Wraking bevel officier van justitie DNA-afname

De CD die ik als puber paars draaide, en die voor mij ‘metal’ definieerde

Arondissementsparket
Noord Nederland
tav officier van justitie Mr. Pieter van Rest
Postbus 577
9700 AN Groningen

Langweer 5-10-2020

Betreft: Wraking Bevel Officier van Justitie afname celmateriaal

Geachte Heer Van Rest

Op 15 september ontving ik een afgezant van uw organisatie aan de huisdeur met ‘bevel van het OM tot DNA-onderzoek’. Deze heb ik verzocht te vertrekken, gezien de plompverloren wijze waarop deze medewerker zich aankondigde zonder schriftelijke voorafkondiging. Op 17 september vond ik een brief in de brievenbus, kenmerk ——— gedateerd op 25 augustus (…) onderwerp ‘Bevel tot afname celmateriaal voor DNA-onderzoek’.

Ik acht het onwaarschijnlijk dat post uit Groningen naar Friesland 3 weken onderweg is.

U schrijft hier:

‘De rechtbank Noord Nederland heeft u op 11 mei 2020 veroordeeld als bedoeld in art.1 lid 1 onder c. en art. 1, lid 2 Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden voor art. 285 lid 1 wetboek van strafrecht’

Leaver dea as slaef

Onder dat schrijven volgt het bevel tot melding op het bureau in Sneek op 12 oktober om 9:00, voor afname celmateriaal. En het dreigement dat U anders wapengeweld zult toepassen om de integriteit van mijn persoon en lichaam te schenden. (aanhoudingsbevel)

U spreekt mij aan als schuldige van een misdrijf, terwijl het hoger beroep nog behandeld moet worden. Het lijkt mij alleszins mogelijk dat mijn raadsheer, strafpleiter Gerard Spong het vonnis van politierechter Mr Monique Dijkstra van kundige repliek zal voorzien, bij een beroepszaak die een oordeel behelst over de functionaliteit van geschreven proza in de Friese taal in een journalistiek artikel.

Binnen het strafrecht bestaat vooraf geen mogelijkheid van beroep tegen uw bevel. Dat geeft mij alleen beroepsmogelijkheid na afname, opdat U mijn DNA niet in een databank opneemt. Dat bevel baseert U op het in 2004 ingevoerde wetsartikel ‘Wet dna-onderzoek bij veroordeelden’.

Niettemin heeft- zo stelt mijn raadsman- het (met geweld) door U afnemen van mijn celmateriaal en opname in een DNA-databank geen enkele toegevoegde waarde voor oplossing van het door U aan mij toegedichte ‘misdrijf’. Ik heb geen strafblad, noch ambieer ik enig handelen waarmee ik een ander mens onrecht aan zou doen.

Leestip voor Koning Willy

Wraking wegens gepolitiseerde justitie

U wekt daarmee andermaal (evenals bij de Douwes-zaak) de schijn van gepolitiseerde justitie, als beschermer van een aantoonbaar belangenverstrengelde ambtenaar. Deze ambtenaar, Bouwe de B. misbruikt een publieke functie voor privaat gewin van bedrijven rond de VNO-NCW Noord in ‘groene’ jas (Fryslan Fossielvrij).

U kunt niet de schijn ontlopen dat u dus ‘de boodschapper’ via zogeheten ‘preventief hinderen’ onder de huid wenst te zitten voor ‘De Belangen’. U wekt tevens de indruk van een overheid die via public interest litigation jurisprudentie poogt te creëren als ‘feit’, justitie als neo-marxistische constructie jegens journalisten.

Ik wraak hierbij dan ook uw bevel. Bovendien kan ik mij op artikel 3 van de Verklaring van de Rechten van de Mens beroepen, ‘de onschendbaarheid van de persoon’ en op het daarvan afgeleide artikel 11 van de Grondwet, ‘onaantastbaarheid van het lichaam’. Internationale verdragen staan boven specialistische wetten. U staat niet boven de Grondwet.

Tevens herinner ik aan het gelijk dat Jenny Douwes in hoger beroep kreeg, inzake het niet hoeven afnemen van DNA bij een ‘misdrijf’ dat ook zonder profiel opgelost kan worden.

De uitzonderingsbepalingen op het Grondwet artikel 11 kennen ook de redelijke aanname, dat bv zonder afname van bloed niet gecontroleerd kan worden of iemand beschonken achter het stuur zit. Dus dat er niet op enig andere wijze een misdrijf is aan te tonen. Noch de aard van het aan mij toegeschreven ‘misdrijf’, noch omstandigheden waaronder dit gepleegd is noodzaken DNA-afname.

Bij het controleren van de (Friese) woordkunst van een wetenschapsjournalist die publiceert over de toenemende corruptie bij de overheid, haar toenemende onbeschaamdheid bij de verkoop van leugens ten aanzien van burgers (die helaas teveel ‘consumenten’ werden), is bloed noch DNA nodig. Al zou ik mijn Friese taalkunst wederom toepassen bij duiding van moreel laakbaar gedrag.

Al zou U deze Friese woordkunst wederom als strafbaar feit interpreteren. Dan is voor het oplossen van dit ‘misdrijf’ -U onwelgevallig taalgebruik- mijn DNA niet nodig.

Romeinenbrieven…Alle Gezag is door God ingesteld

‘God’s Dienaresse’ (Romeinen 13:4)
Een christen dient de wet te houden en de overheid te gehoorzamen. Het Gezag bestaat bij gratie Gods. (Romeinen 13:4) Het ‘maar’ komt echter wanneer De Staat zichzelf tot ‘Sterfelijke God’ maakt (naar Hobbes). En wanneer wetten gebruikt worden tot kleinering van de mens als creatie Gods, zoals bij de moord op 33 duizend ongeboren kinderen per jaar in Nederland.

Of wanneer wij ons geconfronteerd zien met een overheid die- voor het eerst sinds de Heidens-Romeinse keizers en hun christenvervolgingen- een verbod op de christelijke eredienst en samenkomst uitvaardigt op basis van halve waarheden en commerciële belangen van DSM, Astro Zeneca, Bill Gates cs.

Wanneer U de wet toepast met het oogmerk andere mensen te kleineren en criminaliseren, en een ministerie dient dat Belialskinderen (Richteren 19:22) beschermt, ben ik volgens het recht in de kerkelijke (katholieke) traditie verplicht tot burgerlijke ongehoorzaamheid. Ik zal dan ook niet op het bureau verschijnen op 12 oktober, uit principe.

Ieder gewelddadig handelen van uw zijde beschouw ik als het handelen van een moreel illegitieme entiteit. Een entiteit, die via de afgelopen 25 jaar institutioneel geworden belangenverstrengeling bij ambtenarij – ingedekt door het Pikmeerarrest (1996)- poogt toe te dekken met staatsgeweld, en via het afschuiven van verantwoordelijkheid op ‘het systeem’ en ‘dit rapport’/‘die commissie’.

Even in maatpak bij het Friese vrijheidsmonument

Kort gezegd: ‘Wy Friezen knibbelje allinnich foar God’. Een staat die zichzelf vergoddelijkt, die mensen verlaagt tot CO2-uitstotende planeetverpesters, tot commercieel verhandelbaar vlees (Donorwet) en te muilkorven besmettingsbron op basis van halve waarheden en bangmakerij, een overheid die naar het woord van Mephistoles/satan spreekt in De Faust: ‘het ware beter dat dit alles er niet was’….

…daar ben ik naar mijn christenplicht geen verantwoording meer aan verschuldigd. Uw overheid bevindt zich fundamenteel in een andere Waardengemeenschap.

We zien verder misbruik van ‘het zwaard’ tot intimidatie van ter zake kundige journalisten dan ook met Godsvertrouwen tegemoet. Er is maar een Koning met hoofdletter, en de koning waaraan u een eed aflegde, dient zich onder Hem geplaatst te weten. Ik zal tot mijn laatste ademtocht niet zwijgen over onrecht en corruptie, in Jezus Christus naam.

Vooralsnog danken we uw instituut als wetenschapsjournalist, voor het aanmerkelijk verhogen van lezers- en kijkerspubliek, dat het huren van een kostbare advocaat mogelijk maakte. Tevens dank voor de bijzondere ervaring om als journalist met geweld uit je huis gerukt te worden, voor wat je schrijft over een belangenverstrengelde ambtenaar.

Zo uw ‘Bevel tot DNA-onderzoek’ dus nut had, dan was dit het creëren van een aanleiding u deze brief te sturen. Steek eens de hand in uw eigen boezem bij uw ministerie van ‘justitie’, voor U onderzoeksjournalisten criminaliseert. Als finale conclusie verzoek ik u om fair play, om uw bevel in te trekken en uw taak als ‘God’s dienaresse’ op meer eervolle wijze ter hand te nemen.

Hoogachtend,

12 Replies to “Wraking bevel officier van justitie DNA-afname”

 1. Zie hier enige opmerkingen over het gehoorzamen van de overheid.

  De kerk beroept zich nogal eens op het feit, dat wij de overheid hebben te gehoorzamen op grond van uitspraken in de bijbel; met name het nieuwe testament. In onderstaande lijst komt iets dergelijks alleen voor in Titus 3:1.
  Efeze 6:12 zegt dat gestreden moet worden tegen overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk. Slaat dit vers eigenlijk niet op ons huidig tijdsgewricht? Let dan ook eens op wat Efeze 3:10 zegt.

  Lukas 12, vers 11 :”Wanneer zij u dan zullen brengen naar de synagogen en voor de overheden en de machthebbers, wees dan niet bezorgd hoe of wat u ter verdediging moet zeggen of wat u moet spreken.”

  Romeinen 8, vers 38: Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zou kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere
  a
  Efeze 3, vers 10: opdat nu door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden,

  Efeze 6, vers 12: Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.

  In plaats daarvan zitten christenen tegenwoordig als bestuurders in godloze bestuursorganen, met als mogelijk argument voor hun achterban, dat zij zo invloed hebben. Psalm 1:1 zegt “Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen.” Wanneer je dit zegt tegen christenen gaat men hier gewoon aan voorbij, vanwege de zogenaamde invloed die deze man zou hebben. Maar om hier Gods advies op te volgen is kennelijk een moeilijke zaak. Dat geldt ook voor Psalm 94:20 in een eigen vertaling uit het Hebreeuws: “Kan de troon van verderf, die het kwaad tot wet maakt, met U worden geassocieerd?” Mijn antwoord kan duidelijk zijn als het om de bedoelde christelijke bestuurders en partijen gaat. Het antwoord van deze bestuurders zou ook ja moeten zijn. Dus wegwezen SGP, CDA en CU.

  Kolossenzen 1, vers 16: Want door Hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn: tronen, heerschappijen, overheden of machten; alle dingen zijn door Hem en voor Hem geschapen.

  Kolossenzen 2, vers 15; Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd.

  Titus 3, vers 1: Herinner hen eraan dat zij de overheden en machten onderdanig behoren te zijn, dat zij hun gehoorzaam zijn en dat zij tot elk goed werk bereid zijn.

  1. @Gershom, hartelijk dank. Inderdaad, die eerste zin over ‘Welzalig de man de niet wandelt naar de Raad der Goddelozen’. De Raad van State is ‘De Raad der Goddelozen’…

 2. In 1 Samuël 8 vers 6 staat heel duidelijk waarom mensen een koning/ keizer of president willen.

  Ze willen zelf geen verantwoordelijkheid meer dragen. (Ze hebben God verlaten dat is het vertrouwen op eigen beoordelingsvermogen, onderscheidingsvermogen en intuïtie). Dat dragen ze over aan de door hen geambieerde heerser.
  Samuël vertelt ook wat de gevolgen van geen verantwoordelijkheid dragen betekent. Onderwerping aan de koning en de koning kan/zal het beste van wat je hebt afpakken. (1 Samuel 8: 6-18)

  6 Maar dit woord was kwaad in de ogen van Samuël, als zij zeiden: Geef ons een koning, om ons te richten. En Samuël bad den HEERE aan.

  7 Doch de HEERE zeide tot Samuël: Hoor naar de stem des volks in alles, wat zij tot u zeggen zullen; want zij hebben u niet verworpen, maar zij hebben Mij verworpen, dat Ik geen Koning over hen zal zijn.

  8 Naar de werken, die zij gedaan hebben, van dien dag af, toen Ik hen uit Egypte geleid heb, tot op dezen dag toe, en hebben Mij verlaten en andere goden gediend; alzo doen zij u ook.

  9 Hoor dan nu naar hun stem; doch als gij hen op het hoogste zult betuigd hebben, zo zult gij hen te kennen geven de wijze des konings, die over hen regeren zal.

  10 Samuël nu zeide al de woorden des HEEREN het volk aan, hetwelk een koning van hem begeerde.

  11 En zeide: Dit zal des konings wijze zijn, die over u regeren zal: hij zal uw zonen nemen, dat hij hen zich stelle tot zijn wagen, en tot zijn ruiteren, dat zij voor zijn wagen henen lopen;

  12 En dat hij hen zich stelle tot oversten der duizenden, en tot oversten der vijftigen; en dat zij zijn akker ploegen, en dat zij zijn oogst oogsten, en dat zij zijn krijgswapenen maken, mitsgaders zijn wapentuig.

  13 En uw dochteren zal hij nemen tot apothekeressen, en tot keukenmaagden, en tot baksters.

  14 En uw akkers, en uw wijngaarden, en uw olijfgaarden, die de beste zijn, zal hij nemen, en zal ze aan zijn knechten geven.

  15 En uw zaad, en uw wijngaarden zal hij vertienen, en hij zal ze aan zijn hovelingen, en aan zijn knechten geven.

  16 En hij zal uw knechten, en uw dienstmaagden, en uw beste jongelingen, en uw ezelen nemen, en hij zal zijn werk daarmede doen.

  17 Hij zal uw kudden vertienen; en gij zult hem tot knechten zijn.

  18 Gij zult wel te dien dage roepen, vanwege uw koning, dien gij u zult verkoren hebben, maar de HEERE zal u te dien dage niet verhoren.

  1. @Frank Kuipers: hoe kom je daar nu bij? Betaalt niemand om jouw orgaan in zijn lichaam te zetten, is de operatie gratis? De wet is er toch voor het medisch industrieel complex?

 3. rectificatie laatste alinea

  Hier een bericht dat de kerk zich beroept op het gehoorzamen aan de staat,heb altijd gedacht welke staat dan,
  die aan GOD noch gebod doet?

 4. When a man lies, he murders some part of the world
  These are the pale deaths which men miscall their lives
  All this I cannot bear to witness any longer
  Cannot the kingdom of salvation take me home

  (To Live is to Die – Metallica)

 5. Computersystemen bevatten MINIX in de intelchips om iedereen te kunnen volgen. MINIX is ontworpen
  door Andre Tanenbouw als onderwijsproject voor begrip van een unixachtig operatingsysteem. Gewoon
  gegapt van Tanenbaum omdat de deepstate er zelf te stom voor is. Liegen, stelen en bedriegen is de
  norm binnen ons door de CIA bezette land.
  Ik raad iedereen over te gaan op een linux, bijvoorbeeld MX-linux, beter, sneller en veiliger. Voor ondergronds
  verzet is kali-linux meer een aanrader, maar meer voor de hackers.

  Dat moest ik ff kwijt in dit land van amorele misantropen en sociopaten en Aaldersbergen en Wabekes.
  Deze bruinwerkers, veel viezer dan zwartwerkers moeten we echt met zijn allen eruit branden, het land bestaat
  uit kontlikkers naar de top.
  Adele van der Plas heeft en had het recht, het morele, aan haar zijde.

  Draai het tuig de rug toe en sluit de vuiligheid buiten en ontsmet je omgeving met alle middelen.
  Je kunt merken dat ik het geheel gehad heb.

  Sterkte Rypke

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *