‘Het Volk Israel? Niet Joods maar Angel-Saksisch!’

Tempelberg

Dankzij het door een lezer toegestuurde boekje ‘De Israel Visie’ door CFPHD Van der Vecht (1947) ontdekken we vandaag, dat de Bijbel helemaal geen Joods boek is. Aldus de zogenaamde Britsch-Israel-visie. Die Bijbel-uitleg leeft voort in de ‘British Israel World Federation‘ (opgericht 1919) die nog steeds bestaat.

Het volk Israel waarmee God zijn verbond sloot zou ook niet Joods zijn, maar Angel-Saksisch en het House of Windsor zou van Koning David afstammen. De Britten zijn deel van de ’10 verloren stammen’ terwijl de Joden van Juda afstammen, 1 stam.

Die bijzondere kijk op de Bijbelse geschiedenis, moet je volgens de Brits-Israëlieten zien in het licht van de in de 20ste eeuw ingezette Eindtijd. Dus JHWH heeft nog steeds een Volksverbond, en wel met de mensen van Top Gear en Fawlty Towers als apart gezet volk. De visie lijkt even excentriek als Engelsen waren, maar hij bezit Bijbelse logica.

Natural History Museum London

De Brits-Israel-visie
Van der Vecht is voorvechter van de zogenaamde ‘Britsch-Israel’-visie, die hij in zijn Israel-visie ontvouwde aan de vooravond van de stichting van de Staat Israel als JODEN-staat. Dus van de Judeers.

Het komt er in zijn visie op neer dat van de 12 stammen na de Babylonische Ballingschap in de 6de eeuw voor Christus, er maar 2 stammen samen met de Levieten (priesters) terugkeerden om Jeruzalem te herbouwen. De stam van Juda en Benjamin. En dat de overige stammen van Israel dus in Babel bleven en later uitzwermden.

De stam Juda, daaruit volgt de benaming ‘Jood’, maar niet uit de namen van de overige stammen.

De literatuur voor vandaag

Ergo: de 1-op-1-identificatie van ‘Israel’ en ‘Joods’ klopt niet. Want die naam slaat maar op 1 stam, en niet het gehele volk Israel met haar 12 stammen. Wie dat dan wel zijn? De Kelten, Angelen en Saksen! De British Israel World Federation verwoordt het aldus:

The Federation believes that Christ is our personal Saviour and Redeemer of the nation. We also believe that the descendants of the so-called “Lost Ten Tribes” of the Northern House of Israel are to be found in the Anglo-Saxon-Celtic and kindred peoples of today.

As the Federation believes in the whole Bible it therefore believes the Covenants made between God and Abraham, Isaac and Jacob-Israel are everlasting and that the British nation plays an important part of God’s great plan for world order.

In 1919 opgericht, ze bestaan nog steeds

Genesis 12:2 stelt ‘Ik zal U een groot volk maken’, en daarin lezen ze dus dat dit ‘Great Britain’ is. 🙂

Zij geloven dus dat het Britse Koningshuis direct afstamt van Koning David. Dat is opmerkelijk, want dat House of Windsor stamt af van een stel Duitsers. De overwinningen in de Eerste en Tweede Wereld Oorlog, maar ook de overwinning op de Spaanse Armada: het zijn allen militaire victories van Bijbelse proporties, die je alleen behaalt met JHWH aan je zijde.

Aldus de Brits-Israelieten.

In dat geval waren het dus ook de Israëlieten die in 1666 West Terschelling platbrandden, voordat het Strieper Wiefke ze bij Midsland tot staan bracht. De ‘Engelse Oorlogen’, toen vochten wij voor de Judeers uit Amsterdam, Sefardische Joden en hun geld, dus tegen de Israëlieten, de Engelsen. Dus we stonden in de ‘Gouden Eeuw’ aan de foute kant, Brits-Bijbels gezien.

Strieper Wiefke 1666 op Terschelling, toen de Engelsen/Israelieten de Brandaris in brand staken

Worstelen met God: Israel
De naam ‘Israel’ staat dus voor alle 12 stammen, vernoemd naar de 12 mannelijke nakomelingen van Jakob. De term ‘Joods’ bestaat dan nog in het geheel niet, of ‘Joodse volk’. Het zijn Hebreeërs. Die naam Israel komt in de Bijbel voor het eerst voor in Genesis 3:19.

Nadat Jacob de hele nacht worstelt met een engel van god, of god zelf, de Bijbel spreekt van ‘een man’, krijgt hij van die man de naam Isra-el. (El = Hebreeuws voor ‘God’) Die man, die ook JHWH kan zijn, geeft Jacob bij het worstelen zo’n gemene duw in de heup dat zijn zenuw daar beschadigd raakt.

Isra-el, dat betekent zoiets als waardige strijder/koning met god, worstelaar. Met Jacob sluit JWHH zijn verbond. Zijn nageslacht zal talrijk zijn als het zand der zee. Jacob’s favoriete zoon Jozef, wordt door jaloerse broers verkocht. Hij zal uiteindelijk onderkoning van de Farao worden volgens de Bijbel. En zo komen de Israëlieten ook in Egypte terecht.

Even later verblijven ze 2 eeuwen in Egypte, waar ze uiteindelijk slavenwerk moeten doen. Wie weet moesten ze wel helpen met de piramidebouw. En dan volgt de uittocht uit Egypte met Mozes, met JHWH als goddelijke koning. De verbondswetten ontstaan, waarmee het volk zichzelf onderscheidt van de rest.

De Jordaan ontspringt in de ‘Israelische Alpen’ (Golan), of is daarmee dan eigenlijk de Thames bedoeld?

Apart gezet volk
Na 40 jaar loutering in de woestijn mag het Volk Israel waarmee JHWH een verbond sloot (Genesis 12: 2) dan onder Jozua het ‘beloofde land’ intrekken. Een totale genocide volgt op de daar levenden, op orders van JHWH: roei uit al wat ademt. Dat is wat ‘de ban’ betekent. Het Volk Israel is ‘apart gezet’ van de rest, moet haar onderscheid bewaken van JHWH.

Vervolgens leeft het volk Israel dan onder leiding van zogenaamde ‘Richters’, onderwijzers met priesters (levieten), maar niet met een koning. Uiteindelijk vraagt het Volk Israel om een koning. Die krijgen ze van Samuel in de vorm van Saul. Maar Saul verprutst het in de ogen van JHWH. Dan volgt David hem op uit de stam van Juda, 1 van de 12 zonen van Jacob.

Uit David en Bethseba wordt Salomo geboren, die de grootste van die koningen zou zijn.

Maar die gaat op het eind van zijn leven weer over tot afgodendienst, en zijn zonen maken er al helemaal een potje van. Zo splitst het rijk zich dan op in een Noordelijk deel met 10 stammen, en een zuidelijk deel met daarin Juda.

Na die interne strijd en verzwakking, volgt uiteindelijk de verovering van Jeruzalem door Nebukadnezar En het gehele Volk Israel met alle 12 stammen wordt naar Babylon in ballingschap gebracht. Daar gaat ook de Psalm 137 dan over, die we hier al bespraken: By the Rivers of Babylon, where we wept, and we remember Zion’.

Joodse begraafplaats Gorredijk….in de jaren ’50 waren alle Joden verdwenen. Naar Israel of in de Nazi-kampen overleden. Maar dat waren dus alleen Judeers, niet Israelieten

Volksverbond van God met persoonlijk verbond
Tot zover heb je dus nog 1 Volk Israel, waarmee JHWH een verbond sloot, 12 stammen groot. Doordat ze JHWH ontrouw waren, krijgen de 10 stammen een ‘scheidbrief’ mee, als overspelige vrouw. Zo bericht de Bijbel. Maar dat betekent niet dat JHWH dus zijn ‘eeuwig verbond’ met ze helemaal verbreekt, aldus de Britsch-Israelieten.

Dus… wat gebeurt dan? Hier scheidt de Britsch-Israel visie haar wegen met de gangbare theologie.

Immers, als de Perzen vervolgens Babylon veroveren, dan mag het volk Israel weer terugkeren. Maar slechts 2 stammen keren terug naar Jeruzalem, om de tempel van Salomo te herbouwen, de Juda-stam en Benjamin. Die tempel wordt uiteindelijk door de Romeinen vernietigd, waarna ze de JUDEEERS het land uit gooien.

Dat deed Keizer Hadrianus, bouwer van Hadrian’s Wall. Vervolgens kreeg het gebied de naam Palestina. Pas dan zijn de zich als ‘Joden’ identificerende Judeers in Diaspora, maar die maken dus maar een klein deel uit van het totale ‘Verbondsvolk’.

Hoe Brits wil je het…

De ‘verdwenen tien stammen’
Tien stammen bleven in Babylon hun ding doen, en zouden uiteindelijk de wereld over zijn uitgezwermd. Zodat ze uiteindelijk bier zonder schuim zouden drinken, vet spek met eieren als ontbijt op een met vet doorregen zompige toast, Iron Maiden zouden voortbrengen, en…. God’s verbondsvolk zouden zijn!

Die uitleg is expres een beetje lullig. Maar de onderliggende theorie is zo gek nog niet. Theologisch lijkt er geen speld tussen de basis-aanname van de Brits-Israëlieten. Namelijk dat de Judeers niet het zelfde zijn als het gehele Volk Israel. Daarmee sloot God in de Bijbel een Volksverbond.

Daarnaast kwam er via Jezus Christus dus de persoonlijke verlossing, alle volken op aarde, alle mensen konden deel worden van ‘de kerk’ als bruid van Christus.

Met Jezus als ‘losgeld’, dus als vrijgekochten van de slavernij, dan staat het verbond voor iedereen persoonlijk open. Maar volgens de Brits Israelieten, vergeet je dan dat er ook nog zoiets bestond als een Volksverbond, dat in de eeuwigheid bleef bestaan. En dat is dus het volk van Fawlty Towers, John Cleese, Top Gear en Jeremy Clarkson.

Hoe die makers van Top Gear vanuit Babylon in Londen geraakten, dat moeten we dan nog uitzoeken. Maar al de protestantse predikant Thomas Yeates zou grondlegger van die visie zijn begin 19de eeuw.

Britse jager die semi-invalide is maar zo toch kan jagen

Je Verbeelding vormgeven via Het Woord
Je moet onnoemelijk veel van de Bijbel weten, profetieën die gedaan zijn, om de logica van de Brits-Israelieten te kunnen volgen. Je snapt het pas werkelijk, wanneer je al de bijbelgedeelten feilloos op kunt sporen. Van der Vecht is zo iemand. Hij kent de Bijbel als zijn broekzak, en toont ook hoe belangrijk dit boek is om de geschiedenis van Het Westen te duiden.

Daarmee kun je het enkel eens zijn, want zonder de Bijbel had de Westerse beschaving niet bestaan.

Zoals uit het Woord van God en Zijn Verbeelding de natuurlijke wereld ontstaat, zo ontstaat uit de door de Bijbel in mensen ontwaakte verbeelding een hele denk- leef-en omgangswijze. Niet voor niets vergelijkt de theosoof Jacob Bohme die verbeeldingskracht met ‘magie’.

Het Woord, de Logos geeft aan die verbeelding, voorstellingskracht vaste vorm die je door tijd en plaats kunt overdragen. Het Woord schept werelden.

De Britse vliegers op Skillaard, het waren er zeven maar het kerkhof heeft 8 stenen; waren die ‘helden’ of genocide-plegers?

Op individueel niveau is dat toch ook de betekenis van ‘je dromen waarmaken’. Kerken, ondernemingen, imperia, bibliotheken, studio’s ze ontstonden eerst in de verbeelding: ‘dat is wat ik wil doen’. En kregen via menselijke wil en handelen vaste vorm. Zo werkt ook de Kracht van Het Woord, De Bijbel.

En historisch gezien valt er geen speld tussen te krijgen: het Land Israel werd gesticht nadat het een Brits Protectoraat werd. Dit was nadat Rothschild de Amerikanen (White Anglo -Saxon-Protestants WASP) de Eerste Wereld Oorlog in hielp trekken. Zodat Lord Balfour hem in 1917 het boterbriefje gaf om Israel te stichten. Dat grondgebied was toen nog in handen van de Ottomanen.

Koningsgalerij Piramide van Gizeh

Piramides als sleutel
Eerder in de 18de eeuw rotzooiden de Britten al wat in Egypte.. Toen ontstond ook het Piramide-onderzoek waarover nu zoveel speculatie bestaat. We kennen nog de ‘Rozetta-steen’,waarmee het hierogliefenschrift werd ontcijferd, omdat er een Griekse vertaling bij stond.

Op de voorkant staat de Piramide van Gizeh afgebeeld. Die is nooit helemaal afgebouwd, de punt kwam er niet op te staan. Net als de toren van Babel die niet werd afgebouwd. Van der Vecht stelt dat hier in de Konigsgalerij al de profetieen te lezen zijn. Daar leest hij dan de profetie van Jesaja in:

Te dien dage zal er een altaar voor den Here zijn middenin het land Egypte en aan zijn grens. En dit zal tot een teken en tot een getuigenis wezen.

De Britse vliegers, met zicht op Jorwerd. Oorlogs-helden?

Profetieën kunnen wel degelijk waarheid worden, wanneer mensen er bewust en onbewust naar handelen. Misschien is dat wel de belangrijke praktische les die je uit het bestaan van de Brits-Israel-visie kunt halen. Ook als je in de Eindtijd gelooft, kun je aldus gaan handelen, en hoe zul je dan handelen met wapens tot je beschikking van apocalyptische proporties?

De pyramide is volgens Van der Vecht niet cruciaal om zijn visie te onderschrijven.

Maar zijn punt dat ‘Joden’ en ‘Israel’ niet 1 op 1 te gebruiken is, dat is dus Bijbels verdedigbaar. Het woord ‘Jood’ komt in het Oude Testament veel minder voor dan het Nieuwe. En het is geen toeval dat ‘JUDAs’ daar Jezus verraadt. Voor de Ballingschap bestaat de term ‘jood’ zelfs helemaal niet, behalve dan als naam Juda voor 1 stam.

Kortom, een verrassende ochtendles, nooit zo gezien! Of de Britten nu door God apart zijn gezet, apart zijn ze wel een beetje.

3 Replies to “‘Het Volk Israel? Niet Joods maar Angel-Saksisch!’”

 1. Ieder mens die “van god los” is leeft in ballingschap.
  In de aloude geschriften is er niet één letter historisch maar is alles metaforisch.
  En het gaat nergens anders over dan over “Wie Jij Bent als god-mens.”
  Om tot “Israel” (wat een staat is in de mens zelf) te komen dient men zoals Jakob in jeZelf naar de Hoogste plek te gaan. Keer IN jeZelf. Voor velen een hele worsteling 🙂

  Romans 2:28-29 King James Version (KJV)
  28 For he is not a Jew, which is one outwardly; neither is that circumcision, which is outward in the flesh:
  29 But he is a Jew, which is one inwardly; and circumcision is that of the heart, in the spirit, and not in the letter; whose praise is not of men, but of God.

 2. Speciaal voor de Friezen onder ons:
  http://www.originofnations.org/books,%20papers/Frisians(composite).htm

  En een paar artikelen voor de Hollanders:
  https://www.calebsjournal.com/wp-content/uploads/2018/11/Zebulon-de-Hollander.pdf

  Er is hoop, juist in Nederland:
  https://www.calebsjournal.com/wp-content/uploads/2018/11/Zebulon-zal-het-Licht-als-eerste-zien.pdf

  Historische bewijzen Bijbels gefundeerd dat de 10 stammen van Israel de huidige Agelsaksische en West Europese volken zijn.
  https://truthvids.net/
  https://vlichthus.nl/wp-content/uploads/2018/02/De_geschiedenis_van_Kelto_Saksisch_Israel.pdf

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *