Een Requiem voor het klassiek-Friese landschap

Het graf van de Roorda-familie in Hennaard

Een Requiem is de naam voor de katholieke dodenmis, die je opdraagt aan een overleden dierbare. Zo kun je die prachtige en stemmige koormuziek ook opdragen aan een gestorven cultuur,  aan haar door eeuwen monnikenwerk gevormde weidse zeeklei-landschap van terpen met zadeldakjes in een groene zee, dooraderd met vaarten, sloten en polderdijken.

De Duurzamen en hun gecorrumpeerde Friese overheid (Sietske & Sander, CDA uiteraard), brengen hun bijgedrukte miljarden euro’s al in stelling om de gestorvene te cremeren als biomassa, haar weidse horizon gaan ze neurotiseren met windmolens. Dus moet je er nu met de camera bij zijn.

Wij Maken Ruimte 2040 Manifest (Hans Leeflang, College van Rijksadviseurs)
Je hoeft geen gepromoveerd wiskundige te zijn om logisch af te leiden wat miljardensubsidies aanrichten, wanneer die papiertjes handen, voeten en hijskranen krijgen. Het is dus zaak om nu de camera te pakken, om op de momenten met het goede licht uit te rukken. Bijgesloten foto’s maakten we op doortocht in het land tussen Oosterlittens, Wommels en Edens, Fries Westergo.

Het ‘saaie weiland’ uit je jeugd, dat eigenlijk heel bijzonder blijkt te zijn.

In het ‘Jaar van de Ruimte’ (2015) maakte Hans Leeflang als Rijksadviseur al een ruimtelijke (wan)ordeningskaart, waarbij ook de nog open delen van dit zeekleiland van de Slachtedyk en het Middelzeeland op het menu van de windmolenaars staan, voor hun Transitieterrorisme

Het gehele zeekleiland moet er aan geloven, wanneer de Transitie-terroristen, de Rode Revolutionairen (Het Valse Groen) ook maar voor 10% hun zin krijgen.

Klassiek, met de toren van Tzum op de achtergrond

Geen elite meer die geloofwaardig de toon zet
Onze Friese zuidwestkust is al geofferd door Sander de Rouwe en Sietske Poepjes (CDA), twee proleten die het overlijden van wat vroeger ‘elite’ heette personificeren. Die zetten de Friese overheid in als publiek durfkapitalist (127 miljoen euro Fries gemeenschapsgeld) om met 89 Eifeltorens met rode zwaailichten de horizon van ‘Werelderfgoed Waddenzee’ te verrijken.

Dat is precies het vulgaire gedrag, het anti-intellectuele, de halfslachtighed en volgzaamheid, dat gedrag dat de teloorgang en vulgarisering van een ‘elite’ demonstreert. Dan weet je dat ook de Friese vis vanaf de kop rot.

Dus, het ‘bevoegd gezag’ dat natuurbescherming moet handhaven (de provincie) steekt zelf 127 miljoen euro in de vernietiging van haar natuur. Met nog een compensatiefonds (doekje voor het bloeden) voor de boze burgertjes langs de kust. Dat die een buurthuisje met extra televisie mogen openen.

Overal wilde eenden op Bolswarder vaart, oude zeearm

Machtige dieren

Sietske Poepjes zit in de ‘Regiegroep’ met een Groen Links-wethouder Herwil van Gelder om de Rode Revolutie (‘Groen’, ‘Transitie’) van publiek krediet te voorzien, met een gemeente-ambtenaar Bouwe de Boer die op publieke kosten private belangen mag verkopen van Fryslaaan Fossssielfraaaai.

Die mag zich ‘Energiecommissaris’ noemen. Zoals je in de Sovjetunie ook landbouwcommissarissen had voor de collectivisering. De NDC Mediagroep ( = Rabobank + PvdA) is van die operatie deze zomer weer de reclamemaker. Andere militaire kreten in dit verband, mensen die zich ‘kwartiermaker’ noemen of ‘programmamanagers’.

Talentlozen die publiek geld opmaken voor privaat gewin. (Daar hebben ze dan wel talent voor)

Het Wij Maken Ruimte 2040 Manifest plant ons prachtige zeekleiland vol met die rotwindmolens

Requiem voor Friese cultuur(land)
Zoiets kan enkel dominant worden, omdat de Friese klassieke mentaliteit en cultuur is overleden waarmee je weerstand zou bieden. De poot stijf houden, omdat je weet welke andere richting verstandiger is, inspirerender. Dat verval gaat in fasen. De Geest vervliegt, waarna het lijk eerst langzaam wegrot.

Subsidiestichtingen nemen het beheer van die prachtige zadeldakjes over. Profane activiteiten als ‘Weesmetjezelfbezig-cursussen’ (Wellness, Yoga) vullen de ruimtes waar in de tijd van de monniken (1200-1600) de mis werd opgedragen.

Vervolgens- wanneer De Overheid al cultuurdrager moet zijn met subsidies- dan gaat de ontbinding steeds sneller. Dat betekent immers dat spontane sociale verbanden geen voldoende krediet meer leveren. Terwijl vroeger de kleinste gemeenschappen via ‘crowdfunding’ zo’n kerkje op de terp bouwden, als hart van hun gemeenschap.

Interessante Tijden, uw Studiecentrum voor Natuurlijke Historie kan ook enkel bestaan, omdat sympathiserende particulieren inhoud en invulling steunen. Omdat er dus nog spontane sociale verbanden mogelijk zijn, buiten de vijand van alle vrije Friezen: De Staat (Brussel, Den Haag, amateur-bestuurders op provincieniveau)

Baas boven baas, Reid uit Workum, verre familie

Bij de nog steeds bestaande klassieke burgerbevolking zie je nog wel resten van het Klassieke Friesland, Blokkeer-Friezen die de poot stijf houden, niet met de windmolens meewaaien. Die roerden zich wel degelijk,  in een ongelijke strijd tegen voldongen feiten. Zij waren juridisch ontwapend via de permanent gemaakte Crisiswet (2010, Hirsch Ballin CDA)

De 2 jaar eerder opgestelde Rijkscoordinatieregeling voor energieprojecten, maakt burgerlijk verzet op landschappelijke gronden juridisch tandenloos. Burgers hebben ten diepste geen andere optie ter zelfverdediging dan geweld. Waarna Sandor Gaastra (Directeur Generaal Klimaat, voormalig hoofd rijkspolitie) ze dan als ‘windmolenterrorist’ framet.

Wie is hier nu de geweldpleger, die misbruik van het geweldsmonopolie van De Staat maakt voor particulier gewin?

Weids met een Stjelp

Maar de mensen die nog hart hadden, die krijgen geen steun van een bestuurlijke elite meer die de juiste toon zet, een Noblesse Oblige Frisia. En dat ‘hoofd’-  naast hart en handen- daar kun je niet zonder. Het lichaam moet compleet zijn.

De Noordelijke media (NDC Mediagroep) zijn ingekapseld bij de PvdA en Rabobank, provinciebestuurders en statenleden hun geestesleven is door massamedia gekneed: het Fake News van Friesland, de Leeuwarder Courant met dorpsgenoot Sander Warmerdam als hoofdredacteur.

Edens/Iens

ONZE Friese Waddenzee, met Waddenfonds gesubsidieerde import werpt zichzelf op als gesubsidieerde recreatie-ondernemer en reclamemakers om met Visit Wadden-dus in het Engels- de Friese Waddenzee te verkopen aan zichzelf. Muntthee-Metromannetjes met heuptas die zich ‘Roozjee‘ noemen, en een theaterwetenschapper die zich opwerpt als klimaatdeskundige: Harm Edens. Der binnen wei ’t net mei Iens.

Hij is afgestudeerd in doen alsof, acteur zijn.

Zalige Zadeldak van Edens met Fluiteendjes en wilde eenden

Terwijl de toeristen uit Duitsland komen en NL, en de regio al met toerisme verzadigd is. Ook wachten de eilanders niet op gesubsidieerde toerisme- en horecaconcurrentie van het Consortium Versterken Aanbod Duurzaam Waddenvoedsel, talentlozen uit op het verdampen van gemeenschapsgeld:

Dutch Cuisine (in de Amerikaanse taal) van Monique Mulder, het randstedelijke marketingclubje De Waddenvereniging met Hans Revier, Marc van Rijsselberghe met zijn ‘Salt Farm Foundation’ en Henk Pilat (een socioloog…), bestuurslid van een Stichting Waddengroep in Buitenpost.

Moniekwue, Revier, Pilat, Rijsselberghe: Nog een uiting van culturele ontbinding, is dat zulk geïmporteerd parasietenspul bij beleid de toon kan zetten.

Eenden overal rond Edens

Nog meer wlde eenden

De verklaring is volgens mij van natuurlijk-historische aard, de talentvlucht (braindrain), zodat je geen alternatief kunt voorstellen buiten het via de massamedia aangereikte.

Daardoor bezitten te weinig Friese Statenleden en bestuurders cultureel fatsoen of historisch gewortelde ontwikkeling (meer) voor tegenspel. En daardoor hebben deze Revolutionaire Transitie-terroristen en subsidieparasieten vrij spel. Want anders zou er wel meer weerstand zijn van een heel Fries lichaam, met hoofd, hart en handen.

Een vorm van inspirerend verzet is nodig, waarin onze boeren nu met hart en handen de toon zetten, als de Nederlandse plattelandsvariant op de Franse gele hesjes. Al hebben ze nu met het Mesdagfonds en wat knappe rekenaars van Agrifacts nu ook een hoofd erbij gekregen, zodat ze echt weerstand kunnen bieden.

In Friesland had dat bewonderenswaardige boerenverzet bij de papieren stikstofcrisis al bestuurlijk effect. Maar bij die veel grotere verwoesting, de klimaat-hoax (ook gebaseerd op rekenmodellen) nog niet.

Dus daarom, dragen we een Requiem in beeld op aan het Friesland van de voorvaderen, Rypke en Wybe, oprjochte Friezen. Enkele wat mij betreft geslaagde fotoseries van de Alde Toer, Lytsewierum en Paulus Potter bij Wetsens kun je via de links al bekijken, en Psalm 23 van de Griene Lansdouwen. En van het restant van de Middelzee, de Zwette die Friesland in twee spleet in Oostergo en Westergo.

Dorpsfeest Edens

Edens

Tortel van Edens

Het Friese land, tussen land en zee
Het is dus slechts aftellen voor die miljardensubsidies effect krijgen in nerveus draaiende horizons. Voordat het zo ver is, proberen we de oude sfeer te vangen, die eindeloze groene zeeën met hun terpeilandjes er in.

Pas het laatste jaar – dankzij het academische boek ‘Landscapes or Seascapes’ ontdek je hoezeer de monniken dit landschap vormden, welke verhalen er in het Middelzeeland, Westergo en Oostergo schuilen.

Dus je begint de betekenis te zien, van wat je vroeger enkel als ‘saai weiland’ zag. Omdat je toen geen enkele kennis van Friese landschapshistorie was bijgebracht, de natuurlijke historie en de menselijke natuur van de Friezen, die zeven stammen die leefden van Noord Holland tot Noord Duitsland aan zee.

Pas gisteren leerden we over de herkomst van de symboliek van de Friese vlag. Het culturele verval is dus al voor mijn geboorte begonnen. Want anders had ieder Fries jongetje en meisje op de lagere school al wel Friese geschiedenisles gehad, hoe het landschap was ontstaan.

Roorda-familie hier al in 17de eeuw begraven bij Hennaard

Men beperkte zich tot wat halfslachtige ver-Friezingen van plaatsnamen, die bovendien ook nog vaak de historie uit de plaatsnaam wissen. Neem ‘Reduzum’, een ver-Friezing van Roordahuizen. De Roorda’s waren een adelijke familie die het met andere notabelen als de Eijsinga’s, Lycklema’s enz voor het zeggen hadden. Bij Hennaard vind je zo het graf van 1 van de Roorda’s uit de 17de eeuw.

Daar kwamen we terug bij de herontdekking van de voorvaderlijke grond, die je eerst als ‘saai weiland’ afwees. De zeekleipolders waar de Slachte door slingert, en waar ik recent nog kennissen Om Utens met enthousiasme in rondleidde bij wijze van excursie. De groene zeeen met eilandjes van dorpjes, waar je nog steeds die zee kunt ruiken waaruit het land is gevormd.

Edens

Opnieuw het Echte Fries leren
Veel Friese dorpjes hebben anno nu minder inwoners dan 50 jaar terug of zelfs in de Middeleeuwen. Het dorpje Edens dat bij de ver-friezing van plaatsnamen in de jaren ’80 ‘Iens’ ging heten had in de tijd van dichter Piet Idzinga (1915-1967) 80 inwoners, het nabijgelegen Hennaard had in de Middeleeuwen 50 inwoners meer dan nu.

De dorpjes liggen in het oude krekenlandschap tussen Leeuwarden en Sneek, waar de Marne en Middelzee tot rond 1200 nog de zee binnenlieten. Het zijn die kleine oases in de raaigras-woestijnen van het moderne Friese massacultuur-landschap. Plekken waar je ook bij het fietsen van de Elfstedentocht even in de luwte komt.

Om dan weer in de open groene zee vol de wind van voren te krijgen, alsof je weer buitengaats gaat en de zee nog om je heen klotst.

Mooi Fries gedicht over Edens

Ondergetekende is niet Friestalig opgevoed door zijn Friese ouders. Maar dat maakt je niet minder Fries, wanneer je De Fries-Germaanse Natuur als uitgangspunt neemt voor identiteit, zoals we gisteren al uitlegden. Onbeschaamd racisme dus. Bovendien praat je zo niet met dat lullige drekaccent (inclusief met dat ‘hupje’) Nederlands, maar ABN. En mooi Fries kun je altijd nog leren.

Wat opvalt is andermaal dat het Fries geen lezerstaal is, iets dat je diagonaal doorscrollt. Daarom heeft de ver-Friezing van ambtelijke stukken ook niet enige culturele betekenis, behalve dat iedereen direct de Nederlandse versie er bij pakt.  Het Fries is een voorgedragen taal, die je hardop moet lezen, liefst zingen.

Beike, de Stabij, de klassieke Friese boerderijhond

Zwanen bij Oosterlittens

Zwaan bij Edens

Een kunst is het nu, om dat Echte Fries te leren waarin bijvoorbeeld de eigen Friese Bijbel is geschreven, of de Poezie van Obe Postma. Verbasterd Nederlands hoor je wel overal, of binnensmonds gemompel. Dat roept vooral associaties op van negatieve aard (zoals jeugd stelt ‘laag opgeleiden en bejaarden’), en motiveert niet om van de taalgemeenschap deel te worden.

Ook dat zeurderige klagerige toontje (oaaieboaaiedraaie) is volgens mij niet nodig, Wald-Friezen hebben dat ook niet zo sterk. Maar slechts weinig malen ontmoet je mensen die het zuivere Fries beheersen in woord en schrift, de taal waarmee ook het Oud-Engels van de Beowulf verwant was.

Slachtedyk

Wie de mond vol heeft over het Friese Cultuurlandschap, als uiting van de Menselijke Natuur der Friezen, die moet de daad bij het woord voegen natuurlijk. Wie is er dus thuis in de studie van het Echte Fries, ook bekend met oude Friese teksten? Meld het hieronder!

Man en vrouw schiep Hij hen, seksuele dimorfie is bij eenden heel sterk ontwikkeld

Opvallend in het Friese zeekleiland – met haar aan oude zeearmen ontsproten vaarten en sloten-  dat is hoeveel wilde eenden (lekkere boutjes!) er zijn. En hoeveel musjes je nog in de dorpjes hebt (ook bij ons in Langweer). Waar die volgens Fondsenbescherming uit Zeist, en hun fabrikant voor werkverschaffing, Sovon, zo in de verdrukking zouden komen.

In Friese dorpjes zijn mussen hartstikke algemeen

Zo kun je ook niet verklaren, hoe de krakeend (met witte vleugelspiegel) werkelijk overal opduikt in afgelopen decennia. Terwijl die in de jeugd nog zeldzaam was. Evenzo met de overal opduikende roekenkolonies, in mijn jeugd nog een zeldzaamheid.

Weidevogelreservaat ‘Skrok’ op de achtergrond

Ter conclusie; Laten we dan in Harlingen een kerncentrale plaatsen, ter vervanging van die afvalverbrander van de PvdA (Margreet de Boer zat bij Omrin in bestuur EN Raad voor de Wadden), die de zoutwinning onder de Waddenzee van energie moet voorzien

Zijn we in 1 keer van het CO2-gezeik af, en ons door eeuwen monnikenwerk gevormde natuurlijke cultuurland blijft een ramp bespaard. Ook dient Windpark Fryslan alsnog afgeblazen te worden, de geheim gehouden contracten moeten openbaar en Sander de Rouwe moet opgeknoopt op het stadsplein in Bolsward.

Verder dient Friese geschiedenisles standaard op de lagere school ingevoerd, wil men iets van Friese identiteit leren. Want hoe belachelijk is het dat je pas na 43 jaar ontdekt wat je op je 7de jaar al had kunnen leren en weten…

De kloosterkerk van Wetsens, 12de eeuw of eerder in Paulus Potter-formaat

Tot die Fryske Renaissance gestalte krijgt, kan ondergetekende pogen zijn fotografisch requiem steeds professioneler aan te pakken. Dat het aantal ‘net niet’ ( = helemaal mis) foto’s steeds minder wordt, en iconische foto’s als Paulus Potter bij Wetsens in aantal groeien. En de andere favoriet van afgelopen seizoen, de Middelzee:

Zwette, restant van de Middelzee

…OK, en vooruit, nog even Lytsewierum, in het zeekleiland waar de Slachte door kringelt:

Lytse Wierum anno nu

Pas wanneer je weet wat je wilt en kunt zien, dan ga je het zien. Kennis, weten is zo belangrijk.  En pas dan kun je wat doelgerichter te werk gaan. Lees dit verhaal dus niet als een ‘ik maak mij zorgen’-bericht. ‘Je zorgen maken’ is een valse morele positie voor verwijfde D66-ziekenfondsbrilletjes. Het is mooier om cultuur te maken naar de eigen Friese Natuur.

En om te strijden, de parasieten aanwijzen en uit het lichaam verwijderen, de milieubeweging (het valse groen) met wortel en tak uit te roeien uit ons midden.

2 Replies to “Een Requiem voor het klassiek-Friese landschap”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *