Windpark Fryslan zet Wadden in kermislicht

De toekomstige horizon van de Westelijke Waddenzee, zoals je dat nu al bij de Oosterschelde ziet door Windpark Krammer

 We kunnen niet genoeg benadrukken hoe het Windpark Fryslan van Anne de Groot en zijn vader van Ventolines een schandvlek is voor Friesland. We zien vandaag hoe de bouw gerechtvaardigd is met een meervoudige leugen over stroomopbrengst voor ‘de Friezen’, visuele inpassing en milieuvoordelen, die we stapsgewijs ontleden. 

Wat blijkt daarnaast? Dat de Commissie voor Toetsing Milieu-effectrapportage, die de beeldmanipulaties van Pondera bij Windpark Fryslan goedkeurde in het zelfde kantoor zit als de windmolenlobby (NWEA), aan de Milieustraat van Nederland in Utrecht: de Arthur van Schendelstraat. Waste de ene hand de ander?

Westermeerwind in IJsselmeer, Windpark Fryslan wordt nog een factor 2-3 groter

‘Van en voor Eneco en de banken’
Men noemt het project ‘van en voor Fryslan’, wat een eufemisme is voor ‘private lusten, publieke lasten’. Doen alsof ‘het publiek’ wil, wat van bovenaf is opgelegd, voor de belangen van een kleine bedrijfselite, Eneco en de banken. Het is Eneco dat gedurende de looptijd van de SDE+-subsidie van in totaal 1,2 miljard euro over 15 jaar van de windmolens profiteert.

Het enige dat de Friese bevolking hier mag doen, is 127 miljoen euro publiek durfkapitaal injecteren. Het provinciebestuur verkwist hier het publieke geld uit de Provinciale Opcenten dat je betaalt over de wegenbelasting. En het geld uit de verkoop van NUON-aandelen.

Niet ‘De Friezen’ profiteren. Je kunt die wiebelstroom immers helemaal niet direct gebruiken. Die dumpen ze op het net. Het aantal geproduceerde MWh energie tekent Eneco vervolgens bij in de papieren boekhouding als ‘groen’ opgewekte stroom dat ze verkopen mogen. Als onderdeel van hun portfolio.

Bijvoorbeeld aan mensen en bedrijven die ze ‘groene’ stroom verkopen middels contracten. Groene stroom bestaat natuurlijk niet, behalve als verkoopkreet. Eneco profiteert. Is Eneco Fries? Nee, dat is door een Japans bedrijf gekocht, mogelijk als voorportaal van Shell.

Elektrisch rijden op Enecostroom bij WNF hoofdkantoor

Iedereen met een stopcontact neemt de zelfde grijze netstroom af. Ook wanneer je met je Tesla bij zo’n Eneco-laadpaal je batterij oplaadt als klimaatkapitalist. Bij mainstream media en doorsnee-politici is het zelfs al te moeilijk door deze eenvoudige leugen/verkooptruc te prikken. Maar zo simpel zit het dus. Wie dat niet begrijpt, stond bij het uitdelen van het verstand blijkbaar achter in de rij.

Ze tuigden rond de windfarm in PKB-gebied de Waddenzee een publiek-private en ontransparante bedrijfsconstructie op. Essentiële bedrijfsinformatie die volksvertegenwoordigers nodig hadden om de legitimiteit van het project te toetsen, die werd door Sander de Rouwe uit Bolsward achtergehouden.

Op 800 meter afstand volgens de procedure-prostituee Pondera van Het Ministerie van EZ

Visuele vervuiling is wel degelijk illegaal volgens PKB Waddenzee
De volgende klinkklare leugen werd gelegaliseerd dankzij het bureau van de MER-procedure (Milieu Effect Rapportage)voor de windfarm, Pondera Consult.  Tot in de Raad van State mochten ze daarmee wegkomen. Pondera maakte een manipulatieve impressie (zie boven), alsof je op 800 meter afstand al bijna niets meer ziet van die 183 meter hoge windturbines met zwaailichten.

Via een beeldmanipulatie loodsten ze zo de windfarm door de MER, terwijl je volgens de PKB (Planologische Kernbeslissing) in dit gebied niets mag bouwen dat de ruimtelijke kwaliteit zou aantasten.

We reden al naar Nationaal Park de Oosterschelde om te zien, hoe de Waddenzee-horizon er voortaan uit zal zien. Zo’n horizon heb je op 8 kilometer, heel Bruinisse is omsingeld door War of the Worlds-achtige gevaarten die subsidie opwekken en (papieren) CO2-emissieruimte voor het grootbedrijf. Dit is op 8 KILOMETER afstand:

Vanuit visserijhaven Bruinisse gezien, op 8-10 km afstand

…en zo zie je een vergelijkbare molen vanaf de kust:

…een offshore-wiek weegt al snel 30 ton, dus Windpark Fryslan genereert 8900 ton turbineblad-afval

Anne en Tiete de Groot schrijven daarover:

’s Nachts zijn de buitenste windturbines van het windpark verlicht. Deze verlichting kan vanuit de verte te zien zijn als een klein rood of wit lichtpuntje. De verlichting is nodig zodat schepen veilig langs de windturbines kunnen varen en vliegtuigen veilig kunnen overvliegen.

Windpark Fryslân zal de verlichting bij helder zicht dimmen tot 30% bij 5 km zicht en tot 10% bij 10 km zicht.

Anne de Groot zijn industrieterrein in Natura 2000

CO2 tast natuur niet aan, wind-industrieterrein wel
Toch blijft vanuit het gezichtspunt van natuurbescherming gezien, de volgende uitspraak het meest steken. Een keiharde leugen, vormt de rechtvaardiging om een Natura 2000 gebied te verbouwen tot industrieterrein:

‘Negatieve gevolgen voor het milieu en ons klimaat’

Dus, niet alleen blijf je grijze energie afnemen met 89 zwaailicht-turbines aan de Waddenzee-horizon. De rechtvaardiging voor de bouw is gebaseerd op een keiharde leugen.

Voor de mensen die jaren door de massamedia zijn gebombardeerd met deze bezwering ‘negatieve gevolgen voor milieu’ klinkt dat mogelijk als: ‘Ja maar zo is dat toch ook zo’. Ontwaak dan nu uit die Harry Potter-betovering die propaganda veroorzaakt, en gebruik nu je verstand eens.

Denk nu eens na wat men hier zegt, stel vragen. Wat zijn ‘negatieve gevolgen voor het milieu’? Wat is ‘het milieu’?

Van alle daadwerkelijke verwoesting van natuur die mensen veroorzaken, dan is CO2 juist het beste dat ze ooit de atmosfeer in bliezen. Meer CO2 vergroent de planeet, dat is een biologisch feit door ontelbare experimenten en metingen vastgesteld. De biologisch gunstige gevolgen zijn wetenschappelijk oneindig sterker bewezen dan de opinies uit klimaatmodellen.

Het milieu, de natuur raken niet beschadigd, de natuur wordt meer productief. Ja ze veranderen. Dan, wat is ‘negatief gevolg voor klimaat’, behalve de vooralsnog milde opwarming?

For a fantastic plant growth

Opnieuw, voor de natuur maakt het niet uit dat het bijvoorbeeld even warm wordt als in het Holocene Optimum van 8000-6000 jaar geleden. Verandering is nog geen beschadiging. Voor mensen kan de geassocieerde stijging van de zeespiegel natuurlijk wel nadelig zijn.

In het IPCC AR5-rapport, noemt men als referentieperiode bijvoorbeeld de warme tussenperiode na de Saalien-IJstijd, het Eemien die 127 duizend jaar geleden begon.

wij sparen 800 duizend ton CO2/jaar (….)

Er zijn aanwijzingen dat toen ook de zeespiegel meters hoger lag. Voordat de ijzige koude weer inzette, en die zeespiegel weer met 120 meter inzakte. Maar daar helpt een windmolen niet tegen. Of wil Anne de Groot beweren van wel? Of kan Sander de Rouwe mij aantonen hoe je met een windmolen zeespiegelrijzing tegenhoudt?

Hij kan immers niet eens bewijzen hoeveel, en of die windmolens wel enige CO2-uitstoot besparen… Dat Anne de Groot een besparing mag CLAIMEN van 800 duizend ton per jaar, heeft namelijk een geheel andere achtergrond.

‘kwetsbaar gebied maar nu even niet’..

De CO2-stoelendans van Frans Timmermans
Alleen op papier spaart Windpark Fryslan CO2. Doordat ze de stroomproductie omrekenen naar vermeden uitstoot, vergeleken met wanneer je die zelfde stroomproductie met gas opwekt.

Dat doen ze om op de Europese markt van emissiehandel (ETS) CO2-ruimte te maken voor het grootbedrijf, bijvoorbeeld Shell. Bedrijven die aan die ETS deelnemen. Dat bedrijf kan die emissieruimte inkopen voor de CO2-stoelendans die klimaatbeleid is. Immers, Frans Timmermans (PvdA) halveert het aantal CO2-stoeltjes waarop je zitten mag voor 2030.

Wie het eerst de meeste CO2-stoeltjes (tonnen CO2 op papier) koopt is spekkoper. Anne de Groot zijn windpark Fryslan helpt precies dat doen. Papieren CO2-stoeltjes (tonnen CO2) bijmaken voor het grootbedrijf. Dat is wat je klimaatkapitalisme kunt noemen, al is het politiek effect daarvan meer een totalitair soort communisme.

Zo dankzij Anne de Groot zijn molens, worden grote bedrijven die aan emissiehandel doen, relatief minder hard getroffen door klimaatbeleid. Daarvan krijge mkb en burger de rekening, zodat ze afhankelijk worden van ‘De Staat’. Er is dus maar 1 beschaafde optie mogelijk: stop de bouw. Met 1 kleine kerncentrale ben je er ook, en dan krijg je stabiele CO2-loze stroom voor alle Friezen.

Thorium Fryslan!

Hoera, victorie! Harmsen (PvdA) is lobbyist van de NWEA, voormalig fractiemedewerker Diederik Samsom

De Milieustraat van Nederland: Arthur van Schendelstraat 550 Utrecht
We kregen gisteren door dat de lobbyist van de windmolenlobby NWEA, Rik Harmsen vaststelt hoe de Friezen gekant zijn tegen nog meer windturbines. Dat is een goede zaak. Harmsen was PvdA-fractiemedewerker in de Tweede Kamer van Diederik Samsom. Die is nu rechterhand van klimaatcommissaris Frans Timmermans.

Harmsen zijn NWEA zit met een groot deel van al die klimaat- en CO2-clubs gevestigd aan de Milieustraat van Nederland, de Arthur van Schendelstraat in Utrecht.

….

Ook Holland Solar zit daar op nummer 550 in dat zelfde kantoorgebouw, en de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE) van Olof van der Gaag, de biomassa-advocaat. Stichting Natuur en Milieu zit er. Ze huren dat van de Gemeente Utrecht, die link liep mogelijk via Mirjam de Rijk, de ex van Wijnand Duivendak (Klimaatwet), die wethouder was.

Wat schetst niet onze verbazing. Dat de MER, Commissie voor de Milieu-effectrapportage die de beeldmanipulatis van Pondera keurt bij het doordrukken van Windpark Fryslan, in het zelfde pand huist als de lobbyclubs VOOR windenergie. Hebben zij even de oogjes toegeknepen?

Commissie die deugelijkheid MER toetst Je ziet dus: het gaat ze totaal niet om natuur noch milieu.

Misschien is ‘Arthur van Zwendelstraat’ hier meer van toepassing?

Het gaat deze mensen dus niet om natuur noch milieu. Anders zou je de ‘oplossingen’ die je aanbiedt wel kritisch willen belichten op (afwezige) effectiviteit, en de schade voor het traditionele landschap onder ogen willen zien. Je kunt hier dus pure kwade wil in zien, danwel (ideologische) bezetenheid. Dat zie je ook bij die zelfbenoemde ‘christenpolitici’ die de groene kampioen uithangen met jijbak-argumenten en stromannen.

De verantwoordelijke politici zijn beide van CDA-huize, Sander de Rouwe en Sietske P. Maar die windmolendoelstelling is hier opgelegd door Pieter Winsemius, de oud-voorzitter van Natuurmonumenten. Die is de belangenbehartiger van de UBO’s (bovenbazen) van het grootbedrijf dat hierop binnenloopt, banken en energiebedrijven.

Sander de Rouwe en Sietske P, dat is het politieke brandhout dat hier na een eeuw Friese talentvlucht de lakens uit mag delen:

Sander de Rouwe houdt de contracten onder de tafel om onafhankelijke juridische toetsing tegen te houden

Nee Sietske Poepjes, jullie zaakje stinkt.

One Reply to “Windpark Fryslan zet Wadden in kermislicht”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *