Mensenrechten ongeldig als ´Verenigde Naties´dat wil

De Andere Krant drukte in haar ´Vrijheid´editie van mei nog de Verklaring van de Rechten van de Mens af. Weinigen lieten echter de uitzonderingsbepaling van artikel 29 tot zich doordringen. Als de Mensenrechten worden toegepast ´tegen de doelen van de VN´ zijn ze ongeldig.

Omdat de Verenigde Naties is opgericht om een wereldregering in te stellen, nu via ´sustainable development´ is het ongeldig maken van die mensenrechten voor dat ´hogere doel´evenzeer een onderdeel. De VN toont zich nu ook ijverig voorstander van een biomedische dictatuur.

Amen

Weinig mensen kunnen de 30 Mensenrechten uit hun hoofd opnoemen, die de Verenigde Naties in 1948 adopteerde. Nog minder mensen weten, dat er een bepaling in staat die ze allemaal ongeldig maakt. Die staat vermeld onder artikel 29.

Deze rechten en vrijheden mogen in geen geval worden uitgeoefend in strijd met de doeleinden en beginselen van de Verenigde Naties.

Wat andermaal de vraag oproept. Van wie zijn de Verenigde Naties? Of wiens agenda dient de VN? Van de wereldfederalisten, waaronder de Rockefeller-familie op wiens grond ook het VN-hoofdkantoor is gebouwd. En bij wiens bank de VN ook bankiert, Chase Manhatten, nu JP Morgan Chase.

Dus zul je nu vanuit de Verenigde Naties mogelijk niets horen over de huidige fundamentele inbreuk op fundamentele Mensenrechten. Want regeringen handelen naar het doel van de Verenigde Naties, de miljardairs-families die een federalistisch wereldbestuur nastreven van Utopisch Socialisme.

Een doel dat je alleen met geweldpleging tegen je bevolking bereikt, zoals het ´halveren´van hun CO2, dus bewegingsruimte voor 2030.

Krijgt U hier al dat ‘wij’-gevoel van, of is dat dan ‘wij tegen de overheid’…

Zie nog eens een aantal van deze rechten. De Staat eigent zich volmacht toe om je persoonlijke levenssfeer in te dringen, mag zomaar bij feestjes binnenvallen, huisvredebreuk plegen. Vergelijk dat dan met artikel 12

Artikel 12 – Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige inmenging in zijn persoonlijke aangelegenheden, in zijn gezin, zijn tehuis of zijn briefwisseling, noch aan enige aantasting van zijn eer of goede naam. Tegen een dergelijke inmenging of aantasting heeft een ieder recht op bescherming door de wet.

Artikel 13 – Een ieder heeft het recht zich vrijelijk te verplaatsen en te vertoeven binnen de grenzen van elke Staat. Een ieder heeft het recht welk land ook, met inbegrip van het zijne, te verlaten en naar zijn land terug te keren.

En de meer fundamentele, nu de regering ons als mensen onteert met een muilkorfplicht, bejaarden eenzaam opsluit en het mkb, horeca, circuswezen, culturele sector naar eigen willekeur vernietigt;

Artikel 5 – Niemand zal onderworpen worden aan folteringen, noch aan een wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing.

Openbaring 13: Niet mogen kopen of verkopen zonder het teken van het beest…

De afgekondigde vaccinatieplicht, het opsluiten van mensen naar staatswillekeur, het voor de wet ongelijk behandelen van mensen. We vinden het alles in de op handen zijnde Spoedwet, die ze er door jakkeren. Het virus schijnt bij mensen met overheidsbaantje plots ander gedrag te vertonen dan bij de burgerservicenummers die de rekening hiervan krijgen.

Artikel 3 – Een ieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon.

Artikel 4 – Niemand zal in slavernij of horigheid gehouden worden. Slavernij en slavenhandel in iedere vorm zijn verboden.

Al in 2010 werd hierin het huidige scenario opgesteld

Verontrustend is vooral hoe gewillig ´de massa´ van door hun televisies geprogrammeerde mensen meebuigt. Ze laten zich eenvoudig als vee in een fuik drijven. Bij de Jumbo in Bolsward was gisteren het regime van angst al ingesteld. Alle personeel droeg een muilkorf, als voorafschaduwing van de algehele muilkorfplicht.

Waarmee artikel 3 uit de Mensenrechten dus al komt te vervallen.

Personeel van Supermarkten is als private BOA ingesteld, om op iedere klant toe te zien of die zich aan de medisch gezien volstrekt nutteloze symboolmaatregelen houdt. Maatregelen die niettemin een rationeel doel dienen, wanneer je een agenda van vrijheidsbeperking uitvoert als politicus.

Namelijk de agenda van Bill Gates, de zelfverklaarde Goalkeeper van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. We bespraken vrijdag al hoe de CO2-agenda en de virusagenda door zowel World Economic Forum als Rockefeller Foundation en andere globalisten-entiteiten in het zelfde economisch programma worden geduwd. Als twee kanten van de zelfde totalitaire agenda.

Oftewel, de maatregelen zelf zijn het doel van de mensen, die de WHO aansturen en financieren, andermaal weer: Bill Gates en mede-samenzweerders rond het World Economic Forum, die op hun beurt weer Brussel en de Europese Sovjetunie aansturen.

Bijzonder exemplaar

Zij maken het straks ook tot ´gevaar voor volksgezondheid´ wanneer je afwijkt van de lezing die WHO en Europese Sovjetunie geven, in handen van de farmaceutische industriëlen.

Je komt dus als doorsnee Nederlander niet meer aan je voedsel, zonder een muilkorf te dragen. Zo heeft Mark Rutte het reeds in maart vaststaande doel van muilkorfplicht zeer handig ingevoerd. Stapsgewijs, Nederlanders moet je langzaam masseren.Eerst het OV, dan op andere plaatsen. Vervolgens zie je op televisie bij grote sportwedstrijden als de Tour overal een muilkorf, de pers kreeg een muilkorfplicht.

Zo went doorsnee-Nederlander de afgelopen maanden alvast aan het reeds voorafgesproken idee, om je monddood-status met overtuiging en gewenning te dragen. Er ontstaat dan vanzelf een voldongen feit. Wie nog nadenkt wordt dan de buitenstaander.

En uiteindelijk is niets mensen te gek, behalve non-conformisme. Zo zijn we live getuige van de eenvoud waarmee een totalitair regime zich kan instellen. Zo ging het precies in Hitler Duitsland, tot ieder met de hand stijf in de lucht riep ´Rutte Befehl und wir folgen´… Met angst en overheidsgeweld krijg je iedereen mee.

Dat mag extreem KLINKEN, maar dat is het niet wanneer je weet wat ze van plan zijn. Dit zijn net als de ´tijdelijke´crisiswet uit 2010 geen ´tijdelijke´maatregelen, maar opmaat voor erger.

Brandenburger Tor

Vanzelf hoeft De Staat je niet meer in het gareel te houden. Gewone burgers gaan je aanspreken, dat jij niet doet wat zij zo braaf gehoorzamen. Onze slavenmeesters weten als geen ander hoe massapsychologie in elkaar steekt. Je mede-Nederlanders gaan voor je politie-agent spelen. En ze gaan dat nog eens uitleggen als een daad van fatsoen.

Een kleine groep houdt nog de herinnering levend aan de relatieve vrijheid waarin Nederlanders afgelopen 75 jaar mochten leven. Dat zijn de honderdduizenden die reeds de massamedia vaarwel zeiden, die zelf onderzoek gingen doen en hun verstand opnieuw leerden gebruiken.

Banner van Voorvrijheid.nu

Een van hen is Frank Ruesink, die nu twee jaar bezig is met een campagne om politici persoonlijk aan te spreken op hun verantwoordelijkheid., Dat ze geen onwaarheden mogen verkopen. Zoals over het waanidee dat vaccinatie goed voor je gezondheid zou zijn, zonder enig risico.

Ruesink begon die campagne, nadat zijn eigen kind door vaccinatie ernstig ziek werd. Hij ging zelf onderzoek doen, en ontdekte dat veel meer gezondheidsrisico´s en slachtoffers aan vaccinatie-campagnes kleefden dan politici nu zeggen.

Bij Blue Tiger Studio presenteerde hij zijn in boek uitgegeven verslag van die zoektocht en campagnes, Hugo ik ben je soldaat niet. De titel slaat op zijn correspondentie met Klaas Dijkhoff van de Volksvijanden tegen Vrijheid en Democratie. Diens vader studeerde Oorlogsrecht en dit kabinet commandeert haar burgers nu als gehoorzame soldaten in een leger.

En daarop slaat dus de titel, als eis tot zelfbeschikking. We moeten nu voor onszelf de grens trekken. Tot hier en niet verder. Ook als dat boetes oplevert. Goede mensen overtreden slechte wetten.

Even in maatpak bij het Friese vrijheidsmonument

Net als ondergetekende hanteert Ruesink de stelling dat er maar 1 serieuze vorm van verantwoording is, namelijk persoonlijke verantwoordelijkheid voor je keuzes en daden. Je kunt je niet achter een ambt, noodzaak, wet of systeem verschuilen in morele zin. Je bent in ethische zin altijd zelf verantwoordelijk voor je daden, en bent daarop ook persoonlijk aan te spreken.

Voorlopig zijn Nederlandse politici op straat zeer benaderbaar, die gemoedelijk Hollandse traditie van gewoonheid. En daarvan heeft Ruesink op kundige wijze gebruik gemaakt.

De Dom in Keulen.

Daarnaast vinden we in het katholieke kerkrecht, ook de stelling dat Goede Mensen Slechte Wetten Overtreden. Dat mag als ze tegen de Goddelijke Wet ingaan, tegen het natuurrecht en fundamentele mensenrechten.

Dat staat in het Compendium, dat zich op diverse passages uit de Bijbel passeert, in plaats van 1 passage te verabsoluteren, te weten Romeinen 13-4 over de overheid als God´s Dienaresse.

De Protestanten gooiden het Compendium over boord, toen zij eenmaal zelf in Noordwest Europa de absolute macht claimden en zelf kerk en staat verenigden. De Oranjes plaatsten zichzelf toen boven de kerk. Zo ontstond immers ook de Statenbijbel. Alleen de ´Gods Dienaresse´passage werd toen tegen de eigen bevolking nog ingezet.

Van de Stichting Gezond Verstand. Mijn artikel heet ´Voor God spelen in Davos´

Wanneer een regering handelt naar christelijke principes valt van het toepassen van Romeinen 13-4 nog iets van te zeggen. Maar als De Staat zich gaat gedragen als ´Sterfelijke God´zoals in Hobbes zijn Leviathan, overschrijdt zij de grens die het christendom via Jezus Christus gaf.

Je geeft de keizer wat van de keizer is. Maar die keizer mag zich geen goddelijke pretenties aanleunen, want hij dankt zijn gezag slechts aan God. Toen Karel de Grote keizer werd, gaf de paus hem die status, als erkenning dat de Goddelijke wet met de kerk boven de keizer staat.

En Jezus begrenst hier dus duidelijk de wereldlijke macht, wanneer deze meent zelf God te kunnen zijn.

En dat is precies wat nu gebeurt, en wat ik beschrijf in het artikel ´Voor God spelen in Davos´voor het nieuwe journalistieke magazine ´Gezond Verstand´, dat komende woensdag in een oplage van 1 miljoen in heel Nederland ligt. Al vaker stelden we hier vast dat bewindslieden van de Christenunie leugenachtige godslasteraars zijn.

Zij rukken het begrip ´naastenliefde´ uit haar verband om een totalitaire machtsagenda van christelijk sausje te voorzien. Terwijl ze gretig samen regeren met de atheïstische babykillers en orgaanrovers van D66 als Sigrid Kaag, tevens World Economic Forum-gast, wiens levensovertuiging vijandig staat tegen het christendom.

Wanneer je een partij hebt die zich Christenunie noemt, en die zit in een kabinet dat voor het eerst sinds de zichzelf Goddelijk wanende Romeinse Caesars de christelijke eredienst verbiedt. Leven we dan niet in hoogst Interessante Tijden?

3 Replies to “Mensenrechten ongeldig als ´Verenigde Naties´dat wil”

    1. Ik geloof niet dat hij daar last van heeft, gezien zijn optreden als politicus. Deze man is duidelijk een voorbeeld van hoe macht corrumpeert. Overigens geldt dat ook voor de rest van de volksvertegenwoordigers. Er is kennelijk een verbod op persoonlijk ethos. Zie je overigens ook bij werknemers in het algemeen. Wanneer zie je nu eigenlijk nog protesten als het gaat om arbeidsvoorwaarden? Alleen zorgpersoneel en onderwijzers willen “nog wel wat doen” op het Malieveld, wat dan ontaard in een halfzachte bbq op het eind van de dag. O jé, dat maakt wel indruk op het politieke canaille. Het gaat gewoon nog te goed. Dit wordt helemaal niks meer, voorlopig dan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *