Erica Slump (Rijkswaterstaat) ziet Wet openbaarheid bestuur als pesterijtje

De nieuwe ster aan het RWS-firmanent geeft antwoord

Na een jaar traineren van mijn Wet openbaarheid bestuur-verzoek (Wob) gericht aan Aante Nicolai en Sieben Poel van Rijkswaterstaat op 23 december 2016, het inschakelen van een advocaat, twee bezwaarschriften, het inschakelen van de rechtbank, nog een hoorzitting, Lieneke de Jong van Rijkswaterstaat en haar valse toezeggingen, na het liegen van Jaap Eikelenboom van Rijkswaterstaat en het liegen van Aante Nicolai van Rijkswaterstaat en het liegen van Sieben Poel van Rijkswaterstaat…

….en twee beroepsschriften niet tijdig beslissen…

….hebben we dan toch – 2 maand later dan afgesproken met mijn advocaat- een non-antwoord/uitspraak op ons bezwaar ontvangen op een eerder besluit. Weer de zelfde insteek en toonzetting. Alsof de Wob een pesterijtje is.

Ik vroeg om alle email verkeer met milieuclubs rond de Samenwerkings-agenda vanaf november 2013 tot aan de datum van mijn Wob op 23 december 2016. Maar zij versmallen dan dat verzoek tot 2 emails leidend tot een ‘Plan van Aanpak’ dat al in april 2014 werd gepubliceerd.

En zo leggen ze steeds de Wob zo restrictief mogelijk uit, om je zo min mogelijk gevraagde informatie te geven. Tegelijk overvoeren ze je met ongevraagde non-informatie.

Ik heb niets tegen de organisatie Rijkswaterstaat, maar wel tegen de arrogante opstelling van personeel van die club, te weten Lieneke de Jong, Aante Nicolai en Sieben Poel

Ze sturen dan dat via internet leesbare Plan van Aanpak toe (zonde van het papier), alsof je dan iets ‘openbaar’ maakt wat iedereen van internet kan plukken. Terwijl ze wisten wat ik bedoelde: dat bevestigden we nog letterlijk bij de hoorzitting in oktober 2017.

Toen deed Lieneke de Jong nog de valse toezegging dat binnen 5 weken een besluit zou volgen. Nadat zij reeds 3/4 jaar de opgevraagde informatie weigerden te geven. Na ook die afspraak niet na te komen, schrijven ze dat ‘de verwachting’ (…) is dat toch binnen weken na de gebroken afspraak een antwoord komt.

Alsof concrete afspraken die je met personen maakt afhangen van onvoorspelbare natuurverschijnselen.

In dat eerdere besluit kregen we ook slechts wat algemene non-informatie waar ik niet om vroeg, zoals Jarkus-data. (jaarlijkse kustlodingen) Wat niet gek is, wanneer je het informatie-verzoek niet laat afhandelen door de personen waarop het gericht is, maar iemand die het dossier niet kent.

Ze laten de Wob door een medewerkster, de juridische kleuterjuf van de organisatie- afhandelen. En die oordeelt dan zelf ‘wat wij relevant achten’.

Sieben Poel liegt op de website van PRW dat PRW ‘niet in de sturingslijn’ zit. Terwijl medewerkers van bestuurlijk verantwoordelijke instanties in PRW zitten

Het antwoord is ondertekend door de opvolger van Sieben Poel, Erica Slump. De nieuwe ster aan het Wadden-firmanent is afkomstig van het Ministerie van OCW.

Sieben Poel is nu vertrokken naar Zuidwest Nederland, na het advies van de Algemene Rekenkamer van 28 november 2013 met voeten te treden. Hij vergrootte de bestuurlijke spaghetti met nog tenminste 3 extra organen. Er kwam een baantje voor Co Verdaas bij, voor Tineke Netelenbos, voor hemzelf. En een ‘Swimways’-overlegclub die ‘informeel’ overlegt, maar waarvan de resultaten uiteindelijk overheidsbeleid worden.

Terwijl die spaghetti volgens de Rekenkamer juist moest verminderen, hielp Poel bij een dichter bestuurlijk rookgordijn tussen burger en Waddenbestuur. Waarin je niet kunt zien wie verantwoordelijk is voor welke beslissing, met welke gevolgen.

Waarom mag een fondsenwervende activist beleid dicteren waar hij zelf van profiteert?

Sindsdien kwam er nog een vernietigend rapport van de Algemene Rekenkamer over de besteding van natuur-compensatiegelden van de NAM uit het Waddenfonds. Gelden bedoeld voor natuur, die bijvoorbeeld op Ameland zijn besteed aan een industrieterrein met zonnepanelen.

Het lijkt dus niet dat Poel als 1 van de hoofd-verantwoordelijken (naast de gedeputeerden van 3 noordelijke provincies) in zowel RCW, Rijkswaterstaat, Programma Rijke Waddenzee, Voorzitter Opdrachtgeverscollectief Beheer Waddenzee als Beheerraad beslist goed bezig was.

Bij de dames van Rijkswaterstaat op bezoek op 12 oktober 2017, na 3 maanden krijg ik alsnog non-antwoord, terwijl 5 weken als termijn was toegezegd

De enige concrete antwoorden zijn als volgt:

 • Bas Eenhoorn (VVD) krijgt als voorzitter van het Regiecollege Waddenzee (RCW) een kleine 14.000 euro per jaar. Dat is dan voor slechts enkele vergaderuurtjes
 • en nog een kleine 6 duizend euro reiskosten, om van Wassenaar richting Leeuwarden te komen.

Verder stellen ze dat ze geen nieuw document hoeven aan te maken waarop een antwoord op mijn vraag staat over gelijkberechtiging van belanghebbenden bij de Waddenzee: waarom fondsenwervende bedrijven als Natuurmonumenten worden voorgetrokken en een lobby-coalitie Wadden Natuurlijk.

Traffic van deze website in januari, niet slecht voor een special interest-weblog dat 9 maanden bestaat

Die mogen meeschrijven met het beheerplan. En anderen zijn tot ‘gebruiker’ gedegradeerd, die mogen bij die lobbycoalitie (Michel Firet Staatsbosbeheer) bedelen om een gunst.

En dus stellen ze ook, dat ze niet hoeven vertellen wie dus het beheerplan voor komende jaren opstellen. Omdat er geen document bestaat waar de namen op staan.

Dus terwijl tot ‘gebruikers’ bestempelde partijen mogen aanschuiven bij een van beleid profiterende meneer met 3 petten op (Michiel Firet van Staatsbosbeheer, Programma RIjke Waddenzee, Coalitie Wadden Natuurlijk) die hun aanmerkingen zal ‘meenemen’…

Mogen we niet weten WIE de personen dan zijn die besluiten of die ‘meegenomen’ aanmerkingen in beleid worden verdisconteerd. Laat staan in welke mate.

1 van de verantwoordelijke bestuurders Aante Nicolai van de directie Noord Rijkswaterstaat. Hij draagt een dubbele pet.

Rijkswaterstaat schrijft verder als excuus voor het zo smal mogelijk interpreteren van de Wob:

In het Wob-verzoek heeft bezwaarmaker uitdrukkeleijk enkel verzocht om correspondentie MET Rijkswaterstaat.

Ik heb niet uitdrukkelijk verzocht, zij hebben dat uitdrukkelijk geïnterpreteerd. Hier de letterlijke passage uit mijn Wob-verzoek. Ik vraag daar het volgende:

 •  Ons tweede verzoek met beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur betreft artikel 1c het overhandigen/inzage in alle schriftelijke communicatie/intern beraad – per brief en per email- vanaf 28 november 2013 (het toesturen van rapport Algemene Rekenkamer aan de Tweede Kamer getiteld: Waddengebied, natuurbescherming, natuurbeheer en ruimtelijke inrichting), betreffende natuurherstel, visserij(maatregelen) en beheer van de Waddenzee, leidend tot de Samenwerkingagenda Beheer Waddenzee en vastgestelde beheerdelen en de architectuur van de beheers-organisatie:

alle communicatie per brief en/of per email vanaf 28-11-2013 tussen (functionarissen van) Rijkswaterstaat per email danwel brief met Ronald Lanters (Wing, voorheen Ministerie LNV), en alle leden van de Coalitie Wadden Natuurlijk, zowel personen als organisaties in deze coalitie inzake het boven vermelde
-alle communicatie per brief en/of per email van (personeel van Rijkswaterstaat) vanaf 28-11-2013 met functionarissen van Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Vogelbescherming Nederland, Wereld Natuur Fonds, Waddenverenging en Lenze Hofstee van Stichting Wad/anti- kraakfirma Carex/Het Rif-Holding ,inzake het boven vermelde

– alle communicatie per brief of per email vanaf 28-11-2013.tussen (functionarissen van) Rijkswaterstaat en andere overheden: functionarissen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) waaronder Vincent Tiel Groenestege en het Ministerie van Economische Zaken inzake het boven vermelde

– alle communicatie per brief of per email vanaf 28-11-2013 tussen (functionarissen van) Rijkswaterstaat en Bas Eenhoorn

– alle communicatie per brief of per email vanaf 28-11-2013..tussen Rijkswaterstaat en alle leden- zowel personen als organisaties- van het Programma naar een Rijke Waddenzee inclusief alle schriftelijke communicatie en per email met Hein Sas.

– alle communicatie per brief of per email vanaf 28-11-2013 tussen (functionarissen van) Rijkswaterstaat met Titian Oterdoom (oa Programma naar een RIjke Waddenzee)

…Rijkswaterstaat voert hier onderzoek uit naar effecten van zandsuppletie

Ze ontduiken mijn vraag door het criterium ‘bedoelde onderwerpen’ zo smal mogelijk te interpreteren tot 1 rapport (Plan van aanpak april 2014 Regiecollege). Terwijl het mij ging om de opzet van het hele beheerproces, waarvan de Coalitie Wadden Natuurlijk profiteert: omdat ze plannetjes mogen schrijven waarmee ze zelf Waddenfonds-miljoenen toucheren.

De redenen dat er weinig tot geen communicatie van Rijkswaterstaat met de aangegeven partijen over de bedoelde onderwerpen is, zijn als volgt. Als antwoord op het rapport ‘Waddengebied: natuurbescherming, natuurbeheer en ruimtelijke inrichting’ van de Algemene Rekenkamer van 28 november 2013 is door het RCW en de Beheerraad besloten om een gemeenschappelijke Samenwerkingsagenda Wadden te maken.

Dan alinea’s lang postmodern papier vullen/alibi voor de rechter opbouwen. En vervolgens:

Het ministerie van I&W/Rijkswaterstaat was als 1 van de betrokkenen aanwezig en niet zelf de opsteller schrijver ervan. De enige aangetroffen communicatie betreft e-mails aan de beide secretarissen met wensen en opmerkingen bij de ontwikkelde concepten van de Samenwerkingsagenda

Ik mag volgens RWS blij zijn dat ze  2 emails gedeeltelijk en nagenoeg onleesbaar willen bijvoegen, met zwarte lak over geadresseerden. (De secretarissen van RCW en Beheerraad, die je wel op internet kunt vinden). Waarbij ze ‘Samenwerkingsagenda’ (het proces, inclusief de komberging-overleggroepjes) restrictief uitleggen als 1 rapport van 2 april 2014.

…met verregende medewerkers van Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat

Dus sinds 28 november 2013 beweert Rijkswaterstaat zo- met Sieben Poel en Aante Nicolai- dat ze niet 1 email stuurden naar Waddenvereniging, Lenze Hofstee, Natuurmonumenten…

..interpreteer de uitzonderingen zo ruim mogelijk, en je bent als overheid weer verlost van de Wob

Op basis van artikelen 10 en 11 zegt Slump verder dat ze mij geen relevante informatie hoeven geven. Eerder deed Lieneke de Jong met Jaap Eikelenboom al een beroep op ‘de persoonlijke levenssfeer’ om mij informatie te weigeren. Maar ik ben niet in prive-gegevens geinteressserd.

 • Ik wil weten wie particulier profiteert van beleid dat ze uit naam van de overheid opstellen.

…hier beriepen Lieneke de Jong en Jaap Eikelenboom zich eerder op de ‘persoonlijke levenssfeer’ terwijl ik zakelijk verkeer tussen personen opvraag, geen intieme gegevens

Neo Feodaal Waddenbestuur
Conclusie: de Wob is een dode letter in Nederland, zoals veel journalisten al ervaren. Omdat er geen handhaving van die Wob is. (wie controleert de controleurs) De overheid kan naar eigen inzicht zich er van ontslaan, en heeft ook juridisch de langste adem omdat ze met ‘gratis geld’ (belastinggeld) hun procedures kunnen rekken. Instrumenten om de overheid op de vingers te tikken ontbreken.

En het orgaan dat de overheid wel controleert uit naam van transparantie en verantwoorde besteding van belastinggeld, de Algemene Rekenkamer?

Haar adviezen slaat de overheid stelselmatig in de wind. Tenzij je dus bij je opvolgende bezwaar een rechter treft boven het niveau ‘hockeymoeder die de kinderen nog van school moet halen’, kun je van de overheid geen transparantie verwachten.

Verder geldt de mentaliteit ‘waarheid/ethiek is waarmee wij wegkomen’. Wanneer burgers terecht boos worden op rationele gronden omdat de overheid ze beetneemt, dan bejegent de overheid ze als gekke emoties die je met ‘betere communicatie’ gladstrijkt. Alsof je geestelijk in de war bent, wanneer je iets aanmerkt op de overheid.

Ik noemde dit op arrogantie en amateurisme leunende gedrag al de Neo-Feodale bestuurs-architectuur.

Michel Driedubbele Pet Firet.‘Gebruikers’ mogen bij lobbyist voor Coalitie Wadden Natuurlijk, PRW en Staatsbosbeheer Michiel Firet bedelen om een gunst… die wil hij dan ‘meenemen’

Wel moeten burgers dus betalen voor de oligarchie van niet gekozen ambtenarij en NGO’s, die zichzelf verrijkt met Waddenfonds-miljoenen en Rijksgelden uit naam van ‘natuurherstel’, particulieren die zichzelf op de stoel van de overheid plaatsen.

En we mogen dus niet weten WIE degenen zijn, die voor de komende 10 jaar het Waddenbeleid vaststellen waarvan zij zelf profiteren.

Zou het er in Rusland kortom minder democratisch en transparant toegaan dan hier? Veel beroerder dan wat Rijkswaterstaat presteert lijkt mij niet mogelijk. Je bent net als in oligarchieën hier aangewezen op je ‘goede relaties’, gunsten van ambtenarij/NGO’s en de grootte van de zak geld die je meebrengt.

‘De Toon’ is dan ook heel belangrijk, hoe je iets zegt. Wat je zegt en of je bewijsvoering klopt is van geen belang.

Objectieve criteria voor bestuurlijke integriteit worden niet gehanteerd, en als ze al bestaan worden ze met voeten getreden. Zolang mensen ‘welvaart’ verwarren met ‘democratie’ zal daar echter niets aan veranderen in de Wadden-Oligarchie.

4 Replies to “Erica Slump (Rijkswaterstaat) ziet Wet openbaarheid bestuur als pesterijtje”

 1. RWS “Scratch my back” principe is duidelijk. Hun antwoord geheel niet!

  Kernpunten?: Géén emails tussen RWS en Milieuclubs moet achilleshiel zijn in hun stellige antwoord. Kan niet waar zijn!

  “Ik wilde ALLE communicatie sinds die datum, waarvan je redelijkerwijs kunt verwachten dat het over (toekomstig) Waddenbeheer gaat. Of iets relevant is bepaal ik dan zelf.”>> Je vraagt dus om de kern beleidsdirectieven (Jaarplan-beleid) en betrekking hebbende besluiten sindsdien omtrent Waddenbeheer door RWS?

  en

  “Terwijl het mij ging om de opzet van het hele beheerproces” >> Je wilt kerndocumenten ontvangen betreffende beleidsdirectieven hoe organisatie & proces / uitvoering thans is vastgelegd omtrent Waddenbeheer door RWS?

  Dat kan niet door de uitsluitingsartikelen worden afgeweerd.

  Wat nu?

  1. @Scheffer. Naar de rechtbank. Ook daar heb ik lage verwachtingen, als je de hockeymoeder treft die vroeg klaar wil zijn, ipv een oude stempel-rechter die nog iets opheeft met democratie

   Dit is de arrogante overheid optima forma, en daarom is het ook belangrijk de macht van de overheid in te dammen. Een belangen-verstrengeld en belastinggeld verdampend instituut, dat van zichzelf wil geloven professioneel te zijn (identiteit verwarren met gewenst imago), de overheid die zichzelf en haar beleid met marketeers verkoopt.

   Terwijl die burgers maar wat gekke emoties hebben, die ze met ‘meer communicatie’ dan te lijf willen gaan. Alsof die burgers geen hoog opgeleiden zijn met rationele bezwaren op basis van gegronde bewijsvoering. De overheid liegt, ook via RIjksoverheid.nl.

 2. Niet eens zo heel erg lang geleden bestond de ambtelijke stand uit mensen die een praktisch en feitelijk doel voor ogen hadden. De organisatie was bereid om ambtenaren verantwoordelijkheid en beslissingsbevoegdheid te gunnen om hun taak uit te voeren.

  Op dit moment is dit niet meer het geval. Verantwoordelijkheid wordt verspreid over een zo groot mogelijke groep ambtenaren en onduidelijke belangengroepen(de zgn democratische inbreng). Deze laatsten zijn natuurlijk de meest ondemocratische en gevaarlijke instellingen denkbaar, “professioneel” dus gericht om hun bedrijf ten koste van alles en iedereen te laten groeien.

  Overlegorganen zijn de broedkasten en katalysatoren van dit systeem.

  1. @Jelte, zo vat je de werkwijze van Rijkswaterstaat maar ook ministeries van EZ en I/M goed samen, dat wordt enkel erger. Ze maken via de operatie ‘1 beheerder zijn’ een spaghetti van belangen tot 1 loket zodat je als burger nooit meer ziet met wie je te maken hebt, wie verantwoordelijk is voor welke beslissing en met welke juridische bevoegdheid.

   Daar geven Sieben Poel en Aante Nicolai al een voorschot op. Je ziet ook aan de tronie van zo’n Aante Nicolai, met de horizon van zijn pensioen als enige doel voor ogen

   Maar ambtenaren die geen vakmensen zijn, helpen de status van de overheid verder degraderen. Tegelijk wil die overheid meer ‘gezag’ afdwingen, maar dat gaat niet als je het personele afvoerputje van deeltijd-intellect bent

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *