Interessante Tijden Digitaal Cultureel Erfgoed

Onze beschaving, een welvaarts-gebergte…uiting van primitieve angst-cultuur die geloofde dat ze voor hun dood al die spullen moeten verzamelen, omdat ze geloven dat het na hun dood is afgelopen.

De Koninklijke Bibliotheek stuurde een elektrische brief dat ze dit natuurhistorische web-magazine Interessante Tijden willen archiveren als zogeheten ‘Digitaal Cultureel Erfgoed’

Geachte heer/mevrouw,

In het kader van het initiatief van de Koninklijke Bibliotheek (KB) om een selectie van Nederlandse websites te bewaren voor toekomstig onderzoek, willen wij ook uw website archiveren en voor de lange termijn bewaren. Het gaat om de website en eventuele bijbehorende subdomeinen die toegankelijk zijn via de volgende URL(s):
http://www.interessantetijden.nl/

Websites bevatten vaak waardevolle informatie die niet analoog verschijnt en die ten gevolge van de grote ‘omloopsnelheid’ het risico loopt voorgoed verloren te gaan. Dat websites als ‘digitaal erfgoed’ het behouden waard zijn, is internationaal erkend in het Unesco Charter on the Preservation of the Digital Heritage uit 2003.

Het signaleert dat digitaal erfgoed verloren dreigt te gaan en dat het bewaren daarvan voor gebruik door de huidige en toekomstige generatie onderzoekers zeer urgent is.

Als nationale bibliotheek is de KB wettelijk verantwoordelijk voor het verzamelen, beschrijven en bewaren van in Nederland verschenen publicaties, al of niet elektronisch. De KB ziet het als haar taak om ook websites duurzaam te bewaren en raadpleegbaar te houden voor toekomstige generaties en ze te behoeden voor verlies door bijvoorbeeld technologische veroudering.

Om die reden archiveert de KB websites die als verzameling een representatief beeld geven van de Nederlandse cultuur, geschiedenis en samenleving op het internet.

Uw website zal daartoe gearchiveerd en duurzaam opgeslagen worden.

De ‘aasgieren’ van onze beschaving, die zich bij haar anus verzamelen: kraaien en kauwtjes

Omdat je er zelf middenin zit, besef je nog nauwelijks dat je een culturele revolutie doormaakt vergelijkbaar met de boekdruk-kunst.

Door de snelheid waarmee mensen toen ruim 500 jaar terug via drukkerijen hun denkbeelden verspreidden werd de Reformatie mogelijk: de Westerse breuk met het Ancien Regime van Katholieke Kerk, de Paus en heersers die zich net als Romeinse Keizers als Goddelijk gelegitimeerd zagen.

Dat de Fransen die Reformatie niet doormaakten- ze gooiden de (protestantse) Hugenoten er uit-  het wreekte zich 2 eeuwen later alsnog via de Franse Revolutie (1789). Toen vernielden zij al hun abdijen, zelfs de abdij van Clairvaux werd tot staats-gevangenis omgebouwd.

Bij ons in Friesland waren alle rijke Benedictijner kloosters al 2 eeuwen eerder verwoest, en alle kerken van hun schatten ontdaan.

..,Duitse opname voor de artillerie, hoe ze Ieper kapot schoten vanaf oa Bayernwald: cultuur verwoesten is makkelijker dan cultuur opbouwen

Die snelheid waarmee informatie zich nu verspreidt, lijkt zich ook te uiten in het tempo van veroudering en vergankelijkheid.Je ziet de digitale vergankelijkheid immers al bij de snelheid waarmee software veroudert.

Dat je bestanden die je 5 jaar geleden maakte niet meer kunt inlezen. Heb je voor je gevoel nog maar kort geleden je ‘browser’ vernieuwd, een half jaar later zeuren ze alweer dat je browser verouderd is.

Een punt van zorg is natuurlijk dat al die bits en bytes die sinds de Internet-revolte ontstaan, straks voor nazaten onleesbaar zijn. Hoewel het gros van wat je op het web vindt maar beter zo snel mogelijk vergeten kan zijn, vind je juist ook vele bijdragen van mensen die het niveau van de massamedia ver ontstijgen.

Zo begon mijn internet-Reformatie ook als reactie op het grootschalige tekort schieten van oude media, aka ‘de journalistiek’, die we hier ontmaskeren als seculier-nihilistische leugenfabriek. En duizenden mensen per dag- ik geloofde het zelf eerst ook niet- vinden mijn alternatief vaak de moeite waard om even te raadplegen.

Onze beschaving, haar anus en de grafheuvel van de welvaart. Primitieve Westerlingen van de 21ste Eeuw geloofden dat ze allemaal spullen moesten verzamelen voor hun dood

De digitalisering van cultuur kan zowel verrijking als verwoesting zijn.

De verrijking is de snelheid waarmee je geestverwanten van over de hele wereld kunt vinden. Zodat je niet langer voor je visies afhankelijk bent van wat de oude massamedia je inwrijven. Mijn hoop is zo, dat we naast de massacultuur die afgelopen halve eeuw dominant werd, zo ook een ‘maat-cultuur’ kan ontwikkelen.

Je vindt ideeen-gemeenschappen, die zo een eigen cultureel zelfbewustzijn willen ontwikkelen. Omdat ze niet meer door het filter van seculier-nihilistische massamedia zichzelf voor het voetlicht moeten brengen. Ze kunnen die media gewoon buiten spel zetten, en zichzelf tonen zoals ze dat zelf willen.

Dus zo ontstaat een ‘maat-cultuur’ naast de monocultuur die officiele media ons opdringen, van NOS Journaal tot de bladen waar ik voor schreef als de voormalige kwaliteitskrant NRC Handelsblad. En het massa-onderwijs dat zo slecht was, dat ik pas op mijn 43ste ontdek dat het ‘Protestantisme’ uit de Protestatio’ voortkwam in Speyer in 1528. Terwijl je ‘protestants’ bent opgevoed.

Onze beschaving. Primitieve Westerlingen van de 21ste Eeuw geloofden dat ze allemaal spullen moesten verzamelen voor hun dood

Die behoefte aan culturele ‘renaissance’ uit zich overigens niet alleen digitaal. Maar uiteindelijk leg je dat ook op papier vast. Ik schrijf niet meer voor massamedia, maar nog wel voor ‘maat-media’. Een nieuw initiatief is bijvoorbeeld Epoque van uitgeverij De Blauwe Tijger, met een hoog katholiek ketterverbranders-gehalte. Met inhoud die bij seculiere massamedia ondenkbaar zou zijn.

Wat je door voortschrijdend inzicht steeds meer als aanbeveling ziet. Als seculiere massamedia iets slecht vinden, dan moet er wel iets goeds bij zitten. Ongeschikt voor massamensen = goed voor een mens.

Digi en gedrukt blijven elkaar versterken, uiteindelijk lees ik ook het liefste een boek van papier uit de hand.En veel van wat hier op Interessante Tijden verschijnt, komt vroeg of laat ook ergens in een blad of boek terecht.

Dat een vorm van digi-conservatie noodzakelijk is lijkt dus terecht urgent. Als het maar niet ten koste van het papier gaat.

Digitalisering kan namelijk ook leiden tot culturele verwoesting, iets dat per definitie makkelijker gaat – dat slopen- dan opbouwen. Het kan een excuus zijn om papieren publicaties die ruimte en beheer vragen maar weg te gooien, nadat je ze in bits en bytes hebt omgezet.

Op 1 USB-stickje past een heel bibliotheekgebouw met stijgende energierekening en personele lasten.

Schotse hooglanden in het Friese laagland, grafheuvel van seculier welvaartsgeloof, dat je voor je dood al die spullen moet verzamelen omdat je na je dood niet voortleeft

Tijdens het rennen in het bos vanochtend viel me in, dat je verder onderscheid moet maken tussen ‘cultuur’ en ‘beschaving’. Cultuur kun je zien als het geheugen van het volk, waarmee je via schriftelijke en visuele overdracht boven de dierlijke staat uitkomt. Je zorgt er zo voor, dat wat je nu maakt niet alleen voor tijdgenoten verstaanbaar is.

Maar ook latere generaties kunnen er nog kennis van nemen.

Zodat je met een beetje moeite nog de ‘Akte van Verlatinghe’ kunt lezen, waarmee Nederland zich ruim 450 jaar terug van Spanje afscheidde. Zolang je elkaars bedoelingen en motivaties nog kan verstaan, deel je een cultuur. Een dier wordt iedere keer juist weer ‘blanco’ geboren, en zo leeft een spitsmuis nu het zelfde als 10 duizend of 100 duizend jaar terug.

Dieren hebben geen cultuur, als externe harde schijf van hun natuur. De voorbeelden die biologen aanhalen om te beweren van wel, zijn te treurig om te vermelden. Een aap die een halve steen pakt om een nootje te hameren, waarbij de jonge aap dat imiteertzzzzzz. Wat is dat vergeleken bij kathedralen, bibliotheken.

Dieren hebben geen cultuur om te ontstijgen aan hun dierlijke staat. Heb je 1 hert gezien, dan heb je ze allemaal gezien.

Als aasgieren boven de steppe, de kraaien boven de vuilnisbelt: het ‘Ecopark’

Maar naast dat ‘verstaan’ zelf van de cultuur heb je ook ‘beschaving’ nodig: dat is de BEREIDHEID je iets van die cultuur aan te trekken, er iets mee te doen. WIL je elkaar nog verstaan….

Dat hangt af van een combinatie van kritisch reflectievermogen, en de wil je aan die kritische reflectie te onderwerpen. Dus dat je in die cultuur een redelijke grond kunt zien, verstaan, waarmee je dierlijke ‘Ik’ beschaafd kan worden.

Valt die wil weg, de bereidheid, dan verval je alsnog in anarchie en revolutie tot Darwin en de natuurstaat regeren. Zoals je dat ziet in de huidige crisis in wetenschap: dat academici en universiteiten achter modes en onderzoeksgeld-hypes aanrennen en de belangrijkste deugd laten vallen: het ‘Concern for Truth’, de achting voor waarheid die aan waarheid vooraf gaat.

Het is helemaal niet vanzelfsprekend dat mensen die achting voor waarheid onderschrijven, eerder een uitzondering in de geschiedenis sinds zijn Paleo-bestaan in grotten.

Ook sociale dieren, die kauwen

Zonder die beschaving- een vorm van zelf-beheersing via kritische zelfreflectie- heb je ook niets aan alle cultuur in de wereld. Het begint bij een wil, de intentie er iets mee te doen. Dat is: de mogelijkheid erkennen, dat iets dat buiten jezelf staat, ook boven jezelf kan staan. Dat cultuur als een goede mentor kan zijn, die je tijdelijke oprispingen corrigeert.

Dat je gevoelens, belangen en modes niet verwart met ‘identiteit’. Je zit zo weer in de donkere Middeleeuwen. Die tijd van de Volksverhuizingen na de val van het West-Romeinse Rijk. Die Hunnen, Longobarden, Friezen, Angelen en Saksen, ze schreven helemaal niets op.

Schooievaar schrokt een inlegkruisje binnen op Internationale Vrouwendag

Dan heb je net 1000 jaar Romeinse beschaving achter de rug, en begin je weer helemaal opnieuw in het dierenrijk. Zoals Ian Morris beschreef in ‘Why the West Rules for Now’, zaten we pas in de 17de eeuw weer op het niveau van de Romeinen, qua organisatorisch vermogen, de mate waarin je energie beschikbaar stelt om iets complex tot stand te brengen. Dat je al beton uitvond.

In Rome konden zo wel een miljoen mensen wonen, zulke steden waren vervolgens 1200 jaar ondenkbaar. Je kon gewoon niet voldoende energie en voedsel aanslepen om steden groter dan 50 duizend inwoners te onderhouden.

Pas in het jaar 800 of zo krijg je van die ruwe verhalen als Beowulf, over monsters, wraak en tegenwraak. En het Nibelungenlied, uit de tijd dat de Hunnen de Duitse stad Worms innamen in de 5de eeuw. En pas in de elfde eeuw of zo hebben alle vogelen hun nesten begonnen, behalve jij en ik.

Daarvoor was alle geschreven woord vooral Latijn, de taal van de mensen uit Latio, de Romeinen. Maar ook die ‘heidense’ verhalen als Beowulf, kwamen pas op schrift door christelijke monniken die schrijven konden. Die Angelen en Saksen hadden het te druk met wraak, tegenwraak, survival en kregen geen cultuur van de grond.

Nieuwe dieren bij Nieuwe Natuur: Nijlganzen

Alleen in de Kloosters werd zo in het Latijn in bibliotheken op schrift de cultuur levend gehouden. Wat je van die dierlijke staat van de mensen nog weet, de Barbaren, dat werd dankzij de Romeins-christelijke kloosters gerapporteerd. Pas na kerstening, gingen de IJslanders hun heidense volksverhalen opschrijven in de Edda.

Wanneer je professor in de voor-christelijke cultuur bent, moet je over die verhalen dan heel verheven praten. Maar die Edda leest meer weg als een vorm van Gangsta-rap van boven de Poolcirkel. Wraak, tegenwraak, verheerlijking van je zelf en je lichaamskracht.

Ook die bijzonder ingewikkelde constructie van Midgard met al die goden, godinnen, reuzen, trollen midden- onder en tussenaarde, het lijkt veel op een vorm van pochen over jezelf.

Germaantje de voorste willen zijn, laten zien hoe goed je geheugen is dat je al die namen niet door elkaar haalt. Typisch voor een ongeletterde cultuur, waar je alles via mond op mond-beademing moet doorgeven.

Onze beschaving…de Stad van Dis

Interessante Tijden wil de menselijke natuur vanuit zijn natuurlijke geschiedenis begrijpen, inclusief de natuur en het landschap waar hij via zijn Strijd om het Bestaan cultuur maakt.

Cultuur is natuurlijk een (bever)dam tegen de chaos van de natuur.

Die natuur overwint uiteindelijk vroeg of laat, mensen slagen er ook niet in hun eigen natuur te overwinnen. Een geslaagde cultuur is een soort Pyrrhus-overwinning op de natuur van onszelf en die om ons heen.

Zie ook hoe onze welvaart enkel door een alsmaar groeiende stroom van energie en materialen in stand blijft.

Braaak….

Want ook een mensen-maatschappij gehoorzaamt aan de wetten van natuurkunde. De Entropie moet toenemen, zowel in de ecologie als de economie. En dus wanneer je via groeiende energietoevoer steeds complexer en hoger georganiseerd raakt, dan neemt ook navenant elders de rotzooi nog verder toe.

Een keiharde natuurwet.

Tot de rotzooi de orde overstijgt, en dan barst die bubbel weer,. Zoals een orkaan ook ophoudt te razen en zijn ‘oog van de storm’ verliest als de energie is uitgeblazen. De term voor zo’n energieslurpende complexe structuur die tegelijk chaos uitbraakt, dat is een ‘dissipative structure’. 

Vanuit de natuurkunde en de biologie leer je vervolgens ook de maatschappij weer beter begrijpen. Dat doe je niet met socioloogjes en psycholoogjes, zo is de werkhypothese van Interessante Tijden.

De omgang met de natuur om ons heen, is even ambivalent als de omgang met onze eigen menselijke natuur. Zeker sinds de gruwelen van het communisme, zijn we terecht bang voor de duistere kanten daarvan. En de Industriele Oorlogvoering van de Eerste Wereld Oorlog en daarna.

Onze beschaving…

Nu het christendom in Nederland door de massacultuur is uitgeroeid als beschavingsvorm (dus motivatie), vooral ook bij mensen die zich christen noemen, zien we weer een vorm van Heidendom in de plaats komen. Met digi en techno als vijgenblad keren mensen weer in de oerstaat terug, niet bereid tot kritische reflectie.

Alle cultuur is er nog wel.

Maar daar heb je niets aan zonder ‘beschaving’: de wil er ook kennis van te nemen, het op jezelf te betrekken, erkennen dat het voor jezelf van belang is. Laat staan dat je het levend houdt. Door met het goede van vroeger je eigen ding er aan toe te voegen.

Dat cultuur niet iets is dat je ergens in een museum laat verstoffen. Bijgaande foto’s, wat waren ze geweest zonder een Apocalyptische traditie in de beeldcultuur. Wat is de lading van het beeld, als je het boek Openbaringen niet kent (The Apocalypse) met haar ‘Einde der Tijden’.

Daar geef ik ook maar een eigen nieuwe draai aan.

Meerkoeten handhaven zich overal

Die mentaliteit zie je ook bij natuurgebiedjes met zo’n ‘niet aankomen opgerot’-bordje er bij. Je mag er alleen op afstand naar kijken, maar de natuur moet beslist zo blijven als ‘het was’.

En je ziet die mentaliteit bij de wijze waarop instanties met ‘cultuur’ omgaan. Als iets van vroeger, dat je op afstand als niet aan te raken curiositeit begluurt. Zo van; wat waren de mensen toen grappig, vanuit de Marxistische en Liberalistische opvatting dat ‘vroeger’ gelijk staat aan ‘achterlijker’.

Typische modernistisch landschap van een cultuur die degenereert

En daarom is er een web-magazine als Interessante Tijden nodig.

De Natuur overwint uiteindelijk altijd weer, de chaos. De Menselijke Natuur is al duizenden jaren gelijk. Als je een paleo-dieet hebt omdat je gelooft dat Welvaarts-voedsel ongezond is. Dan heb je ook een Paleo-dieet voor de hersenen nodig: geestelijk voedsel waarbij je geen seculiere baker-praatjes van Massamedia krijgt aangesmeerd over ‘vooruitgang’ en ‘pluk het geluk’.

Ondanks alle techno en blingbling blijven mensen in de kern gelijk, ook nadat een man op de maan wandelde. En ze kunnen ook zo weer tot die oerstaat vervallen. Stel je voor wat archeologen in het jaar 3000 dan vinden, als ze in de bodem graven.

Grafheuvels van de moderniteit

Vinden ze van de 21ste eeuw vrijwel geen geschreven woord meer terug, alleen de grafheuvels van de consumptie-cultus als hierboven weergegeven. En chemisch afval, wapentuig, ‘kunst’-uitingen die het niveau van grot-schildering niet ontstijgen.

Ze horen over de volksverhuizingen, waarmee Europa overspoeld werd na een periode van bloei die 500 jaar aanhield. Zodat de Westerse cultuur zelfs 2 gruwelijke wereldoorlogen kon absorberen.

En ze concluderen: wat moeten de 21ste Eeuwse Westerlingen een barbaars volk zijn geweest. Dat ze alleen uit Chinese bronnen kunnen reconstrueren hoe het er hier aan toe is gegaan. Maar dan, ze graven in de na de 3de Wereld Oorlog via atoomwapens verwoeste puinhopen van Den Haag.

En daar onder een laag stof, vinden ze dan de website ‘Interessante Tijden’ bewaard op de harde schijf van de Koninklijke Bibliotheek in het programma Heritrix. Op dat zelfde moment onderscheppen Aliens eindelijk de sonde van de Voyager die langs hun Exoplaneet vloog na in 1977 gelanceerd te zijn vanaf Aarde.

Op de meegebrachte plaat van de Voyager horen ze dan Johnny B Goode van Chuck Berry, 3-akkoorden-herrie van Rock’n Roll als hoogste culturele uiting die Planeet Aarde voortbracht: volgens de revolutie-opvattingen van die tijd, zoals Carl Sagan de inhoud samenstelde.

En de Aliens besluiten dat het geen zin heeft om daarvoor helemaal naar die aarde te vliegen, al die Lichtjaren moeite voor ‘oeh, uh, ah’.

Schooievaars en welvaarts-kraaien/roeken

De archeologen die onder het Haagse stof graven, die lezen dan in het Fries: Hjir bin ik, Wer Bisto? deze letters hier vet geschreven, de rest is digitaal onleesbaar. Mijn contactroep naar de verdwenen geliefde, die misschien wel nooit geboren is.

En zoals vele geschieds-schrijvers voor hen valse conclusies trokken op basis van te weinig bewijs-materiaal, concluderen ze dan valselijk: dat in Den Haag nog het Fries van die primitieve noordelijke natuurvolkeren gesproken werd. Omdat die bevinding past in hun academische theorie van de vroege 21ste eeuw als een cultuur van neo-primitivisme en barbarij.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *