Volkisme, seksisme en racisme, niks mis mee…

Dit jaar valt het op 28 september, de eerste zaterdag

Het is weer bijna zover, de herdenking van de Friese variant op de Varus-schlacht; de Slag bij Warns (1345) en haar monument, de Stenen Negerzoen van het Friese Volkisme op de 10 meter hoge klif die boven de Zuiderzee uittorent.

Lekker onbekommerd met een Fries vaandel zwaaien, het volkisme van Bloed en Bodem vieren (Frysk BLOET tsjoch op, Dyn Alde Eare fan Fryske GRUN). De organisatie maakt zich al jaren zorgen, dat er geen jeugd meer komt mee zwaaien. Dus helpen we ze even nadenken, hoe je zo’n evenement weer inspirerend maakt.

Ze klagen ook dat steeds minder jeugd nog Fries praat. Ondergetekende niet-meer-zo-jongere is daar een archetypisch voorbeeld van.  Al merk je ook, wanneer je Friezen tegenkomt waarmee je jezelf kunt identificeren, of die je inspireren: dan schakel je zo om.

En misschien ligt daar een sleutel.

Je wilt je met iets inspirerends ( = letterlijk ‘inblazing’) kunnen identificeren dat je gevoel van eigenwaarde versterkt. Dat onderscheidende halen massamensen nu uit consumptie. Maar waarom niet uit cultuur?

En jongelui willen een beetje rebellie, niet dat brave, voorzichtige. Met de instelling van 2030 Agenda (‘heu, wot is dat juh‘) is het juist de uitgelezen tijd om die vrijheids-geest weer leven in te blazen.

Stereo-type bevestigend… 🙂

Inspiratie, het onmeetbare is het meest belangrijk
Een taal moet je inspireren, iets zijn waarmee je kunt identificeren. Als een taal dat niet doet, houdt die al snel op levend te zijn. Ookal probeer je nog zo met subsidie om het Fries te reanimeren. Dat je beleids-stukken in het Fries vertaalt, en mensen zich haasten om de Nederlandse tekst op te zoeken. Omdat dit makkelijker leest.

Fries komt pas bij hardop lezen tot haar recht.

Mensen adopteerden ook al die Engelse termen, omdat ze dat met iets vooruitstrevends en internationaals associeren, het is de taal van de pop-‘cultuur’.

Een reden dat Fries jongelui niet inspireert, is dat het Fries – zeker wanneer het binnensmonds wordt gemompeld- associaties oproept met lompheid, beperkte communicatieve en intellectuele vermogens, zoals die al door Jacob van Lennep in 1823 werden omschreven. Binnen de postcode opgesloten gebleven.

Zomerse koeien

Al is dat helemaal niet nodig, want het Fries kan veel kleur- en klankrijker zijn. En de Friezen waren vroeger juist een bereisd handelsvolk, met al een handelspost in het 9de eeuwse Rome. De dictatuur van het Engels in populaire muziek kan een begin zijn om tegen af te zetten. Is er rebelse Friese muziek?

Muziek als vorm van verzet tegen een zielloze technocratie en bureaucratie die nivelleert: opdat iedereen in de zelfde bureaulade past.

De metal-Oosterburen van Rammstein konden ook populair worden met krakers als ‘Buck dich, noch ein mal‘, in onvervalst Porno-Duits. Twarres deed het wat beschaafder met ‘Werbisto’, en Nynke Laverman zingt Friese Fado. De ontdekking dat er Volkische Friese Metal bestaat, is voor mij al een pluspunt: teruggrijpen op de Heidense oorsprong van de Friezen die Tacitus aantrof.

Iets uit het verleden grijp je aan, om daar op eigentijdse wijze weer iets mee tot leven te wekken. Zo zou ik als monnik met een Friestalige Doom-band Wispeltura de Friese Middeleeuwen weer opwekken uit de doden, Gregoriaans er bij.

Als er sneeuw ligt kun je bijna skieen vanaf het Klif

Burgerlijke ongehoorzaamheid: Leaver Dea as Slaef
Het gaat bij de aantrekkingskracht van zo’n evenement er dus ook om: waarmee wil je jezelf identificeren en dus ook onderscheiden. Wanneer jongelui wel voor honderden euro’s in een spijkerbroek met gaten willen lopen: dan moet het ook mogelijk zijn om ze aan het Friese volkisme te binden.

Als dat ze een gevoel van onderscheid en status verleent, iets rebels ook.

De mensen die de bus van Sylvana tegenhielden zou ik dan als eerste uitnodigen en ze eren op 29 september: Burgerlijke ongehoorzaamheid, Leaver dea as Slaef. Weg met dat multicul-gelul en de dictatuur van seculier-liberale nivellering, de ‘Hollanders’- als symbool voor nihilistisch kosmoplitisme- die Friesland bestormden met hun racisme-geslis en gender-onzin.

Us Mem met het Klif op de achtergrond

Maar ook: weg met een steeds bureaucratischer en totalitaire overheid, die de agenda van het globalisme implementeert (2030 Agenda, klimaat- en genderonzin, D66 in het kwadraat). Dat verzet tegen gezag dat Wijsheid inruilde voor ‘De’ wetenschap (academische subsidiemode van het moment). Alsof iets enkel bestaat als het ‘meetbaar’ is.

Wat hebben metingen voor zin als je niet weet wat je meet….

Is opkomen voor je recht op zelfbeschikking, ook geen echo vanwat de Friese vrijheid inhield tot 1498? De Friezen waren alleen schatplichtig aan de (verre) Keizer van het Roomse rijk, niet de graven van Holland daartussen, waartegen de Slag bij Warns plaatsvond.

Je ‘identiteit’  is wat zich onderscheidt van ‘de rest’. Je moet dus je grenzen kennen EN aangeven. Want zonder grenzen geen identiteit. Een cel van een lichaam, kan niet bestaan zonder membraam waarmee het andere elementen buitensluit die haar uithollen.

Op persoonlijk niveau voer je die strijd toch ook. Tussen mitigeren (conflict verzachten) en confronteren, de confrontatie durven opzoeken als het echt ergens over gaat.

De Skyline van het prachtige dorpje Warns, verkracht door ‘duurzaam’

Je grenzen kennen
Dus moet je ook weten: waartegen zet je jezelf af, wat is de grens waarmee je de identiteit afbakent. En die grenzen onbekommerd durven vieren, juist ook als dat aanstoot geeft. Als homo’s op een orgie-boot wel met een regenboogvlag mogen zwaaien, waarom Volkische Friezen dan niet met een Friese vlag bij Warns?

Als je onderliggende denkwerk en filosofie maar op orde is, en je niet in anti-intellectueel gemompel grossiert, alsof onwetendheid het zelfde als ‘nuchter’ zou zijn. Een eeuw geleden- voor de braindrain die veel plattelandsgebieden trof- had je hier nog intelligentsia als Obe Postma.

Een lichaam heeft naast handen en voeten ook een hoofd nodig dat denkt. Aan iedere handeling gaat geest, gedachte vooraf. Dus dien je ook te durven denken.

Nu is wat voor ‘intelligentsia’ door moet gaan van de PvdA of erger, links-liberale eenheidsworst. En aanhangers van de Vernichting: kosmopolitische heuptas-metromannetjes en meisjes die iets geks roepen over ‘duurzaam’ of ‘het klimaat’. Omdat ze door massamedia geindoctrineerd zijn, zelfs Foppe de Haan…

Het bestaan kan wel wat magie gebruiken, het leven zelf is immers al 1 groot mysterie

Je proeft nu een zekere volgzaamheid aan de mainstream, gezagsgetrouw, of men probeert zelfs voorop te lopen in die globalisme-slavernij (‘ut Klimaet juh’) ter overcompensatie.

Juist het stugge, onverzettelijke dat je hoopte te vinden, dat erodeerde juist bij wat zich ‘hoger opgeleid’ noemt: dankzij de seculier liberale massa-cultuur. Dat je iedereen te vriend moet houden. Dat je al je teksten moet gladstrijken. Opdat geen onvertogen woord ergens een lange teen zal vinden of een hint van onbegrip.

Veel media-teksten klinken zo als door een robot geschreven, uit angst een ‘lezer’ met 1-seconde-aandachtspanne bij de advertenties te verjagen. Maar toen waren er plots weer Friezen die Sylvana en haar orde-verstoorders tegenhielden op weg naar Dokkum, als eigentijdse Slach by Warns.

Het bestaat nog, de onverzettelijkheid, denk je dan even,dan krijg je dat gevoel wat Friezen ‘Grutsk’ noemen. Met wat doordachte filosofie er bij, kan het dan zo weer iets worden. Een nieuwe beweging, die als reactie ontstaat op wat iedereen stiekem van binnen al beu is.

De Romantiek – waar de herdenking van de Friese Varus-Schlacht een uitvloeisel van is- die was natuurlijk een reactie op het zielloze atheisme van De Verlichting. Die volks-romantiek ontstond bij mensen die het bezielende in De Natuur wilden terugvinden.

Terwijl het atheisme beweert, dat wat niet meetbaar is of ‘beredeneerbaar’ niet zou bestaan. Dus kun je dat volgens dat D66-tuig ook zo uitroeien (het marxisme, Jacobijnen)

De Kliffen zijn afgegraven voor bouwmateriaal, en nu meer glooiend aflopend in de Zuiderzee. Hier Trudy die een zwam inspecteert

In de Middeleeuwen had je nog Lichaam, Geest en Ziel. Het Atheisme sloeg dat plat tot 3D, alleen lichaam, materie. Dat wat meetbaar en tastbaar is. Je ziet dat ook bij Atheistische architectuur, die is zielloos en ‘functioneel’, hoekig en mensvijandig.

Een nieuwe beweging die wetenschappelijker is, erkent dat zo’n 3D-Universum onzin is. En dan zonder de rede (geest) over boord te gooien, zoals de extreme variant van de Romantiek deed.

Want wat meetbaar is kan praktisch zijn, bij ingenieurswerk, het bouwen van een brug. Maar het bezielt je niet. Alles wat je tot ‘natuur’ reduceert, tot 3D dat wordt een ‘kwantiteit’ waar de ‘kwaliteit’ uit is gejaagd. ‘Sfeer’ kun je ook niet meten. Maar als ergens geen ‘sfeer’ is, voelen mensen zich er minder op hun gemak.

Nu leven we in het tijdvak van de Vernichting, de verwijving van de maatschappij. Een tijd waarbij je post-menstrueel vrouwengebabbel over ‘laaanskaapspiene’  als hogere wijsheid krijgt opgediend. Terwijl de gezonde rechtse elementen hier elkaar beijveren in de wedloop ‘wie kan het landschap zo snel mogelijk met zoveel mogelijk asfalt slopen’.

Slaven van economisering, botheid en een anti-intellectuele houding verwarren met ‘nuchter huhu’ .

Op afstand gezien, met Skarl

Mienskip is 4D
Ook maken Friezen zich nu zorgen over de ‘Mienskip’, het onmeetbare ‘gemeenschapsgevoel’ dat verdween nadat God uit Jorwerd vertrok. Mienskip klinkt een tikje gereformeerd en belegen, net als kaas. Alde Mienskip-tsiss na een dagje op de elektrische fiets. Maar toch heb je hier iets belangrijks bij de kop.

We pakten net 2 elementen. Inspiratie door het onmeetbare. En rebellie, strijdbaarheid. Dan is dus de vraag: waar is de vijand? Misschien is dat wel: alles dat ‘massa’ is, massa-media, massa-cultuur, iedereen aan het infuus van de zelfde slechte TV en indoctrinatie. Veel feesten moeten ook ‘massa’ zijn, een profane bak herrie en wat drank/drugs er over.

Bij massa is geen plaats voor ‘het eigene’, en dat is toch wat ‘Mienskip’ verbeeldt. Dus wil je als Mienskip het tegendeel van massa zijn. Een massa is uniform, zielloos en meetbaar: er waren 20 duizend bezoekers. Kwantiteit.

Een gemeenschap heeft een menselijke maat en een ziel, iets dat je alleen kunt ‘ervaren’. Kwaliteit. En voor zover je kwantiteit krijgt, is dat via netwerkjes van kleine kwaliteiten, zoals de verspreide Friese dorpjes dat ook zijn. Maar ook een stad, die met intieme plaatsen aan elkaar hangt. In plaats van rationeel maar zielloos Zoetermeer.

Het Klif, magische plek

Massa is kwantiteit, de overwaardering van actualiteit, de snapshot die je in het ‘nu’ gevangen houdt en de toekomst.

Bij ‘gemeenschap’ ben je niet alleen met de mensen nu verbonden, maar ook met die uit het verleden. Je hebt oog voor meer dan de 3D van het nu, vult die aan met de dimensie van tijd. Geloof is net als de ziel, geest, wijsheid, ondervinding, een element dat afkomstig is uit de 4D-wereld.

Je krijgt zonder die extra D een dode cultuur als bij het ‘Matthew’-principle, vernoemd naar de aan Jezus toegedichte uitspraak in het Mattheus-evangelie.

Dat iemand die heeft nog meer krijgt, maar iemand die niets heeft, ook wat hij heeft zal hem ontnomen worden.

Kruiend ijs bij It Reade Klif,

Bewaak de ruimte tussen je oren…
Wat die Slag bij Warns toont is dat je een vijand, tegenstander gebruikt om het beste in jezelf boven te halen. Die bedreiging lijkt nergens aanwezig, omdat je net als ik welvarend en doorvoed bent. Je VOELT het zo niet in het actuele nu. Of toch wel?

Gisteren hier in het cafetaria een hamburger gegeten terwijl Radio 538 aanstond, waar massamensen aan gewend zijn. Dat leek mij nu een voorbeeld van alles dat fout is aan de moderniteit. Wie nu reageert ‘ja dot is jau meuning dat vund jai’: nee dat kun je objectief constateren. Echte muziek heeft een ziel, is menselijk, nepmuziek is massa, onmenselijk.

Nep-muziek komt uit een computer met door marketeers geselecteerde robo-stemmetjes, ‘wetenschappelijk’ afgestemd op wat ‘de mensen kopen willen’, steeds doorregen met reclames.

Je kunt dus ook nadenken: wat mij als ‘normaal’ is opgedrongen, in de zin van ‘gebruikelijk’, is dat wel goed voor je geest? Moet je niet waken over wat de ruimte tussen je oren wil bezetten? Is wat ik nu als ‘normaal’ zie en onschuldig, niet juist datgene wat mijn waarden onderuit haalt en uitholt?

Bij kruiend ijs in de winter kun je onder aan het Reade Klif de Saalien IJstijd nog herbeleven

Een zelfde bij massamedia, die zijn ingesteld om je te indoctrineren, bevolkt door pretpakketjes van PvdA of erger. Seculier-liberale massamedia en het NOS-staatsjournaal beleren je continue met hun belegen policor-praatjes over ‘racisme’ en ‘seksisme’. Laat dat linkse tuig eens hun eigengeilerige waffel houden.

En denk eens logisch na: Met racisme en seksisme is niks mis, omdat het allebeide niks is. Wat is er fout aan het constateren van verschillen?

En zien dat niet ieder verschil even gunstig uitvalt voor de 1 of ander?  Net als ‘discriminatie’-lulkoek. Discrimineren is onderscheidings-vermogen, oftewel helder waarnemen en daar conclusies uit trekken. Soms trek je ook de verkeerde conclusie. Maar als je geen fouten mag maken leer je nooit, en groei je niet.

Fouten durven erkennen nadat je ze maakte is belangrijker. Niet mogen discrimineren betekent dat je niets van elkaar kunt leren.. En dat je van jezelf niets hoger mag waarderen. Je laat iedereen juist in zijn/haar waarde, als je verschillen niet wegpoetst uit conflict-mijding maar ze in ere houdt.

Het lijkt nu, of alleen eigenschappen meetellen als ze economiseerbaar zijn, het productie-proces geen geweld aan doen. Een Economistische Dictatuur, DIE heeft behoefte aan uniforme genderneutrale robots zonder identiteit.

En dat is- volgens mij- wat die hele non-discriminatie-boel doet, net als robot-muziek van 538: je identiteit en menselijkheid wegpoetsen. Kortom: wat goed bedoeld, lief en aardig lijkt, kan juist het Paard van Troje zijn dat je van binnen uitholt.

Een Exoot

Verslaafde massa
Ter afsluiting: Als de herdenking van de Slag bij Warns iets inspirerends kan doen, is het dus de vrijheidsgeest en rebellie leven inblazen, mits op constructieve wijze…

De tekst op het Warns-monument ‘Liever dood dan slaaf’ is wel de tegenpool van massamensen: tv-verslaafden, mobiel-verslaafden, consumptie-verslaafden, belasting-slaven, overheids-slaven, opinie-slaven. Mensen die nog geloven dat Nederland een ‘democratie’ is, of dat massamedia ze een accuraat beeld van de realiteit voorspiegelen.

Dat het Osama Bin Laden was die de Twin Towers opblies. Dat Gemiddelde Wereldtemperatuur bestaat.. Wanneer je valselijk gelooft vrij te zijn, ben je meer slaaf dan iemand die in fysieke ketenen zit.

En dan…Wat doe je als je ‘vrij’ bent: wat achter de TV hangen? Wat als je dood gevonden wordt met afstandbediening in je klauwen.. Sterf je dan in het harnas?

Omrop Fryslan PRAAT wel Fries maar IS niet Fries…

De drugs van moderniteit draagt iedere ‘jongere’ continue in de hand om er obsessief naar te gluren: het mobieltje, die flipperkast-verslaving. De jacht op sociale ‘likes’ tot je een lijk geworden bent zonder te waarderen wie je zelf werkelijk bent.

Dankzij milieuclubs en hun linksige provinciesufferd Leeuwarder Courant staat het landschap van Friesland nu onder druk (windturbines, ‘biomassa’), vissers worden uit hun visgebied gejaagd, boeren krijgen papierpakken aan milieuregels als fosfaat-regulering.

Die lastenverzwaring, wind-turbinisering en bureaucratisering nivelleert het Friese landschap: datgene van Friese identiteit wat nog het beste bewaard bleef, en waarvoor mensen hier op vakantie komen. Het fysieke uithangbord, de reden om hier te leven en niet elders.

Liever verslaafd dan dood (?)

Gemeenschappelijke vijanden zijn er dus alvast genoeg. En zo heb je toch al een samenbindende kracht, die je gemeenschapsgevoel versterkt. Dat je de liefde voor eigen historie en afkomst niet langer op zijn D66 tussen haakjes laat plaatsen. Dat wat je gelooft, voelt en inspireert niet zou bestaan omdat het niet meetbaar zou zijn.

‘Heb je vijanden lief’ kun je kortom als kracht interpreteren: Niet in de zin van ‘probeer bij iedereen in een goed blaadje te komen’, maar ‘zie de waarde van je tegenpool’. Wat kun je daar zelf tegenover zetten?

Toch hopelijk iets meer dan ‘hai siltjir woleuven fertelje’, bekrompen boers wantrouwen, want de Friese historie heeft aanmerkelijk meer te bieden.

Haa, dat zijn kado’s die we hier waarderen!!!

– Als allerlaatste: hartelijk dank voor de anonieme lezer die mij DAT kado stuurt waar ik echt gelukkig van wordt. Geweldig, heerlijk. Tsjoch!

3 Replies to “Volkisme, seksisme en racisme, niks mis mee…”

 1. Hoi Rypke wat een prachtig mooi artikel . lees ik nogmaals van je. zelf ben ik getogen Amsterdammer ze hebben het zo voor mekaar kunnen krijgen, dat iedereen moest verhuizen naar almere zelfde laken een pak verdeel en heers .. het zo onaangenaam mogelijk maken in de buurt ,doormiddel{ ,ja wij hebben dit aan den lijve onder vonden} junk spuiten neerleggen, iemand die was gevraagd om met een hakbijl over de buurt te heen hakken , zo verwijder je dus een hele gemeenschap simpel en klaar! goed concept trouwens !

  ik ben er namelijk ook in getuind en met zovele ras stadse mensen,, gooi er mix doorheen .. en het komt tot elkander! nooit en never inderdaad lukt het ons niet ,kijk maar op een schoolplein b.v ovc zegt toch genoeg ? soort bij soort. zo is het en zal nooit never anders worden bedankt voor je mooie berichten, en fotoos

  1. @Paulien, ja ze hebben Amsterdam tot toeristenhol en allochtonenhol verbouwd met belachelijke huizenprijzen, net als de meeste steden die van allochtonen vergeven zijn: daar heb ik even tussen gewoond, maar het werkt zo vervreemdend dat je denkt: dikke F

   Dus ben ik na 10 jaar Amsterdam als economisch vluchteling hier teruggekeerd, alleen zie je hier die zelfde ‘cultuur’ die de identiteit uitholt: het is niet enkel een spontane ontwikkeling maar ook een vooropgezet program, die georkestreerde vervreemding, maar veel mensen willen dat nog niet zo zien omdat ze aan het infuus van massamedia hangen

   Begin dit jaar gaf ik les op een Vrije School. Die mogen OOK niet zichzelf blijven, maar moeten schudden, verdunnen en voldoen aan staats-eisen. Alles moet eenheidsworst zijn, en nivellering is het eindstation

   Wat een bepaalde denkwijze en ‘geest’ dus bereikt

   1. Tja en zo gaat dit ,voor jou zal het een ietsje pietje moeilijker zijn, omdat je dit bewust van je af kan schrijven en al die bewuste taferelen gade slaat hopen dat je er iemand ,zoals ik mee kan bereiken. dan is diegene al een entje op weg ,{ mag ik uw kussen hiervoor },nah als ik iets van dit soort gesprekken al een beginnetje probeer te maken ben ik in 2sec klaar, want kwa geest zit het erin ,maar mijn gespreks nivea is mij niet goed aangeleerd .[ kijk heb je weer een prachtig niet luluh maar poetsen systeem mee bereikt ] raak ik sprakenloos niemand luistert ben nu 54 jaar dus het is altijd alzo geweest tot ik bij interessante tijden uitkwam moet eerlijk zeggen ,via het echte nieuws ..zal de jeugd op deze leefdtijd helder naar dit akelige systeem kijken?of is onze generatie juist de vijand .omdat er toen vrij werd gesproken ,en nu niet meer dank voor je berichtje terug , doet mij erg goed. vr grote wijsheid groet van Paulien

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *