Dramt Oud-directeur Natuurmonumenten kanaal door Natura 2000?

Ondubbelzinnig Nee; wat zou hier de ‘mutual gain’ zijn behalve ‘GEEN’ kanaal?

Als ‘mediator’ in ‘conflictbemiddeling’ volgens de ‘Mutual Gains’-benadering is oud-directeur van Natuurmonumenten Frans Evers betrokken bij een door aanwonenden bestreden project: het trekken van een pleziervaart-kanaal inclusief damwanden van 2 kilometer door de Loenderveense Plas (Natura 2000 stiltegebied) bij Hilversum/Loosdrecht.

De provincie en de gemeente Wijdemeren willen ’t doordrukken met belanghebbenden uit de recreatievaart, omwonenden zijn mordicus tegen. Natuurmonumenten blijft stil, want ze azen in de regio op nog 600 hectare landbouwgrond voor ‘nieuwe natuur’ (Rewilding, verwildering cultuurgrond) die ze dan voor 2024 op publieke kosten in bezit krijgen.

Mail F.Evers@hilverbeek.nl of be 035- 6565126, je kunt ook z’n dochter aan de lijn krijgen. Die werkt er voor sinds 2012 als bestuurder

‘Duurzame Ontwikkeling’ Vechtplassen
Een ‘Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen‘, dat is wat omwonenden bestrijden. Een document vol ‘planprocessen en gebiedsimpulsen’ (we gaan bouwen!), waar de ‘juiste balans tussen economie en ecologie’ ( = genoeg publieke poen) en ‘integraliteit’ (zo ondoorzichtig mogelijk) gewaarborgd zijn.

Met daarin een kanaal van 2 km met damwanden door de natuur, om de recreatievaart te plezieren. Kortom, het verdampen van publiek geld voor privaat gewin en de lokale belangenverstrengelden, staande praktijk in dit bananenkoninkrijk 2.0.

Mediator Frans Evers, hierbij actief, die zou voorzitter zijn van het Mutual Gains Network: een onderhandelingsstrategie uitdragen, waarbij je niet onderhandelt vanuit standpunten en principes, maar de belangen (geld) eerst op tafel legt. En vervolgens dat belang inlevert als compromis, waar je het minste waarde aan hecht.

‘Duurzame ontwikkeling’: publieke lasten voor private winsten met Natuurmonumenten als grondrover

Zo werkt modern Natuurmonumenten ook; natuur interesseert ze niet, subsidie en meer grondbezit op publieke kosten wel. Dus gooien ze eerst de bestaande natuur te grabbel waarmee je geen geld binnenharkt, zodat ze publicitair kunnen scoren met Marker Wadden enz.

Mutual Gains, dat heet ook wel ‘opportunisme’ in ’t Nederlands, of ‘nihilisme’. Maar misschien kan Evers mij daar een college over geven, hij is ook docent in ‘Mutual Gains’. Wanneer je iets een Engelse naam geeft kan ’t plots een hele diepgravende filosofie zijn. Wanneer je publiek betaalde zelfverrijking en corruptie ‘Sustainable Development’ noemt, schijn je ook plots de gehele planeet te redden in het jaar Sint Juttemis (2030).

Heh Fransie? 🙂

Screenshot webpagina Natuurmonumenten: ex-directeur Frans Evers mag er wonen en zijn mediation vandaan bedrijven: betaalt hij ook huur, en zo ja hoeveel?

Naar de IMBY-filosofie die uw Rechtse Hippie al beschreef in het boek ‘Ecomodernisme, het nieuwe denken over groen en groei’, verzetten aanwonenden zich krachtig tegen de verstoring van dit stiltegebied in een Natura 2000-gebied, de Loosdrechtse Plassen. Zij zijn van die lastige burgers, die nog om hun leefomgeving geven. Tssss.

Die aanwonenden hebben al een petitie-webstek, en een eigen webzijde ‘Behoud Loenderveense Plas’. Het lijkt daarnaast dat ze niet om slappe was verlegen zitten, de kapitale panden zo inventariserend. En dat is goed, want dan hebben ze ook connecties en een actiebudget. Wanneer je het gebied bezoekt, en met de protestclub-mensen spreekt, zie je overal bordjes die de voorbijganger waarschuwen als ‘Dit gebied is van de Grote Karekiet’.

Terwijl het uit de hoek van Natuurmonumenten weer oorverdovend stilblijft bij ingrijpende geplande bouwactiviteit in Natura 2000. Omdat ze liever ‘nieuwe natuur’ (lees publiek betaald grondbezit) er bij krijgen, ingekapseld in de Oligarchie Nederland BV. Verzetten omwonenden zich dus tegen de volgende aantasting van de bestaande oude natuur.

….

Stichting Hilverbeek in Kapitaal Pand Natuurmonumenten
Evers vertrok seizoen 2001/2 bij Natuurmonumenten. Maar hij ging vanaf 26 mei 2003 het landhuis Hilverbeek van de grootgrondbezitter een mediationbureau uitbaten onder ideele naam, de Stichting Hilverbeek voor iets duurzamigs. Het staat als Participatiemaatschappij in het handelsregister sinds juni 2003, en met deze doelstelling:

Het ondersteunen en verspreiden van de ideeën met betrekking tot het management van duurzame ontwikkeling

Frans Willem Rudolph Evers schijnt ook de bewoner van het landhuis te zijn. Of hij daarvoor ook huur aan Natuurmomumenten betaalt en hoeveel dan: dat moeten we Evers dan nog maar eens vragen. Of dat de Telegraaf- lezer van IT- even met Evers belt: 035- 6565126.

Trudy

De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed omschrijft het kapitale pand aldus:

Complex historische buitenplaats Hilverbeek bestaat uit de volgende onderdelen: een HOOFDHUIS (1), een HISTORISCHE PARK EN TUINAANLEG (2), waarin de volgende onderdelen: een ENSEMBLE MOESTUINBEBOUWING met TUINMANSWONING 1808 en SLANGENMUUR ca. 1730 (3), een BRUG met TOEGANGSHEK (4), een NEOGOTISCHE BRUG (5).

Voorts de volgende bijgebouwen: een KOETSHUIS ANNEX ORANJERIE (6), een IJSKELDER (7), een ENSEMBLE BOERENERFBEBOUWING uit BOERDERIJ “Stofbergen” geheten, met een STAL, twee KAPBERGEN en een BERGPLAATS (8), een 18de-eeuws BOERDERIJTJE (9).

De oorspronkelijke kavels waarop de aanleg is gelegen zijn de nummers 14, 15 en de helft van 13 van de toen in aanleg zijnde ‘s-Gravelandsepolder, die in 1634 toegewezen werden aan Anthony Oetgens van Waveren. Spoedig werd er een vrij aanzienlijk huis gebouwd dat reeds sinds 1668 de naam “Hilferbeecq” droeg en gedurende de eerste negentig jaar in het bezit van de familie Oetgens bleef.

Van oudsher behoort ook de boerderij Stof- of ook wel Stopbergen tot het bezit. Deze is in 1636 gesticht. In de noordwesthoek van het bezit werd een stuk grond afgesplitst, waarop in 1658 de NH kerk van ‘s-Graveland werd gebouwd. In 1724 werd Mr. Hendrick Bicker eigenaar van Hilverbeek. Hij liet het huidige huis bouwen vermoedelijk in de periode 1725 – 1730. Enz….

… de CV, hij gaf les aan een met Europees geld (Erasmus +) gefinancierde zomerschool in 2017

Sinds 2012 werkt Evers zijn dochter Eveline Evers ook bij die stichting in het VOC-pand van Natuurmonumenten. Wat dus eigenlijk een commercieel mediating-bureau is. Want er werkt ook een echtscheidings-mediator als bestuurder, Ida Koppen, die voor het Zwitserse OPCCF (Geneve) werkt bij conflictbemiddeling in relaties. Die Ida Koppen was er al vanaf het eerste uur bij betrokken.

Evers richt zich zo te zien vooral op de publieke sector.

De andere naam voor Globus, danwel de club waarbij Globus hoort

Globus, Institute for Globalization and Sustainable development
Van 2003 tot 2006 was ook de Tilburger (emeritus) hoogleraar in Global Sustainability Paul van Seters (1948) bestuurder bij Evers.

Die publiceerde samen met de vm Raad van State-voorzitter Tjeenk-Willink (1982). Dat is de man die ons aan dat belachelijke artikel 1 in de Grondwet hielp (1982, non-discriminatie, ge-ent op de ‘mensenrechten’ uit  ‘The New World Order’ van HG Wells). En met de vader van Samsom schreef hij ‘Zorgen voor Morgen’- het begeleidend schotschrift bij het eerste ‘Nationale Milieubeleidsplan’. (1988) van Winsemius en Nijpels.

In dat eerste NMP staan al de klimaatdoelstellingen van de huidige klimaatwet. Het Klimaatglobalisme heeft al een 30 jaar lange adem, in dit corrupte bananenland. (CO2)

HG Wells; The New World Order 1940, Wereldcollectivisme, Wells was van de Fabian Society. Artikel 2 van Wells zijn ‘mensenrechten’ werd artikel 1 in de Nederlandse grondwet via Herman Tjeenk Willink (PvdA)

Van Seters richtte Globus op in 1998; het Institute for Globalization and Sustainable Development. Die Engelse kreet betekent dat je de lokale/regionale democratie om zeep helpt en de lokale natuur vernielt, zodat je de planeet kunt redden voor het wereldsocialisme en wereldbankiers. Wanneer we de turbotaal even tot haar praktische essentie condenseren.

Globus is dus een Tilburger Agenda 21 (nu 2030 Agenda)-vehikel dat met academische gewichtigdoenerij het klimaatbeleid moest helpen opdringen aan bestuurlijke bovenlagen, en ’t bedrijfsleven. Dat heet nu TIAS. Of Globus zit bij TIAS in, maar ik kon daar geen zelfstandige webstek bij vinden. Sinds dit jaar zit wel een Stichting Globus van 2 jongens van studentenleeftijd in het oude bestuursgebouw van Wageningen Universiteit (Costerweg 50).

Die maken zich druk over ’t regenwoud van andere mensen ver weg van Wageningen; zeg maar ’n soort LNV-ambtenaren in notedop.

Hoe zou je dit met ‘mutual gains’ benaderen 🙂

TIAS traint jongelui om de opheffing van de scheiding tussen publiek en privaat door te drukken die ‘duurzaam’ heet: privaat gewin op publieke kosten.

Triple P, wat zowel Public Private Partnerships kan betekenen als People Planet Profit. Het publiek de lasten, privaat de lusten, wat World Economic Forum ‘Blended Finance’ noemt, en bankiers als Wiebe Draijer (vm SER) zijn deelnemers in zo’n Blended Finance Taskforce, om het publiek en de publieke ruimte maximaal te kunnen melken. Uit naam van ‘duurzaam’ want ze azen op 10 duizend miljard euro publieke investeringen voor 2030.

Uit naam van duur(zaam). We hebben hier kortom met de legale maffia van de Oligarchie Nederland BV van doen, Nigeria aan de Noordzee. Het aantal mensen dat je onder een bus of tram wenst, groeit exponentieel wanneer je deze netwerken napluist. Wanneer je ’t dan toch over ‘wereld verbeteren’ hebt, een mitrailleur kan soms wonderen doen.

Al naderen velen zo’n leeftijd dat Magere Hein met de zeis ze al binnenhaalt, om ze ter helle te doen varen.

Was hoogleraar bij Globus, van Paul van Seter

De Groene Draeck
De vorig jaar ter helle gevaren Ruud Lubbers, persoonlijke vriend van Beatrix was ook bijzonder hoogleraar bij Globus, dus dat je snapt in welk netwerk Stichting Hilverbeek bivakkeert. Lubbers zat in de commissie met Steven Rockefeller en Maurice Strong die het Earth Charter schreef; de spirituele 17 geboden voor een geestelijk wereldbestuur waarin ‘Aarde’ met hoofdletter wordt aangesproken.

In die hoek van hooggeplaatste netwerktijgers moet je Evers dus zoeken. Dus tot in de Oranje-familie verbonden, net als Pieter Winsemius, bevriend met de man van gangsta-liefje Mabel nat Broekje van Bruinsma van Oranje: Johan Friso.

Earth Charter (Steven Rockefeller/Unesco) Het Eerste Gebod van onze nieuwe staats-ideologie onder Rutte 3

Beatrix lanceerde dat Earth Charter in het Vredespaleis in 2000. Een lijst wereldgeboden, met een sterk Oosterse inslag (zie mijn verhaal “De Veroostersing van het Westen’) waarin de heiligheid van de natuur, plantjes en beestjes dure termen krijgt als ‘intrinsieke waarde’.

….

Wollig gepraat over wereldje verbeteren, waarachter de aloude Wil tot Macht en Kapitaal schuil gaat.

Op de 1 of andere manier verliezen mensen al hun kritisch denkvermogen, wanneer iemand vol zelfrechtvaardiging van wal steekt over kwetsbare panda’s en gevoelige negers met luipaardhoedje en Zwitserse rekening. (Mobutu zat in ’t 1001-club netwerk van Prins van Lockheed-affaire tot Buitendendeurneuker dat de startfinanciering voor WWF bijeenbracht met 10 mille de man)

Of zoals nu, het weer op de wereld in het jaar 2100, Klimageddon tenzij je via een klimaatdictatuur (Klimaatwet) je burgers brandschat. En vervolgens kun je dan via fondsenwervende stichtingen met publieke miljarden aan de haal. En tegelijk je schuldige geweten sussen met een ‘ik ben goed mens’-sausje.

….

Ik bedoel: waarom moet je dit natuurgebied ‘verbeteren’ onder het mom van duurzaamheid, terwijl ’t zo al goed is. We snappen al wat Paul Evers hieruit wil slepen; natuurcompensatie-geld voor Natuurmonumenten. Dat die ten koste van boeren ergens dan zo’n plasdrastreurnis met distels en oerkoe/’Robuuste Topnatuur’ mag realiseren op publieke kosten.

Want ook Natuurmonumenten is uiteraard deelnemer in het door de bewoners bestreden ‘Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen. Ze azen op nog liefst 600 hectare landbouwgrond voor 2024, om die in hun waardeloze ‘topnatuur’ om te zetten, de vernietiging van cultuurgrond voor Rewilding. We citeren (blz 10):

 • De versnelde afronding van het NNN (Natuurnetwerk Nederland), waarbij de door provincies in het natuurbeleid vastgestelde begrenzing (inrichting van circa 800 ha nieuw natuurgebied) als uitgangspunt wordt genomen voor de verdere realisatie.
  Om de nieuwe natuur te kunnen inrichten, dient uiterlijk 1 juli 2024 circa 600 ha landbouwgrond beschikbaar te komen voor de natuur via een zorgvuldig proces en passende (maatwerk)afspraken met de huidige grondgebruikers (lees; onder dreiging van onteigening en chantage RZ) en waar mogelijk is gestart met de inrichting.
 • Zo viel ’t op, prachtige slagzin toch?

  Blijft nog een vraagje staan; Wanneer Evers ter helle vaart nadat hij onder een tram belandt of onder een plezierboot met 200PK-motor verpletterd is: wie mag er dan gratis/voor’n koopje gaan wonen in die prachtige Villa Hilverbeek? Marc van den Tweel?

  Iedere lezer kan alvast nog een ander 035-nr bellen, om Natuurmonumenten op te zeggen.

  Dus…Sluit je aan bij het groeiende leger ex-leden die deze opportunistische leugenaarsbende/mutual gains professionals vaarwel zei, uit liefde voor de natuur. Bel 035-6559911, en eis vandaag nog uw uitschrijving uit het met 50 procent geslonken ledenbestand sinds 2002.

  Sinds Frans Willem Rudolph Evers wegging is ’t daar in ’s Graveland lang zo gezellig niet meer 🙂 Of, eigenlijk is Frans nooit bij Natuurmonumenten weggegaan dus. Hij woont nog steeds in 1 van hun vorstelijke bungalowtjes, mogelijk geheel gratis.

  Geef een reactie

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *