In Duitse Stad van Protestatio is IJdelheid nu verplicht

Aanrader

Net wanneer je nadenkt over het verband tussen (het verdwenen) christendom en (de afkalvende) Rechtsstaat valt je ‘Luther en de angst van het Westen’ toe van Dr W Aalders. Daarin betoogt hij dat geen Westerse Rechtstaat was ontstaan zonder de Bijbelse inspiratie van Luther, Calvijn en enkele Hugenoten (uit Frankrijk gevluchte Calvinisten)

Het PROTESTantisme ontleent haar naam aan de Protestatio in het Duitse Speyer van 28 april 1529: Adel en gezagsdragers die het voor het evangelisme van Luther opnamen tegen de Keizerlijke en Pauselijke Ban van Luther en zijn leer:  dat de Paus de pot op kon.

Speyer uit zich nu op haar website als seculier ‘progressief’, het bijgeloof dat mensen nu geestelijk anders zijn dan toen, gemotiveerd door de angst dat niet iedereen je aardig zal vinden:

Seculiere globalisme- onzin en geestelijke lafheid verplicht….

Zie ook dit nieuwsbericht waarbij ze ook 2030 Agenda implementeren, de ‘inclusiviteit’, dus de verheerlijking van alles dat je eigen tradities en historie de tanden uit de mond slaat, met instelling van de dictatuur van de groeps-identiteiten via morele chantage. Dat je voor 2 mensen die klagen je hele stad moet aanpassen, in plaats van dat 2 mensen zich aan de stad aanpassen.

‘Inclusiviteit’ is seculiere globalisme-politiek van 2030 Agenda

De ondertekenaars van de Protestatio van 1528 stelden een juridische basis vast voor het ‘nieuwe’ geloof, als leidsnoer voor recht, heerser en volk, waarbij ‘recht’ uit de Bijbel werd gehaald. Protestantisme legde zo de basis van de moderne rechtstaat zodat je in Westerse landen tot voor kort een traditie kende van beperkte corruptie.

Een sterfhuis-constructie, het kloosterleven in Belgie

Als contrast met wereld-verzaking uit katholieke stromingen (monasticisme) en goddelijke legitimatie van een despoot. Luther, Calvijn en Hugenoten zochten de balans t tussen Anarchie enerszijds (ondermijnen overheid door volks-souvereiniteit) en Tirannie anderszijds (absolutisme van 1 potentaat).

Wat ik eerder niet wist is dat de Monastieke Traditie (monniken, woestijnvaders) van het katholicisme zoveel inspiratie haalde uit Bijbelboek Prediker. Omdat Prediker- toegeschreven aan Koning Salomo- werd geïnterpreteerd als oproep tot wereld-verzaking. Immers ‘alles is IJdelheid, IJdelheid der IJdelheden’. Dus zonder je af van ‘De Wereld’.

Prediker schrijft dat het beter is om te sterven dan geboren te worden. Ook vind je er een passage die de kuisheids-gelofte van monniken rechtvaardigt:

Prediker 17:26

en ik vond een bitterder ding dan de dood: eene vrouw welker haar netten en garen, en welker handen banden zijn: wie goed is voor Gods aangezicht zal van haar ontkomen, daarentegen de zondaar zal van haar gevangen worden

Vallei van Ayalon, Benedictijns klooster

Je kunt heel Prediker lezen als een afwijzing van het leven van een vermoeide en teleurgestelde man, die alles smaakte maar het nergens vond. Alles is dus IJdelheid. Zo interpreteert Bertrand Russell ook de teksten van Prediker in ‘The Conquest of Happiness’ een ‘zelf’-hulpboek van een eeuw oud. Als iemand die vermoeid is, iets fysiologisch.

Luther kreeg zijn Aha-erlebnis volgens Aalders, door een geheel nieuwe interpretatie van Prediker: niet als wereld-verzaking, alsof is alles maar Kut en kun je het beste in eenzaamheid je dagen slijten, afgezonderd van de wereld.

Menselijk streven leidt tot ijdelheid, zo was Luther zijn inzicht, niet ‘De Wereld’ zelf. De vrije wil van de mens – als die al bestaat- bereikt weinig. Meestal zijn mensen maar onderdeel van de maalstroom van de tijd.

Sankt Bartholome aan de Konigssee bij Berchtesgaden, een kerk/klooster

Maar niet alles kan IJdelheid zijn volgens Luther. Want zodra je stelt ALLES is IJdelheid, dan zeg je: alles dat God maakte is flauwekul. Dus maakte hij onderscheid tussen wat ‘onder de zon’ afspeelt, en daarboven: de ondoorgrondelijke wil van de Grote Regisseur, God.

Daarnaast was het voor Luther belangrijk dat de tekst van Koning Salomo moest komen. Die had alles van het leven gezien, en hij had macht. Maar tegelijk toont hij zichzelf hier als gewoon breekbaar en kwetsbaar mens, die ook gewoon ‘Dikke Fuck You’ kan denken, even een biertje open trekken en de vinger omhoog.

Orgelmeisje in de kloosterkerk van Steinfeld, Eifel

Zo kijk je ook op een andere manier naar ‘De Macht’. Niet op een Marxistische manier als iets dat omver geworpen moet vanwege gelijkheids-dwang, maar als een breekbaar mens. Iemand die dus onderworpen is aan de zelfde IJdelheid van het menselijke streven als jij en ik. Ook al had hij alles dat iemand in zijn tijd kon hebben.

Die nieuwe interpretatie dreef Luther er toe om het monniken-leven uit de katholieke traditie af te wijzen. Je moest deelnemer in de wereld zijn, in plaats van in afzondering en kastijding wachten op je dood. Dus gewoon trouwen, kindjes maken, deel uitmaken van de overheid.

De kloostergang La Trappe, Koningshoeven

Wat vooral boeiend is: zo belangrijk vonden mensen toen Bijbel-interpretaties, dat die hun hele levenskeuzes beïnvloeden. En die keuzes hadden op hun beurt weer zo’n invloed, dat ze heel Europa op haar kop zetten.

Want zodra de Reformatie ergens arriveerde -zoals in Duitsland en Nederland- gingen alle kloosters en abdijen bijvoorbeeld dicht. En daar zie je dan dus het stempel van Luther zijn eigen lezing van Prediker in Ecclesiastes Salomnis cum Annotationibus uit 1526. En zijn afwijzing van de keuze van monniken om zich af te zonderen, omdat de wereld niets dan IJdelheid zou zijn.

Klooster Koningshoeven, van het La Trappe bier bij Tilburg

Wie niet met de Bijbel vertrouwd is, hier nog even een Prediker-passage om de sfeer te schetsen:

Het is beter te gaan in het klaaghuis, dan te gaan in het huis des maaltijds, want in het zelve is het einde aller menschen, en de levende legt het in zijn hart. Het treuren is beter dan het lachen, want door de droefheid des aangezichts wordt het hart verbeterd

Het hart der wijzen is in het klaaghuis, maar het hart der zotten in het huis der vreugde

Je kunt Prediker ook lezen als troost, als tegengif bij geforceerd Optimisme, net als Schopenhauer. Als je iets zo pessimistisch mogelijk weergeeft, dan ken je daarna enkel meevallers. Terwijl een optimist weinig anders doet dan het uitstellen van teleurstelling.

De kerk van Langweer met meer ‘gothic’-achtige aanblik

Op die manier kan een pessimistische kijk op mensen, ook tot een realistischer blik op menselijke vrijheids-drang leiden. Te veel ‘soevereiniteit’ van ‘het volk’, dat leidt tot de zelfde tirannie als wanneer 1 dictator alles voor het zeggen krijgt. Je krijgt de dictatuur van de massa, en massa-bewegingen, zoals je bij communisme en nazisme zag.

En zoals je bij de moderne klimaat-despotie krijgt, dankzij gehersenspoelde massa-mensen die hun wereldbeeld ontlenen aan massamedia. Volgens Luther kon er dan ook geen Rechtstaat zijn, zonder Bijbel. Dus dat je een idee van rechtvaardigheid haalt uit een andere autoriteit dan ‘de staat’ of wat mensen op enig moment vinden om wat voor reden ook.

Anders krijg je al snel dat ‘Recht’ gelijk wordt aan ‘Macht’: wie zijn opinie kan opdringen heeft gelijk en kan de rest onderdrukken.

One Reply to “In Duitse Stad van Protestatio is IJdelheid nu verplicht”

 1. Klimaatdespoten vertrouw ik voor geen cent.
  Maar ik begrijp Luther wel een beetje. Maar graag wil ik de volgende woorden citeren:
  “Jullie hebben maar één vader, dat is God, en maar één meester, dat is de Christus.
  Als dus iemand jullie komt vertellen over hen die een grote macht op aarde hebben: “Dat zijn jullie meesters,” geloof hem dan niet. Als ze rechtvaardig zijn, zijn ze je dienaar; als ze dat niet zijn, zijn het jullie tirannen.

  Laat je niet door ijdele woorden misleiden. Velen zullen jullie ervan proberen te overtuigen dat jullie echt vrij zijn, omdat zij op een blad papier het woord vrijheid geschreven hebben en dat aangeplakt hebben op alle hoeken van de straten.

  De vrijheid is geen plakkaat, dat te lezen is op de hoeken van de straten. Zij is een werkelijke macht, die in en om je heen te voelen is, de beschermengel van huis en gezin, de waarborg van maatschappelijke rechten en belangrijkste van die rechten.

  De onderdrukker, die zich met haar naam dekt, is de ergste van alle onderdrukkers. Hij voegt aan tirannie de leugen toe en aan onrechtvaardigheid heiligschennis; want de naam vrijheid is heilig.

  Hoed je dus voor hen, die roepen: “Vrijheid! Vrijheid!” en haar door hun daden vernietigen.

  Kunnen jullie zelf de mannen kiezen, die je regeren; die je bevelen om dit te doen en dat te laten; die een schatting heffen op je bezittingen, nijverheid en arbeid? En als jullie dat niet kunnen, hoezo ben je dan vrij?

  Kunnen jullie naar eigen goedvinden over je kinderen beschikken? Kunnen jullie de zorg voor hun onderwijs en zedelijke opvoeding toevertrouwen aan wie je wil? En als jullie dat niet kunnen, hoezo ben je dan vrij?
  Iedereen wordt gelijk geboren; niemand brengt, als hij ter wereld komt, het recht mee om te bevelen.
  De zonde heeft de vorsten doen ontstaan; want in plaats van elkaar als broeders lief te hebben en te helpen, zijn de mensen elkaar kwaad gaan berokkenen.
  Toen hebben zij onder hen een of meerderen uitgekozen, die zij voor de meest rechtvaardigen hielden, om de goeden tegen de kwaden te beschermen en zodat de zwakke in vrede zou kunnen leven.

  En de macht, die zij uitoefenden, was een wettige macht, want het was de macht van God, die wil dat de gerechtigheid heerst en de macht van het volk, dat hen gekozen had.
  En daarom moest iedereen hen naar plicht en geweten gehoorzamen.
  Maar weldra waren er ook mensen, die uit zichzelf wilden heersen, alsof zij beter waren dan hun broeders.
  En hun macht is niet wettig, want het is de macht van Satan, en hun heerschappij is die van hoogmoed en hebzucht.
  En daarom kan iedereen en moet dat soms, als niet te vrezen valt dat er een erger kwaad uit voortkomt, hen naar geweten weerstaan.”
  (Félicité Robert de Lamennais)
  We praten tegen en over verduisterde zielen, zodat praten zinloos is. Wie zich niet realiseert wie en wat hij is, die weet eigenlijk niets. Die is als die in de grot van Plato, reagerend op de schaduwen van de wereld, zonder de waarheid te kennen.
  De verlichting van wat eeuwen terug is vervallen is diepe duisternis en schijnwijsheid, domheid, hebzucht en imbeciele treiterij van omhooggevallen trutjes en dito mietjes, die denken van uit hun semi- morele besefje de anderen te knechten omdat zij macht hebben. Macht gekregen van de duivel zelf, en de enige troost is, dat ze daar nog wel heel hardhandig achter gaan komen.

  Soms ken ik toch zo boos worden om deze verrotte wereld met zijn 1000-en dwaalwegen van ambtenaren, leugenaars, handelaren en dat soort.
  Je kunt ze niet pakken, want als je ze persoonlijk aanpakt gaan ze als verwende krengen huilen en roepen om hun mama. Dat soort verschuild zich achter elkaar en achter de wapenen, die van de duivel zelf zijn.

  En prediker heeft ook mijn hart gestolen: Er is niets nieuws onder de zon, alles is al eens geweest. Alles is najagen van de wind. Ijdelheid der ijdelheden.

  Ik zeg: Niemand is hoger dan ik, op God na. Vreet dat maar!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *