‘Het derde deel der mensen werd gedood..’ (Openbaring 9:18)

Kerk en zadeldak Slochteren

Op de zondag geen profane boodschap uit De Abdij, maar een Schriftlezing, en wel Openbaring 8 en 9, de Apocalyptische visioenen van Johannes. In tijden van continue Coronaporno via de domineeskansel der moderniteit, de massamedia van journalisten en politici, kan er maar 1 echte bron van doemvisioenen zijn.

En dat is het verslag uit de Eerste Hand over de Eindtijd zelve. Over Openbaring 8 zongen wij op de protestantse lagere school ‘Eeeens als de bazuinen klinken’. Na opening van het ‘zevende zegel’ in Openbaring 8, gieten zeven engelen met bazuinen een emmer ellende uit over de aarde, zodat 1/3de van de mensen sterft.

Voordat het uiteindelijk aan het eind van Openbaring goed afloopt: althans, voor de rechtvaardige mensen die door God zijn uitverkozen om in blijdschap in het Nieuwe Jeruzalem te leven, een nieuwe harmonieuze schepping.

Volgens Isaac Newton zijn berekeningen uit 1704 op basis van de Openbaring van Johannes zou dat allemaal in deze eeuw gebeuren vanaf 2060, ‘niet eerder’.

De antieke Statenbijbel, voortaan Iedere Zondag

‘Eeeeens als de bazuinen klinken’….
Dit stemmige onderwerp begeleiden we met foto’s van de fantastische historische zadeldak met begraafplaats van Slochteren. Op de (getoonde) antieke graven vind je nog wel eens een citaat uit Openbaring 14:13: ‘zalig zijn de dooden die in den Heere sterven’. Hier behandelen we Openbaring 8 en 9.

Op de protestantse lagere school in Friesland leerden wij 35 jaar geleden het volgende ‘gezang’ zingen. Dat zit nog steeds in je systeem verankerd:

Eeeeeeeens als de bazuinen klinken, uit de hoogte links en rechts, duuuuuizend stemmen ons omringen, jaaaaa en amen wordt gezegd.

Rest er niets meer dan te zi-hingen, Heer dan is uw pleit beslecht.

Je kunt het zo nog opdreunen. Maar waar het liedje nu eigenlijk over ging, en wat er vervolgens voor gruwelen plaatsvonden: dat heb ik dan weer niet onthouden, en volgens mij werd ons dat ook niet verteld. Dus gaan we vandaag lezen wat die Engelen vervolgens deden.

De brief die van Isaac Newton zou zijn uit 1704, en die door Hebrew University in Jeruzalem werd tentoon gesteld: 2060 is het zo ver….

De Openbaring van Johannes is een zogenaamde profetie, waarmee het Nieuwe Testament eindigt. Het Slotakkoord van de Bijbel waarmee het plan van God ontvouwen wordt voor de wereld die komen gaat.

Iemand is uitverkoren door de Hemelse machten om de waarschuwing te brengen, Johannes dus. En die mag profeteren wat hem in een droom toekwam. Zo krijgen de bestaande Christengemeenten een indruk wat ze te doen en te wachten staat, als ‘de tijd’ komt.

Opdat ze standvastig blijven in hun geloof, en niet bij de heidenen en godloochenaars gaan horen, want daarmee loopt het wel heel slecht af.

Groningen gothic graf

In Openbaringen 8 en 9 wordt 1/3de van de mensheid door 7 engelen met zeven bazuinen over de kling gejaagd. Openbaring 8: 6 begint aldus, nadat ‘het zevende zegel’ geopend is:

En de zeven Engelen die zeven bazuinen hadden, bereidden zich om te bazuinen.

En de eerste Engel heeft gebazuind en daar is geworden hagel en vuur, gemengd met bloed, en zij zijn op de aarde geworpen: en het derde deel der boomen is verbrand, en al het groene gras is verbrand.

En de tweede Engel heeft gebazuind, en daar werd iets, als een groote berg van vuur brandende, in de zee geworpen: en het derde deel der zee is bloed geworden.

En het derde deel der schepselen in de zee die leven hebben is gestorven, en het derde deel der schepen is vergaan.

Met in vers 13 nog drie engelen en bazuinen te gaan, klinkt het ‘wee wee wee, dengenen die op de aarde wonen, vanwege de overige stemmen der bazuin der drie Engelen die nog bazuinen zullen’.

De mooiste Groningen Gothic tot nu ligt dus in Slochteren

De vijfde Engel laat een sprinkhanenzwerm los die kan steken als schorpioenen, bij iedereen die niet het teken van God op zijn voorhoofd heeft. Een beetje vergelijkbaar met de uittocht uit Egypte van de Joden in Exodus (Oude Testament). Toen spaarde de wraakengel de huizen waar de Joden het lamsbloed op de deur hadden gesmeerd, terwijl de eerstgeboren zonen van de Egyptenaren allen stierven.

De zelfde symboliek uit het Oude Testament van mogelijk 1000 jaar eerder, die galmt via Johannes in de Romeinse tijd in de Eerste Eeuw dus weer na. Wat de zesde Engel met bazuin uitricht, dat lezen we in Openbaringen 9, 13-15:

En de zesde Engel heeft gebazuind, en ik hoorde eene stem uit de viere hoornen des gouden altaars dat voor God was, zeggende tot den zesden Engel die de bazuin had;

Ontbind de vier Engelen die gebonden zijn bij de groote rivier den Eufraat (in Irak dus RZ)

En de vier Engelen zijn ontbonden geworden, welke bereid waren tegen de uur en dag en maand en jaar, opdat zij het derde deel der menschen zouden dooden.

Speenkruid-explosie

De Zeven Dwergen, hahahaha
Geen duisterder boek dus dan de Openbaring van Johannes. Dit is de eerste maal dat ik deze tekst lees, sinds we als protestantse kindjes dat 35 jaar terug al zongen. Daarom eerst wat context. In Openbaring 1 lees je dat die profetie was gericht aan zeven gemeenten in Klein-Azië, waarmee vooral de Orient bedoeld werd.

Vervolgens buitelen de getallen over je heen. Je hebt vier dieren, 24 ouderlingen, zeven zegels, de 12 stammen van Israel met 144 duizend uitverkorenen, witte gewaden en even later zijn er weer zeven engelen, tien hoornen. Ooit maakte ik dan het grapje over de Zeven Dwergen, toen een gelovig meisje mij over de zojuist gehoorde preek uit Openbaring vertelde.

Beide moesten we vervolgens onbedaarlijk lachen, bij terugdenken lig ik nog wel eens in een deuk. Ja de zeven dwergen, gniffel, hahahaha. Een leuk grapje. Maar toch zit daar een onbewuste aanname achter, als je niet oppast. Die gaan we nu blootleggen.

Haagbeuk (Carpinus betula) bij pastoriewoning

Je kunt dus de Openbaring van Johannes afdoen als een sprookje. Of dat verstandig is kun je dan ook weer afvragen…. Hoe kan dit Bijbelboek dan tot de dag van vandaag zulke invloed hebben? We kennen immers niet voor niets de uitdrukking ‘zelf-vervullende profetie’.

Wanneer mensen iets gaan geloven, of ze zijn bekend met symboliek (zoals uit de Bijbel), maken ze de realiteit daar vervolgens ook naar. ‘De toekomst’ gebeurt niet ‘zomaar vanzelf’ maar door de gedachten, acties en consequenties van mens- en natuurverschijnselen. En achter die natuur zit weer een zekere ordening, wetmatigheden.

Althans dat geloven Westerlingen, want anders was er ook geen wetenschap.

Beukenhaag (van gewone beuk Fagus sylvatica) rond grafveld Slochteren

Geestelijke T-Splitsing, A of B
Daarom kom je zo op een geestelijke T-Splitsing te staan, logischerwijze moet je kiezen:

 • a. Johannes raaskalde maar wat verhaaltjes, net als een LSD-droom, of Aboriginals en al die andere volken met hun religies en verhalen. Dit is het modernistische standpunt. Instinctief kies je daarvoor, doordrenkt van het modernisme, je grapt dan ‘haha de Zeven Dwergen’, na die zeven engelen en zeven zegels.
 • b. Johannes had wat te openbaren, dat voor alle mensen van alle tijden relevant is, was en blijft. Anders sloot de Bijbel daar niet mee af.

De Abdij kiest vandaag uiteraard voor optie b. Als je vol vertrouwen ook Psalm 23 kan citeren ‘De Heer is mijn herder’ gelijk je voorvaderen: waarom zou je dan dit Bijbelboek terzijde schuiven als geklets? Wie ben jij wel om dat zo maar te kunnen doen?

Om optie b. als rationele keuze te aanvaarden, moet je als modernistisch bewerkt mediakuddedier inzien, dat die keuze zo gek niet is. Je hoeft enkel:

 • niet te vlot de modernistische (egocentrische) wijsneus uit te hangen, alsof jij al doorziet dat de Bijbel maar een verhaal is hahah
 • te begrijpen, wat je stiekem al wel geloofde: dat achter de wereld van verschijnselen een ‘verscholen ordening’ ligt.

Dat laatste gelooft iedereen, al dan niet bewust, zo leggen we nu uit.

Machtige oude beuken langs grafveld Slochteren

Getallen en de Gnostiek
De vele getallen uit dit Bijbelboek duiden op een zogenaamd ‘gnostisch’ element. De Gnostiek is een ruim 2500 jaar oude mystieke traditie. Daartoe behoorde eerder al de sekte van Pythagoras (in Griekenland/Klein Azië). Die ontdekten het getal Pi, waarmee je de omtrek (en oppervlakte) van een cirkel kan berekenen, 2Pi.R en Pi.Rkwadraat.

Ook ‘ontdekten’ de aanhangers van Pythagoras dat er zoiets als een ‘gulden snede’ bestaat, de ‘ideale verhouding van een rechthoek van ongeveer 1:1,6. Een zelfde verhouding bij een elips en andere ‘ideaal’-vormen, waarop de filosoof Plato voortborduurde.

Neem 100 mensen, en het gros van die mensen zal instinctief voor een afbeelding of schilderij kiezen waarin deze verhoudingen zijn gerespecteerd, harmonieuze verhoudingen, de Vorm met V zoals VVD’ers geloven in De Markt met M.

Dus zowel bij geometrie bestaan die ideaal-vormen als bij ‘muziek’. Dat zou volgens Pythagoras gewoon hoorbare wiskunde zijn. Immers, muziek kan ‘vals’ klinken, door dissonante noten, die niet in het akkoord ‘horen’.  En ook harmonieus. Of lekker jazzy, waarbij de ‘dissonant’ harmonieert met andere noten in het akkoord.

Dat al dan niet harmonieus klinken, het ligt aan berekenbare toonafstanden, frequenties, een stukje wiskunde dus. Schoonheid is niet enkel ‘een kwestie van smaak’, het zit dus in De Natuur gebakken.

…eens als de bazuinen klinken…

Wetenschap = Rationele Mystiek
Pythagoras legde de basis voor de Westerse traditie haar geordende wijze van muzieknotatie, met vaste toonafstanden. Zo kan Westerse muziek dankzij die wiskundige ondergrond harmonieus klinken, gepland en geordend. Hans Teeuwen zijn recensie van ‘Wereldmuziek’ als dom getrommel en kattengejank, dat heeft dus een oorzaak..

… er zit geen (verborgen) rationele, wiskundige ordening achter de muziek van natuurvolken. Niet zoals wij die van de Oude Grieken al meekregen. Niet voor niets zegt men dat de muziek van Bach bijna wiskundig is opgezet.

Oftewel, de Pythagoreers ‘ontdekten’ dat wiskunde de verscholen ‘ratio’, orde achter de schijnbare chaos van alle verschijnselen is. Zij probeerden ‘de werkelijkheid’ achter de verschijnselen met wiskunde te verstaan. Zoals moderne wetenschappers ook geloven dat achter de schijnbare chaos, een ‘theorie van alles’ moet zijn te vinden en natuurwetten.

Wetenschap is dus eigenlijk een vorm van rationele mystiek, die in een lange Westerse traditie staat. Daarom is ‘schoonheid’ dus ook niet ‘een kwestie van smaak’. Harmonie gehoorzaamt aan kosmische wetten, verhoudingen. Althans in die klassieke traditie waartoe Plato met zijn ‘Goede, Ware en Schone’ – ge-erfd door de katholieke kerk- ook behoort.

Als het goed is, dan heb ik je nu aannemelijk kunnen maken, waarom de afstand tussen Bijbelkennis en wetenschap zo groot niet is, als je via het modernisme, haar ‘onderwijs’ en media geleerd werd.

De typische worteling van beuken om houvast te krijgen in zandige grond, op achtergrond pastoriewoning Slochteren

(Voor) Kennis is macht en basis elitisme
Gnosis, ‘kennis’, dat betekent dat er een kleine groep ingewijden bestaat, die claimt een voorkennis te bezitten. Zoals er nu ‘klimaatwetenschappers’ bestaan die zeggen met computermodellen het einde der tijden te voorzien. Pure gnostiek. Het is een historisch feit, dat er altijd mensen zijn geweest die ‘de geheime kennis’ claimen te bezitten. Daarmee oefenen zij invloed uit op ‘zij die dat niet weten’.

Het adagio ‘Kennis is macht’ rust op die voorkennis. Of je dat nu bij beurskoersen gebruikt om ‘short te gaan’, te cashen op de voorspelling van kelderende beurzen. Of je past dat op andere terreinen toe

Wel, die invloed van ‘voorkennis met zelfvervullende profetie’ heeft het boek Openbaringen dus ook altijd gehad. Als een vorm van Gnostiek. Er waren altijd mensen die claimden te weten, hoe dit boek moest worden verstaan. Hoe je de genoemde getallen moest interpreteren, met het beroemde getal 666 als voorbeeld, met 6 als ‘onvervuld’ getal terwijl 7 voor de ‘volheid’ staat.

Al claimen sommige ‘gnostici’ dat die zessen staan voor het atoomnummer van Koolstof, het element van het leven op aarde.

Een esdoorn heeft zich gevestigd, klaar om ook boompje te worden

Isaac Newton zette de eindtijd op 2060
Wanneer de eindtijd uit Johannes dan komen zou, vele deskundigen beten zich er op stuk.

Een van die eindtijd-rekenaars, dat was Isaac Newton, het 17de eeuwse genius die de bewegingswetten opstelde. Ik kan me herinneren, dat hij op het jaar 2060 kwam, en dat hij ook de terugkeer van de Israelieten in Israel voorrekende halverwege afgelopen eeuw. Een brief die de Hebrew University in Jeruzalem zou tentoonstellen in 2015 uit 1704 stelde:

So then the time times & half a time are 42 months or 1260 days or three years & an half, recconing twelve months to a yeare & 30 days to a month as was done in the Calendar of the primitive year.

And the days of short lived Beasts being put for the years of lived kingdoms, the period of 1260 days, if dated from the complete conquest of the three kings A.C. 800, will end A.C. 2060. It may end later, but I see no reason for its ending sooner.

Dus de Coronaporno komt nog 40 jaar te vroeg, als we op Newton afgaan. Toch maar rekening houden met een kernoorlog dan?

Nog een Groningen Gothic

Welke autoriteit vertrouw je en welke niet?
Dankzij Newton’s werk, kunnen mensen nu satellieten in een baan rond de aarde krijgen, en een ruimtesonde als Cassini langs planeten sturen. Of ‘de zwaartekracht’ waarmee Newton bekend werd nu bestaat en wat dat nu precies is, Joost mag het weten. Twee (hemel)lichamen trekken elkaar aan, zoveel is duidelijk.

Het werk van Newton ‘werkt’ op grote schaal van vliegtuigen en planeten, en dus blijven mensen de wetten van Newton gebruiken. Al weten fysici nu sinds de ontdekking van de kwantummechanica, dat het Universum (op atomair niveau) ‘probabilistisch’ is: een zee van statistische mogelijkheden. Wat dat betekent: dat het verleden geen garantie voor de toekomst biedt..

Dus dat wat je niet voor mogelijk hield, op basis van eerdere ervaring, het kan toch mogelijk worden…

Nu komen we weer op een T-splitsing aan, met voorkennis die we U hier aanreikten. Namelijk de vraag: ‘Van wie wil je iets geloven, en op basis waarvan’?

Waarom zou je van Newton iets wel aannemen? Dat zou je doen op basis van zijn status als genie, zonder wie de moderne wereld met haar techniek en vliegtuigen niet bestond… Maar geldt die betrouwbaarheid ook voor de mensen op je televisie die door journaille als ‘deskundige’ opgevoerd worden?

Waarom geloof je die veel minder breed onderlegde, door De Staat en farmaceutische bedrijven betaalde specialisten dan wel, maar Johannes in de Bijbel niet? Terwijl de geniale Newton die zelfde Johannes en de Bijbel dus overduidelijk wel serieus nam?Gelooft U dus slimmer te zijn dan Newton, over meer (voor)kennis te beschikken?

Zijn mensen nu slimmer dan Newton en (in gelijke zaken geinteresseerde) tijdgenoten, aan wie hij die brief schreef?

Kerk en zadeldak van Slochteren

‘Gedood door het vuur en sulfer dat hun mond uitging’
Aan het begin introduceerden we dus een soort T-splitsing. Je gaat er OF min of meer vanuit dat de Bijbel net als de Zeven Dwergen is, een verhaaltje. Iets dat je naast je kunt neerleggen, hahahaha. Of er zit daadwerkelijk een boodschap in verpakt, die slaat op De Realiteit, dus ook die ‘Realiteit’ die ogenschijnlijk verborgen lijkt.

Zoals we probeerden uit te leggen met het verband tussen gnostiek, Pythagoras en moderne wetenschap. Iets waar je niet omheen kunt…

Waarom herhaalt U als gevolg van wekenlange Coronaporno op TV het zinnetje ‘in China pakten ze het goed aan, daar hebben ze….’, behalve dat U dat zinnetje steeds via de media herhaald kreeg en dus ingeprent, als waren dat uw eigen gedachten…? Dat doet U, omdat U status toebedeelt aan die media, die U hoger acht dan De Bijbel, die volgens Kuitert en andere modernistische ‘theologen’ maar een serie sprookjes is.

Beukenblaadje

Maar waarom geeft U die media die status? Omdat ze altijd de waarheid vertelden en het goed met Uw zieleheil voorhebben? Had Mao het goed voor met de mensen?

Is een communistische, dus goddeloze dictatuur plots een goed voorbeeld voor hoe wij moeten leven?  Is de informatie die een communistische dictatuur levert aan media plots tot de persoon nauwkeurig te vertrouwen?

Maar de Openbaring van Johannes is als Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen? Hoeveel weet je nu werkelijk over ‘de werkelijkheid’? Waarom zou je massamedia moeten geloven en politici als Mark Rutte die aantoonbaar meerdere malen je voorlogen?

Kun je juist met de televisie niet meer liegen dan met een boek, omdat beelden realistisch lijken (terwijl datgene wat je ‘niet ziet’ misschien wel belangrijker is). Bij een boek moet je nog nadenken voor je iets verwerkt, een televisie met haar programma’s ‘programmeert’ je. Kun je door die moderne ‘informatie’ dus niet meer misleid worden, dan mensen van eeuwen geleden geïnformeerd werden?

Geloof Hoop en Liefde…

We sluiten af met de gruwelen die de overige drie Engelen met bazuinen aanrichten vanaf Openbaring 9:18…:

Door deze drie werd het derde deel der menschen gedood, namelijk door het vuur en door den rook en door het sulfer dat uit hunne monden uitging

Heb een goede zondag. We komen volgende week op de Openbaring terug, de Gnostiek en Dr Strangelove van Stanley Kubrick. Over de gekken die we de massavernietigingswapens toevertrouwden, die we ‘De Overheid’ noemen…

6 Replies to “‘Het derde deel der mensen werd gedood..’ (Openbaring 9:18)”

 1. Hoeveel eindtijd berekeningen zijn er wel niet in de wereld gekomen door het bijbelboek Openbaring?

  De HEERE leert ons toch in Deut 29:29,
  De verborgen dingen zijn voor den HEERE onzen God, maar de geopenbaarde zijn voor ons en voor onze kinderen tot in eeuwigheid, om te doen al de woorden dezer wet.

  Of de wijze Prediker in Pred 12 vers 13
  Van alles wat gehoord is, is het einde van de zaak: Vrees God en houd Zijn geboden, want dit betaamt alle mensen.

  En maar rekenen en maar rekenen met de getallen in de Openbaring.
  Men heeft Christus totaal uit het oog verloren als de Middelaar Gods en der mensen.
  Laat staan dat de mens nog zijn eigen verlorenheid kent. Want hiertoe was Christus gekomen om het verlorene te zoeken.

  En nu anno maart 2020 is de gehele wereld in paniek. Angst, angst, angst…..

  Hoe werden de zonen van Zebedeus–Johannes en Jacobus– ook alweer genoemd door Christus?
  Zonen van de donder. Nu gaan de donderslagen over de wereld, men denkt aan de Openbaring, maar men laat zich verplicht opsluiten in huis en ziet via de T.V. 24-uur lang de donderslagen van corona langs komen. En nog banger worden ze gemaakt…………nee bekeert u.

  Goeie zondag verder.

  Groet, Jan.

 2. Een hoop over te zeggen die openbaringen. Alles symboliek. De zeven zegels zijn wat mij betreft de zeven chakra’s die de mens heeft. Dezelfde symboliek zit overigens in die zeven dwergen rondom sneeuwwitje.
  Van veel van Newton ben ik overigens ook niet zo gecharmeerd (zwaartekracht is geen natuurwet), ligt in het verlengde van relativiteitsnepper Einstein, maar goed…
  Voor enig begrip van de verborgen betekenis van wat er geopenbaard kan worden (en dus zo de “eindtijd” van lijden voor je is aangebroken) mits je het Hogere Zelf volgt…
  Revelation Four Horses Of Apocalypse, Bill Donahue
  https://www.youtube.com/watch?v=2lyq5-QqJy0

 3. Ik ben slechts een simpele ziel en heb uiteindelijk geleerd thuis bij mij Zelve te blijven.
  Tell a lie vision zo min mogelijk aan.
  De Bijbel is voor mij een moeilijk boek te doorgronden maar dat het steeds geraadpleegd wordt zegt iets. Waarschijnlijk ook te maken met energie, het woord God (misschien wel de hoogste trilling op dit ondermaanse) zo ongelooflijk vaak herhaald dat, daarom het Boek der boeken is door de eeuwen heen.
  Heb dit ooit gelezen in het zeer interessante boek van Baird Spalding: de Meesters van het verre Oosten.
  Tv spoelt dus het collectief men gelooft dat, ipv zich Zelve.
  Ach, wat nog meer te zeggen?

 4. De zeven bazuinen zijn de signalen van de tijd waarin wij leven
  Openbaring spreekt hierover en waarschuwt ons ons voor te bereiden
  Een goed stuk hierboven simpel gezegd de leiders zijn geen leiders maar misleiders wolven n schaapskleren .niet alles wordt belicht wat er momenteel gebeurd in de wereld
  De bazuinen wijzen ons op rampen aardbevingen tsunami’s oorlogen sprinkhanenplagen momenteel nu gaande nu Afrika hier hoor je niets van, ziektes dood en verderf . Het boek der openbaring is de profetie over de tijd waarin wij leven
  Velen profeten zijn er geweest door god gezonden en allen hadden een boodschap voor ons mensen God van de gerechtigheid rechtvaardigheid liefde kracht macht goedheid barmhartigheid waarheid is onze verlosser
  in hem en op hem moeten wij vertrouwen vooral nu

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *