‘De duivel is uit uw dochter gevaren’ (Marcus 7:7)

Duivelskloof met duivels gezicht

Op de zondag geen profane boodschappen uit De Abdij, uw Studiecentrum voor Natuurlijke Historie & de Menselijke Natuur. Bij foto’s van de Duivelskloof bij Echternach (Luxemburg) bespreken we Marcus 7:7, waarin Jezus een duivel uitwerpt, een ‘onreine geest’ die het kind van een vrouw in bezit hield, ziek op bed hield.

Alsof het kind teveel Greta Thunberg en het Jeugdjournaal had moeten kijken van de juf op school, en bang gemaakt op bed bleef liggen. Of dat mensen uit voorzorg voor een door media verspreid (onzichtbaar) virus het hele sociaal-economische leven plat leggen. 

Je kunt een ‘onreine geest’ zowel letterlijk als metaforisch zien: een kwade externe invloed die je geest beheerst. Zodat je bewust, danwel onbewust in je gedrag er door bestuurd wordt. 

Hondjes in de duivelskloof

Het Boek der Natuur
We beginnen bij het Boek der Natuur, die andere van de twee wegen tot God naast De Bijbel in de christelijke traditie. In de Duivelskloof (Teufelsschlucht) bij Irrel/Echternach vind je kalkzandsteen-rotsen die door verwering met (zure) regen zijn uitgesleten, als omgekeerde variant op de druipsteengrot.

Bij druipsteengrotten vormen zich de stalactieten, doordat een beetje kalk in waterdruppels zich tot ‘rots’ ophoopt. Herhaal dat eeuwen tot millennia, en zo vormen zich dikke stalactieten. Bij de hier zichtbare slijtage – die reptielenhuid-achtige holtes in het zandsteen maakt- daar werkt het geologisch proces precies andersom.

Regen is van nature zuur (pH tussen 4 en 6), het bevat CO2. Wanneer je dat water in kalkzandsteen een aantal millennia laat druppelen, krijg je de bizarre vormen die je op de foto’s ziet.

Met ingesleten holtes die wel gezichten lijken

In de zomer is het een toeristische plek, gemeten aan het enorme parkeerterrein en het dino-pretpark even verderop. Die dino’s verwijzen naar de veronderstelde ouderdom van het kalkzandsteen,190 miljoen jaar terug gevormd in de tropische oerzee.

Zou hou je de kinderen bezig. Op zo’n druilerige ochtend in maart heb je het rijk alleen. Een slechtvalk leek de kloof als broedrots te gebruiken, die riep me toe vanuit een beuk. Zo had je het typische Germaanse oernatuurland van een kloof in Buchenwald.

En in de rotsen tekende zich toen zowaar een Duivelsfiguur met haakneus af. 

Slijtage door licht zuur water…

Kloof met zwammen

Een via massamedia verspreid virus
Nu het onmisbare andere Boek om God te leren kennen: De Bijbel, die al 2000 jaar actueel is omdat mensen nog steeds het zelfde zijn gebleven als toen. Tot op de kerken in Duitsland stonden hysterische mededelingen over een virus dat zich via de massamedia verspreidt.

Zodat beurzen afgelast worden, wielerkoersen, en je mocht dus ook het wijwater in de kerk niet aanraken als je grieperige klachten had.

Interessante Tijden consumeert geen massamedia, en wist dus niet dat het zo erg was. Bij vrienden logerend die televisie aan hadden staan, kreeg je de NPO en het NOS Journaal, SBS, RTL te zien: en via continue herhaling werd dit onzichtbare massamedia-virus in de hoofden van mensen gehamerd.

Duiveltje, symbool van Teufelsschlucht

Jaarlijks vallen in het verkeer 500-1000 doden en duizenden zwaargewonden. Liefst 1900 mensen plegen jaarlijks zelfmoord. In 15 jaar tijd is er 1 filmmaker door een verveelde Moslim met uitkering dood gestoken. Zo erg grijpt de Islamitische terreur om zich heen in Nederland 🙂

Duizenden bejaarden geven in de wintermaanden bijtijds de geest, als ‘de griep’ langskomt.

Stel dat… Je kunt beter uit voorzorg niet geboren worden, bewijs jij maar eens dat het leven niet helemaal mis kan gaan…

Beukenwoud

Mysterieuze plek

Dus nee, ik hoef niet te bewijzen dat het NIET zou kunnen gebeuren. Maar moet je bijvoorbeeld je arm afhakken uit angst voor jeuk aan je pink? Is dit geen openbare gehoorzaamheids-oefening aan de nukken van De Staat: dat iedereen de overheid en haar media gedwee volgt, wanneer die weer eens iets beweert?

Wie niet in God gelooft, gaat alles geloven. Zelfs in het idee dat De Staat, een stel Armani-ambtenaren in Brussel het goed voorheeft met je. Zonder die geritualiseerde omgang met ‘De Dood’, die Godsdienst is, dan krijg je het geloof in De Staat als God’s plaatsvervanger: het idee dat ambtenaren de wereld ‘veilig’ zullen maken, die de risicovrije maatschappij maken.

Hoe kun je daar nu in geloven? Hoe kun je nu geloven dat wat ‘journalisten’ van de media-industrie beweren waar is?

Ingekerfd duiveltje

Trudy op de uitkijk

Onreine geesten richten schade aan
Massa’s moderne mensen zijn zo goedgelovig, dat ze zelfs in het NOS Journaal (of welk massamedium ook) en de eerlijkheid van de overheid geloven. Dat ze liever op het oordeelsvermogen van ambtenarij varen dan ervaring uit de eerste hand: de eigen zintuigen. Dan kun je ’bezeten’ raken van een angstvisioen via continue herhaling door je massamedia.

Zo kunnen mensen eenvoudig met vrijheidsbeperkingen en ingrijpende maatregelen akkoord gaan, die ze bij rustig nadenken en helder verstand nooit zouden accepteren.  Omgekeerd doorbreek je de betovering van propaganda, door de ‘betovering’ als zodanig door te prikken. Zodra je door hebt dat iemand propaganda op je toepast, dan houdt de Harry Potter-marketeer op greep op je geest te krijgen.

Dan heeft die propagandist je geest niet langer ‘in bezit’, zodat je zijn handen, voeten en zelfs laarzen kan worden.

Hele massa’s kunnen bezeten raken van een idee dat via herhaling in hun geest geprent is. Van nazisme en communisme tot consumentisme, klimaathysterie en Corona-mediavirus. Zodra de geest bedwelmd is door een externe ‘geest’, een ‘idee’, dan kunnen mensen onaardige zaken bedrijven die schade aanrichten. Zowel aan zichzelf als anderen.

Hoeveel miljoenen slachtoffers van oorlogen en ideologieën waren afgelopen eeuw gespaard, wanneer mensen ‘het idee’ dat ze in bezit hield van zich hadden afgeworpen?

Kalkzandsteenkloof in beukenwoud

Beukenwortels zoeken houvast

Niet wat de mond ingaat, maar wat van binnen naar buiten gaat
Marcus 7:7 geeft een discussie tussen Jezus en de Farizeeërs weer. Dat is de naam voor een soort Israëlische ambtenaren, mensen die regels belangrijker dan mensen vinden, die stellen de anarchist Jezus steeds op de proef. Niet voor niets schreef CS Lewis in het voorwoord van ‘Brieven uit de Hel’, dat de Hel lijkt op een (totalitaire) bureaucratie.

Alles gaat volgens ‘de regels’, maar er is geen menselijkheid meer. Oftewel: ‘De Hel, dat is een ambtenaar’.

En tot hem vergaderden de Farizeeërs en sommigen der Schriftgeleerden, die van Jeruzalem gekomen waren: en ziende dat sommigen van (Jezus)zijne discipelen met onreine, dat is ongewassen handen brood aten, berispten zij hen. Want de Farizeers en alle Joden eten niet tenzij dat zij eerst de handen dikwijls wasschen.

Net als Mark Rutte die als premier oproept tot handen wassen, zo berispen die Joodse ambtenaren Jezus.

Maar hij antwoordde en zeide tot hen: Wel heeft Jesaja (belangrijkste Joodse profeet) van u geveinsden geprofeteerd, gelijk geschreven is: Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart houdt zich verre van Mij(…dat is; van God, het Goede, Ware en Schone RZ) doch tevergeefs eeren zij Mij, leerende leeringen die geboden zijn der menschen.

Trudy bij de kloof

Je wordt meer ziek van slechte gedachten en ideeën
Jezus stelt dat het belangrijker is te waken voor wat je de eigen geest binnenlaat, dan dat wat je via de mond binnenlaat. Zulke hygiene hoef je minder neurotisch over te doen, die ‘leeringen van menschen’.

Vers 20-23 verhaalt:

Het geen uitgaat den mensch, dat verontreingt den mensch. Want van binnen uit het hart der mensen komen voort kwade gedachten, overspelen, hoererijen, doodslagen, dieverijen, bedrog, ontuchtigheid, een boos oog, lastering, hoovaardij, onverstand:

alle deze booze dingen komen voort van binnen, en ontreinigen den mensch.

Vervolgens legt de Bijbel met Jezus dan ook een verband tussen geestelijke ongezondheid en fysieke ongezondheid. Slechte ideeën, bezetenheid daarvan kan mensen dus ziek maken.

Eindeloos druppelen

Zo worden over miljoenen jaren bergen verzet

Jezus als ‘racist’
Dan komt vervolgens een Griekse vrouw bij Jezus, die wil dat Hij haar dochter geneest van een geestelijke kwaal: ‘zij bad hem dat hij den duivel uitwierp uit haren dochter’.

Jezus vertelt dat hij in de eerste plaats voor de Joden is gekomen, toont zich een racist ‘want het is niet betamelijk dat men het brood der kinderen (de Joden, die Jezus tot geloof wil manen) neme en de honden (niet-Joden RZ) voorwerpt’.

Maar ze betoont in weerwoord de juiste houding, waardoor Jezus vindt dat haar dochter genezing verdient.

‘En hij zeide tot haar: Om dezes woord’s wil ga henen: de duivel is uit uw dochter gevaren.’

Ook met een doofstomme weet Jezus als genezer zo wel raad. Voor de moderne lezer klinkt het on-alledaags, zo naar de dokter gaan, dus via ‘De Geest’ genezen te worden.

Hondje in de duivelskloof

Varen nestelt zich op humus in rand

Maar bedenk dat mensen toen misschien wel tegen het voorhoofd hadden getikt, als je zou vertellen dat mensen nu geloven, dat ambtenaren van het Ministerie van Klimaat, het weer op de planeet ‘veilig’ zullen maken. Mits je maar voldoende bomen stookt in een bomencrematorium (‘biomassacentrale’).

En mits je al je burgerlijke vrijheden inlevert voor Frans Timmermans en zijn milieubeweging. Dus hoe gek klinkt de volgende passage dan?

En zij brachten tot hem eenen dove, die zwaarlijk sprak, en baden hem dat hij de hand op hem leide.

En hem van de schare alleen genomen hebbende, stak Hij zijne vingeren in zijne ooren, en gespuwd hebbende, raakte hij zijne tong aan;

en opwaarts ziende naar den hemel, zuchtte hij, en zeide tot hem: Effatha, dat is ‘word geopend’.

En terstond werden zijne ooren geopend, en de band zijner tong werd los, en hij sprak recht.

De diepe kloof

Jezus was zo gek nog niet. Mensen waren 2000 jaar terug niet ‘dommer’ dan ons. Misschien is een raar ‘idee’ dat uw geest in ‘bezit’ kan houden juist wel: dat wij moderne mensen zoveel slimmer en meer ‘Verlicht’ zouden zijn dan mensen toen. Is er werkelijk geestelijke, morele vooruitgang? Of vooral technische vooruitgang en groei in materiële welvaart?

Kun je die groei in welvaart- en het resulterende voldane gevoel- dan verwarren met een morele, geestelijke vooruitgang?

Als U nu stelt: zulke dingen uit die rare Bijbel zou ik niet geloven, als dat Jezus met handoplegging een doofstomme geneest. Waarom gelooft U dan wel wat ‘de overheid’ zegt en de Massamedia, maar niet wat De Bijbel zegt?  Wie is ‘de overheid’ dan? Hebt U ooit ‘De Overheid’ gezien? En waarom zou het waar en belangeloos zijn wat de massamedia U aanwrijven?

Weten ambtenaren beter wat goed voor U is, of durft U nog op eigen oordeelsvermogen te varen? Zou U liever in ambtenaren geloven dan in Jezus Christus, de Verlosser? Wie zou U liever op uw huis laten passen? Of beter gezegd: wie laat U liever waken over het huis van uw Geest?

Denk daar maar eens over na en heb een goede zondag!

One Reply to “‘De duivel is uit uw dochter gevaren’ (Marcus 7:7)”

 1. kennelijk is het deze week boekenweek met het thema “rebellen en dwarsdenkers”, iets waar mensen vaak een vreemde inhoud aan geven, ik maakte dit daarom daarover in een reactie… (ik vind het wel enigszins aansluitend)

  ALLEEN EEN GEZOND MENS IS REBEL

  bij denken gaat het niet om in ’t gelid te lopen
  maar om de ware Orde zelfstandig te ontdekken
  dus niet om alle gekken maar domweg na te kwekken
  die je de grootste onzin maar al te graag verkopen

  de kerk-staat heeft haar motto “geloof wat ik vertel”
  maar is je geest niet ziek dan heet je een rebel

  8-3-2020

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *