Volksvijand Natuurmonumenten (3): drammers van de stikstofleugen…(PAS)

‘Sterker Sturen op Bronmaatregelen’ = boeren nog meer pesten op basis van slechte, rammelende wetenschap

Programma Aanpak Stikstof (PAS) is uitgevonden om – in theorie- ongeveer 140 plantensoorten te helpen, die vroeger op uitgeboerde voedselarme grond gedijden, de huidige natuurparkjes van Natuurmonumenten cs. Dat is minder dan 10 procent van de plantensoorten in NL.

Die Natura 2000-habitatjes zijn door menselijke roofbouw ontstane blauwgraslandjes, zandverstuivingen en schrale heideterreintjes.  Die heten ‘natuur’, omdat de meeste officiele natuurgebieden door historische oorzaak op arme grond lagen in NL. De goede, voedselrijke landbouwgrond (met weidevogels) was bij veeteelt in gebruik

De PAS is de duurste manier om zo weinig mogelijk natuurwinst te halen, over de rug van boeren, op basis van een beperkte selectie van armzalige natuur. Alleen milieuclubs en de Wageningse academiemaffia (Wim de Vries cs, Alterra) profiteren. 

Deze hierboven samengevatte tekst is niet ‘te lang’, wanneer je wel een uur naar de televisie wilt gluren. Slechts 15 minuten je inspannen is afdoende. Raak je de draad kwijt, het boerenbedrog zit ook complex in elkaar, dus moet je moeite willen doen het door te prikken. 

Een muur van lastenverzwaring- gericht op schrale ‘natuur’-terreintjes- zonder meetbare natuureffecten

Kafka + Orwell + privaat gewin op publieke kosten = PAS
Momenteel dramt Natuurmonumenten weer om boeren meer te pesten uit naam van ‘het milieu’ (‘sterker sturen op bronmaatregelen’). Omdat aanscherping van stikstofbeleid met de PAS (Programma Aanpak Stikstof) in de juridische lucht hangt. Een moedeloos makende waslijst van regulering/bureaucratische machtsuitbreiding, lopend van 2015-2021.

Die PAS is – zoals dit verhaal laat zien- een naakte keizer, aangekleed met rapporten en rekenmodellen uit de stal van een handjevol academieprostituees/’wetenschappers’ van Wageningen UR. Zij heeft als voornaamste effect, dat het werkt als chantagemiddel om boeren in de pas te laten lopen van de milieubureaucratie.

En daarover gaat dit verhaal, met een stukje historie ter duiding, beginnend bij de Zure Regen-hype van de vroege jaren ’80.

Voor het eerst van mijn leven in Nederland

Die PAS is een verdienmodel voor alles dat de overheid haar macht uitbreidt. Het helpt natuurclubs als Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer aan subsidie. Dan mogen zijn uit naam van ‘natuurherstel’ de grond voedselarmer maken (ontgronden, afplaggen), bos kappen voor SNL-subsidies en LIFE+-subsidies. Vanuit de – historisch ontstane maar kwestieuze- gedachte dat ‘voedselarm’ gelijk staat aan ‘rijke natuur’.

De ‘Stikstofleugen’ uit de titel is: ‘stikstofbeleid is de beste manier om natuurwinst te halen’. Terwijl het tegendeel het geval is. Het is de duurste manier die bovendien averechts werkt voor de meeste natuurdoelen, zoals weidevogels.

Gruttoweide aan de Slachte, de weidevogels hebben eerder NEGATIEVE gevolgen van de PAS, dankzij de veroorzaakte lastenverzwaring (en noodzaak verdere intensivering)

Wat is die stikstoftheorie? Nageboorte ‘Zure Regen’
In Wageningse theorie zou ‘vermesting’ dus tot bodemverzuring leiden via ammoniak en ammonium (NH4+). Hoewel die verzuring vooral op arme zandbodems geldt, afhankelijk van neerslag, natuurlijke verzuring door humus (bv van beuken en eiken) en vele, vele andere factoren. Immers, ook de regen is van nature zuur.

Laat staan op voedselrijke klei- en veenbodems; dan is die ernst van verzuring al helemaal nog maar afwachten. Of wanneer de bodem vochtig is. Er zijn zovele factoren – ook het weer- die de zuurgraad bepalen.

En dus factoren die de vraag beïnvloeden, of eventueel extra zuur uit ‘vermesting’ via chemische reacties dan ‘schade’ zou geven. En wat voor schade geeft die ‘verzuring’ aan welke soorten?

 • Dus stellen we de logische vraag: Wat doet dat ‘zuur’, dan in theorie in de bodem, dat dit miljarden euro’s kostend beleid rechtvaardigt?

  (over)begrazing is nodig om Heide in stand te houden… (Duurswoude) Voor dit soort terreintjes is er de PAS

Dat zuur (H+)  zou dan Aluminium-ionen vrijmaken uit de bodem. Die uitloging zou dan in theorie diverse plantensoortjes pijn doen via het wortelstelsel. Op die theorie zijn deels ook die ‘vernatting’-maatregelen in natuurreservaatjes (ganzenplaagland met pitrus en vossen) gericht. Al dan niet met ‘bufferzones’ rond die intensieve natuurtuintjes met ‘kwetsbaar verboden’-bordje.

Vernatting is het verdunnen van die ‘verzuring’ en die ‘aluminium-uitspoeling’

Schematisch is de logica en de aannames achter de PAS- theorie dus zo:

 1.  Mest geeft Ammoniak (NH3) >> NH3 wordt NH4+ in bodem >>> H+ (zuur) reageert met bodemmineralen en spoelt Aluminium uit >> Aluminium-ionen beschadigen zeldzame plantjes die groeien arme (zand)grond>>>
 2. Die arme-grond-soortjes zijn ‘echte natuur’, omdat ze in met subsidie eigendom zijn geraakt van milieuclubs als Natuurmonumenten.. Die natuurclub-tuintjes zijn meer waard dan alle andere tuinen in de rest van heel Nederland.

Bloeiende struikheide op Schapedobbe. Zonder boskap zou het terrein dichtgroeien

Natuurbeheer in NL; tegengaan wat de natuur van nature doet
Daarnaast verrijkt de stikstof de bodem. Zodat de op schrale grond aangepaste plantensoortjes, die in officiele natuurgebiedjes, de concurrentiestrijd verliezen, met de vele andere soorten die juist van voedselrijkdom houden. Wat natuurclubs dan ‘vergrassing’ en ‘verbossing’ noemen van hun schrale uitgeboerde terreintjes.

Natuurbeheer in Nederland is ‘tegengaan wat de natuur van nature doet’; dichtgroeien tot jungle. Heideterreintjes, stuifzanden en kale duinen- Habitats die van de PAS moeten profiteren- zijn onnatuurlijk, ontstaan door intensief menselijk landgebruik. Het voedselarm uitboeren van grond, derdekeus landbouwterreintjes.

Net als die ‘bufferzones’ rond natuurgebiedjes, worden die Natura 2000-gebiedjes op ‘verschraling’ beheerd, dus voedselarmoede, om die vroegere slechte landbouwpraktijk te imiteren.

En op die roofbouwgronden- dus slechte landbouw- daarop moet de gehele boerenstand van Nederland dan de bedrijfsvoering aanpassing. Vanuit de theorie dat die aanpassing dan in het jaar 2050 tot minder stikstof-‘depositie’ leidt. Zodat de heide niet meer vergrast, het duin niet meer verbost.

En dat er dan minder ‘verzuring’ zou zijn, zodat minder aluminium uitspoelt en de wortes van plantje X of Y pijn doet.

Middeleeuws roofbouw-landschap (Natuurmonumenten) waarvoor de PAS is ontworpen

…vanuit de hoax (ondergraven wetenschap) van ‘Grote Woudsterven
De stikstoftheorie kwam je al tegen in het proefschrift van Nico van Breemen (1981), en de vele Wageningse nazaten die in zijn verlengde promoveerden.

Die Aluminium-theorie werd vooral bekend dankzij de verspreider van de hoax die ‘Das Grosse Waldsterben‘ heet, de bossterfte door ‘zure regen’ van bodemkundige Bernhard Ulrich van de Universiteit van Gottingen.  Ulrich overleed in 2015 om ter helle te varen. Zijn theorie overleed al begin jaren ’90.

Fochtelooer Veen: Natuurmonumenten…de meeste officiele natuurterreintjes in NL zijn door historische oorzaak op arme grond gesitueerd, zodat het ijkpunt voor ‘natuur’ dus ‘schrale uitgeboerde grond’ is geworden

Want juist DANKZIJ meer stikstof groeiden de bossen als kool., wel 40 procent harder dan ‘vroeger’. Wat logisch is.

Zoals bossen ook beter groeien dankzij de CO2-bemesting van de atmosfeer. En ook fosfaat is gunstig, zowel voor vele planten als voor de fauna. Niet voor niets bemesten boeren de grond. Voedsel-RIJKE grond levert meer droge stof op, en dus ook meer (kwalitatief hoogwaardig) voedsel voor meer diersoorten.

Al zijn er duizenden academici die door De Staat betaald worden om te roepen van niet, de natuur/biologie verandert niet door onderzoeksubsidie en wetenschappelijke corruptie.

Maar in Wageningen zijn meer academieprostituees/knappe wetenschappers economisch afhankelijk van het idee dat ‘voedselarmoe’ gelijk staat aan ‘rijke natuur’. Ook al is dat historisch gezien onzin. Maar die afknijp-ideologie past in het globalistische milieubeleid van de Club van Rome sinds 1968. (Grenzen aan Groei, nu ‘Planetaire Grenzen‘)

Kalveren in open moderne stal

Academie-maffia van Wim de Vries verlengt de houdbaarheid
Als er nu 1 academieprostituee/knappe wetenschapper een hooivork tussen de ribben verdient, dan is het wel de tot ‘persoonlijk hoogleraar’ (2017) benoemde Wim de Vries. Hij studeerde af – en promoveerde in 1994- in het gevolg van Nico van Breemen en Mr Zure Regen: Leen Hordijk.

Met de ‘uitspoeling door Aluminium-theorie’, zoals beschreven.

Met Leen Hordijk (voormalig IIASA-directeur, IIASA =  Club van Rome-instituut) verlengde De Vries de Zure Regenhype tot ‘biodiversiteit-beleid via stikstofreductie’. Via Europese programma’s als Nitro-Europe. Zo zou je dan in theorie ‘de’ natuur van natuurclubs helpen, met bijvoorbeeld de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

De Vries is nu het prototype academiemaffia net Leen Hordijk:, het genre dat gedijt op het voorzorgprincipe in milieuwetgeving (en in de Habitatrichtlijn artikel 6.2/3). Dus dat je de bewijslast mag omkeren. Niet de aanklager moet de schuld van de aangeklaagde bewijzen. De aangeklaagde moet 100 procent onschuld bewijzen.

Wim de Vries vaart samen met Leen Hordijk ter helle, branden zal je Wim!

Kafka + Orwell = Wim de Vries zijn verdienmodel en de Wageningse academiemaffia
Het voorzorgprincipe is dus de basis van alle ‘wetenschap’ van Wim de Vries en zijn ‘Milieu’-kornuiten van ‘integrale stikstofmodellering’, net als die linkse eigengeiler Rik Leemans. Dat zegt ook wel iets over de degelijkheid van zijn onderzoek; wanneer je omkering van bewijslast nodig hebt om de geldigheid van je modellen te onderbouwen.

Dat kan nu eenmaal bij ‘Het Milieu’. Niemand heeft ‘Het Milieu’ ooit gezien, dat sinds de Club van Rome (1968) zo boos op de mensheid is. Je moet mensen geloven die tot ‘deskundige’ zijn verklaard van die Groene God, betaald door De Staat. En die vertalen dan de eisen van dat Vertoornde Milieu naar een beleidscatechismus. Dus krijgen ze academische autoriteit, want dan MOET je ze geloven.

De Vries BV ontwerpt met ‘Alterra’ allerlei rekenmodellen- met daarin de stikstofleugen vol aannames- een academisch klinkende beschuldiging richting boerenstand. En boeren moeten maar 100 procent aantonen dat het NIET zo is.

Iedere boer is dankzij Wim de Vries ‘schuldig door verdenking’. Net als bij Kafka’s roman ‘het Proces’. Tel Kafka bij George Orwells 1984 (totalitaire bureaucratie) en je komt op de Groene Leugen; het verdienmodel van Wageningse maatschappij-parasieten als Wim de Vries. Hij publiceert ook samen met lieden van de Club van Rome (Planetaire Grenzen, Will Steffen, Rockstrom cs), en weet ook wie ik ben.

Omkering van bewijslast, het verdienmodel van Wim de Vries en companen

Permanent in onzekerheid leven door Wageningse Academiemaffia
Boeren en hun bedrijven heten volgens Natura 2000 nu ‘puntbronnen’ van stikstofvervuiling.  Tot 10 kilometer van Natura 2000-gebiedjes moeten zij aantonen GEEN effect te hebben.

Omdat De Staat met de Ecologische Hoofdstructuur een galg (verbindingszone) van Natura 2000-reservaatjes opkocht met publiek geld, is er geen boerenbedrijf dat NIET in de buurt ligt van zo’n subsidieparkje met ‘kwetsbaar, verboden’-bord er bij. Dus hoe bepalen ze nu de invloed van puntbronnen (boerenbedrijven) tot 10 kilometer afstand van Natura 2000-terreintjes?

De Academiemaffia in Wageningen ontwierp daarvoor rekenmodellen als Agrostacks en opvolger Aerius. Met 70 procent onnauwkeurigheid in theorie (Agrostacks) en nu in theorie 30 procent onnauwkeurig (Aerius). Dus een soort handel in lucht; OF je effect hebt op natuur rond het boerenbedrijf is niet gemeten, maar een aanname.

Het Hoogeland

Die rekenmodellen -DUS GEEN LOKALE METINGEN- zijn tot in de rechtszaal geldig. Bijvoorbeeld als je vergunningen voor een nieuwe stal wilt. Of wanneer deze of gene ambtenaar of milieuclub weer eens en boer beschuldigt. En omdat milieubeleid Kafka is, ben je schuldig door verdenking.

Met zo’n stalvergunnning, daar is een boer nu zo 8 jaar mee bezig. Tel bij die onnauwkeurigheid van stikstof-MODELLEN dat ook de stikstofmetingen (ammoniak) van RIVM op basis van wetenschappelijke fraude tot stand komen.

En je kunt de logische vraag stellen:

 • IS ER WEL EEN MEETBAAR (LOKAAL) VERBAND TUSSEN STIKSTOFUITSTOOT VAN BOERENBEDRIJVEN EN GECLAIMDE TELOORGANG VAN NATUUR?

Easterwierum met Koekoeksbloemen in de wind, bloemen die van voedselRIJKE grond houden

WELKE natuur is in theorie gered met de PAS?
Een andere vraag:

 • Wist U, dat al dat stikstofbeleid slechts (in theorie) ten gunste komt aan een plantensoortje of 140, soortjes die beter gedijen op uitgeboerde voedselarme grond (de schrale heidetereintjes cs)?

In Nederland zijn inmiddels een plantensoort of 1500 geteld. Dus meer dan 90 procent van de plantensoorten heeft zo’n moeite niet met meer stikstof (al geldt uiteraard, alles met mate). Kijk vooral naar de foto’s, de prachtige koekoeksbloemen, het gele speenkruid, bermen vol met fluitekruid, viooltjes, klaprozen, lupine (een stikstofbemester).

 • Dus waarom moet al die moeite en miljarden euro’s lastenverzwaring dan besteed aan de kleine minderheid soortjes, die geen stikstof blieven? 
 • Is er geen manier om met minder euro’s onkosten veel meer natuurwinst te halen?

Die keuze voor 140 soortjes, heeft weer een historische oorzaak. Natuurgebiedjes in Nederland, die bevonden zich traditioneel op de voedselarme delen, de zandgronden of door jarenlang door landbouw uitgeboerde gronden (blauwgraslanden). Want de rijke gronden- inclusief de sappige weidevogelpolders, die waren in gebruik van de veeteelt en akkerbouw.

Speenkruid hier op de voedselrijke boerengrond bij Langweer

Waarom zou ‘verschraling’ gelijk staan aan ‘natuurverrijking’?
Zie ook hoe op de voedselrijke Flevopolder-grond de natuur de grond uit spuit, Elzenbroekbossen, maar ook populierbossen met Wielewaal groeien vele malen beter, productiever en voedsel/soortenrijker dan die arme rot-zandgronden.

Die arme gronden waar de meeste officiele ‘natuur’-gebiedjes nog liggen, en waarbij dan de gehele boerenstand van Nederland haar bedrijfsvoering op moet aanpassen. Maar waarom zouden OFFICIELE natuurgebiedjes meer natuur zijn dan andere natuur?

Dus laten we dan afsluiten met de pijnlijkste vraag, de bom onder het huidige natuurbeleid, dat bestaat dankzij de academiemaffia uit Wageningen:

 • Waarom is ‘verschraling’, voedselarmoede in Nederland gelijk aan ‘natuurlijke rijkdom’?
 • Terwijl veruit de meeste soorten en ook biomassa aan insecten natuurlijk bij VOEDSELRIJK land gedijt?

Keiharde overgang tussen Bargerveen en aardappelvelden, ARME gronden werden referentie voor ‘natuur’

Natuurmonumenten opzeggen: 035-6559911
Die gedachtenkronkel ‘schrale natuur is echte natuur’ danken we aan de in 2001 overleden florist van Natuurmonumenten, Victor Westhoff. Zijn ijkpunt, referentie voor ‘mooie natuur’ met ‘veel zeldzame soortjes’, dat was die uitgeboerde arme grond, die schrale heideterreintjes die die hooilandjes die door ‘maaien en afvoeren’ al hun nutriënten hadden verloren.

 • Maar stel dan de logische vraag: waarom zouden die arme gronden representatief zijn voor ‘de’ natuur, in de voedselrijke rivierdelta Nederland?

Ja het is lullig. Maar ik daag iedereen uit te bewijzen dat hier IETS van wat ik te berde breng onwaar is. Toon mijn ongelijk, kom met bewijzen en geldige argumenten. Graag! Wanneer Natuurmonumenten roept ‘Natuurherstel PAS valt tegen’, dan komt dat uitsluitend omdat die PAS alleen in theorie effect kan hebben op een zeer selectief aanbod aan arme schrale natuur.

Een Staatsbosbeheer-weiland met paarden/hoogstaande Natura 2000. Is een weiland in eigendom van natuurclub, dan gelden plots andere regels

‘Natuur’ die het in het jaar 1900 goed deed. En waarmee het enkel slecht KAN gaan, omdat het nu het jaar 2019 is met 16 miljoen meer autorijdende mensen. Terwijl het door die gedachtenkronkel gevoede beleid direct en indirect op veel andere natuur- inclusief de weidevogels- juist een averechtse werking heeft.

Om nog te zwijgen van het leed dat onder de vlag van ‘stikstof’ de boerenstand is aangedaan, met louter averechtse gevolgen voor natuur.

Waarom zijn sommige bloemen meer ‘natuur’ dan andere bloemen? En waarom heet dit geen natuur?

Dus wanneer je Natuurmonumenten opzegt, dan help je de natuur. Doe dat vandaag nog: 035-6559911.

En de stiekeme gereformeerden Wim de Vries & Leen Hordijk: die zullen ter helle varen, waar geween en tandengeknars is, als echo van het leed dat zij onze boerenstand aandeden.

3 Replies to “Volksvijand Natuurmonumenten (3): drammers van de stikstofleugen…(PAS)”

 1. Heel waar.
  En daarom zal het nooit breed gepubliceerd worden.
  Helaas is dat het Nederland van nu.
  Nog een paar feutjes over de nieuwe hetze tegen boeren:
  Hebben die de slootkanten niet duidelijk in gebruik, en tonen ze dat niet aan door alles genadeloos weg te klepelen ten nadele van alle wilde dieren en plantensoorten, wordt die oppervlakte afgetrokken van hun oppervlak beteelde grond en hen dus ook minder EU bijdrage betaald. Facit: Terwijl alle ecologen roepen dat de boer niet “boven de sloot moet maaien”wordt die boer die dat niet doet en de natuur wat ruimte geeft op zijn bedrijf, gestraft.
  Verder worden boeren via een wet gedwongen elk jaar via zode injectie het bodemleven, en alle op dat land levende dieren te doden of te verminken . De basis voor die wet is een niet bewezen verhaal over ammoniakvegiftiging en zure regen wat inmiddels achterhaald is en nooit aan boeren kan worden toegerekend. De weidevogels betalen de prijs, de Boer is de zondebok.
  Tenslotte zijn de waterschappen telkens bezig de boer rekeningen te willen presenteren voor zijn water beheer alsof deze een vervuilende industrie is. Hij mag wateroppervlak op zijn land wat niet onder de schouwplicht valt wegens een functie in water aan en afvoer niet dempen om wat meer benut oppervlak te krijgen, want het is nu nodig voor waterberging. Tegelijk krijgt de boer NIETS voor de waterzuivering die zij met hun duizenden hectares oppervlakte water aan de maatschappij leveren, alle deze wateren zijn veel betere en natuurlijker waterzuiveraars dan de rioolzuiveringen die stelselmatig boven de norm vervuild water op boeren sloten lozen oa via de overstorten.
  Tenslotte krijgen boeren, de enige burgers die actueel co2 binden met hun teelten tijdens hun bedrijfsvoering, geen cent betaald voor die prestatie terwijl de overige 16 ,7 miljoen inwoners van dit land alleen maar CO2 produceren en die op geen manier compenseren of die uitstoot verminderen, in tegendeel. Nu zouden boeren ook nog milieu belasting moeten betalen terwijl industrie en burger aan afkoop van quota doen?
  Ik ben het eens met schrijver: dit land is gek geworden onder aanvoering van schizofrene wetenschappers die alleen goed subsidiepotten kunnen legen en u raadt het al, nul komma nul bijdragen aan ons nationaal product in al die publieke functies beroven ze juist de burgers die hen betaalt. Schande!

 2. Wat de Groene Maffia vergeet, is dat de natuur in Nederland gemaakt is door boeren en burgers, en niet door hen ook al waren er begin 2000 geheime meetings van hen met Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat om alle groene ruimte in eigendom te krijgen en Nederlanders daarvoor voor hun beheer en onze toegang te laten betalen, want als altijd, het draait om geld! En wat zei de staat van klimaat 2006 ook al weer , enkel nog hier
  https://web.archive.org/web/20071013081222/http://www.klimaatportaal.nl/pro1/general/show_document_general.asp?documentid=88&GUID=%7B6D78FA88-0B60-4ECE-8EB0-83F171D45A00%7D
  pag.21 6.2 Veerkracht van de natuur
  Het nederlandse natuurbeleid kenmerkt zich op dit moment vooral door bescherming van het bestaande: fixatie in tijd en ruimte.
  ………… Traditionele strategieen, zoals het werken met doelsoorten en natuurdoeltypen zou moeten worden vervangen door een meer adaptief beleid dat zorgt voor samenhangende natuurgebieden van goede
  kwaliteit, die leefvoorwaarden bieden aan vele soorten: de blijvers, de nieuwkomers en de doortrekkers.
  Oftewel al sinds plm. 1970 doet groene maffia het FOUT! Natuur is geen monument al hebben we een vereniging Natuurmonumenten. Groene maffia krijgt beheersvergoeding om natuur te fixeren en fiksen, desnoods met vernietiging van (zeldzame) soorten flora en fauna net als in Rammegors. Dus verminder het aantal Natura 2000 gebieden flink, enkel wat aaneengesloten gebieden, we hebben er nu anderhalf maal zoveel als het veel grotere Frankrijk, stop ook beheersvergoedingen en laat Moeder Natuur het zelf doen en GRATIS.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *