Terreurregime Rutte vestigt technocratisch imperium

Amfitheater Trier (DE), de noordelijke hoofdstad van het Romeinse Keizerrijk

Lakei van techno-nerd Bill Gates en zijn WHO, Hugo de Jonge kondigt een derde golf psychologische oorlogvoering aan, dus lezen we nu ‘Op weg naar het Imperium’ van historicus-filosoof David Engels.

Op academisch verantwoorde wijze beschrijft Engels de parallel tussen de vestiging van de dictatuur in de Romeinse republiek en haar moderne versie: de Europese Unie. Zal de huidige koude burgeroorlog die WHO-gehoorzame politici tegen de eigen bevolking voeren warm worden, net als in de Romeinse tijd?

De gemeente Amsterdam dwingt je al om ‘hou afstand’ op je raam te plakken

Golf spelen kan eindeloos doorgaan
Via Go-goth schaften we al een pestmasker aan. Als mensen zo geen afstand van je houden, wat dan wel? Wie ook maar enig basaal onderzoek doet, weet dat geen van de maatregelen die de Rutte-regering voorstelt in de verste verte iets met de bevordering te doen hebben van je gezondheid.

Ze werken daar tegen, ontnemen zelfs de belangrijkste basisbehoefte aan werkend Nederland: frisse lucht.

Ook bestaat er geen ‘tweede golf’ noch ‘derde golf’, behalve dan dat het corona-sprookje zichzelf gaande houdt. Die logica daarachter kan iedere oplettende automobilist zelf gewaar worden. Kijk maar naar al die ‘sneltestpuntnl/vergelijkbare reclame’-advertenties langs de weg.

Via het almaar opschroeven van testcapaciteit enerszijds, en de gezaaide angst via de massamedia anderszijds, groeit als vanzelf het aantal positief getesten, en testbereidheid. En daarmee groeit de schijn van een groeiend gevaar. Het enige dat deze leugenachtige corrupte regering hoeft te doen, is de resultaten daarvan presenteren als ‘tweede golf’ en dan ‘derde golf’ tot er een ‘vierde golf’ is.

Het pestmasker van Go-Goth, hou afstand ! 🙂

Je kunt als Noodwetkabinet blijven 4de/5de/6de-golfen, alsof je de Tiger Woods van de corona bent.

De ‘Noodwet’ kan zo eeuwig van kracht blijven. Want reken maar dat de traditionele griepgolf van ieder winter-voorjaar als ‘nieuwe pandemie’ zal verkocht worden. Terwijl de sterftecijfers van 2020 op geen enkele wijze afwijken van ‘normaal’ ten opzichte van andere jaren.

Maar net als de klimaattanker kun je die coronatanker niet meer keren: zij maakt een eigen realiteit, die niet verandert zonder de totale vernietiging van de oude politieke klasse. Immers, als massaal doordringt hoezeer zij liegen, bedriegen, of uit opportunisme met de gevestigde opinie meestemmen, dan is de val in prestige dusdanig groot dat zij niet meer in het openbaar over straat kunnen, alle partijen van CDA tot Christenunie, en van PvdA tot VVD.

Psychological Operations. Anderhalve meter afstand = onbeperkte overheidstoegang

Volksvijandige Oligarchie
Het Rutte 3-kabinet voldoet alvast volledig aan de definitie van een terreurregime. Een regime dat totalitaire controle handhaaft via een combinatie van bangmakerij en bedrog, gepaard gaand aan staatsagressie. De slachtoffers zijn er ook, want per 10 miljoen euro economische schade valt 1 dode.

Een standaard-eenheid uit de risico-literatuur via ‘cost induced fatalitites’ Uit voorzorg had coronabeleid verboden moeten worden, net als het duizenden miljarden euro’s kostende ‘klimaatbeleid’. Beleid waarvan uitsluitend technocraten in de financiele industrie, de academie-industrie en de diplomatie-industrie profiteren.

Maar je ziet dus, dat de technocratie zich niet meer laat bijsturen via democratische weg. De democratie is zelfs langs democratische weg afgeschaft (Noodwet). En hier komen we tot David Engels zijn analyse van hoe de Romeinse (democratische) republiek een dictatuur werd. En de parallel met de Europese Unie van nu.

Trudy de Romeinse Leeuw

Op bladzijde 149/150 constateert hij hoe een ‘volksvijandige oligarchie’ ontstaat, precies zoals Interessante Tijden al jaren beschrijft (bv ‘de Waddenoligarchie’):

Ook Europa (net als de Romeinse republiek toen RZ) heeft te maken met een politieke kaste die in toenemende mate los van de kiezers functioneert. Die bij iedere publieke meningsuiting het eigenbelang vooropstelt en zo nodig zelfs referenda laat herhalen tot het gewenste resultaat is bereikt (of dus afschaft RZ)

Om die reden is de opkomst bij verkiezingen in veel EU-landen tot een nooit vertoond dieptepunt gedaald…

…en

Ook de volkeren van Europa wenden zich van de traditionele democratie af omdat deze ongelukkigerwijs een sysnoniem van een volksvijandige oligarchie is geworden. Zij proberen alleen nog hun grondrechten te verdedigen, desnoods in een autoritaire staat, als de verdere ontaarding van de politieke elite maar tegengehouden wordt.

Dat blijft zo, zolang het de elite lukt door een uitzonderingspositie een compromis in stand te houden tussen de democratische volkswil en oligarchische technologie.

En vervolgens:

Als we naar de oorzaak van dit compromis zoeken, hoe het komt dat overal in Europa de lichten van de democratie doven en de burgers bereid zijn hun democratische grondrechten op te geven ten gunste van het niet minder belangrijke recht op veiligheid en orde, kunnen we niet om de keerzijde van de democratische neergang heen: de opkomst van technocratie.

Romeinse wachter

Technocratisch monster eet haar eigen mensen op
Het fenomeen technocratie, dat is exact de maatschappij waarin we nu leven. Met niet ter verantwoording te roepen ‘deskundigen’ in ‘onafhankelijke commissies’ (lees: niet democratisch te legitimeren) die morele en maatschappelijke vragen versmallen tot technische aangelegenheid.

Voor zogenaamde ‘gekozen volksvertegenwoordigers’ is het bovendien lekker makkelijk en risicoloos. Jezelf verschuilen achter ‘het oordeel der deskundigen’. Zoals we al zien bij het klimaatdossier ontstaat zo als vanzelf een eigen realiteit, die niet ter discussie gesteld mag worden. Dit is exact hoe de 2030 Agenda is opgesteld van de Verenigde Naties.

De ‘rule by experts’  (WHO, IPCC enz) en besluitvorming alsof de wereld een multinational is, geregeerd uit de boardroom die deze experts in pacht claimen.

We citeren Engels op blz 151:

Niettemin hebben de toenmalige volksvertegenwoordigers hun steun gegeven aan het invoeren van technocratische procedures en beleid in het huidige overheidsapparaat. Dit gaf hen de mogelijkheid hun politieke plicht af te wentelen op andere organen en te wijzen op ‘experts’, ‘cijfers’ of ‘noodzaak’. Technocratie vormt een groot gevaar voor de democratie.

Experts zijn niet verplicht verantwoording af te leggen aan de burgers, zij moeten ‘objectief’ blijven en handelen niet op grond van een politiek mandaat maar hun vakkennis. Daardoor wordt het besluitvormingsproces over belangrijke vraagstukken geleidelijk gereduceerd tot apolitieke, maar in werkelijkheid aan de openbaarheid onttrokken uitermate politieke kwesties (….) en gaat een eigen leven leiden.

De Romeinen waren meesterlijke ingenieurs die al beton toepastten

En als kerncitaat kunnen we dan bladzijde 152 aanhalen:

Zo worden dan langzaam de rollen omgedraaid: n plaats van een democratisch gelegitimeerde en procedureel transparante politieke missie soepeler te organiseren door er vakspecialisten bij te betrekken, wordt de politicus in de technocratische staat gedegradeerd tot een legitimerende instantie die de democratische goedkeuring moet zien te krijgen voor de koers die door de experts als de enig mogelijke wordt gezien. (….)

Bovendien is het levensbeschouwelijk gezien verplicht je tot de liberale eenheidsworst te bekeren, anders heet je ‘anti-democratisch’ of men bestempelt je zelfs tot ‘terreur’.

En aangezien de overwinning van de ultraliberale, materialistisch universalistische wereldvisie bijna overal heft plaats gehad, en deze wereldbeschouwing tot grondslag van het recht is geworden…. ontstaat een steeds grotere eenstemmigheid, zowel onder de ogenschijnlijk objectieve specialisten als ook onder de politici die van hen afhankelijk zijn.

Pieter Duisenberg regeert de VSNU, die op het adres zit waar ook het energiebedrijf van De Staat zit = Oligarchie

Erfelijke dynastieën van invloed
Kijk, dan hoort U het ook eens van iemand die hierop heeft doorgeleerd, iemand die prestigieuze filosofen kan citeren voor zijn argument. Waar wij het bij de Urker Visboer houden. Wij schrijven al 10 jaar, hoe het Bureaucratisch Academisch Complex (BAC) van gekochte deskundigen een totalitaire oligarchie vestigt.

Een volksdemocratie vretend systeem, dat nu staatsterroristische trekken krijgt.

David Engels beschrijft verder de vestiging van erfelijke politieke ‘dynastien’, met de Bush-familie als Amerikaans voorbeeld.

Maar die kennen we in Nederland ook bij de posities van invloed. Zie dat Pieter Duisenberg, de zoon van Willem Duisenberg (oude ECB-president) nu baas is van de koepelorganisatie van alle universiteiten, de VSNU in Den Haag. En daar duwt hij nu de technocratisch gelegitimeerde 2030 Agenda door het keelgat van het universitair programma.

Bedenk dat Duisenberg ook een medewerker van McKinsey was, en dat Mc Kinsey met Pieter Winsemius als kwade genius 1 van de drijvende krachten is achter de implementatie van de klimaatagenda. Logisch, omdat die organisatie-multinational casht op de omvangrijke rapportageplicht die ‘verduurzaming’ in het bedrijfsleven brengt.

Zijn Mickey Huijbrechts poogt via Maatschapijwij en andere wijgevoel-initiatieven- net als bij ‘samen tegen Corona’- het door liberalisme verdampte sociaal cement te herstellen. Langs technocratische weg, inspelend op via de massapsychologie bestudeerde reactie-mechanismen van ‘de massa’.

Trudy in Trier

Wordt de koude burgeroorlog warm?
Wij dienen ons nu saamhorig met de technocraten en bureaucraten te voelen tegen de door de technocratie zelf gecreëerde ‘gemeenschappelijke vijand’. De mens als besmettingsbron, de mens als ‘kanker voor de planeet’, ‘onszelf’ als de gemeenschappelijke vijand die Alexander King van de Club van Rome in 1991 definieerde.

Zodat we nu onder oorlogsrecht leven, die van de (koude) oorlog tegen eigen bevolking.

De overgang van republiek naar dictatuur in Rome ging gepaard met omvangrijke burgeroorlogen. Zal de geschiedenis zich herhalen? Wordt de koude oorlog tegen de eigen bevolking straks warm? Lees daartoe Engels, zijn boek is er nu bij Blauwe Tijger in het Nederlands.

In een technocratische oligarchie staan burgers op het menu, want ze mogen niet aan tafel zitten van het bestuur….

In plaats van de mondluier-dragers om je heen als ‘bang en dom’ te zien, dien je nu vooral het technocratisch karakter van deze massamedia-campagne te onderkennen. Dit is nu ‘social engineering’ in topvorm, de wetenschap van massapsychologie tot het uiterste doorgevoerd.

Wie de media bezit (overheid en miljardairs), die bezit de ruimte tussen de oren van de media-consumerende medemensen. Het koste ondergetekende ook 10 jaar om de ruimte tussen de oren te heroveren, via een radicaal afscheid van alle vormen van propaganda (krant, tv enz). En door een beter referentiekader van de wereld te bouwen, gebaseerd op studie.

Twee a drie kennisboeken per week. Maar dan nog beschouw ik de Urker Visboer als wijzer dan menig ‘deskundige’ die politici raadplegen. Want de belangrijkste levensgebeurtenissen bepaal je zonder domeindeskundige, die van 1 detail alles weet maar die het belangrijkste- de menselijkheid- als ‘subjectief’ negeert..

7 Replies to “Terreurregime Rutte vestigt technocratisch imperium”

 1. ‘Ultraliberaal’ lees ik. Ik denk dat je weet wat ik wil gaan zeggen. Is dat Orwelliaans voor fascisme?

  Het blijft lastig om je niet te bedienen van propaganda. Als Rutte zich liberaal noemt dan is dat alleen nog propaganda.

  1. @Nils. Liberalisme zonder ‘klassiek’ er voor is uiteindelijk zelfondermijnend. Bevrijdings-ideologie blijft zoeken naar groepen en categorieen om te ‘bevrijden’ van veronderstelde oppressie en steeds moet De Staat dan hun rechten garanderen. ZO kan liberalisme in haar eindstadium dan tot haar tegendeel omkeren

   Het liberale primaat van De Staat als hoeder van ‘rechten’ is dus flauwekul. Zie maar wat gebeurt als De Staat in verkeerde handen valt, en je bevolking is weerloos, onbewapend.

 2. Diegene die het werk doen zijn per definitie wijzer dan diegene die erover ouwehoeren hoe het werk gedaan moet worden. (Wel lullen, niet poetsen.)
  ‘De beste stuurlui staan aan wal’ is een uitdrukking van ironie die men hier ter lande helaas letterlijk heeft genomen.
  Alexander Zinoviev beschrijft in zijn ‘De werkelijkheid van het communisme’ zeer logisch
  hoe ieder systeem dat gebaseerd is op een ideologie (EU en de SDG-doelen in ons geval) gedoemd is om vast te lopen.

 3. Wat ik toch op deze site ook is mis is dat virussen NOOIT besmettelijk zijn geweest. Tijdens de Spaanse griep werden in Boston mensenproeven gehouden naar de besmettelijkheid van het ‘virus’ en geen enkel proefpersoon raakte besmet. Tijdens de polio-epidemie (of liever DDT slachtoffers) in de VS na WO2 werden er proeven gedaan in New York naar de besmettelijkheid van het ‘virus’. Ook tijdens deze proef raakte geen enkel proefpersoon ziek. Hoe dit te verklaren? 1) Virussen worden door cellen zelf geschapen om gif uit het lichaam te verwijderen via slijm, zweet en ontlasting; 2) Virussen komen niet van buiten tenzij via vaccinatie. Inderdaad kunnen mensen door vaccinatie besmet worden met een in een lab ontwikkeld genetisch ‘ virus’ .
  Lees meer hierover bij dr. Tom Cowan The Contagion Myth (2020) – ebook (bolcom)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *