‘De Koning zal uw kudde vertienen…’ (1 Samuel 8)

Kabinet van de Koning

Op de zondag geen profane boodschappen. Dan lezen we uit de Heilige Schrift, en vandaag gaan we verder in het bijbelboek Samuel. Hij is een zogenaamde ‘richter’, een geestelijke die waakt over het zieleheil van Israel, zodat zij ook in militair opzicht geen fouten begaan. Na Samuel 8 vraagt het volk echter om een omkering.

Zij willen net als omringende volken een wereldse koning hebben. Samuel geeft ze via ‘De Heere’ dan een waarschuwing mee, die eigenlijk tot de dag van vandaag doorklinkt: welk mandaat geef je ‘de overheid’? De Koning (Regis) zal je uitzuigen, zo waarschuwt Samuel als boodschapper van De Heere. 

CO2 zwendel voor de koning? het onderzoeken waard!

Van Richterentijd naar Koningen
In de Bijbel geldt steeds dat je eerst geestelijk je zaakjes op orde moet hebben. Vervolgens komt dan ook wereldlijk succes als goddelijke genade, wat dus nog geen wereldlijke garantie is in de vorm van contract. Draai je de zaak om, dan kom je tot verderf. Die tendens zagen we sterk terug in het boek ‘Richteren’, dat voorafgaat aan Samuel met ‘Ruth’ als tussenboek.

De priesters zijn de middelaars met God, zij accepteren de offers. Die leven dus zoals iedere priesterklasse van de gaven van het volk. Daarvoor offeren ze dan, en ze profeteren over wat God van plan is en over wat komen gaat.

In de vorige aflevering zagen we hoe Eli als priester bij God uit de gratie raakt. Zijn twee zoons zijn zogenaamde Belialskinderen (drank misbruikende seksuele perverselingen) en Eli laat ze hun gang gaan. Samuel hoort dan ’s nachts een stem, en hij wordt de vervangende profeet van het volk Israel gemaakt.

Dat is dan de enige die direct in contact staat met God.

Zodra de ‘kinderen Israels’ tezeer op eigen houtje opereren, dan lijden ze militaire nederlagen. Of ze gaan zelfs weer over tot de afgodendienst. Maar als Samuel ze weer op het geestelijk rechte pad leidt, dan keert ook het militaire tij. Zo zien we dat ook in het boek Richteren: De Heere is hier een echte oorlogsgod.

Butte de Lion opgericht door Koning Willem 1 in 1815

In het verkeerde hemelse keelgat
Zo gaan we dan vandaag verder met Samuel 8. Nu heeft het volk Israel net de zege gekregen, en nog is het ze niet genoeg. Ze komen bij de oud geworden Samuel, en vragen hem om een koning. Dit vat ‘De Heere’ op als een afwijzing van Zijn Gezag.

Toch heeft het volk wel een punt, want de Bijbel schrijft zelf dat de zonen van Samuel ‘niet in uwe wegen’ wandelen. Net als bij Eli zijn twee zonen, het zelfde motief. Terwijl Samuel die tot Richteren had gesteld:

Doch zijne zonen wandelden niet in zijne wegen, maar zij neigden zich tot de gierigheid, en namen geschenken en bogen het recht. Toen vergaderden zch alle oudsten van Israel en zij kwamen tot Samuel in Rama, en zij zeiden: Zie, gij zijt oud geworden, en uwe zonen wandelen niet in uwe wegen: zoo zet nu eenen Koning over ons om ons te richten, gelijk alle de volkeren hebben.

Dit verzoek schiet dus in het verkeerde hemelse keelgat:

Maar dit woord was kwaad in de ogen Samuels, als zij zeiden: geef ons eenen Koning om ons te richten; en Samuel bad den Heere aan.

Doch de Heere zeide tot Samuel: Hoor naar de stem des volks in alles wat zij tot u zeggen zullen; want zij hebben U niet verworpen, maar zij hebben Mij verworpen, dat Ik geen Koning over hen zal zijn.

Naar alle de werken die zij gedaan hebben, van dien dag af toen Ik ze uit Egypte geleid heb tot op dezen dag toe,en hebben Mij verlaten en andere goden gediend, alzoo doen zij u ook.

Natuuropname

Lees de bijsluiter voor je een koning neemt
De Heere draagt Samuel op het volk haar zin te geven, maar wel met de koninklijke bijsluiter. Dat een koning ze uitzuigen zal en naar eigen goeddunken het beste van hun families, kuddes en oogst tot zichzelf zal nemen, en hun zonen als eigen soldaten.

Dit zijn de zogenaamde ‘tienden’, die ook in de Middeleeuwen nog door graven en hertogen geheven werden van de volken die zij veroverden. Inclusief verplichte krijgsdienst.

Alleen de Friezen wisten zich daar in de 11de tot 14de eeuw aan te onttrekken, die tienden, die periode ging als Friese Vrijheid de boeken in. Dat was toen uniek in Noordwest Europa. De Friezen leefden toen in een Richteren-tijd met enkel geestelijk onderricht uit de Abdijen, ieder doend ‘wat goed dunkte in eigen ogen’.

Samen met de overheid…. Of liever ‘samen tegen de overheid?’

Samuel confronteert het volk met de hele waslijst van nadelen, maar ze willen alsnog een koning. Hij stelt over de dienstplicht:

Dit zal des Konings wijz zijn die over u regeeren zal: hij zal uwe zonen nemen dat hij ze zch stelle tot zjinen wagen en tot zijne ruiteren, dat zij voor zijnen wagen henenlopen

en dat zij zich stelle tot oversten der duizenden en tot oversten der vijftigen, dat zij zijnen akker ploegen en dawt zij zijnen oogst oogsten, en dat zij zijne krijgswapenen maken; mitsgaders zijn wapentuig.

De Nederlandse Bank van de Koning

En over het nemen van het beste van het land voor de koning:

uwe dochteren zal hij nemen tot apothekeressen en tot keukenmaagden en tot baksters, en uwe akkers en uwe wijngaarden en uwe olijfgaarden, die de beste zijn, zal hij nemen en zal ze zijnen knechten geven; en uw zaad en uw wijngaarden zal hij vertienen, en hij zal ze zijnen hovelingen en knechten geven.

En hij zal uwe knechten en uwe dienstmaagden en uwe beste jongelingen en uwe ezels nemen, en hij zal zijn werk daarmede doen:

hij zal uwe kudde vertienen en gij zult hem tot knechten zijn. Gij zult wel te dien dage roepen vanwege uwen Koning, dien gij zult verkoren hebben, maar de Heere zal u te dien dage niet verhooren.

Maar dierbaarder dan geestelijke vrijheid, zo is het volk dat zij een gevoel van veiligheid krijgen.

Doch het volk weigerde Samuels stem te hooren, en zij zeiden: Neen, maar daar zal een Koning over ons zijn; en wij zullen ook gelijk zijn alle de volkeren en onze Koning zal ons richten, en hij zal voor onze aangezichten uitgaan en hij zal onze krijgen voeren.

Het bootje van Bea van O.

Sinds Oude Testament niets veranderd
De uitgekozen koning, Saul, hij kan in de komende hoofdstukken even een glansrol vervullen. Maar al snel blundert hij. Niet vanuit menselijk perspectief gezien, maar wel vanuit goddelijk perspectief. Zodat het koningschap op David over gaat. Dat verhaal is echter bewaard voor de volgendeweek-preek.

Het volstaat nu te constateren, hoe mensen liever voor ‘veiligheid’ kiezen dan ‘overgave’. Dat was toen in de vroege ijzertijd zo. En dat is in viruspsychosetijd nu nog steeds zo. (Valse) zekerheid verkiezen mensen boven genade en overgave, meer dan onzekerheid kunnen mensen een tirannie verdragen.

Mensen geven liever hun zelfbeschikking en geest uit handen aan de totalitaire staat die ze ‘veiligheid’ in ruil belooft. Dan dat ze zelf eens gaan nadenken en zich tot God wenden: Dat er via overgave aan God en zijn Genade, goddelijke liefde meer te bereiken is dan een Staat die vooral Controle eist, en Angst als knoet.

Het Torentje

‘In Naam van de Koning’…
Van het Oude Testament tot de ‘parabel van de Groot-Inquisiteur’ van Dostojewski in de 19de eeuw (Gebroeders Karamazov): steeds keert dat thema terug, en zij die zich boven ons stelden weten natuurlijk dat mensenmassa’s zo reageren. Dus staat er nu nog steeds op een belastingaanslag gericht aan vermogenden:

“In naam van de Koning’.

Die maakt weer deel uit van een netwerk aan miljardairsfamilies die het op communisme gelijkende Totalitairisme in Groene verpakking zijn toegedaan, en die controleren onze instituties van Nato tot Interpol, de media en hun overheid.

Daarom gaan we een totalitaire tijd tegemoet, waarin velen van ons zullen omkomen (zie ook de ‘Deagle List’) van honger en geweld. En ons gekoesterde leven met relatief grote vrijheden van afgelopen 75 jaar zal nooit weer terugkeren.

Daarom zet onze leugenachtige en corrupte overheid de hele bevolking nu ook in gevangenschap, berooft ze van alle leuke dingen in het leven, hun bestaan. Opdat je extra het gevoel krijgt dat een Heeeele Groooote Overheid nodig is, die Dit Heeele Groote Probleem de baas moet worden met Absoluut Mandaat, dat tot de haarvaten van ieder’s leven mag doordringen.

Praalgraf van de Friese Oranjes met Eikenhouten entree

Zonder enige controle over deze zelfbenoemde controleurs. En zodra zij de tirannie iets verlichten in ruil voor je ziel, dan zullen mensen zuchten: ha eindelijk. En ze zullen middels Stockholmsyndroom hun gijzelaars danken.

Omdat U eenvoudiger bent bang te maken via herhaling door ‘vertrouwde gezagdragers’, dan te genezen van die psychose, geestelijk vrij te zetten met redelijk denken, contemplatie.

Daarom zal het slechts kwestie van tijd zijn voor mij het recht van spreken wordt ontnomen, en ze mij en medestanders zullen opsluiten, na ons tot staatsgevaar en ‘terrorist’ te bestempelen. Ook Interpol doet namelijk mee met de 2030 Agenda. En de regels voor mediacensuur vanuit Europa treden 2021 in in werking.

Maar God is niet met hen, die zelf voor god willen spelen.

Heb een goede zondag.

3 Replies to “‘De Koning zal uw kudde vertienen…’ (1 Samuel 8)”

 1. Beste Rypke,

  Bedankt voor de overdenking, ik voorzie ook dat we een hele donkere tijd tegemoet gaan. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat we als land en volk God hebben verlaten (en als we eerlijk naar ons zelf kijken wij zelf ook elke keer weer😢) en dat we dan smart op smart hebben te vrezen. Wij kregen vanmorgen in dienst de hoopvolle boodschap mee vanuit Romeinen 8:30-39 want ik ben verzekerd, dat noch dood…….noch overheden,……..noch toekomende dingen…..ons zal kunnen scheiden van de Liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heere. Laten we ons daar aan vast klampen en uitzien naar Zijn Wederkomst, eens zal het Recht zegevieren!

  Mvg jan mol

 2. The mighty decide…

  who is right and who is wrong.

  The purpose of religion is to keep the poor from killing the rich.

  The nobles represent one percent…

  yet they hold 99% of the wealth.

  The laws are created by them and for them…

  Do you think that’s fair?

 3. Don’t forget we also use the money of the King as currency.

  It is his picture on the coin.

  So when you own your own bank and make you make your own money,

  force people to use it, then who owns money?

  Perhaps it is time to agree on an alternative currency.

  For instance:

  Beer bottle caps.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *