‘Negenhonderd ijzeren strijdwagens’… (Richteren 4)

IJzeren strijdwagen bij Battle of the Somme (1916)

Op de zondag geen profane boodschappen. Dan lezen we uit de Heilige Schrift. Vandaag pakken we het boek Richteren er bij. De ‘kinderen Israel’s’ zijn onder Jozua als krijgsheer het land Kanaan ingetrokken. Middels genocide namen ze dat in.

Na de dood van Jozua zijn nog steeds niet alle Kaanaanitische volken overwonnen, die zouden zich ‘als sprinkhanen’ aan hen opdringen. De Richteren verrichten vervolgens militaire wonderen tegen hen en de ‘Filistijnen’.

De bekendste daaruit zijn Gideon met zijn Gideonsbende en natuurlijk Simsom. Maar wie had er ooit van Debora gehoord?

De antieke Statenbijbel, voortaan Iedere Zondag

De lispelende dominee
De titel van de preek van vandaag, bij opschrijven schiet je weer in de lach. Dat zit zo: het is 1 van de laatste preken uit de Protestantse jeugd, in de ‘zesde klas’ van de lagere school, voor we definitief de kerk verlieten als lagere school-kinderen. Dat we niet meer naar de kerk ‘moesten’.

Met mijn 2 jaar jongere zusje zat ik te schuddebuiken op de kerkbanken. Want de dominee die over de ‘900 ijssfseren ssfstrijdwagenssfss’ predikte, die lispelde heel sterk. Dominee Karssfssenberg heette hij. Ik weet ook dat als mijn zusje dit leest, ze ook weer moet lachen.

Negenhonderd ijsssffseren ssfstrijdwagensfsss.

En naar de retorische kunst, moest de lispelende dominee steeds de nadruk leggen op die poëtische uiting van Joodse angst voor overmacht.

Negenhonderd ijsssffseren ssfstrijdwagensfsss.

Haaaahahahahahahahahaha…. Negenhonderd tanks tegen een leger te voet, ga er maar eens aanstaan.

Ach, de Bijbel zit ook vol broedermoord en doodslag

Richteren 4: ijzeren strijdwagens/tanks
Pas nu, ruim 30 jaar later leer ik dat de lispelende dominee een verhaal behandelde uit Richteren. Die Richteren stammen uit de Bijbelse geschiedenis, toen de ‘kinderen Israels’ al in hun beloofde land leefden. Dat hadden ze met Jozua als aanvoerder veroverd.

Lees maar eens over de inname van Jericho, de misschien wel oudste stad ter wereld. Daar zongen we nog over ‘Jerichoooo, is een sterke stad dat zie je zoooo’… De hele stad slachten ze af met ‘de ban’, dus ‘alles dat ademt’ inclusief vrouwen en kinderen.

Een beetje zoals de Amerikanen met Neocon Paul Wolfowitz met hun drones huishouden, hun lukraak bommen werpende vliegspullen. Om ‘de liberale democratie te brengen’.

Een bom maakt ook geen onderscheid tussen militairen en ‘collateral damage’. Die ‘roeit uit al wat ademt’, maar dan zonder dat je als krijger de gevolgen van je slachtingen onder ogen hoeft te zien. Zo werkt de moderne omgang met ‘geweld’, wegkijken voor wat er uit naam van de Liberalisme-God als ‘einde van de geschiedenis’ wordt uitgespookt op deze planeet.

De Bijbelse verhalen blijven je een tijdloze spiegel voorhouden: ZO ZIJN MENSEN! Ook nu, maak je geen illusies. (‘positief denken’ en ander zelfbedrog)

Herdenking Battle of the Somme, met tankbeelden

Oerdrift om offers te brengen
Een koning hadden de Kinderen Israel’s nog niet in de Richteren-tijd, wel hadden ze een soort profeten. Die hadden een open luikje richting de Hemel  waardoor een goddelijk vergezicht binnenkwam. Of ze hadden een speciale kracht gekregen.

De omringende volken zijn nog polytheïsten (veel goden), die aanbidden bijvoorbeeld de Baal, die ‘gewijde palen’ waar ze deze god aanbidden. Mogelijk brachten ze daar ook mensenoffers, net als bij de Moloch-cultus.

En net als bij de Liberalisme-cultus van D66, waarvoor jaarlijks in Nederland 31 duizend kinderen prenataal geofferd worden op het altaar van het Medisch Industrieel Complex. Dat is met de moord op bejaarden 1 van hun electorale kroonjuwelen. Alleen bij D66 nemen ze meer klinisch, ‘netjes’, ‘humaan’ plaats op de stoel van God.

De Kinderen Israel’s hielden het bij het offeren van de vruchten van het land, inclusief het vee.

Pas bij de christenen werd dankzij Paulus (zie onze Romeinenbrief-cyclus) dat hele geoffer afgeschaft. Immers, Jezus is als plaatsvervangend ‘Lam Gods’ al geslacht, dus met zijn bloed op je voordeur is de ‘engel der wrake’ afgewend.

Christus het offerlam in Dokkum bij Bonifatiusbron, finale zoenoffer….

Heidense offerdrift weer terug
Maar zonder Jezus en het ‘Nieuwe Testament’, dan heb je een ander verhaal.

De Islamieten hebben nog offerfeest. De Klimaat-gelovigen hebben ook een offerdrift waar je U tegen zegt. Die willen de gehele economie offeren op het CO2-altaar, vanuit het waanzinnige bijgeloof dat De Overheid het weer veilig zal maken. De viruswaanzinnigen willen alle vrijheden en mensenrechten offeren voor een door De Staat als god’s plaatsvervanger beloofde ‘veiligheid’, waarin er nooit meer ziekte zal zijn.

Wie niet in God gelooft, die gelooft alles. Die maakt van ‘De Staat’ een soort god. Of ze gaan in ‘zichzelf’ geloven.

Het offeren als afweer tegen Het Grote Onheil, dat zit bij mensen als het ware in het bloed. Wanneer je het mij vraagt, dan heeft de offerdrift van klimaatgelovigen dus niets met ‘de protestantse erfenis’ te maken.

Dat is een populaire verklaring, waar seculiere mensen, ‘Vooruitgangsgelovigen’ mee aankomen om zichzelf als ‘zie mij rationeel’ te profileren. Dat heeft eerder met de afval van het geloof te maken.

Dan keert de Heidense offerdrift weer terug, alsof er nooit een opstanding van Jezus als vergoddelijkte mens was waarmee we in geloof ‘De Dood’ (angst daarvoor) overwinnen.

Mondkapjes

Zonder ‘God zij met ons’ een onderdrukt volk
De kern van Richteren en eigenlijk het hele Oude Testament tot aan de Psalmen en profeten, dat is: doen de ‘kinderen Israël’s’ wat kwaad is in de ogen des Heeren’, dan lijden ze militaire nederlagen, worden ze onderdrukt.

Maar als ze op de Heere vertrouwen, dan verrichten ze onder hun aanvoerders militaire wonderdaden tegen overmachten. Sinds ‘God zij met ons’ van onze muntrand verdween, zitten we met een failliet monetair systeem. Toeval!!! Ja hoor….

Richteren 4 opent met de treurige constatering, dat ze na de dood van aanvoerder Jehud weer ‘kwaad doen wat in de ogen des Heeren is’.

Waarschijnlijk mengden ze zich dan weer met de volken, waarvan ze zich volgens de Mozaïsche wetten, het ‘contract met JHWH’ apart moesten houden.

De Euro, een handjevol technocraten/goddelozen besloten er toe bij de BIS

...en een geïntimideerd volk
En dus stelt Richteren 2

‘verkocht ze de Heere in de hand van Jabin, Koning der Kanaaanieten, die te Hazor regeerde; en zijn krijgsoverste was Sisera: dezelve nu woonde te Haroseth der heidenen.

En nu komt ie!

Toen riepen de kinderen Israels tot den Heere; want hij had negenhonderd ijzeren wagens, en hij had de kinderen Israels met geweld onderdrukt 20 jaar.

Sta maar eens op tegen een overmacht die beschikt over 900 tanks. De Nederlandse regering heeft al haar tanks verkocht, om daarmee ‘de strijd tegen klimaatverandering’ te kunnen betalen/het salaris van Gekke Gerrit Hiemstra. Maar Sssissera, die had nog 900 tanks die hij tegen de kinderen Israël’s kon inzetten.

Wat je in de Richteren-verhalen ziet, is dat er bij een onderdrukt volk wel een kracht aanwezig kan zijn om haar onderdrukkers te overwinnen. Maar zolang dat volk geen aanvoerder heeft, dan divergeert (verstrooit) die kracht.

Dat zie je nu ook. Je kunt met zijn miljoenen tegelijk als los zand, verliezen van een handjevol mensen met 1 ideologie, het geld en de touwtjes in handen.

Een vliegende strijdwagen

Debora moet ze terechtwijzen, ‘Richten’
Ook moeten de kinderen Israel’s een soort ‘garantie van boven’ krijgen, dat ze de schijnbare overmacht zullen overwinnen. Bemoediging dus. En die levert de profetes Debora ze, zij is de Richter uit Richteren 4.

Debora nu, eene vrouw die eene Profetes was, de huisvrouw van Lappidoth, deze richtte te dier tijd Israel.

En zij woonde onder den palmboom van Debora, tussen Rama en tusschen Beth-El (waar Jacob met God worstelde RZ), op het gebergte Efraims; en de kinderen Israels gingen tot haar op ten gerichte.

Ze willen een leider, en Debora roept ene ‘Barak’ op om met een leger van 10 duizend man op te trekken. Daarmee spreekt zij een goddelijk bevel uit:

Heeft de Heere de God Israel’s niet geboden: Ga henen en trek op den berg Tabor, en neem met u tien duizend man van de kinderen van Naftali en van de kinderen van Zebulon;

En ik zal aan de beek Kison tot u trekken Sisera, Jabins krijgsoverste, met zijne wagenen en zijne menigte, en Ik zal hem in uwe hand geven?

Eurofighter ‘Typhoons’, net Star Wars-vliegtuigen

Barak durft alleen te gaan, als hij bij Debora aan de hand mag lopen.

Toen zeide Barak tot haar: Indien gij met mij trekken zult, zoo zal ik henentrekken: maar indien gij niet met mij zult trekken, zoo zal ik niet trekken.

En zij zeide: ik zal zekerlijk met u trekken, behalve dat de eer uwe niet zal zijn op dezen weg dien gij wandelt; want de Heere zal Sisera verkoopen in de hand eener vrouw. Alzoo maakte Debora zich op en toog met Barak naar Kedes.

…oorlog Israel

De Heere trekt voor Barak uit
Oftewel, moet je maar geen mietje zijn. Nou, je voelt de ontknoping aan aankomen. Die 900 tanks van Sisera blijken een koud kunstje, maar wel onder 1 grote voorwaarde. Het is ‘De Heere’ die ze verslaat, nadat Barak met zijn 10 duizend man zich op de berg Tabor verschanst

Debora dan zeide tot Barak: maak u op, want dit is de dag in welken de Heere Sisera in uwe hand gegeven heeft; is de Heere niet voor uw aangezicht henen uitgetogen? Zoo trok Barak van den berg Tabor af, en tien duizend man achter hem.

En de Heere versloeg Sisera, met alle zijne wagenen en het gansche heirleger, door de scherpte des zwaards voor Baraks aangezicht; dat Sisera van den wagen afklom en vluchtte op zijne voeten.

Het eerste echte Europese jachtvliegtuig, de Typhoon in dienst van de Luftwaffe landt

Oftewel, al die wagens hebben ze plots niets aan door Goddelijke interventie. Daardoor wordt de tegenstander als het ware krachteloos.

We lezen dan hoe Sisera vlucht naar een bevriende stam, naar ‘de tent van Jael’. En die vrouw wordt hem noodlottig, nadat ze hem eerst misleidend toespreekt ‘wijk in, mijn heer, wijk in tot mij, vrees niet!

Jael geeft hem te drinken en dekt hem met deken toe zodat hij kan uitrusten. Hij draagt haar op te zeggen dat er ‘niemand’ in de tent is, als iemand daarnaar vraagt. Maar wat het secreet dan doet, aiaiai…

Richteren 4:20 vervolgt:

Daarna nam Jael, Hebers huisvrouw eenen nagel der tent, en gfreep eenen hamer in hare hand, en ging stillekens tot hem in, en dreef den nagel in den slaap zijns hoofds, dat hij in de aarde vast werd; hij nu was met eenen diepen slaap bevangen en vermoeid, en stierf.

En zie, Barak vervolgde Sisera, en Jael ging uit, hem tegemoet, en zeide tot hem: Kom, ik zal U de man wijzen dien gij zoekt. Zoo kwam hij tot haar in en zie, Sisera lag dood, en de nagel was in den slaap zijns hoofds.

En dan stelt Richteren 4:23

Alzoo heeft God te dien dage Jabin den Koning van Kanaan tenonder gebracht voor het aangezicht der kinderen Israels.

En de hand der kinderen Israels ging steeds voort en werd hard over Jabin den Koning van Kanaan, totdat zij Jabin den Koning van Kanaan hadden uitgeroeid.

Openlijke doden-tentoonstelling Verdun

In Richteren 5: 24 zien we dan hoe Debora deze militaire geschiedenis dan nog eens in Psalmistische context bejubelt:

Gezegend zij boven de vrouwen, Jael de huisvrouw van Heber den Keniet, gezegend zij ze boven de vrouwen in de tente!

Water eischte hij, melk gaf zij: in eene heerenschaal bracht zij boter.

Haare hand sloeg zij aan den nagel, en hare rechterhand aan den hamer der arbeidslieden; en zij klopte Sisera, zij streek zijn hoofd af, als zij zijnen slaap had doornageld en doorboord.

Nog steeds bezet de VS Europa met militaire bases

Tsja, pas maar op voor Carola Schouten, en vrouwen/vrouwelijke mannen/volkeren in het algemeen. Ze zijn net zo moorddadig, maar dan wat meer achterbaks, toegedekt, met excuses omgeven. Juist de mensen die zichzelf als ‘goed’ voordoen, dat kunnen de ergste zijn. En verder: als mensen niet bang voor je zijn, je kracht niet kunnen zien of zich onkwetsbaar wanen, dan lopen ze met je te sollen.

Dat is wat ‘links’ nu ook doet met haar media en haar overheid en academici. Schijt aan ons hebben, omdat ze een krachteloze tegenstander zien zonder samenbindend Geloof.

Zo zet dat Oude Testament je toch mooi met beide benen op de grond, met een tentharing door de schedel. Heb een goede zondag.

2 Replies to “‘Negenhonderd ijzeren strijdwagens’… (Richteren 4)”

  1. Vergis je niet in de mate van evil in de Kanaanitische volkeren! Baalsverering is exact hetzelfde als wat de pedo-elite nu doet. Daarnaast was het een mix van hybrides. Jericho’s muren waren gebouwd op skeletten van kinderen. Gelukkig hebben we een God, YHWH, die oordeelt op Zijn tijd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *