‘Die zijn ziel niet op valsheid richt’…(Psalm 24)

Het kerkje van Swichum, gebouwd voor De Eeuwigheid, staat er sinds 1230

Op de zondag geen profane boodschappen uit De Abdij, maar we vervolgen de Psalmenreeks met nummer 24, de ‘Intocht van de Koning der Ere’. Die Psalm past bij een stukje roemrijke Friese geschiedenis, waar onze wijze edele Viglius van Aytta ( +1572, Swichum) een hoofdrol speelde, als rechtsgeleerde van Keizer Karel V in Brussel.

We leren zo ook, hoe belangrijk het is dat je geen Partij van de Antichrist stemt (PvdA, het gebalde vuistje van Lucifer als Roos vermomd) en aan milieuclubs (ecofascisme) doneert, dus modernistisch bent en een afbraak-ideologie als ‘duurzaamheid’ dient. Maar dat je een Klassiek Idee omarmt dat tegen de Eeuwigheid bestand is. Het idee dat je dient uit zich in wat je maakt en bouwt.

De antieke Statenbijbel, voortaan Iedere Zondag

Viglius van Aytta, dienaar van de ‘Koning der Ere’ Keizer Karel V
We bezochten het zadeldakje van Swichum (onder Leeuwarden) en het door de monniken gestichtte Barrahus, waar Viglius in 1507 werd geboren. Dat is een uithof van het klooster van Bergum dat al rond 1200 gesticht werd. Toen was dit stuk Middelzee aan de Bredyk onder de rook van Leeuwarden net door de monniken ingepolderd.

Toch heet die zeekleipolder aan weerszijden van de Zwette (het Middelzeerestant) 800 jaar later nog steeds een ‘Nieuwland’ (Nijlan)

Nadat de Hertog van Saksen in 1498 de interne Friese twisten (Schieringers tegen Vetkopers) be-eindigde via een machtsovername, kwam Keizer Karel V aan het roer van Friesland. Onder hem diende Viglius van Aytta als rechtsgeleerde in Brussel, die daarvoor in Leuven was opgeleid. Je hebt hier vlakbij nog steeds een Van Ayttaweg die naar hem is vernoemd.

Een Friese edele en wijze die in Barrahus woonde (waar zijn vader intrek nam) en in Swichum begraven werd in 1572.

Trudy bij gedenksteen van Viglius van Aytta

Daarvan vind je bij het kerkje van Swichum nog een gedenksteen in het Latijn. Viglius is namelijk de Latinisering van zijn Friese naam Wigle. Dat Latiniseren van je naam deed je wanneer je er in wetenschappelijke kringen toe deed. Zo kun je de eigen naam ook ver-Grieksen als je wat sjieker wordt.

Dat deed bijvoorbeeld de Duitse prediker en gezangen-schrijver Joachim Neumann (een eeuw later), componist van ‘Lof zij de Heeer, de al- maaachtige koning der eeeeeeeere‘:  de protestantse gezangen-kraker.

De buste van Joachim Neander in de kerk van Ekrath: het was een evangelische liedjes-schrijver

Neumann (Nieuwe Mens) werd ‘Neander’. En naar hem werd het ‘Neanderthal’ bij Dusseldorf vernoemd. Daar werden vervolgens in de 19de eeuw de eerste oermens-overblijfselen ontdekt werden in een steengroeve, van de Neanderthalers met de zware wenkbrauwen. Precies rond de tijd toen Charles Darwin zijn Origin of Species(1858) uitbracht. De evolutieleer hing in de Europese lucht, die velen van hun christelijk geloof zou verjagen.

Zodat de beroemde Oermens dus eigenlijk ‘Nieuwemens-daler’ heet, een bruut als spiegel van modernistische en dus goddeloze cultuurbarbaren, die alles wat krom is recht praten. Zoals ze alles dat rond is in het landschap ook kaarsrecht trekken, en zoals goddeloze architectuur ook enkel kil, kaarsrecht en strak is. Zonder Ziel of menselijkheid, vanuit de opvatting dat De Ziel niet bestaat en alles ‘zomaar vanzelf’ gebeurt.

Zadeldakje Swichum op de terp

De zadeldakjes op de terpen zijn volgens een ander Idee gemaakt, een God-gecentreerd universum. Er is een Goddelijke orde, je leeft niet zomaar vanzelf, door blind toeval ‘spontaan ontstaan’, aan niemand dan jezelf verantwoording schuldig. Dat is de dominante opvatting. Toen ik van het kerkje van Swichum een foto maakte, met twee voorbijfietsende kinderen, was het eerste dat ze riepen ‘Privacywet!!’

Van God en Historie leren ze niks meer op de lagere school, ze krijgen uitsluitend linkse indoctrinatie. Maar dat ze alleen voor zichzelf leven- zijnde de productie-economie van Corporate BV die haar rotzooi bij tot ‘individu’ geisoleerde halfmensen kwijt moet via marketing- dat ‘weten’ ze al wel. Praaivussie. Leave me the Fuck Alone with my Mobile Phone.

Dat idee van ‘zelf’ ontstond niet zomaar spontaan, het is een uitvinding van de marketing-industrie en het Esalen Instituut. (Zie de documentaire ‘The Century of the Self’)

PRIVACYWET! Riepen ze en ik moest smakelijk lachen. Leave me the Fuck Alone with my Mobile Phone, het deurtje waardoor Corporate BV je ziel binnendringt

De Goede Keizer en zijn zoon Filips die het bij de Friezen verknalde
Viglius zou nog met Erasmus van Rotterdam corresponderen, hij hoorde bij de intellectuelen van zijn tijd. Had Filips – de zoon van Karel V- wat tactischer en minder agressief opgetreden, dan had mogelijk de Reformatie hier geen kans gekregen. Dan zouden de hervormingen die Erasmus voorstelde zijn ingevoerd, met behoud van de kerk als eenheid. Nu koos men voor de radicaler ideeen van Luther en Melanchton, en zo werden uiteindelijk ook alle kloosters in Friesland al vanaf 1572 ontmanteld of verwoest.

Want kloosterleven zou niet strikt volgens de letterlijke lezing van de Bijbel gerechtvaardigd zijn.

Karel V lag goed bij de Friezen, maar zijn zoon Filips zou uiteindelijk de diplomatieke erfenis van zijn vader bederven, zodat de Friezen massaal tot de Reformatie overgingen in 1582. Slechts een paar katholieke enclaves bleven over, zoals Blauwhuis, Sint Nyk en Weidum, hier even verderop. Afhankelijk van de gezindte van hun adelijke baas.

Zo stapten de Friezen onder het bewind van Filips dus over naar de Oranje stadhouderfamilie als heersers, de Duitsers die de Reformatie aangrepen om hun macht te vestigen.

Je kunt iets moois maken, maar ook een zootje, afhankelijk van je ‘idee’ van de wereld.

Met de Spaanse veldheer Caspar di Robles konden de Friezen overigens ook nog wel door 1 deur. Die won het respect van de Friezen door krachtdadig optreden na de stormvloed van 1572. Toen herstelde hij met een militair opgezette dijkreparatie de Friese kustverdediging. Maar de Hertog van Alfa stootte de vrijheidsgezinde Friezen met zijn totalitaire houding weer tegen de borst.

Je ziet dus hoe de mentaliteit en houding van slechts 1 persoon, een leider en zijn stijl van leiderschap een verschil in de geschiedenis kan maken.

Zo werd 1 van de Oranjes tot ‘Us Heit’ uitgeroepen door de Friese edelen, vanwege deze stadhouder zijn voorbeeldige strijd tegen de totalitair ingestelde katholiek Filips.

Wel sneu voor Keizer Karel V. Die trok zich in het klooster terug na meer dan 40 jaar heerschappij over een Rijk dat van Duitsland en Oostenrijk tot Friesland en Spanje reikte. Zijn pogingen om de kerkelijke eenheid te bewaren, en om de vandalistische Beeldenstormers te berechten, uiteindelijk raakten die deels succesvolle pogingen door zijn opvolger bedorven. Althans, zo stelt W. Eekhoff (1851) in de ‘Beknopte Geschiedenis van Friesland’.

Barrahus, hier woonde de vader van Viglius van Aytta. In 1730 zou een Friese soldaat hier mensen hebben gered. Dus maakten ze een replica van die soldaat in de tuin van het Barrahus

Dat ‘de dingen zomaar gebeuren’ is ook een ‘Idee’
We zien alvast dat ‘de onvermijdelijkheid van de geschiedenis’ (Marx, die Hegel imiteerde) niet bestaat. Dat ‘de tijd’ als blinde kracht werkt, een ‘natuurlijk’ blind proces dat willoze mensen laat evolueren tot wat ze ‘moeten zijn’, zoals we gisteren al bespraken bij de ‘Darwin is Bullshit’-aflevering. Tijd is geen kracht, maar een dimensie.

Mentaliteit van mensen die aan daden vooraf gaat, die valt niet zomaar uit de lucht. Mensen omarmen een Idee dat ze inspireert (energie geeft, letterlijk ‘inblaast’) en volgen dat. Het idee dat ‘de dingen zomaar vanzelf gebeuren, iedereen doet maar wat’, dat ‘blind toeval’ alles dicteert is ook een idee.

Er zijn dus wel mensen die zich door een Idee laten leiden, ook een idee van zichzelf.  En dat bepaalt de loop van de gebeurtenissen, de keuzes die mensen maken die samen ‘De Geschiedenis’ worden. De historie komt niet uit de lucht vallen, ook ‘de actualiteit’ niet. ‘Journalistiek’ is slechts overhaaste en slecht onderbouwde historie.

Een replica zie je nog steeds staan voor het Oud Barrahus

De meeste mensen doen en ‘denken’ maar wat ze door anderen is ingeprent en aangereikt, die komen terecht op ‘redacties’ en noemen zich ‘journalist’. Maar sommige mensen weten heel goed wat ze doen. En die bepalen de geschiedenis.

Immers, zonder Darwin, het Sociaal Darwinisme, een Britse koloniale ideologie (Herbert Spencer, ‘Survival of The Fittest’) en de rassenleer van Madison Grant (vriend van Amerikaanse president Teddy Roosevelt), was er ook geen nazisme geweest, noch Zionisme (de Joodse seculiere Blut und Boden-ideologie van Theodor Hertzl en de Rothschild-bankiers).

En zonder de Eugenetica van die Sociaal Darwinisten (bv Unesco-oprichter en IUCN-oprichter Julian Huxley, nazaat van ‘Darwin’s Bulldog Thomas Huxley’) was de moderne milieubeweging er niet geweest.

Althans, niet de ecofascistische variant van de Club van Rome waar de moderne Oranjes navolger van zijn sinds Bernhard en Juliana. Zodat ze nu Us Mem (de Friese koe) willen halveren, waar de Provincie Friesland vooralsnog niet in mee wil gaan. (de ‘stikstof schaadt de natuur’ -leugen)

Het Nieuw Barrahuis en Oud Barrahuis er achter

Kiezen tussen modernisme en Klassiek
Dus zie je ook hoe belangrijk het is om ‘Je ziel niet op valsheid te richten’, zoals Psalm 24 leert. Dat je geen PvdA stemt en aan milieuclubs doneert, het Ecofascisme dient en andere modernistische dwalingen, maar dat je de ziel tot God keert zodat je Klassiek Mens kunt worden, tijdloos:

Des Heeren is de aarde en haar volheid, de wereld en die daarop wonen

Want Hij heeft haar op de zeeën gegrond en op de stromen gevestigd.

Wie mag den berg des Heeren beklimmen, wie maag staan in zijn heilige stede?

Die rein is van handen en zuiver van hart,

..die zijn ziel niet op valsheid richt, noch bedrieglijk zweert.

Die zal van den Heere een zegen wegdragen en gerechtigheid van God zijns heils.

Dat is het geslacht van wie naam Hem vragen, die uw aanschijn zoeken; dat is Jakob.

Heft, poorten, uw hoofden omhoog, en verheft u, gij aloude ingangen,

opdat de Koning der ere inga.

Het kale Middelzeeland

En dan volgt het refrein, want een Psalm werd vroeger altijd gezongen. Je kunt het beste de tekst gewoon bulderen vanaf de kansel in zo’n mooi zadeldak-kerkje. Staand, maar je kunt hem ook voordragen, zo door de kamer lopend, terwijl je hond of je vrouw je wat stomverbaasd je aangluurt. Trudy zeurt alvast niet.

Wie is toch, de Koning der Ere?

De Here, sterk en geweldig, de Here, geweldig in den strijd.

Heft, poorten, uw hoofden omhoog, en verheft ze, gij aloude ingangen,

opdat de Koning der ere inga.

Wie is Hij toch, de Koning der ere?

De Here der heerscharen, Hij is de Koning der ere.

Even verderop, het in 1777 met witte gevelstenen vernieuwde zadeldakje van Eagum

Wanneer ik dan Joachim Neander als voorbeeld van naam-versjieken aanhaal, dan valt op dat zijn gezang net als deze Psalm de ‘Koning der Ere’ aanhaalt. De Grote Baas over de geestelijke wereld, die het niet zo op valsheid en de PvdA heeft, hier wel Partij van de Antichrist genoemd. (het gebalde vuistje van Lucifer vermomd als roos)

Die Hemelse Koning is tegelijk een Platonisch ‘Idee’ van hoe een aardse koning zou moeten zijn, als leidende dienaar van de mensen.

Ook mooi dat in het door de monniken bedijkte Middelzeeland ‘op de zeeen gegrond en op de stromen gevestigd’ is. Je kunt dat weliswaar lezen, alsof de Psalmist nog dacht dat de aarde plat was. Dus de Psalm is nog gecomponeerd, voordat de oude Griek Ptolemeus ergens 25 eeuwen geleden uitvond dat de Blauwe Planeet rond moest zijn.

Een verbond tussen Friezen en Groningers????? Hier moet van verraad sprake zijn…

Je kunt ook denken: ja, die Psalmist had ook nog geen geodesie en satellieten, wist hij veel.

Hij beschreef wat hij zag, om met de voorstelling van zijn tijdgenoten hun belevingswereld aan te spreken. Ben je modernist, dan ga je vervolgens heel smadelijk doen alsof je slim bent, dat jij lekker weet dat ut zo niet zi-hit, nanana nanaaana. Als een geestelijk onvolwassene, danwel PvdA’er, zo’n links lullende rechts zakken vullende wereld-‘verbeteraar’….

Pas in de Dood zijn we allemaal weer gelijk, op Aarde absoluut niet

Dat de Psalmist voor beeldspraak het perspectief van zijn tijd kiest, dat maakt de boodschap (inhoud van het idee) over de Koning der Ere niet ongeldig. Over kind en badwater gesproken.

Dat tijdloze Idee blijft los van ‘de tijd’, zijnde de moderne opvattingen geldig. Sterker nog, als een idee mode- en persoonsafhankelijk is, kan het dan wel Waar zijn? Dan is het slechts in 3D geldig, bij gratie van een tijdelijk lichaam maar niet in de Ruimtetijd van 4D waarin de werkelijkheid bestaat.

Bouwen voor de Eeuwige, in plaats van de tijdelijke mode

En zo zie je dus ook hoe een Idee zich in architectuur verankert. Modernistische gebouwen zijn zo liefdeloos en lelijk dat iedereen ze al bij oplevering het liefste zou slopen. Klassieke gebouwen als deze magnifieke zadeldakjes blijven eeuwenlang als bakens in het landschap bestaan. Het maakt nogal uit dus, of je bouwt voor de Eeuwige Koning der Ere.

Of dat je wat uit de grond stampt voor een tijdelijke modegril, dus sociaal winstbejag (‘links lullen’), en kortstondig financieel winstbejag (rechts zakken vullen). Heb dus een goede zondag!

One Reply to “‘Die zijn ziel niet op valsheid richt’…(Psalm 24)”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *