cursus Bullshitdetectie boeken. Basale wetenschapsjournalistieke vaardigheden, zodat je echte wetenschap van de pseudo kunt scheiden, opgediend met relativerend infotainment.

Even optreden, zware kost met wat cabaret opgediend

Is de onderbouwing van natuurbeleid dat 25 miljard euro extra kost werkelijk op zulk drijfzand gebaseerd? Je zou toch hopen van niet, en ik hoop ook van harte dat ik gek ben. Dat zou me enorm gerust stellen.

Hoe het ook zij: Al leven we nu in Noord Korea aan de Noordzee, er moet altijd wat te lachen blijven, dus mail Rypke@protonmail.com en vraag naar de tarieven en voorwaarden van een ochtend, middag of avond infotainment zware kost, luchtig geserveerd. Iedere groep die uitgedaagd wil worden is welkom.

6 Replies to “Dagblad Trouw verspreidt stikstof-fakenews…”

 1. Hoi Rypke,

  Met veel plezier lees ik je artikelen.
  Eigenlijk niet echt echt met plezier, gezien de corruptie. Maargoed we blijven positief.
  Zelf ben ik Comedian en het lijkt me Interessant om eens te bellen.
  Maak graag stukken die echt ergens over gaan.
  Ken ook de redactie van Ongehoord Nederland.
  Daar zou je wellicht ook een interview mee kunnen doen. Zij zijn een soort moderne Zembla, zonder blad voor de mond!

  Ik hoor graag.

  Hartelijke groet,

  Pieter
  +31620437085

 2. Het Russische volk in diepe recessie. Het westerse volk in stagflatie door schaarste. Voedselbronnen zullen verdwijnen. De wereld economie implodeert door toedoen van de echte machthebbers om de populatie te elimineren.
  Het begint er steeds dikker bovenop te liggen. De tactiek der verschroeide aarde. De bodem die verbrandt door overbemesting met veel te veel bullshit. Zowel theoretische als praktische bullshit, die steeds meer geld opbrengt met een nog snellere inflatie.
  Vanuit de natuur zal de mens niets meer kunnen produceren om in de behoefte te voorzien.
  Als je zaad koopt voor in je tuin, blijkt het te zwak om tot resultaat te komen.
  (Politie-)ambtenaren die alleen nog propaganda handhaven en niet doorhebben dat zij meehelpen om hun eigen familie uit te roeien.
  Wetenschappers die het verschil niet weten tussen gratis onderwijs en onderwijs voor niets. Die de humor niet snappen, wanneer je hen vertelt, dat als ze naar België emigreren, dat dan het gemiddelde IQ van beide landen zal stijgen. Een win-win situatie en alleen al doordat Brussel in dat land ligt.

  Maar voor de rest blijf ik positief, want ik geloof in mensen en niet in personen. Personen zijn dode entiteiten. Mensen hebben een drijvende kracht om te leven; Liefde!
  Laat ons dat niet afpakken.

 3. Hoeveel Sahara stikstof zou er deze week naar beneden zijn geregend?
  Nu wil men boeren die aan de verkeerde kant van een natuurgebied zitten uitkopen, want ja door de model berekeningen weten ze precies waar die stikstof van dat bedrijf is neer gedaald. En hoeveel schade de natuur en daarmee de economie heeft te lijden.
  Slimme onroerend goed handelaar koopt inmiddels alle boeren bedrijven op van boeren die willen stoppen of verhuizen om de reden dat door de inkt van de staat hun bedrijfs ontwikkeing stil komt te staan.
  Wel makkelijk onderhandelen voor de provincie. Je hoeft maar met een eens te worden over de prijs. Helaas zal die het niet weggeven. En voor alle stoppers of vertrekker is het en zegen. zie je bedrijf maar eens voor een goede prijs te verkopen aan de provincie. Dat wordt je uitgerookt, als of die ambtenaar het uit zijn eigen beurs zou moeten betalen. Nog een voordeel, de handelaar heeft ook een ander adresje voor je in de aanbieding.

 4. En het journaille weet beter, ze maakten het Mesdagfonds af toen ze de wateren in oppervlakte hadden meegenomen (daar komt ook gewoon N terecht).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *