Waar kwamen de Friezen vandaan? Klein Azië!

Moet je lezen, kun je lachen

Ook de Friezen kennen hun eigen mythologische ontstaansgeschiedenis, gebaseerd op een Middeleeuws manuscript dat in de 19de eeuw plots hervonden zou zijn door Cornelis over den Linden: de Oera Linda (1876). Dat bleek een vervalsing, vergelijkbaar met de ‘Bard van Ossian’ in Schotland 1 eeuw eerder. Beide geschriften moesten afkomstig zijn uit een voor-christelijk verleden waarin dan de door (Joodse) cultuur onbedorven volksgeest nog leefde.

Bij ons in Friesland doen we alles precies het zelfde als de rest van Nederland en de wereld, maar dan later en ietsje minder. De Romantiek van Blut und Boden kwam hier zelfs een eeuw na de Duitse Romantiek (Friedrich Schiller 1759-1805)) op stoom, die vind je nog in ons volkslied (1871) terug van Frysk Bloet Tsjoch Op en ‘Fan Fryske Grun‘.

Nu lezen mensen hier nog steeds de Leeuwarder Courant… En dat niet alleen: ze hechten er ook nog geloof aan, baseren er zelfs bestuurlijke beslissingen op.  Terwijl het denkende deel der natie reeds een decennium de alternatieve media raadpleegt. En ze stemmen hier ook nog PvdA, terwijl die Partij van de Allochtonen in de rest van het land reeds verschrompelde.

Bij It Reade Klif plakten ze zo’n ‘diversiteit’-stikker er op; ‘ik ben voor Gelijkwaardigheid’ Die heb ik er even afgepeuterd en weggegooid. Waarom moet ik homo’s en pedo’s beslist geweldig vinden?

Pas nadat de Duitsers hier op bezoek kwamen (’40-45) als uiterste staartje van die Volkische Romantiek aangelengd met Darwinistische volkenstrijd, zetten we hier in 1951 onze eigen Stenen Negerzoen van het Friese Volkisme neer. Zeg maar ons Hermans Denkmal (1871) Met daarop de leus ‘Liever dood dan Slaaf‘ die Adolf Hitler 31 jaar eerder al in Mein Kampf gebruikte.

Een originele eerste Nederlandse vertaling van Dolfie’s ‘Mijn Strijd’!

Wij citeren Dolfie even op bladzijde 427 over Anton Drexler, dat ‘de spreuk “Liever dood dan Slaaf” voor hem geen holle frase was’;

Bladzijde 427 van ‘Mijn Strijd om het Bestaan’ van Dolfie (1924)

Onze eigen Duitsche Rechtschapenheid formuleren wij als Arisch Volk in Fryslan zo in 1951:

Leaver Dea as Slaef, de granieten negerzoen van 14 ton die vanuit Tijnje in 1951 hier werd geplant

De Pompebleden-vlag stamt pas van 1953 of zo.

Pompebleden zijn waterlelie-bladen, je kunt hier namelijk in zeven sloten tegelijk lopen. Zullen die bladen daar geen symbool van zijn, de Friese Natuur. En als je geluk hebt tref je daar in je tuin ook nog een kikker op:

Pompebleden met kikker

Oera Linda
Ook als het op valse ‘oorsprongs’-legenden aankomt, lopen de Friezen een eeuw achter.

In het boek ‘Friese Sagen en mythen’ van JP Wiersma uit 1934 citeert hij de Oera Linda, een manuscript dat Cornelis over de Linden uit Den Helder in 1867 ‘ontdekt’ zou hebben in Runen-schrift. Zodra je ‘Over de Linden’ op zijn Fries uit spreekt lijkt het al op Oer Linda, maar mensen geloofden hem.

Die Oera Linda is nu in bezit van Tresoar (Fries voor ‘treasure’, schatkist)

Het was nep

Het zou gaan om een vermeend 13de eeuws geschrift, waarin de herkomst van de Friezen uit het Klein-Aziatische gebied van ongeveer 2300 jaar geleden wordt bezongen. Zeg maar het land van de Ariers (wat nu ‘Iran’ heet). Een Ark vol Friezen zou onder Kapitein Friso als rebellen onder Alexander de Grote het hazenpad kiezen.

Na lange omzwervingen langs de ‘Zuilen van Hercules’ ( = straat van Gibraltar) en door Het Kanaal vestigen die zeevaarders zich dan in ons land van zeven sloten tegelijk aan de Noordzee.

Typisch de Romantiek, een oerschrift terugvinden

We lezen over een Ark van Noach-achtig verhaal van Friezen onder Kapitein Friso, die in het reuzenschip ‘Di Mannigfuald’ op weg gaan vanuit Klein Azie. De scheepsgeest ‘Uald’ komt onderweg aan boord, om ze een lesje Germaanse Oer-spiritualiteit te geven. Die Zee-Geest Uald laat een uitgerold geitenvel achter, met daarop de codes voor hoe je rechtschapen Friese Arier moet zijn:

Om een rechtschapen, eensgezind en gelukkig volk te worden, moet gij u rechten en raadgevers kiezen. Zoo lang gij U echter op reis bevindt of in gevaar verkeert, zult gij een koning of hoofdman kiezen en aan diens bevelen en uitspraken gehoorzamen.

Wanneer gij echter uw volk ontscheept en het land gaat bewonen dat voor U bestemd is, schep dan de voor uw samenleving geschikte en vreedzame vormen.

En vergeet niet dat gerechtigheid, eensgezindheid en hope voortdurend onder U dienen te wonen. Mogen deze teekens u daaraan steeds herinneren.

Stavoren met Duitse meisjes vol plezier…Fryda, Frya

We leren ook over de heidense god Stavo waar ‘Stavoren’ naar vernoemd is in de Oera-Linda cyclus 1. De Oera Linda stelt dat op de wanden van Freija’s Burcht (Germaanse godin), de burchten van Stavia en Medea’s Blik (Medemblik) een Germaans-Fries scheppingsverhaal stond gekerfd.

Dit is onze vroegste geschiedenis; Wralda die alleen goed en eeuwig is, maakte den aanvang, daarna kwam de tijd. De tijd wrochtte alle dingen, ook de aarde. De aarde bracht alle grassen voort, kruiden en bloemen, al het liefelijke gedierte en al het booze gedierte. Alles wat goed en liefelijk is, bracht zij bij dag voort, en alles wat boos en ergerlijk is bracht zij bij nacht voort.

Na het twaalfde Juulfeest baarde zij drie maagden: Lyda uit gloeiende stof, Finda uit heete en Frya uit warme stof. Toen zij te voorschijn kwamen, spijsde Wralda haar met zijn adem, opdat de menschen aan hem gebonden zouden zijn,. Zoodra de maagden volwassen waren begonnen zij zich te vermaken met de droomen van Wralda.

De Adem trad tot haar binnen en bevruchtte haar. En nu baarden zij elk twaalf zonen en twaalf dochters, iedere Juultijd twee. Van hen stammen alle mensen.

Kortom, het is 1 groot matriarchaal vrouwen-feest in dat voor-christelijke Friezenrijk.

Runenschrift van de ‘Oer-Linda’ (1867), daar was Heini ook dol op…

Jessos die door ‘de priesters’ (= de Joden) vervormd wordt
Ook lezen we over de Sage van Jessos, waarin we een ver-germaansing van Jezus zien. In die sage leren we dat het christendom een vervalsing is van het Boeddhisme en dat Christus eigenlijk ‘Krishna’ heette. En een wijze Oer-Germaan, een vrijgekochte Friese slaaf uit het Oosten waarschuwt dan al voor de komst van deze valse priester (Joden)-religie:

Zijn eerste naam was Jessos, doch de priesters die hem haatten, noemden hem FO, dat is ‘valsch’. Het volk noemde hem Krishna, dat is ‘herder’; en zijn Friesche Vriend noemde hem Buddha. (ik zou eerder zeggen Boerda RZ) – Omdat hij in zijn hoofd een schat van wijsheid had en in zijn hart een schat van liefde.

Tenslotte moest hij vluchten om aan de wraak der priesters te ontkomen. Maar overal waar hij vandaan kwam, was zijn leer hem vooruitgegaan. En overal waar hij ging, volgden hem zijn vijanden als zijn schaduw. Toen Jessos twaalf jaren had rondgereisd, stierf hij; maar zijn vrienden bewaarden zijn leer en verkondigden haar waar zij gehoor vond.

Mirnser Klif met bloedsteen…. (uit de Wicca/het Paganisme)

Dan lezen we hoe de valse priesters naar Jessos zijn geboorteland trekken. (Israel) En daar vervalsen zij Jessos tot ‘godheid’, iemand die een seksloze asceet was die vond dat je al je genot tot na je dood moest uitstellen. (zie hier het contrast met al die geile godinnen Lyda, Finda en Frya in het Germaansche scheppingsverhaal RZ) Om dan te besluiten:

Deze leer, waarbij de priesters geen andere wetenschap behoeven dan met drogredenen schermen (het lijken wel klimaat-wetenschappers RZ), met vroom vertoon indruk te maken en ongerechte daden te plegen, verbreidde zich van het Oosten naar het Westen. En zal ook over ons land komen.

Zelfde idee….

De Bard van Ossian (1765)-vervalsing
Wie een klein beetje historische kennis heeft, herkent natuurlijk meteen de Bard van Ossian-vervalsing een eeuw eerder in Schotland. De schoolmeester James Mc Pherson publiceerde toen een aan de 3de eeuwse Gaelic Bard Ossian toegeschreven werk:

Fragments of Ancient Poetry, Collected in the Highlands of Scotland, and Translated from the Gaelic or Erse Language. The book received an enthusiastic response. Admirers, including fellow Scots James Boswell and Hugh Blair, raised a subscription to allow Macpherson to further research ancient Scottish verse.

Macpherson traveled to various remote areas of Scotland and claimed that during his travels he discovered an epic poem written in Gaelic by a third-century bard named Ossian. The poem was about a mythological character named Fingal.

Heilige Friese Grond, it Reade Klif met Leeuwenbekken

Mc Phersson had die gedichten van ‘Ossian’ – net als Oerlinda (Over de Linden) een eeuw later- uit zijn duim gezogen. Maar voor de ontmaskering had hij wel een grote schare gelovigen en bewonderaars. Onder die bewonderaars zouden zich Goethe (lid van de Illuminati) en ook Napoleon bevinden.

Het terugvinden van ‘oer’-bronnen uit de voor-christelijke tijd, paste helemaal in de Romantiek. Volgens de gangbare geschied-schrijving is die Romantiek de reactie op de meer ‘rationele’ Verlichting’, het tijdvak van wetenschap. In Engeland en Duitsland lag het hoogtepunt van die Romantiek eind 18de eeuw, overlopend in het Volkisme en nationalisme. Bij ons, de Friezen dus een eeuw later.

De Crypte van Himmler met ontaarde kosmopolietenkunst er in gezet door de multiculti-totalitairen

Zelfs het vervalsen van ‘Oer’-geschriften lag bij ons Friezen dus een eeuw achter.

Het schijnt dat Heinrich Himmler nog erg onder de indruk was van onze Oer-Linda. Let ook op de publicatie-datum van ‘Friese Mythen en Sagen’, 1934: Nederlanders zongen tot 1931 nog het volkslied ‘Wier Neerlands bloed door ‘d aadren stroomt, van VREEMDE SMETTEN VRIJ’ van Romantisch dichter Tollens.

Was Dolfie ‘de man van de Wetenschap’ in het Derde Rijk als aanhanger van Darwin. Heini was meer de mysticus, die met Ronde Tafel-ridders koketteerde. Hij richte ook de Wewelsburg (bij Paderborn) in als SS-Klooster. Dat was de enige Germaanse driehoeks-burcht met een speerpunt naar het Noorden.

Ik bezocht nog Heini zijn Crypta in die Wewelsburg, waar hij begraven wilde worden. Die mystieke plaats van het Germaanse heidendom is door de huidige beheerders ontsierd met van die ontaarde Joden-kunst. Alsof het volk van Rothschild/Goldman Sachs/de priesters voor eeuwig het patent op wereldleed mag claimen.

De Friese vlag stamt van 1957, ‘toen was geluk nog heel gewoon’

Verlichting en Romantiek schijnbare tegendelen
Wanneer ik dan met iets verstandigs af mag sluiten; uiteraard was de Romantiek niet een REACTIE op de Verlichting, maar de andere kant van de zelfde medaille. Het is dialectiek (Hegel), de vereniging van schijnbare tegendelen.

Romanticus Schiller en Goethe zijn mijn getuige, als leden van de Illuminati, de sekte die De Verlichting op radicale wijze wilde forceren. Zie mijn artikel over Lucifer de Lichtbrenger ( = De Verlichting), je kent die Lichtbrenger ook van het Amerikaanse Vrijheidsbeeld uit de laat 19de eeuw. De Verlichting kent een duistere gevoelskant.

Die zelfde medaille heette ‘weg met het christendom’, en kwam voort uit Vrijmetsalerij-achtige sektes. Dolfie (wetenschap) en Heini (mystiek) waren ook sterk anti-christelijk.  Bij het doen alsof je ‘de’ wetenschap in pacht hebt wanneer je het christendom afzeikt (‘de Rede’), daar hoort natuurlijk ook het teruggrijpen bij op het voor-christelijke (Romantiek, mystiek).

Als dit geen Romantiek is? Zadeldakje van Longerhouw

Wat Verlichting-fundamentalisten uit naam van ‘de’ wetenschap deden, dat deden de Romantici uit naam van het gevoel; het ondermijnen van kerkelijk gezag. Inclusief de vrouwenverheerlijking, die je nu ook via de grondwet opgelegd krijgt (Artikel 1; ‘sommige mensen zijn meer gelijk dan anderen’)

Bij dat laatste past ook precies die ‘Jessios’-mythe, het in diskrediet brengen van de Kerk en de officiele leer die immers ‘patriarchaal’ zou zijn (‘de priesters’). Zo was de tijd toen. De ‘ratio’ en ‘het gevoel’ kunnen niet zonder elkaar als Yang en Yin van het zelfde idee. En die beweging is buitengewoon succesvol geweest, want het christendom in Nederland is nu op sterven na dood.

3 Replies to “Waar kwamen de Friezen vandaan? Klein Azië!”

  1. Geachte Rypke,

    ik zocht, onderzocht en vond… en vind dat het zogenaamde Oera Linda Boek (door Gelein Jansen van Texland) ook wel het Oeral Inda Boek genoemd. Een letter der bij en een letter der af… omdat de Friezen over de Oeral zijn geweest (Siberie, Mongolie en China – grafheuvels aldaar gevonden met lange mensen met rood haar!) en ook in India woonden. En wel 1212 jaren tot de verschijning van Alexander de Grote aan de Indus. In het Oera Linda Boek staan teksten die ook te vinden zijn op de oude Soemerische kleitabletten. Het Oera Linda Boek gaat NIET over Atlantis, maar over het ‘aldlant’ van de nu Vrije mensen… en hun oude land is Babylonie. De proto-Nederlanders en de oer-Friezen zijn de plotsklaps vertrokken Babyloniers (gingen hun verbannen god achterna… die in Drenthe een vliegbasis had – een Eden of E.DIN. volgens onderzoeker en schrijver Zecharia Sitchin. In het noorden (Drenthe en Groningen wonen mensen met de achternaam Edens, Eden, van Eden… en dat lijkt me geen toeval. Net zo min als dat elders in Nederland mensen wonen met achternamen als Varkevisser en Bierenbroodspot. Namen meegenomen uit Soemerie…). Zo zijn er lui in Zeeland die van Trooi heten of Trooyen, Trooy en… die verwijzen naar een van de drie admiraals uit het Oera Linda Boek; te weten Teunis, Inka en Jon of Ion. Tijdens de Grieks-Helleense Oorlogen (de Tin-oorlogen) waren de medestanders van Jon/Ion ‘trouw-jon’ en dat werd Troye… een stad in het oosten van Brittannia. De Friezen exploiteerden de Tin-mijnen in Cornwall. Wij zijn de nazaten van de hoge Soemerische beschaving. In Oost-Groningen vindt je nog zuivere Soemeriers; kunnen zich redden met weinig. Repareren alles met punaises, elastiekjes, paperclips, touwtjes en plakband. Met ‘sumiere’ middelen dus… Voor de Friezen in India gingen wonen voeren ze door de Rode Zee. Kort voor Mozes over stak met anderhalf miljoen zeurende Israelieten (bij Pi ha Chirouth). Als het Oera Linda Boek onzin zou zijn dan is het wel toevallig er gebeurtenissen in te vinden die ook in andere oude bronnen staan vermeld!

    1. 🙂 Erg leuk, gezien de bizarre realiteit kan er ook nog eens meer waarheid in je verhaal schuilen dan wat ik op 1ste gezicht zou weglachen

  2. Ik ben lang genoeg bezig met mijn speurtocht… en meende zicht te hebben op de gebeurtenissen uit ons verleden… totdat ik in de herfst van 1989 in De Slegte in Arnhem stuitte op het omstreden boek; ‘De Twaalfde Planeet’, van de nog meer omstreden (Vrijmetselaar 33e graad) Zecharia Sitchin, die bovendien ook nog eens een Khazarenjood was, een nepjood dus. Ik werd naar de boekenkast gezogen en pakte een exemplaar, bladerde er in en las de tekst op de achterzijde en voelde ik een rilling over mijn rug gaan; van kruin naar stuit en weer terug… en ik wist; ‘Dit boek gaat mij verder helpen’… en dat is ook zo! Tot op de dag van vandaag. Ik heb me er in verdiept en ik mocht geweldige ontdekkingen doen. En dankzij de belangrijkste ontdekking kan ik verder en dieper dan andere onderzoekers wat mijn onderwerpen betreft. Die zijn ster RA (of Anu of Gud – door de rest van de wereld ook wel PlanetX genoemd en ook abusievelijk Nibiru) en de Anunnaki.Ik ben er zeker van dat het Oera Linda Boek authentiek is. Het Oera Linda Boek heeft niets met Atlantis te maken (dat komt door die Verweij?! met zijn boek… moet ik even opzoeken) maar wel met Babylonie en de stad Babylon en de god Marduk (die we ook kennen als Ra in Egypte, als Bel en Baal in het nabije oosten en als Mars en Ares in Europa bij de Grieken en de Romeinen)… en dus met de Anunnaki.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *