De Dwergrede, een heel klein stukje Bergrede (Matheus 7:7)

Vandaag, een klein stukje van De Bergrede, de ‘dwergrede’ dus

Op de zondag geen profane boodschap uit De Abdij, uw Studiecentrum voor Natuurlijke Historie & de Menselijke Natuur. We lezen uit De Schrift, waar we afgelopen 36 weken vooral de Psalmen aanhaalden. Maar vandaag pakken we een klein stukje Bergrede van Jezus Christus bij de kop uit het Nieuwe Testament, de Dwergrede zeg maar.

Je leest in de Bergrede de beroemde passage van ‘balk en splinter’. Jezus zijn boodschap van ultieme wederkerigheid klinkt als het meer intuïtieve Kharma bij Boeddhisten. Maar dan vanuit de Westerse traditie geredeneerd. Daarin is Het Woord belangrijker en historische waarheid als Weg tot God.

Jezus maant hier tot de ultieme zelfrelativering, dus het besef dat je niets bent. En in het doordringen van die realiteit, ligt ook de belangrijkste bevrijding: namelijk die van de kluisters van je ego, het onverzadigbare zwarte gat.  

Gij zijt helemaal NIETS, relativeer jezelf; de Heidense kapel

Wees niet vromer dan waartoe je in staat bent
Zo je van een ‘leer’ van Jezus Christus kunt spreken tijdens zijn tour door Israel van 3 jaar, 2000 jaar geleden, dan staat die ontvouwd in wat ‘De Bergrede’ ging heten. Die tekst loopt van Mattheus hoofdstuk 5-7, in het Nieuwe Testament.

In de Bergrede legt Jezus de morele lat zo hoog, dat je wel 10 keer nadenkt jezelf al te vaak en openlijk christen te noemen. Dat was ook het argument dat psycholoog Jordan Peterson aanhaalde: Waarom hij zo voorzichtig was met de term ‘christen’ in relatie tot zijn eigen Youtube-leer, die vele miljoenen malen is bekeken.

Peterson spreekt hier als digitale Petrus tot het hart van een nieuwe generatie. Die zijn moe van het modernisme en haar harteloosheid, het bekvechten van ego tot ego, het gender-absurdisme. Een cultuur die op een doodscultus lijkt, nihilisme. Mensen leerden geloven in Niets, dus in het nihilisme.

Zo is er niets meer om Eerbied voor te hebben, niets dat het materiële en tijdelijke meer overstijgt, de geest van Waarden-loosheid heerst ( satanisme: ‘Macht’ = ‘Waarheid’).

Hoezeer hunkeren mensen naar een God-vervuld alternatief, omdat dit verlangen in het Hart van mensen verankerd zit. Dat is wat je werkelijk Mens maakt, en daarop lijkt de Bergrede te willen wijzen.

Mede dankzij Peterson’s omzwervingen in de Bijbel, lezingen zijn we daar hier op Interessante Tijden ook mee begonnen. De diepte van de idee, die in de Bijbelverhalen gevat zit. Alsof de verhalen jouw zelf beter begrijpen dan jij jezelf. Zodat pas decennia later het kwartje kan vallen over een tekst, die je al decennia dacht ‘te kennen’.

Entree Heidense Kapel

Spirituele dwergen met gebalde vuist
Bij je bekering, dat wilsbesluit God te volgen die tot je Hart en Ziel sprak, dan begint het pas. Al te gemakkelijk glij je dagelijks weer af richting je animale, ego-centrische natuur. Net als een klein kind. Laat mensen maar aan je handelen merken dat je ‘niet als de rest’ wilt zijn, dat je jezelf spirituele standaarden oplegt. Wees dus niet vromer dan waartoe je in staat bent.

Of hou anders je mond. Getuig je al te hardop, dan kan dat een teken zijn dat je stiekem ook doorhebt dat het anders niemand opvalt. Dan ben je dus nog een spirituele dwerg.

Voor je het weet, richt je dan een politieke partij op die je dan zelfs Christenunie durft te noemen. Laster je zo niet al te snel de naam van God? Want als je nu iets uit de Bergrede zou kunnen halen, dan is dat wel de totale depolitisering van het leven.

Jezus wilde ook geen ‘Messias’ zijn in de Joods-politieke betekenis: een militaire opstandleider die de Romeinen even uit Israel zou knikkeren. Hij preekt in de Bergrede het ‘koninkrijk der hemelen’. En zo overwon hij de hele wereld, tot de dag van vandaag kennen miljarden mensen zijn naam. De vele Joodse opstandleiders, die is iedereen al lang weer vergeten.

Kaarsje branden

De Egocentrische Omroep (EO)
In een tijd waarin zoveel slap geouwehoer de toon zet, waarmee de OH’er poogt de aandacht op zichzelf te vestigen (bv klimaatonzin), dan kun je de Bergrede ook zien als aansporing je mond te houden. Verbreek de stilte niet, tenzij je haar verbetert.

Voorbeelden te over, sinds de Culturele Revolutie van 1968 ook de vele ‘christelijke’ opwekkingsbewegingen een nieuw thuis gaf, buiten de Christelijke Traditie (de orthodoxe kerk). De stromingen die de traditionele kerken de rug toekeerden, om in een industriehal vol lawaai dan zo eenvormig mogelijk met de wereld te zijn.

Zijn dat geen mensen die de arrogantie hadden het wiel opnieuw uit te zullen vinden?  De christelijke traditie kende binnen de kerk al eeuwenlang ontelbare opwekkingen, zonder dat dit meteen tot ettelijke nieuwe ‘kerken’ leidde. De Benedictijnse en Norbertijner monniken uit de 12de eeuw waren slechts 2 van vele Katholieke bewegingen die er spiritueel een tandje bij wilden zetten.

Komt die arrogantie en het ego-centrisme van EO-geloof niet tot uiting in de woordenstroom van een EO-gebed? Daarin sommen mensen eindeloos verbaal waterend hun verlanglijstjes op voor God. Tot zelfs dank voor de nieuwe gordijnen (letterlijk meegemaakt). Lees dan Mattheus 6:7

En als gij bidt, zoo gebruikt geen ijdel verhaal van woorden, gelijk de heidenen: want zij meenen dat zij door hunne veelheid van woorden verhoord te zullen worden.

De misschien wel enige zinvolle besteding van Waddenfonds-geld

Gij zult Zijn Naam niet ijdel gebruiken
Als God de hele dag de gebeden van de EO en Grrrrustenunie moet aanhoren, of die bak egocentrisch lawaai op Jongerendagen, inclusief de verheerlijking van Sodomie en klimaatonzin…Mensen die pretenderen dat ze het gemiddelde weer op aarde gaan ‘redden’, en daarmee God een dienst bewijzen. Dat je een statistisch gemiddelde, een menselijke schepping uit de computer eert.

Is dat -die daad uit Christelijke geloofsnaam- geen grotere godslastering, dan wanneer je vloekt omdat je een hamer op je duim slaat?

In de Bergrede geeft Jezus dan als geloofwaardig alternatief zijn eigen gebed. Het beroemde ‘Onze Vader’, van slechts 4 strofen. Die werken als een soort mantra, waarmee je altijd bij God kunt komen zonder ijdel gebruik van Zijn Naam.

Als je bidt, dan weet God – de allerhoogste en schepper van het Heelal en de gehele Natuur-  al wat je wilt. Maar Hij weet ook wat goed voor je is en wat niet. Alles op Zijn tijd en plaats, niet die van jou. Hoe vervelend dat ook kan zijn.

Heidense kapel tussen monumentale Iepen. Die beginnen alweer met hun bloei

Alles op Zijn Tijd
Wie zijn eigen Sinterklaas-verlanglijst opsomt, die geeft daarmee al te snel aan dat hij God niet vertrouwt. Die wil dat God naar hem luistert, in plaats van dat hij luistert naar God. Wie heeft er nu meer interessants te brengen: God, schepper van Hemel en Aarde, of een stukje wormenvoer dat zich ‘beter dan God’ wil voordoen?

Het beste kun je dus meestal gewoon je mond houden, als het op geestelijke zaken aankomt. Of je beperkt je tot een christelijke mantra en laat God zelf spreken in de Stilte.

Uiteindelijk- zo is de eigen ervaring- brengen redenaties als doel in zichzelf je juist van het pad af.

(Theologische) Redeneringen gebaseerd op kennis, ze zijn nuttige richtingwijzers, een mal van woorden rond het doel. Zoals een kerkelijk dogma net als het ‘doodlopende weg’-bordje aangeeft: ga daar niet in, dat leidt tot dwaling, zo hebben wijze voorgangers in onze traditie al ontdekt. Maar zelfs De Bijbel – Het Woord- is niet een doel, het is een middel tot Het Doel.

Het doel van christendom is eenheid met de Geest van God. Die spreekt tot je Hart en Ziel, dat intermediair tussen het animale gevoel en het verstand.

Een slechtvalk kwam als racewagen over jakkeren

Paarlen voor de zwijnen
Als er nu 1 Bijbelgedeelte is waarin voor oudere generaties zoveel bekende ‘staande uitdrukkingen’ staan, dan is het die Bergrede wel. Voorbeeldje: Wanneer je ‘paarlen voor de zwijnen werpt’ als schrijver. Je woordvondsten en doordenkertjes, die de lezer niet opmerkt, of bewust uit context rukt om je te kunnen criminaliseren en laten arresteren.

Of wanneer je ‘geen twee heren kan dienen, God of de Mammon’. Daarbij staat de Mammon voor de God van Bankiers, milieuclubs en politici van de Christenunie: Geld & Machtshonger. Hier van Mattheus 5-7 vind je DE basis van de christelijke leer en onze cultuur.

Jezus zijn ultra-spirituele leer (‘koninkrijk der hemelen’) ging de afgelopen 2 eeuwen dankzij het modernisme door het toilet. Om te worden vervangen voor ‘Veiligheid’, ‘Zekerheid’, Procedures, “De’ Wetenschap. ( = de academische mode, dat wat een clubje academieprostituees betaald door ambtenarij en bedrijven voor waar wil verkopen) Nu hebben we zelfs een ‘Ministerie van Veiligheid’.

De Staat die alle risico’s zal uitbannen, als zij maar Totale Controle heeft.

Zodat we nu leven in het tijdperk van wat CS Lewis ‘De Afschaffing van de Mens’ (1943) noemde: De vernietiging van de menselijkheid in de maatschappij door het modernisme. De economisering van alles dat leeft, inclusief mensen en menselijke omgangsvormen.

Alleen ‘wat zit er voor mij in’ telt nog in sociaal verkeer, met de vorige week besproken ‘Facebook-Like’ als ultieme uiting van die geestloosheid.

‘Paarlen voor de zwijnen’, is een uitdrukking afkomstig uit de Bergrede. Dit everzwijn kan verwijzen naar het Zwijn waar de godin Frigga op reed

Liefdeloosheid = Second Love
Daarnaast zie je de pathologisering van datgene wat afwijkt van ‘het statistisch gemiddelde’, de valse zekerheid van het ‘meetbare’. Dat doen modernisten en hun ‘DE Wetenschap’ omdat je geen spirituele standaard meer erkent van Goed en Kwaad, die buiten De Materie bestaat, De Procedures, de regels, de valse zekerheden van Farizeeërs.

Dus leven we in een intensieve mensenhouderij waar mensen het Godvormig Gat vullen met valse religie (klimaat, ‘De Gelijkheid’) en de zeven hoofdzonden.

Zodat je langs de B-wegen nu advertenties ziet, die uitnodigen om je eigen man/vrouw te verraden, alsof je al in echtscheiding ligt. (Second Love) Kleine signalen die tonen hoe Nederland steeds sneller afglijdt tot barbarij, de vernietiging van de natuurlijke sociale verbanden als familie. De eliminatie van waarheidsliefde, die aan alle waarheidsvinding vooraf gaat.

Zo staan wij als losse atoompjes weerloos – incapabel gemaakt tot duurzame sociale verbanden- tegenover Vadertje Staat.

Relativeer jezelf, stop met ‘jezelf’ te serieus nemen: bomenknuffelen met eeuwenoude Iep

Dat is de entiteit, die nu je kinderen via lager onderwijs en Jeugdjournaal indoctrineert met Groen Linkse onzin. Zodat je kinderen een marketing-uitvinding van de Club van Rome, klimaatmeisje Greta Thunberg als ‘heldin’ krijgen voorgespiegeld. Een geestelijk misbruikt kind als rolmodel, voor kinderen met gecastreerde vaders die niet meer met de vuist op tafel durven slaan.

Als je je eigen wijf al niet de baas bent… Moet je als gecapituleerde sukkel in de supermarkt achter d’r aansjokken? Zij ontevreden, jij ontevreden, ’s ochtends met lotgenoten sportvissen. Zij websurfen bij Second Love, en door de Linda opgehitst worden tot verraad aan d’r gezin. Regse onzin.

Zulke karikaturen van man en vrouw, die zijn gekweekt door een cultuur die ‘het zelf’ verabsoluteert. En dat belachelijke woord ‘zelfvertrouwen’. Zo’n cultuur wil ook alles vernietigen dat zelfrelativerend werkt. Al het oude moet kapot. Ook oude bomen die een mensenleven overstijgen, resoluut sneuvelen ze door de zaag.

Stroe, de oude grond van Wieringen naast de Heidense Kapel

Het Smalle Pad
Jezus Christus predikt in de Bergrede dus over ‘Het Smalle Pad’ dat ten Leven voert. En de veel bredere weg naar de hel vol ‘goede intenties’.

Een vol geestelijk leven, dat is niet te vangen in procedures, voorschriften, reglementen, juridisering, beleid, papieren zekerheid. Dat ‘smalle pad’ is wat CS Lewis in de Oosterse traditie de ‘Tao’ noemt. (spreek uit ‘dao’) De Weg.

De Weg van het Hart, de klassieke levensopvatting waarin het Goede, Ware en Schone als objectieve maten in het hart van mensen zijn gevestigd. Wat je diep van binnen ergens wel ‘weet’. Maar iets waarvan mensen je met scherpzinnig gepraat, Staats-intimidatie, danwel via omkoping met subsidies bij vandaan kunnen houden.

Wat is ‘datgene wat je wel weet van binnen?’ Een paar voorbeeldjes.

Miljoenen toeristen bezoeken jaarlijks wel oude steden als Rome, Venetie en Amsterdam rond een ‘hart’ gebouwd. Alleen mensen die niet helemaal sporen, gaan op vakantie naar Almere of een windturbine-industriepark. Of een Vinex-stadsuitbreiding met Copypaste-‘appartementjes’ die uit de 3D-printer gerold lijken, geproduceerd voor winstmaximalisatie per vierkante meter.

Door storm ontwortelde sierboom

Gij zult gelijk zijn = Ego-verabsolutering
Die woonkazernes van de intensieve mensenhouderij Nederland BV, ze lijken gemaakt om de verkoop van Prozac te bevorderen. Niet voor niets noemen miljoenen mensen zich ‘depressief’. Modernisme ontmenselijkt. Dus ben je niet ziek, maar lijd je aan spirituele realiteitszin.

Zoals mensen met een zogenaamd ‘minderwaardigheidscomplex’ ook gekweld worden door praktische realiteitszin. Alleen pathologiseert men die realiteitszin, omdat die vloekt met een vals-religieus dogma van deze modernistische tijd: Gij zult Gelijk zijn/hebben, gelijkheid als ‘recht’, gemotiveerd door afgunst.

Terwijl de talenten over mensen nogal onevenredig zijn verdeeld. Je kunt dan van je gevoelens van jaloezie en afgunst een ‘recht’ maken, en maakt dan van De Staat je heilsmachine.

De Bergrede maant je om dus niet je eigenwaarde te halen uit je vermeende prestaties, die je afmeet ten opzichte van anderen. Het is een bevrijding juist NIET gelijk te willen zijn, dat opent de weg naar aanvaarding en acceptatie. Werk eerst aan jezelf voor je andere mensen ( = ‘De Wereld) wilt verbeteren. En daarmee ben je al een leven lang zoet.

Zelfs het grafbeeld sneuvelde

De Heidense Kapel
Neem dan als positieve (tastbare) tegenpool van modernistische de-spiritualisering deze ‘Heidense Kapel’ op Wieringen. Op de Oude Grond van Stroe gebouwd in 2016, op een terp, gelegen tussen monumentale Iepen. Hij staat er bij, alsof hij er al sinds 1016 stond.

Dit is de misschien wel enige goede besteding (43 duizend euro) van de 800 miljoen euro verdampte Waddenfonds-gelden.

Die Waddengas-gelden gingen en gaan verder naar energie-industrie, en de valse agitatie-propaganda  (‘de vogels sterven uit, de zee loopt leeg enzovoort’) van Postcodeloterij-entiteiten en hun bevriende ambtenaartjes, die onze vissers van Wad en Noordzee pesten, die de traditionele economische dragers van het platteland (boeren en vissers) kapot willen.

De kapel werd door de bewoners van Wieringen zelf opgericht, dus mensen die van de eigen omgeving houden. In plaats van door een ambtenaar met zijn 5-jarenplan op afstand.

De kapel kreeg door bouwwijze en bouwmateriaal een tijdloze uitstraling, als baken op het ingepolderde Waddeneiland. Over een eeuw komen mensen daar nog steeds graag, zoals mensen 800 jaar terug er ook naar toe waren gegaan. Het Heidense geloof liep hier door in het katholicisme, dat moeiteloos de heidense gebruiken en plaatsen absorbeerde. (Dat heet ‘syncretisme’)

Zelfs het grafbeeld is gesneuveld

De Bergrede is een boomerang
Het modernisme met haar toekomstobsessie heeft niets met de Historische worteling van een plaats, dat wil het geheugen ( = traditie) wissen. Ze ontkennen Waarden met W, stellen dat iedereen z’n waarheidje heeft als smaakje, meninkje, alles even betekenisloos, net als de ‘culturen’ bij multi-culti. Inwisselbaar.

Bij (Post)Modernisme telt uiteindelijk uitsluitend Macht, wie zich het monopolie over De Staat verschaft, die bepaalt wat dan ‘waar’ mag heten.

Wat bij moderne mensen opvalt, het is niet eens zozeer dat ze liegen, of geen achting tonen voor waarheid. Dus dat ze geen Waarde hechten aan de betekenis van de woorden die ze brengen, zolang het hun ego en financiën maar dient.

Het is de schaamteloosheid waarmee politici van de Christenunie de naam van God lasteren, zich opwerpen als volgers van de paganistische (theosofische) cultus van de Klimaat-Baal en zijn gewijde palen (windturbines).

Heidense Kapel tussen monumentale Iepen

Schoonmaakster gezocht!
De Bergrede is als een morele boomerang. De ultieme wederkerigheid als morele leer. Wat een boeddhist misschien ‘Kharma’ zou noemen. Iedere beschuldiging aan een ander, is een beschuldiging richting jezelf. Maak dus eerst je eigen huis maar schoon (Clean up your room, stelt Jordan Peterson) voor je zelfs meent dat Moedertje de Planeet door jou gered zou moeten worden.

De Bergrede maant tot het tegendeel van wat het modernisme predikt en het ngo-christendom: zelfrelativering en nederigheid. Daarom lijkt het ondergetekende ook een innerlijke tegenspraak wanneer iemand zich ‘links christen’ noemt. Dat klinkt als ‘kots-opwekkende delicatesse’.

Het christendom is een Klassieke, Conservatieve leer, Jezus Christus was Reactionair, ‘rechts’ noch ‘links’. Die termen danken we aan de Jacobijnen van de Franse Revolutie. Een cultuur die ‘het zelf’ verabsoluteert, die wil ook alles politiseren. Die wil vernietigen wat zelfrelativerend werkt. Voorbeeldje: Oude bomen die een mensenleven overstijgen, resoluut sneuvelen ze door de zaag.

Korte termijn en egocentrisme lijken loten aan een zelfde door Gemeentelijk Groenbeheer verzaagd geboomte, zodat alleen staakjes met marinierskapsel overblijven.

Wieringen is oude grond, dus tref je nog veel wallen met oude rozenstruiken

Balk en Splinter
Om de Bergrede te citeren, samengebald tot dit stukje Dwergrede: aan de vruchten kent men de boom. Mattheus 7,1-5 begint aldus:

Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt. Want met welk oordeel gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden
…en met welke maat gij meet, zal u wedergemeten worden.

Wat ziet gij den splinter die in het oog uws broeders is, maar den balk die in uw oog is merkt gij niet?

Of hoe zult gij tot uwen broeder zeggen: Laat toe, dat ik den splinter uit uw oog uitdoe; en zie, daar is een balk in uw oog.

Gij geveinsde, werp eerst den balk uit uw oog, en dan zult gij bezien omden splinter uit uws broeders oog uit te doen.

Kaarsje branden met Trudy

Wij zijn allen zondaars
Wat Jezus Christus dus leert is zelfrelativering.

Daarom schrijven we hier liever als zondaar, opdat we uit het donker dagelijks kunnen opklimmen naar het licht. We schreeuwen het bijna van de daken: zie mij, arme zondaar, mogelijk tezeer vertrouwend op het relativeringsvermogen en de goede wil van meelezers.

In plaats van dat we de Verlichte spelen op de top van de berg die overheid en media misbruikt om zichzelf te verheerlijken. Zonder de weg van Het Hart, krijg je dan De Staat die morele scherprechter zal spelen.

Monumentale Iepen, waarachtig een feest voor iedere bomenknuffelaar

Die Linkse Overheid maakt van ‘oordeelt niet’ (een leer van wederkerigheid) dan een ‘Nondiscriminatie’-artikel (1983, Tjeenk-Willink, PvdA). Alleen De Staat, een harteloze bureaucratie in de handen van Linkse engerds met hun valse zekerheden, die bepaalt wat goed en kwaad is, wat U waarnemen en denken mag.

Alle wederkerigheid is hier onmogelijk, want De Staat, een harteloze entiteit, een collectivistisch monster ( De Leviathan van Thomas Hobbes), daar tegenover sta je als weerloos individu slechts met stomheid geslagen. Met het loslaten van Jezus en zijn leer, glijden we nu verder af in dat spirituele vacuum, een zwart gat genaamd ‘ego’ met enkel het ‘Absolute Niets’ als eindpunt.

Zoals ‘het klimaat’ als valse religie ook niets is dan een nihilistische vernietigings-ideologie, iedereen die zelf logisch nadenkt kan dat ontdekken.

Bede om bescherming voor alles dat mij dierbaar is….

En dus brandden we gisteren in de Heidense Kapel even een kaarsje voor alles dat ons dierbaar is, een bede om bescherming tegen De Leviathan van de Christenunie. Wie de boodschap van deze zondagspreek begreep, die snapt nu ook hoe christelijk de paradox ‘Heidense Kapel’ kan zijn.

Je komt er immers als zondaar binnen, die van onderaan begint, met de intentie om op te klimmen naar Het Licht. Die zelfrelativering is dan de boodschap van deze Dwergrede.

10 Replies to “De Dwergrede, een heel klein stukje Bergrede (Matheus 7:7)”

 1. @Paulien, dank, pas nu na 2 uur eindredactie, 25 maal ‘bijwerken’ kan ik een ‘like’ bij de tekst zetten. Zo is hij ongeveer bedoeld.

 2. 10 “Blessed are they which are persecuted for righteousness’ sake: for theirs is the kingdom of heaven.” KJV
  En dat koninkrijk (der Hemelen of Gods of van de Vader) is IN eenieder te vinden, mits je je naar binnen keert dan (inkeer heet dat ook)… en je niet door de onzinwereld buiten (dat andere koninkrijk) laat verleiden of misleiden… 😉

  1. Nee, het koninkrijk zit juist NIET in ‘jezelf'(zelf-afgoding) maar in het loslaten daarvan, het openstellen voor het ‘Zijn’…

   1. Volgens mij heeft de mens toch echt twee koninkrijken in zich (zoals o.a. staat geschreven in Lucas 17: 21, Neither shall they say, Lo here! or, lo there! for, behold, the kingdom of God is within you.) die allegorisch anders worden benoemd in bijv. een hof van Eden, waar de twee bomen er zijn waar de mens uit kiest, die van het tijdelijk duale “Tree of Knowledge of Good and Evil” en die van het eeuwige levende “Tree of Life” in het midden… Waar moet een mens anders zijn wijsheid vandaan halen… ? 🙂
    Je ziet die ook weer verbeeld in de schedelplaats Golgotha, waar de “Zoon” hangt tussen de twee “dieven” (bedriegers) van het duale.
    Eden is hetzelfde als Aten of als Odin, Wodan, Athene, enz wat zoveel betekent als de niet-twee en wat de Enige wijsheid is.
    Het midden wordt ook weer verbonden met het derde oog, ofwel de pineal gland, hetzelfde als de plaats waar Jacob zijn worsteling had met de allerhoogste. In Piniel. Daar wordt onze Jacob Israel, en nergens anders…
    Bidden of mediteren is ook contact zoeken met het midden en het Hoogste teneinde de strijd – in jezelf – te aanschouwen, daar is het strijdtoneel en alleen daar, de rest is fictie. Van tijdelijke aard.

 3. Ko en Rypke, je hebt allebei gelijk, volgens mij.
  Ko in die zin dat het Koninkrijk ín je is. (Maar dat Koninkrijk is van God. Dus niet meteen van de mens. Het binnenste is juist niet van ‘het ego’, en daarin heeft Ko dus (ook gelijk).)
  Rypke heeft ook gelijk in die zin dat juist loslaten van ‘het zelf’ goed is. (Tenminste, als je ‘het zelf’ als het ego beschouwd. Jezus wees niet voor niets op de rijkdom die als een muur is tussen de mens en God. Want rijkdom houdt de mensen in het ‘aardse’. Vandaar dat Jezus sprak over schatten in de Hemel vergaren en niet op aarde. De Hemel zit in je, volgens wat ik begrijp.)

  Ook Paulus wijst op het innerlijk als hij spreekt over besneden zijn van het hart en niet het besneden zijn van het lichaam. Dat laatste is volgens de (oude Hebreeuwse) wet. De wet was nodig voor mensen met een minder hoog bewustzijn. De wet was er om de mens te leren wat zonde was. Deze wet is door Christus volbracht. Daarom is er voor verlichten eigenlijk geen wet nodig. Zijn wet is het hart, welke bij God is. Hierom zegt Paulus dat je wérkelijk vrij bent van de wereld, in Christus. De wereld is onder de wet. Een Christen niet. Die is onder God’s wet, die liefde is. En daarom zondeloos.
  Ko, ik vind bidden al heel wat. Het Onze Vader is genoeg, meen ik. Jezus sprak dat je weinig woorden moet gebruiken.
  Ik denk trouwens dat iemand vaak al ‘verlicht’ is, alleen weet diegene dat niet. Men hoeft enkel te laten, denk ik. Veel te laten om aan God over te laten.
  Daarom herken je satanisten zo makkelijk. Die laten niets aan het toeval over. Die willen je maar treiteren, je met lulverhalen tarten, in de war brengen, zuigen, rare dingen verzinnen. Steeds weer wat nieuws. Dat zijn vaak egoïsten. Áls je maar uit je geest gehaald wordt, lijkt het wel. Dat lijkt het doel van de machtigen. Steeds maar weer de boel verzieken. En daarom herken je anti-Christenen zo goed. Die zegen dat rijkdom verdiend kan worden, macht ook, enzovoorts. Maar dat is helemaal niet waar. Dat zijn vaak familiezaken. Denk aan de adel, geheime clubs, maar ook kerken, sommige rassen. Die geven de macht (en kapitaal) aan elkaar door en houden telkens de handen boven elkaars hoofd. Als eeuwen. Daarom kun je de woorden van Jezus zó op de hedendaagse politiek leggen, op zakenlui, machtigen. Dan kun je zien aan hoe Jezus discussieerde met Schriftgeleerden, farizeeërs, en andere bij naam genoemden. Hypocrieten of huichelaars, mooipraters en slangetongen. Kinderen van de duvel zelf zelfs.
  Dus Ko en Rypke, dat vind ik mooie van de Bijbel. Het is dubbelop. Het is vaak ‘verlichtende’ kennis, maar ook praktische kennis. De tijden veranderen, maar de mensen niet. Daarom kun je zo een boek ook nu nog ‘op de wereld’ leggen. Wel met wat fantasie, maar toch.
  Als Jezus zegt dat je niet vooraan moet gaan zitten soms, dan zegt hij dat om je te leren dat bescheidenheid beter is dan arrogantie. Als hij zegt dat je de dief nog iets erbij moet geven, dan leert hij je ultieme macht. De macht van het geven. De grootste macht heb je als je je totaal overgegeven hebt aan God. Hahaha, het is eigenlijk precies tegenovergesteld als dat ‘de wereld’ leert.
  Dat u maar de Rechtvaardigheid en de Logos mag hebben.
  Ijdelheid der ijdelheden, mensen. Alles is ijdelheid en het najagen van de wind. Daarom is het goed om te genieten van de tijd die je hebt onder de zon. Denk niet ‘er is iets nieuws onder de zon’. De tijden veranderen, maar de mensen niet. Alles dat geweest is komt weer. Vermoeiend en vervelend. Zeg niet ‘hé wat nieuws!’ Er is niets nieuws onder de zon.

 4. Onward you Christian soldiers, the task and journey might look tough

  But the blood of the martyrs is the seed of the Church!

  Excellent artikel,en ja ook mij maakte het stil
  If I want to feel-:Be still and know that I am God-
  I go out on the prairie here and walk till I literally here nothing except Gods creation

  Rijpke:fan bugjen fremd

 5. Het gaat voor mij niet om gelijk Raphael, meer om het delen van hoe ik het zie. 😉
  Wet is Weten dat je allen onderdeel bent en voortkomt uit het Ene. Het Grootste, het Al. Waarvan het niet zichtbare Eeuwig is en de woning, het lichaam tijdelijk. Het lichaam is duaal want dat kent een begin en een eind, de Geest erachter niet.
  From the One we are Many, en niet andersom dat we als Many een One (Author) gaan maken, want dan is het einde zoek en is eenieder van God los en laat zich door een nepgod/afgod leiden.. (een gouden kalf of nakomeling/kalief)
  Als mens moet je het Hoger op zoeken, de berg op zoals Mozes…
  Enfin de verbeeldende taal enigszins leren begrijpen geeft al plezier op zich…

 6. Ko,
  Tuurlijk begrijp ik dat je deelt hoe jij het ziet. Dat doe ik ook 😉 Ook ik weet weinig van mezelf en praat ook maar na, vaak. En ook leuk dat jij de diepere laag weet te ‘vertalen’. Ook ik ontdek steeds meer de spirituele laag in de geschriften. Spiritueel in de zin van ‘dat wat je niet ziet, maar wel waar kunt nemen in de gevolgen.’.
  Ik hoop nog meer te kunnen leren hierover. Want alleen de realiteit aanschouwen zonder achtergrondkennis is wat ‘kaal’. Het is de toch achtergrond die de voorgrond duidelijker maakt? Referentiekaders voor de geest. Immers, zonder achtergrond is er weinig te zien hè?
  Met groet.

  1. Als ik iets aan mag bevelen qua esoterische kennis – zo je die nog niet kent – is het Alvin Boyd Kuhn wel. Zijn boeken – een aantal – vind je op archive.org. Hij op zijn beurt was weer geinspireerd door het werk van Gerald Massey.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *