Wat is (gezond) Geloof nu eigenlijk?

Geloof volgens de heilige Paulus, grondlegger van de christelijke kerk

Op de zondag houdt uw Rechtse Hippie Rustdag, dus geen profane boodschappen maar een meditatie uit de antieke Statenbijbel van De Abdij van de Orde der Alcoholisten. Vandaag Hebreeën 11:1&2. Wat is gezond geloof nu eigenlijk?

Want als orthodox christen lig je geregeld onder vuur van de dictatoriale hoofdstroming in Nederland, de officiële Staatsreligie; het (Goddeloze) Liberalisme, de parasitaire cultuur-uitverkopers die uit het Protestantisme ontstonden. Beide stromingen zijn revolutionaire iconoclasten (beeldenstormers) die alle traditie om zeep wilden helpen, net als het communisme en het moderne neoliberalisme een soort boekverbranders.

Zo kun je de digitalisering om de digitalisering ook zien, als boekverbranding. En de onderwijsvernieling, ook boekverbranding. Liberalisme is een Survival-filosofie, holbewoners-theologie, barbarij, VVD’ers. Alles dat voor de Overleving ‘niet nodig’ is, inclusief je hele culturele erfgoed en literaire traditie, dat hoeven kinderen niet meer te leren.

Ze hoeven enkel nog te leren, hoe je braaf kunt blijven consumeren als batterijtjes van Leviathan BV. (De Oligarchie Nederland en haar ‘Belangen’) Genderneutrale onzin, ook een vorm van Iconoclasme, boekverbranding, De Natuur die ook kapot en ontkend moet.

De antieke Statenbijbel, voortaan Iedere Zondag

Het Protestantisme, een afvallige sekte
Het Protestantisme met haar zuiverings-fanatisme, dat werd in zichzelf de opmaat tot het A-theisme. Omdat ze met Sola Scriptura, ALLEEN de Schrift de Eeuwige en oorzaak van alle dingen reduceerden tot letterlijk eigengelijk. Dus tot het ego. Zodat je in 1944 terwijl de Joodse medeburgers door de nazi’s werden afgevoerd ging redetwisten over de betekenis van doop en wedergeboorte.

Zodat er een Vrijgemaakte Gereformeerde sekte ontstond, mensen die meer gelijk hadden dan de mensen die vonden van niet. Al kun je in die discussie ook een positief signaal zien; men hechtte tenminste nog fundamenteel belang aan waarheidsgehalte van teksten. Hoe dan ook, het is niet vreemd, wanneer protestantse kerkverlaters dan vervolgens de demonische Klimaatreligie omhelzen.

De CO2-hype drijft op het geloof dat de atmosfeer ten koste van alles van menselijke smetten gereinigd moet. Een gelijke vorm van zuiverheids-fanatisme, die protestantse sektes kenmerkt.

De Groene Leugen- zoals vissers het noemen- die vervult een behoefte die de Klimaat-Taliban in de Protestantse redetwist-sektes niet vervuld zag. Zoals de Romantische Natuurbeleving ook (in het protestantse Amerika en Duitsland) ontstond uit het verjagen van God uit zijn Schepping (vorige zondagpreek).  Door dat Protestantisme.

Waarna ‘De Verlichting’ het sloopwerk afmaakte, door een kunstmatige scheiding in ‘theorie’ en ‘bewijs’ te maken, tussen ‘ding an sich’ en ‘ding fur mich’.  Terwijl ‘bewijs’ enkel betekenis krijgt in het raamwerk van een theorie. Zolang je dat niet inziet, praten we langs elkaar.

Trudy, Christenhond van De Abdij

Des duivels oorkussen
Dit alles schrijf ik, omdat U niet begrijpt wat U gelooft, wanneer U dat niet heeft doordacht en bestudeerd. Het kostte mij ook 20 jaar. Wanneer U die mentale inspanning niet wilt ondernemen, is uw (on-)geloof slechts een vorm van LUIHEID. Des duivels oorkussen, zoals dat spreekwoordelijk heet.

Die luiheid kun je dan met defensie-mechanismen inkleden, maar die afweer verandert niets aan het probleem dat U hebt. Ontkenning evenzeer niet.

Niet omdat IK dat zeg, Wij Zijn Slechts Wormenvoer, maar omdat dit gewoon zo is.  Zo werkt het universum, zo ervoeren onze voorouders in 2000 jaar traditie. Zij namen vanzelfsprekend aan dat er Waarheid bestaat buiten het IK-perspectief, het enige perspectief – het EGO- dat het Liberalisme tolereert naast de Totalitaire Staat en haar academieprostituees (‘de’ wetenschap die de bureaucratie helpt uitbreiden). Van postmodern sofisme schrikt uw Rechtse Hippie niet zo.

Wanneer U niet snapt wat ‘postmodern sofisme’ is, reageer dan niet ‘nou ik snap ’t niet dus het ligt aan hem’. Dan reageert U precies zoals beschreven; vanuit het IK-perspectief, alsof (het geloof in) uw tijdelijk ego er meer toe doet dan eeuwige waarheden, waarvan uw Rechtse Hippie slechts doorgeefluik wil zijn.

Op zijn best kan die defensie een reactie zijn op een verwachting; dat uw Rechtse Hippie net zo in waarheidsopvatting sta als U, ter profilering van het Zelf. Ware kracht ligt juist in de relativering daarvan, wij zijn helemaal niets. En een aanval op ons ego doet ons dus niets verliezen. Zie ook het symbool van ons Geloof; het gekruisigde EGO.

Abdij met ‘ommuurde tuin’ = het Paradijs

Balanceren tussen metaforisch en historisch
A-theisten zijn Mensen die binnen het denkraam van al te letterlijk geloof, zichzelf tegen de God van het christendom afzetten. Nee, zal Jezus nu werkelijk als een raket vanaf Cape Canavaral zijn opgestegen bij Hemelvaart, dat kan nie haha geloof is onzin huhuh. Zzzzzzzzzzzzzzz. Afgestomptheid, gebrek aan Verbeelding en nuchterheid zijn 2 verschillende zaken.

Uw Rechtse Hippie was tijdens het spelen met de Lego als kleuter met zijn gereformeerde vriendjes al zo ver te zeggen: haha, dat kan toch niet? Toen die begon over ‘de doden die uit hun graven op zullen staan’, ouder dan 5 a 6 jaar kan hij niet geweest zijn…

Nu weet ik: Je hebt de Antiochische wijze (Grieks) van interpreteren en de Alexandrische wijze (Orthodox, zoals bij de Kopten), dus de meer letterlijk-historische en de meer abstract-metaforische wijze in de christelijke traditie.

Zo dien je met metaforisch lezen van de Bijbel ook weer maat te houden, evenzeer als met al te letterlijk-historisch. De Opstanding van Christus is ook historisch, niet enkel metaforisch. Anders valt het christendom.

Dus je kunt in beide leeswijzen doorschieten, anders krijg je het ‘hellend vlak’. Niet voor niets predikte Jezus Christus over het “Smalle Pad’, in vaste regels vind je uiteindelijk enkel drijfzand. En de Hel, dat is een Ambtenaar. Mensen zoeken ‘veiligheid’, maar vluchten al te snel naar valse zekerheden, De Nieuwe Keuken die alle voorgaande keukens in luxe overtreft, De Politiek die alles op zal lossen, nog meer regels, ambtenaren, milieuwetgeving, een machtiger Staat, nog meer ‘Blauw op Straat’

Doodeng, dat Seculiere Bijgeloof.

Uw Rechtse Hippie bij Broeder Franciscus, de Abdij-lamp

Agressie van het ongeloof is demonisch van aard
De meeste mensen zijn onbewust ongelovig gemaakt door de massamedia en het massaonderwijs.

Wat vaak betekent dat ze in alles geloven dat ze via massamedia en massaonderwijs of via reclame wordt aangesmeerd. Ze zijn welvarend en lui gemaakt. En dat is dan vervolgens ‘main meuning die je moe respecteeeruh‘. On-geloof is ook een vorm van geloof, de verdediging van Shallow Identity, de persoon gereduceerd tot marketingprofiel die zich met smaakjes en consumptie profileert..

Die moderne ‘identiteit’ van massamensen, inclusief urbane sneeuwvlokjes die hun huid vol laten tatoeëren om zich zonder inspanning ‘uniek’ te kunnen voelen. Die pseudocultuur en haar massamensen met hun nepzelf, dat is allemaal door marketeers bedacht. Zie daartoe ook de uitstekende BBC-documentaire ‘The Century of The Self’.

Het Liberalisme en haar mercantilisme (koopmansgeest)- beschavingsuitverkoop- drijven op een geest van permanente onvrede.

Ontworteling.

Daar heeft uw Rechtse Hippie na 8 jaar afzondering op het Platteland en massamedia-abstinentie steeds minder last van. Dus: Waarom zou ik iemand’s slecht doorleefde en ondoordachte onzin ‘respecteren’? Omdat ze anders agressief worden? Die agressie is een uiting van persoonszwakte.

Zij krijgt soms trekken van demonische bezetenheid. Alsof de demon, die ze in deze waan houdt graag bezit wil houden van zijn geest. (zie ook Brieven uit de Hel van CS Lewis)

De Cursus Bullshitdetectie voor Boeren gisteren

Uit die geest van Onvrede- Koude Oorlog die het Godloze Liberalisme tegen de mensheid voert (lees vooral ook Permafrost van filosoof Tom Zwitser)- verklaar ik ook de moderne staatsagressie via ‘milieu’-wetgeving tegen alles dat traditioneel is en plaatsgebonden. Zoals onze boerenstand, waarvoor uw Rechtse Hippie gisteren zijn cursus Bullshitdetectie gaf.

Je hebt zelfs mensen die blindelings geloven in zichzelf, de leugens waarmee ze de naakte Keizer van het valse zelfbeeld (imago) kleden, dat gesneden beeld (Gouden Kalf) wat ze vereren.

Zulke mensen reageren in een (nep-)discussie ook meestal om ZICHZELF op de voorgrond te zetten. En gebruiken het onderwerp ook enkel, om het vermeende grootste belang van de eigen aanwezigheid op deze planeet kenbaar te maken.

Als sterfelijk wormenvoer.

Dus waarvan getuigt Hebreeën 11:1 & 2?

Geloof is een vaste grond (….) van dingen die men hoopt, en een bewijs (…) van zaken die men niet ziet. Want door het zelve hebben de ouden hun getuigenis bekomen.

Broeder Franciscus, mijn leeslampje

Atheïsten zijn anti-traditionele Boekverbranders
Die opvatting over geloof verschilt geen haar van de basisaanname van wetenschapsbeoefening. Theoretische Fysici zijn ook al voor miljarden euro’s subsidie op zoek geweest naar ‘De Theorie van Alles’, het onzichtbare achter de schijnbaar chaotische verschijnselen dat van een Rationele Orde getuigt. Vanuit het geloof dat dit onzichtbare bestaat.

Ook de Westerse wetenschap gaat uit van het geloof, dat achter de wereld van verschijnselen een (onzichtbare) orde ligt, die door rede, logica (wiskunde) en een zoektocht (empirie) te kennen is.

Zodra de aanbidders van ‘de’ wetenschap, de geloofstroming die Scientisme heet over ‘bewijs’ beginnen en ‘empirie’ ligt uw Rechtse Hippie in een deuk. En ‘de wetenschappelijke methode’ is al helemaal zo’n pretentieuze dijenkletser. De stelling ‘voldoende bewijs’ is Ein De Loos oprekbaar. Zij is afhankelijk van datgene, waarmee de ontvanger genoegen WIL nemen. Een zaak van de wil.

Neem ook zo’n held van Atheïsten, David Hume, de zogenaamde empirist/slordige redenaar en boekverbrander, die anderen standaarden oplegt die zijn eigen stellingen ondergraven, in ‘An Enquiry Concerning Human Understanding’:

if we take in our hand any volume; of divinity or school metaphysics, for instance; let us ask, Does it dontain any abstract reasoning concerning quantity or number? No. Does it contain any experimental reasoning concerning matter of fact and existence? No. Commit it then to the flames

To Hell with the Devil

Wie Liberaal blijft is ‘committed to the flames’
Wel, nuchtere lezer, ziet U in de bewering van Hume 1 van zijn eigen standaarden terug? Nee, wat voor bewijs levert hij nu voor de waarheid van zijn stelling? Het Liberalisme-Fundamentalisme accepteert alleen ‘waarheid’ die tussen aanhalingstekens is gezet dankzij hun verabsolutering van het EGO, het individuele perspectief.

Omdat ze Geloof, dat balanceren op he Smalle Pad, voor een negatieve variant vervingen: zelfhaat en zelftwijfel, omhuld met Egofilie, de aanbiding van valse zelfbeelden.

Het meest populaire valse zelfbeeld van ‘Liberalen’ is ‘zie mij, de ruimdenkende’, of ‘zie mij, de tolerante’. Het draait bij Liberalen alleen om ‘Zie Mij’, het individuele perspectief.  Zo reageren ze ook meestal op mijn teksten. HUN te korte aandachtspanne en luiheid is dan ‘Je teksten zijn Te Lang’. Terwijl ik schrijf voor mensen die kunnen en willen lezen.

Moeite willen doen, en vragen stellen als je iets niet begrijpt.

Want het gaat om je houding, niet je stellingen. Wie te lui is, die heeft nog een weg te gaan. Waarom zouden mijn teksten- 10 minuten leestijd- ‘te lang’ zijn Terwijl je wel minstens een uur per dag achter de TV hangt te gluren. Is dat uur niet ‘te lang’? Je bedoelt dus; het mag mij geen inspanning kosten, ik vreet liever een zak chips. Terwijl gezond geloof een vorm van permanente inspanning vraagt, balanceren.

Ook ‘De Islam’ -die andere Liberale mediahysterie- is het probleem niet, maar je eigen geloofszwakte en geestelijke luiheid. Zaten de kerken vol, en predikten hun dominees/priesters traditioneel geloof in plaats van Liberalisme met grrristensaus, dan maalde niemand om ‘De Islam’…

Autoriteitsredeneringen basis van ‘geloof’ in academieprostitutie
Op basis van een autoriteitsredenering gemengd met wat sofisme, menen de volgers van het materialistisch sciëntisme (wat is dat? VRAAG het), meer zekerheid te vinden om te verklaren dat hun geloof en hun bedrijf genaamd ‘de’ wetenschap’ jaarlijks al die miljarden euro’s subsidie rechtvaardigt.

Terwijl we hier met gemak de stelling aandurven dat 97% van alle academiewetenschap complete Bullshit is.

Slechts bedoeld om via ondemocratische weg de macht van De Leviathan, De Staat te vestigen. Uiteindelijk krijgen ze van die ambtenarij van De Leviathan betaald, om ons over de rug van productieve sectoren als boeren en vissers aan ‘Meer Regels’ te helpen, meer valse zekerheden. De Regel die alle vorige regels in doelmatigheid zal overtreffen.

Een geloof dat meer bureaucratie de hemel brengt in plaats van De Hel.

De Cursus Bullshitdetectie gisteren, er volgt nog een toer langs boeren.

Begrijp je iets niet; VRAAG het dan…
De moderne Academieprostitutie- voorheen ‘de wetenschap’ genoemd-  ontleent haar autoriteit vooral aan de welvaart en technische vooruitgang die door ingenieurs-uitvindingen mogelijk werd. Niet door ‘psychologie’, laat staan ecologie of ‘klimaatwetenschap’: die high tech glazen bollen waarmee weerprofeten verkondigen het weer in het jaar 2100 te voorspellen.

Bezeten door subsidiehonger plaveien de academieprostituees hun weg naar De Hel.

Het christelijk geloof is inherent traditioneel, zo toont de stelling uit Hebreeën van Paulus dat ‘de ouden zo hun getuigenis hebben bekomen’. Onze voorvaderen hebben er op vertrouwd, en zij zijn behouden gebleven. (zie ook Psalm 22 in dat verband) Dus dienen wij als navolgers met hun te resoneren als levende traditie. Mijn voorvaderen Rypke en Wybe evenzeer, waarachtige christenen.

En wie ben ik- Wormenvoer- in het licht van 2000 jaar traditie en de besluiten van mijn voorvaderen, om deze met de bijl van egofilie door te hakken? Want wie niet in God gelooft, die gelooft alles, waait met alle winden mee die korte-termijn-gewin beloven en het applaus van tijdelijke medestanders.

Dan geloof je zelfs in het NOS Journaal, of in Jezelf, alles dat je EGO op kan luisteren…

Gooi dus je defensie aan de kant, wees niet bang ‘gekwetst’ te worden en bidt ‘Heer Jezus Christus, Zoon van God, heb genade voor mij zondaar‘. Die mantra galmt door de orthodoxe traditie sinds de Kerk met ontvangst van de Heilige Geest (33) werd gesticht. En wat deze of gene linkse mediasukkel van de NOS nu weer over je bedrijf beweert op basis van Postcode Loterij BV, bidt vervolgens voor ze.

 

8 Replies to “Wat is (gezond) Geloof nu eigenlijk?”

 1. Lastig,

  Het is niet aan ons, om te oordelen. Dus een verklaring vinden voor het huidige is ook niet belangrijk.
  De voorvaderen in ere houden, dus tradities, is wel belangrijk. Dit houdt levendig.
  Dat anderen dit niet doen is aan hen.

  Er zijn geluiden die zeggen dat de Russisch orthodoxe kerk een rol gaat spelen, wie weet.

  Dan kunt u vast in deze muziek wellicht iets voelen
  https://www.youtube.com/watch?v=dTnxFgmQLKc&t=515s

  en dan even gelijk naar 5:40

 2. Hallo Rypke,

  De kwestie van de sprekende slang speelde op de synode van 1926.
  En eindigde met schorsing van Ds. van der Ziel.

  Het geschil op de synode van 1944 ging over de precieze betekenis van de doop en de veronderstelde wedergeboorte. Deze eindigde met de schorsing van Schilder en Greijdanus. En er onstond een nieuw kerkverband, of een nieuwe ware kerk, of een sekte, of artikels, of 31gers of zeloten……. En dan ben ik nog wel een paar aanduidingen vergeten.

  Groet.

 3. Een volwassen geloof is geloven als een kind. O zo moeilijk voor een volwassene die aan alle kanten met ‘ratio’ wordt bestookt. Het enige dat belangrijk is, is wat Jezus leert. De rest is allemaal geleuter er omheen dat te pas en te onpas voor van alles gebruikt wordt. Het Christelijk geloof is zo verassend simpel en daardoor voor sommige mensen niet te volgen omdat ze liever duidelijke regels hebben. Paulus zei dit, Petrus zei dat etc etc. Wijsheden dat wel, maar betrekking hebbend op een situatie in een context, maar geen duidelijke regels die 1 op 1 toepasbaar zijn in de tegenwoordige tijd.

  Als je gelooft worden de uiteindelijke regels gevormd in je hart. De misleidingen worden zichtbaar, je begint te zien. En dan moet je er mee leven, zonder angst voor verlies van je hele hebben en houwen. En dat wordt je gegeven. Kost wel wat, maar dan heb je ook iets.

  Stellingen, dogmas allemaal bs in mijn ogen. Het heeft geen zin om te leuteren over een drieeenheid of niet. Het heeft geen zin om te leuteren over 6 dagen. (Dat wist Paulus ook al)

  Bidt onophoudelijk. In het duister zult u mij vinden.
  Wees kwetsbaar en daardoor sterk. Laat je leiden door de Geest, met heel uw hart en verstand.

  Tradities in ere houden? Welke? Het enige sacrament dat is voorgeschreven is de doop. Christelijke feestdagen bestaan niet.

  En vier af een toe ook het avondmaal. Niks heiligs aan. Alleen maar: Doe dit ter mijn gedachtenis. Dus..gewoon thuis of bij vrienden. En dat mag zelfs met gezelligheid. Het liefst nog met een paar atheisten erbij. Juist iedereen is welkom.

  Hoe mooi kan het zijn die vrijheid. Back to basics. Niks kerk a of b. De werkelijke kerk wordt gevormd door alle gelovigen.

  Het smalle pad van de Oxymorons. Leef vanuit geloof en de rest komt vanzelf. Work in progress. 🙂

   1. Je begrijpt het niet…

    Waar lees je dat ik de Bijbel poespas vind? Ik zeg helemaal niets over het waarheidsgehalte van de bijbel, ik zeg ook niets over de wijsheden die er in staan. Ik zeg wel wat over wat wij mensen (o.a. de kerkelijke instituten) er van maken. Het geloof is maar al te vaak gekaapt door verschillende machten. Wat wij mensen er van maken is poespas.

    Paulus heeft heel veel wijze dingen gezegd, maar die dingen die discipelen hebben gezegd worden vaak verheven tot wetten. En dat is nou precies niet de bedoeling. Voordat je het weet leef je dan (weer) op basis van angst voor de wet.

    Ik zeg alleen dat het Christelijk geloof veel eenvoudiger is dan wordt voorgesteld. Veel regels zijn opgesteld door mensen en vaak als richtlijnen (Paulus). Vaak ook wijs, maar geen wetten. Als je aan de wet wilt voldoen (maar dat is per definitie onmogelijk) moet je jood worden.. Als je Christus wilt volgen, begin je bij geloof. En daar hoort geen angst voor de wet bij en zeker niet allerlei zaken die mensen aandragen.

    MOETEN we kerst, pasen of pinksteren vieren? Nergens volgens de bijbel. MOETEN we op zondag naar de kerk? Nee. Zondag is eerder heidens (De dag van de zonnegod) dan bijbels. De Christelijke feestdagen vinden ook plaats rond traditioneel heidense dagen (Misschien m.u.v. pasen) en zijn niet bijbels.

    Heeft God ons een rustdag gegeven, zonder meer. Is het verstandig om daar gebruik van te maken, zonder meer. Dus MAG je de zondag gebruiken? Ja. Is het verstandig om de rustdag niet te gebruiken..Nee.
    Vind je dat je de zondag moet gebruiken omdat God dat van je eist. Op zich niks mis mee, maar je mist wel een belangrijk punt. Moet je het anderen opleggen? Lijkt me niet , maar het zou wel fijn zijn als er 1 dag is waar Iedereen rust heeft, want dat is zoals het bedoeld was. Heb God lief boven alles (..dank voor de rustdag), gun anderen dat ook door niet te eisen dat bijvoorbeeld de supermarkt open is omdat JIJ dan boodschappen kan doen (Heb uw naaste lief) en geniet er van (als u zelf.)

    Moet je vrouw een hoofddoekje dragen en onderdanig zijn? Niet op basis van de woorden van Jezus. Wel op basis van de woorden van Petrus als je ze zo wilt gebruiken. Maar de woorden van Petrus hadden specifiek betrekking op een gemeente in een bepaalde tijd in een bepaalde context. De woorden van Jezus zijn ‘tijdloos’.

    Alles toetsen aan heb God lief boven alles en heb uw naaste lief als uzelf. En dat pad is heel smal. En vaak in tegenstrijd met wat jezelf wil. En in de praktijk zijn er ook vaak grijze gebieden, waarin je niet weet of je goed of fout doet.

    Maar wil je je aan de LETTER houden..Voordat je het weet verval je weer in eindeloos gesteggel over details die alleen maar afleiden waar het om gaat. Lijkt net gesteggel over klimaat. Welles , nietes..Alles weer gericht op het eigen, je eigen gelijk, het eigen ego. Er is er maar 1 die daar baat bij heeft. Eindeloos geneuzel over niets. De wet maakt zonde kenbaar, dat vindt die ene erg fijn. En als je anderen met de regels om de oren slaat lacht ie alleen nog maar harder.

    Ik hoop dat het zo een beetje duidelijk is. Het is verrekte simpel en moeilijk tegelijkertijd en daarom is het voor veel mensen niet te bevatten. Dat bedoel ik met geloven als een kind, want als volwassene raak je verst(r)ikt.

  1. Jawel de kerk, enwel de Orthodoxe Kerk die in het jaar 33 ontstond, Nico, je bent geen christen maar liberale eigengeiler

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *