Transitie Koninklijke Olie naar ‘bio’ vraagt 10 miljoen hectare…

De meeste heuveltoppen van de Eifel zijn inmiddels intensieve mais-plantages

De Energietransitie via ‘renewables’ slaagt alleen via een vorm van feodalisme en kolonialisme. Omdat je- gemeten in biodiesel-equivalent- 10 miljoen hectare land gebruikt, om enkel de Nederlandse aardolie-behoefte te vervangen. Dat is ruim 3 maal Nederland.

Om 1 vrachtwagen een jaar te laten rijden heb je al 8-10 hectare land met energie-gewas nodig, als Logistiek Nederland. Per vier huishoudens gebruik je ook 1 hectare land.

Dat tonen eenvoudig te controleren bierviltje-berekeningen die we hier zo dadelijk overleggen. Die getallen komen overeen met wat de ingenieurs-vereniging KIVI al uitrekende. Daarom vandaag foto’s van Duits ‘energie-transitie’-land met eindeloze snij-maisplantages voor ‘bio-fuels’.

 Het lijkt sterk alsof de ‘groene transitie’ bedoeld is onze regionale voedselproductie uit te schakelen.

2030 AGENDA, Genderwet is doel 5, Klimaatwet = doel 13

De Boeren moeten kapot, een bewust beleid
Dankzij het vanuit de Verenigde Naties opgezette Klimaatbeleid, en de VN 2030 Agenda, die onze regering implementeert (zie Kamerbrief Liliane Ploumen 30 september 2016), en dankzij Brusselse ‘hernieuwbare’ energiedoelen, is nu de jacht geopend op boerengrond.

Zoals de New Urban Agenda (Habitat 3)van de Verenigde Naties beoogt, gelinkt aan 2030 Agenda, moet het platteland de energieplantage worden van ‘de stad’. En die stad moet ‘Smart City’ worden, of ‘klimaatbestendig’. Wat ze ook wel ‘resilient city’ noemen, SDG-doel 11 haar ‘sustainable cities and communities’.

Een van camera’s en sensoren aan elkaar hangende Chinese politiestad, afzetmarkt voor Silicon Valley MIT cs, door technische ‘managers’ bestuurd op minimalisering van grondstofgebruik. Zeg maar ‘Intensieve Mensenhouderijen’.

Het platteland moet energieplantage zijn van de stad, die dan ‘smart city’ zou worden

Klimaatschuld/CO2-compensatie cash voor grondroof
Omdat ze bij de Verenigde Naties, en dus ook de Nederlandse ambtenarj die HABITATII ondertekende,  met de term ‘hernieuwbare’ energie expres kernenergie uitsloten, is dus een giga-landoppervlak nodig, enkel al om in de  (bio-)energiebehoefte te voldoen van al die ‘smart cities’.

Je kunt met middelbare school natuurkunde uitrekenen hoeveel, zoals we dadelijk doen: dus alle kretologie over ‘Smart/slim’ ten spijt, zijn ze een ‘beetje dom’ bezig. Tenzij er een kwaadaardig nevendoel achter zit. Wat vanuit publiek oogpunt stupide mag lijken, kan vanuit de bedenkers gezien uiterst rationeel zijn. It is madness, yet there’s method in’t…

20 euro ex BTW, mag Alex even vangen

Vanuit het globalisme gedacht, loont het om voedselproductie van landen onklaar te maken, en de boerenstand te vernielen (of tot Kolchozen-systeem voor energie om te bouwen). Dan maak je landen onderling afhankelijker, wat zij een ‘interdependent world’ noemen.

Dat je als een multinational-CEO de wereld ‘managet’, hier zoveel miljoen hectare voor dit, daar zoveel voor dat. Zonder enige achting voor de lokale gebruiken, mensen en families.

Daarnaast breng je op deze manier steeds meer grondoppervlak, onder een steeds kleiner aantal eigenaren en spelers.

Betaald door Provincie Zuid Holland

Grondroof voor ‘nieuwe’ (nep)natuur met klimaatschuld betaald
Tegelijk zie je clubs als Commonland (Willem Ferwerda) en ‘Land van Ons’ opstaan. Commonland heeft het op veenweidegebieden voorzien voor ‘nieuwe natuur’. Klimaatschuld die je verplicht moet afkopen (CO2-compensatie) wordt onder de Klimaatwet hun cash om hectares te kunnen kopen. Met als resultaat: nog meer grond uit de voedselproductie.

Die laatste ‘cooperatie’ Land van Ons wil liefst 300 duizend hectare agrarisch land uit de voedselproductie halen. Waarbij ze uit naam van ‘klimaat’ aan CO2-krediet komen om die grond uit voedselproductie te halen. Met ‘klimaatschuld’ die bedrijven moeten afkopen, willen ze dan via een CO2-bank boerengrond opkopen.

Zoals ze je ook tot ‘groene hypotheken’ willen dwingen om dwangmaatregelen voor energie te financieren. Ook dat is handel voor banken als de Rabobank met haar ‘green bonds’.

Met die grondprijs-opdrijvende krachten, wordt het voor kleine familiebedrijven onbetaalbaar nog boerenhectares te pachten. En zo bewerk je via krachten van Marx en De Markt als vanzelf je programma van  Kolchoz 2.0 genaamde ‘circulair’ of ‘duurzame landbouw’.

Slagschaduw windturbie

Dus zie je dat de overheid, op orders van lobbyclubs (bv GLOBE EU en hun Natural Capital, hun Gerben Jan Gerbrandy zat ook in de Commissie Remkes over stikstof) nu voedselproducerende boeren uit bedrijf pest, uit naam van ‘natuur’, ‘het milieu’. Om overeind te blijven stappen de belaagde boeren dan in de teelt van energiesubsidies. Dat zie je in Duitsland ook gebeuren. Het is een internationaal afgedwongen trend, die Marijn Poels ook al in beeld bracht in The Uncertainty has Settled’.

Dat je nergens meer voedselproductie hebt in grote delen van het Duitse platteland, maar energiegewassen voor biovergisting, windturbines en zonnefarms.

Zo stellen boeren in Nederland al hun land beschikbaar, om daar voor 6000 euro per hectare (van subsidie afkomstige opbrengsten) zonnepanelen te plaatsen. De term ‘hernieuwbaar’ is natuurlijk misleidend, omdat zowel de materialen in windturbines en zonnepanelen eindig zijn, als de meststoffen die je voor bio-energie gebruikt.

En hoe ‘hernieuwbaar’ is het belastinggeld waarmee dit ‘duurzame’ circus op poten blijft? Zonder subsidie zou niet 1 biovergister, windturbine of zonnefarm draaien.

Het Plan, boerenfamiliebedrijf moet kapot

Nieuw bestuursmodel van ‘technocratie’ China-stijl
Ook lezen we al dat het de bedoeling is in Noord Holland (Hollands Kroon) dat de familiebedrijven ophouden moeten: ‘Schaalvergroting, minder bedrijven maar grotere bedrjiven. Van boerengezinsbedrijven naar bedrijven met meerdere eigenaren/financiers en eigenaren op afstand.’ Daarin staat letterlijk de Rypothese, die we gedacht vanuit globalisme en corporatisme zojuist formuleerden.

De Kolchozen, gemeenschappelijke boerderijen die voor 5 jaren-plannen produceren komen dus weer terug, maar nu voor ‘duurzaamheid’. Dat corporate collectieven dan grote industriële farms gaan uitbaten. Dus mensen op afstand.

De stad herdopen ze nu tot “Smart City’, dat je het hele land als techno-bedrijf optimaliseert via een ‘Internet van Dingen‘,, wat FB Oranjewoud (eigenaar NDC Mediagroep) hier ook al promoot met haar ‘Export Academy’.

Alles Digi, de mens afschaffen

Alles moet ‘smart’, waaronder je ‘Slimme Energiemeter’. Zodat het energiebedrijf straks niet alleen per 30 seconden leest wat je in huis verbruikt. Het doel is ook dat ze op afstand je verbruik kunnen regelen. Ook moet de boer op z’n trekker verdwijnen, dat er robots komen.

Het idee achter al die centrale technocratische planning- Sovjetstijl- heet een ‘technocratie’. Het geloof dat alleen ingenieurs, nerds, techneuten en wetenschappers moeten bepalen hoe een maatschappij ingedeeld wordt. Waarbij die maatschappij als permanente oorlogseconomie is georganiseerd. Voor productie-optimalisatie in een slag om de wereldeconomie.

En zo verklaar je dus ook de overstap naar ‘Hernieuwbare’ energie, dat je dus via centrale planning Europa opdeelt in provincies, waar je als een CEO van een multinatonals even bepaalt dat al die familiebedrijfjes die voedsel produceren kapot moeten. Dus tot zover even de context bij de berekening vandaag.

De ‘Groene’ boer, geen toefje groen, maar wel biofuels en zonnepanelen

Fotografie in Groen Voorbeeldland Duitsland
Als tweede stukje context brengen we in beeld, hoe het platteland gereorganiseerd wordt vanuit Brussel (en dus Den Haag) In groen ‘voorbeeldland’ Duitsland fotografeerde ik in ‘natuurpark’ De Eifel eindeloze monocultures van snijmais en tarwe, die als ‘biobrandstof’ geteeld worden. Dat je een indruk krijgt van wat landbouw-intensivering voor energie-gewas inhoudt. Daarnaast telen ze koolzaad voor koolzaad-olie.

Die energieplantags maken inmiddels het leeuwendeel van het oppervlak uit van wat op papier en folders een ‘natuurpark’ heet, samen met de intensieve hout-plantages van bos.

Lokale bewoners vertelden dat het gebruik van steeds zwaardere machines in die monocultures ook tot snellere afspoeling van water leidt. En dat je zo in de dalen dus ook eerder overstromingen krijgt, beekjes die woeste watermassa worden die zelfs auto’s meesleurden dit voorjaar.

Dus geven we hier even een overzicht, van hoe die eindeloze energieplantages er uit zien, mogelijk gemaakt door de subsidies op bio-vergisting.Vervolgens geven we dan een berekening, om duidelijk te maken HOEVEEL land van voedselproductie naar energie moet overschakelen, om de groene klimaatdroom te realiseren van 50 procent bio in 2050.

….’natuurpark’ de Eifel

Koolzaad, een energiegewas dat je met eindige grondstoffen moet voeden

Drie maal Nederland nodig
Eerder lieten we al zien wat de teelt van koolzaad vraagt aan land en wat dat aan energie vraagt/levert.

Wanneer je van koolzaad biodiesel maakt, krijg je per hectare 3700 liter diesel-equivalent. We doen hier net of koolzaad en snijmais per hectare evenveel diesel-equivalenten opleveren. Om het zo simpel mogelijk te houden. Dan kun je alle ‘bio’-hectares uniform omrekenen naar energie en omgekeerd.

Dan kun je een 1 op 3 rijdende 40-ton-vrachtwagen 11 duizend kilometer aan de praat houden.

Zo ver het oog rijkt, intensieve snijmais-plantages

Een vrachtwagen rijdt toch minimaal 100 duizend kilometer per jaar. Dus om van Transportland Nederland 1 vrachtwagen voor 1 jaar op ‘groene’ wijze aan de praat te houden heb je 8 a 10 hectare landbouwgrond nodig.

De ‘Oude’ Eifel met haar katholieke geloof, en de ‘nieuwe’ Eifel op de achtergrond in dienst van het Groene Geloof

Biodiesel bevat per liter aan verbrandingswaarde ongeveer 9 KWh energie, dus 32,4 MJoule. Een hectare levert dan 120 Gigajoule op, genoeg om 4 Nederlandse huishoudens (30 Gj per jaar) van energie te voorzien. (zonder rendements-verliezen mee te wegen….)

Combine haalt het graan binnen, ook graan wordt als brandstof verwerkt

Je kunt ook besluiten dat je alle aardolie die Nederland nu gebruikt- volgens CBS 38,5 procent van de energiemix (3 157 PJ)– vervangt door wat men ‘renewables’ noemt.

Ook vind je randjes met zonnebloemen

Je moet dan 1215 x10(15)/120 x10(9) = 10 MILJOEN hectare land zien te vinden, 3 maal Nederland. Die berekening stemt in grootte-orde overeen met wat Joost van Kasteren en ingenieurs-vereniging KIVI al voorrekenden in ‘De Rekening Voorbij’: wanneer je 50 procent van de energievoorziening op ‘bio’ zou doen.

We verschillen dus iets in uitkomst, maar niet in de ordegrootte. It Kin NET!

Zo ver het oog reikt, intensieve mais-plantages voor biofuels

Dus zonder aanspraak te maken op andermans land, kunnen we  niet aan ‘de Energietransitie’ beginnen. Bedenk dat nu 50 procent van alle ‘duurzame’ stroom uit hout en biomassa komt. CBS geeft ons nu 8 procent ‘duurzaam’, waarvan nu 4 procent vooral afkomstig is van bos dat we in de Oostelijke Verenigde Staten laten kappen.

Alleen via landjepik kom je dus op die hoeveelheden land. Dus hoewel de mensen achter deze ‘Vierde Industriele Revolutie’ alles ‘smart’, dus slim willen, zien ze mogelijk expres een klein dingetje over het hoofd. Er is gewoon onvoldoende land voor hun ‘Transitie’, tenzij je de bevolking decimeert. Want dan heb je al dat boerenland ook niet meer voor voedsel nodig.

Je kunt er dan zelfs ‘nieuwe natuur’ op verbouwen.

Bio-ethanol voor ‘nul’ emissie, waar je bij veevoeder wel allerlei emissies krijgt meegerekend

Meten met twee klimaten
Vanuit het idee ‘voedsel moet energie worden’ verklaar je ook waarom ze aan de teelt van voedselgewas allerlei ‘emissies’ toerekenen, die bij de teelt van bio-energie plots niet zouden bestaan. Of absurd laag is. Want de overheid rekent NUL emissie voor de stook van biodiesel en biomassa. Zie ook op de site CO2-Emissiefactoren.nl.

We noemden dat al ‘meten met twee klimaten’. Voedselteelt heet milieucriminaliteit, teelt van bio-alcohol is plots klimaatneutraal, ook al lopen Kolchoz 2.0-boeren daar ook te bemesten en gebruiken ze evenveel agrarisch land, dus ‘agricultural soils’ uit de RIVM-grafiek (licht groen)

Men roept immers dat bio-energie ‘klimaatneutraal’ is. Terwijl je bij het verbouwen van veevoeder of voer voor mensen allerlei emissies door de maag gesplitst krijgt, naast de ‘enteric fermentation’ van koeien: terwijl die koeienscheten kortcyclisch methaan zijn, net als de emissies van termieten, moerassen, ‘natuurlijke’ planteneters.

We rekenden al voor dat de methaan-emissies van moerassen een factor 454 groter zijn dan die van de Nederlandse veestapel.

Wanneer je voedsel produceert dan ben je plots klimaatschuldige…volgens het RIVM (Emissierapportage 2018)

  • Conclusie: het doel van ‘De Energietransitie’ is het omzetten van voedselland in energieplantage, in boerenbedrijven die je Kolchoz 2.0 kunt noemen.

2 Replies to “Transitie Koninklijke Olie naar ‘bio’ vraagt 10 miljoen hectare…”

  1. De vraag die overblijft: waarvoor zouden die vrachtwagens op biodiesel nog op pad moeten gaan als er geen voedsel meer geproduceerd wordt? Lijkentransport?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *