Overheid vervangt ‘onderwijs’ voor ‘bewustwording’

Arie Slob met z’n slab

Via het lager onderwijs leert uw kind geen systematische kennis meer over natuur en biologie. Lesmethodes toetsen op waarde-oordelen over ‘groen’ regeringsbeleid van de Europese Commissie en de 2030 Agenda van de Verenigde Naties haar ‘duurzame ontwikkeling’. CO2- en genderpolitek is de nieuwe leeropdracht ‘Burgerschap’ van het nieuwe curriculum vanaf 2021.

SDG Doelen in Curriculum
In Bussum vond vrijdag 9 oktober het ‘Nationale Onderwijscongres’ plaats, met thema ‘duurzame ontwikkeling’. Alle onderwijsinstellingen van lager onderwijs tot universiteiten conformeren zich aan de 2030 Agenda van de Verenigde Naties, met haar 17 ‘duurzame ontwikkelingsdoelen’ (SDG’s) van CO2-politiek (SDG 13) tot Genderpolitiek (SDG 6).

Het curriculum van lagere scholen wordt met ingang van 2021 aangepast aan de eisen van deze internationalistische agenda. Educatie moet ‘bijdragen aan een duurzame wereld’ zo luidt het congresthema. ‘De talenten’ van leerlingen dienen aan dit regeringsbeleid bij te dragen.

Het Ministerie van OCW (Onderwijs) stelde middels Kamerbrief van 9 september een Curriculumcommissie in onder voorzitterschap van filosoof Roel Kuiper (Christenunie) Met onderwijskundigen moet die commissie het nieuwe Curriculum toetsen, dat vanaf 2018 is opgesteld volgens ‘Grote Opdrachten’.

Genderneutraal = 2030 Agenda

Bijvoorbeeld: Hoe de leerling zijn grote opdracht ‘Burgerschap’ invult conform de eisen van de Verenigde Naties. Het op Curriculum.nu te raadplegen voorontwerp is opgesteld door het Nationaal Expertise-instituut Leerplanontwikkeling (SVO), gefinancierd door OCW.

Onderwijs wordt ‘bewustwording’. Zo moet uw kind leren dat ‘gender’ (SDG 6) een ‘sociaal geslacht’ is, dat ‘op groepsniveau cultuurbepaald’ zou zijn. In het te keuren Curriculum komt op 26 pagina’s het woord ‘diversiteit’ 13 maal voor (SDG 10). De leerling ‘leert zich bewust worden van diversiteit’. Neutrale kennis over biologie is vervangen door een thema ‘Mens en Natuur’.

De leeropdracht is niet langer om de natuur zelf te onderzoeken. Maar om ‘ethisch verantwoorde en duurzame keuzes’ te onderzoeken bij ‘omgang met de leefomgeving’. En ‘welke krachten en machten deze keuzes bemoeilijken’.

Een waaier aan ngo’s dient De Staat
De Nederlandse en Europese overheid financieren nu reeds een waaier aan non gouvernementele organisaties (ngo’s, stichtingen) die haar politiek in het onderwijs verspreiden.

Drie ministeries dragen zorg voor die beïnvloeding, OCW, LNV en EZK. Het Ministerie van LNV financiert het onderwijsprogramma ‘Duurzaam door’ met een coöperatie ‘Leren voor Morgen’. De directeur daarvan, Giuseppe van der Helm was voor deze functie directeur van een beleggingsbedrijf in ‘duurzame’ financiële producten.

Kinderboek van de Europese Unie

Kinder Global Goals
Via een in 2016 ingestelde ‘schooldag van de duurzaamheid’ van de ‘Coöperatie Leren voor Morgen’ deze maand, krijgen kinderen de juistheid gedoceerd van het Europese CO2-beleid. Hier leren kinderen steun betuigen aan de 17 ‘Duurzame Ontwikkelingsdoelen’ (SDGs) van de Verenigde Naties. Kinderen leren over ‘het tegengaan van ongelijkheid en klimaatverandering’ als missie uit die SDG-doelen.

De in 2009 ingestelde PO-raad (Primair Onderwijs) roemt op haar website in 2019 al de inzet van de ‘klimaatspijbelaars’, en somt op wat zij ‘voor het klimaat’ al op school doen.

Leren voor Morgen’ vertaalde met ‘verduurzaamster’ Judy van der Lyke die VN-politiek tot 6 ‘Kinder Global Goals’. Daar leren kinderen dat iets zou bestaan als ‘schone natuur’, en dat Aarde met hoofdletter als persoonsnaam ‘gezond’ moet zijn. En dat die planeet dus ziek van mensen is. Zij leren ‘het wereldburgerschap’ van Ngo’s als ‘Wilde Ganzen’.

Kinderen krijgen geen onderwijs meer maar indoctrinatie: Malmberg (Staal)

Ze leren actie voeren met lespakketten van Greenpeace, krijgen‘Toekomstkunde’ van Wereldnatuurfonds, een ander eufemisme voor ‘duurzaam’. Zo wekken particulieren de schijn op eigen initiatief te opereren. Terwijl ze werken als beleidsverkopers van ambtenaren, die hen financieren voor implementatie van 2030 Agenda…

’Je kunt niet vroeg genoeg beginnen met duurzaamheid’, zo stelt de Stichting Milieu Educatie met haar Ecoschools dan ook. Zij vormen onderdeel van die waaier van ngo’s, en zijn afsplitsing van het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid (IVN).

Je vindt verder een ’Duurzame Pabo’, een Stichting Duurzaam Onderwijs (O3), het ‘Groene Generatie’-initiatief van ondernemer Thijs Struijk, en ‘Green Deal’-scholen. De initiatieven en ngo’s krijgen allen vele miljoenen euro’s publieke financiering, IVN krijgt bijvoorbeeld 6,8 miljoen euro per jaar. Om subsidie te behouden moest IVN haar naam in 2009 aanpassen en ‘duurzaamheid’ toevoegen.

Groep 5 kinderen getoetst op loyaliteit aan De Staat en haar ecodictatuur

‘Heb jij het ook zo warm’
De Europese Commissie haar directoraat-generaal ‘klimaatactie’ heeft het ook al 10 jaar op de jeugd voorzien, met een eigen kinderafdeling. Die produceren bijvoorbeeld een bordspel voor klimaatactie voor kinderen. Hier leert het kind via ganzenbord van windmolens te houden.

Ze kunnen ook een ‘biodiversiteit’-bordspel spelen, waar je ‘3 stappen achteruit moet, want je bent vergeten het licht uit te doen’. Je kunt bij de Europese Unie voor je kind een kinderboek ‘Heb jij het ook zo warm’ bestellen over de juistheid van haar CO2-politiek.

Daar op de kaft ligt een kind, Tom, met nachtmerries in bed, grote vuren en rampen op de achtergrond. In dit in 2011 geschreven kinderboek van de Europese Commissie gaat Tom op pad, tot hij in een gebied met bosbranden terecht komt.

Van de plaatselijke brandweer leert hij dat die bosbranden door CO2 zijn veroorzaakt. Zodat hij concludeert ‘er is iets mis met het weer’. Wanneer de brand is geblust krijgt Tom van die brandweer het volgende advies mee:

‘Je kan je ouders vragen om alleen stroom te kopen die door wind en zon is opgewekt, hernieuwbare energie heet dat’. 
Zo mobiliseert de Europese Commissie kinderen, de eigen ouders te manen de Renewable Energy Directive’ te ondersteunen uit 2008, waaruit het SER Energieakkoord (2013) voortkwam.

Kindertekening tegen windmolens

In dat SER ‘akkoord’ (dictaat) tussen groene actiegroepen, energiebedrijven en overheden wordt 73 miljard euro besteed aan SDE+subsidies voor windmolens, zonnefarms en biomassacentrales.

Op nationaal niveau is de Oranje-familie actief bij het mobiliseren van klimaatkindsoldaten, die hun ouders moeten ‘bewust’ maken over ‘de toekomst’: ‘kind-inclusie’ heet dat volgens Laurentien van Oranje haar ‘Missing Chapter Foundation’, gevestigd in het Vredespaleis.

De Oranje-ngo werd zo drijvende kracht achter een Raad van Kinderen in bedrijven, en het ‘Kindervragenuurtje’ in de Tweede Kamer. Met de ngo ‘Klimaatverbond’ van ‘klimaatzuster’ Annemarie Rakhorst organiseerde Laurentien van Oranje een ‘Kinderklimaattop’, zodat ‘kinderen hun stem laten horen over het klimaat’.

‘Het Natuurlijke Evenwicht’…

‘Leer tegenstander windmolens pareren’
Niet alleen ngo’s, overheden en de Oranjes beïnvloeden de kindergeest. De meest structurele politisering vindt al jaren plaats via lesmethodes op de lagere school. De suggestie dat CO2 bosbranden zou veroorzaken en dat je met windmolens bosbrand voorkomt is 1 van vele, zo blijkt uit lesboeken die ouders opsturen.

Uitgeverij Zwijsen haar lesmethode voor aardrijkskunde ‘Wereldzaken’ leert kinderen uit groep 6 letterlijk: ’handig toch, om met windmolens stroom op te wekken? Toch zijn sommige mensen tegen. Anderen weten daar wel een antwoord op’. De kinderen leren vervolgens de tegenstanders van repliek te dienen, door de gewenste tegenbewering aan te vinken. Kortom, leerlingen leren het politiek gewenste uit te spreken en worden daarop getoetst.

Op ‘een windmolen maakt lawaai’ moeten ze als antwoord aanvinken ‘Vlakbij kun je de wieken horen, maar verderop hoor je vooral andere geluiden’ (…). En bij ‘windmolens zijn gevaarlijk voor vogels’ moeten kinderen antwoorden ‘Gebouwen zijn net zo gevaarlijk.

Meestal vliegen ze keurig om de windmolens heen.’ En bij ‘Het ziet er lelijk uit!’ moeten ze antwoorden ‘Windmolens staan steeds meer in een nette rij met genoeg ruimte er tussen’.

Indoctrinatie schooljeugd door de klimazi’s

Kinderen uit groep 8 leren bij Natuniek van uitgeverij Thieme Meulenhoff biologische onzinnigheden, die ze voor ‘waar’ moeten leren houden om een voldoende te halen. In het hoofdstuk ‘De Natuur in Evenwicht’ geschreven door Bart de Koning, medewerker van Natuurmonumenten, ‘leren’ kinderen dat dieren uitsterven omdat een- nooit bestaand- ‘natuurlijk evenwicht verstoord’ zou zijn.

Die religieuze opvatting heeft niets met moderne ecologie te maken heeft zoals bioloog-historicus Frank Egerton al schetste in ‘Ecology from antiquity to Haeckel’. Vervolgens leren kinderen: ‘Door de uitstoot van broeikasgassen wordt ons klimaat warmer. Laaggelegen gebieden kunnen onder water lopen. Om dat te voorkomen werken we aan groene energie.’

De suggestie wordt gewekt dat regeringsbeleid met bijvoorbeeld biomassa dus zeespiegelrijzing zou stoppen.

De Grote Sprong Voorwaarts in basisschoolboeken (2030 Agenda)

‘Je kind krijgt asthma van boeren’
De teneur is bij alle lesmethodes eender. ‘De mens’ en vooral boeren zijn slecht voor ‘Aarde’ met hoofdletter. De milieubeweging is goed en ‘de overheid moet met een goed plan komen’ om hen te dienen, zo leren kinderen bij de lesmethode ‘Nieuwsbegrip’ van de CED-groep.

Zodra het Kabinet Rutte 3 stikstofmaatregelen ten koste van boeren aankondigde, kregen basisschoolkinderen op 23 september 2019 gecodeerd dat ‘Het’ Stikstofprobleem zou bestaan. Daarbij zouden ‘natuur en mens last hebben van teveel stikstof’. Kinderen krijgen gedoceerd dat er ‘goede en slechte stikstof’ is, een chemisch onzinnige bewering. Vervolgens telt 1 alinea uit de lesmethode al zeven normatieve uitspraken. Met ‘milieugroepen’ als de redders van natuur en gezondheid.

We lezen: “Er is gewone en er is slechte stikstof. (…) Slechte stikstof komt vrij door uitlaatgassen. Deze gassen komen uit auto’s. Maar ook uit vliegtuigen en fabrieken. Ook op het platteland is slechte stikstof. (…) Want daar zijn veel dieren (…) En al (…) die dieren poepen. (…)Er is dus heel (….) veel mest. En uit die mest komt slechte stikstof vrij. (….)Dat is ook zo bij kunstmest. Teveel slechte stikstof is een probleem. Daarom gingen milieugroepen naar de rechter.”

Ministeres van Onderwijs van D66

Vervolgens lezen we de volgende beweringen: ’Veel kinderen in Nederland hebben astma. Zij kunnen moeilijk ademhalen. Zij hebben last van de slechte stikstof. Daarom moet er een goed plan komen.” Zo wordt dus onder het motto ‘wie de jeugd heeft, heeft de toekomst’ al gewerkt aan een generatie ‘wereldburgers’, die op politieke gehoorzaamheid wordt getoetst.

In het nieuwe Curriculum-document vindt op 26 pagina’s liefst 40 maal het woord ‘democratie’ terug en het belang daarvan. Terwijl de CO2-politiek afkomstig is van ongekozen commissarissen uit Brussel en lobbyclubs rond de VN.

2030 Agenda: Global Governance aka ‘wereldregering’

Daarmee volgt het onderwijs slechts een maatschappelijke en politieke trend. De Tweede Kamer nam in 2019 al een motie aan, die stelde dat alle nieuwe wetgeving voortaan getoetst moet worden aan haar compatibiliteit met SDG-doelen via een ‘SDG Toets’. Dus: de gender- CO2- en windmolenpolitiek van de Verenigde Naties.

Andermaal valt vanuit ‘de overheid’ dus niet enige correctie op gepolitiseerd onderwijs te verwachten.Het is haar eigen beleid, evenals het uit handen geven van inspraak daarover aan internationalistische instituties.

 • Een bewerking van dit artikel verscheen in Gezond Verstand, Editie 16 oktober

5 Replies to “Overheid vervangt ‘onderwijs’ voor ‘bewustwording’”

 1. Ik werk al tientallen jaren in het basisonderwijs en deze week moesten de leerlingen in een nieuw digitaal spellingsprogramma -tie woorden invullen. Wat schetst mijn verbazing: Het woord ‘vaccinatie’ kwam ook voorbij! Geheel in lijn met jouw artikelen, Rypke. Het is echt zo. Nieuwsbegrip ken ik ook wel. Het is één grote indoctrinatie.
  Ik ben iedere dag weer blij met jouw goede speurwerk en jouw uitzendingen met Tom Zwitser. Maar ik vrees dat de grote massa zich alles zal laten welgevallen………

 2. Welke landen hadden ook al weer in de recente historie een opgelegde politieke indoctrinatie via de scholen? ………………..eh….Nazi-Duitsland, Sovjet-Rusland, Mao’s China, Kim’s Korea, Castro’s Cuba, etc. Dus allemaal dogmatisch en autoritair geknechte landen die daardoor economisch/financieel naar de afgrond zijn gegaan, omdat er geen oppositie was en ongewenste kritische meningen zwaar werden bestraft.

 3. dan wordt het hoog tijd voor thuis-scholing, of we moeten een “anti agenda 21/2030 school” op gaan tuigen.
  goddank dat mijn leeftijd dusdanig is, dat ik niet de gebrainwashte toekomst al te lang hoef mee te maken…

 4. I Give Up, it is a waist of time to try and educate the masses.

  Adam Smith, Walter Lippmann and Edward Bernays were right.

  Goodbye to you all.

 5. Vandaag, 19 januari 2021, is op het kanaal van het WEF op YouTube een gesprek gepubliceerd over het onderwijs van de toekomst, met de titel: ‘Education, Skills and Lifelong Learning. Alle kinderen wereldwijd moeten toegang tot online onderwijs krijgen, niet om ‘ouderwets’ onderwezen te worden (education), maar om vaardigheden (skills, upskilling en reskilling) aan te leren (training), en dat levenslang. Dat geldt ook voor onderwijzers. Voor ouders die hun kinderen thuisonderwijs geven, zijn ook trainingspakketten in de maak, betaald door o.a. de Wereldbank, zodat niet kan worden afgeweken van wat het WEF/Unicef wil dat kinderen leren. En ouders kunnen (moeten) op die manier hun kinderen op zo jong mogelijke leeftijd kennis laten maken met dit onderwijs.
  Het gaat hier puur om het creëren van een werkvolk dat de vaardigheden krijgt aangeleerd die nodig zijn, en dat bereid moet zijn/aangeleerd krijgt om zo nodig van taak te switchen naar gelang dat wenselijk is. De arbeiders zullen dus ook flexibel moeten zijn, vandaar het ‘levenslang leren’. Bovendien kunnen zij op die manier ook sociaal wenselijk gedrag aan- en bijleren, zo staat in o.a. ‘Human Capital as an Asset’, een van de documenten op de door het WEF gelanceerde website reskillingrevolution2030.org

  de video: https://www.youtube.com/watch?v=KnDUFHnRtSs

  Op de een of andere manier denk ik dat dit te maken heeft met de wens van o.a. Jesse Klaver om in Nederland kinderopvang gratis te maken, zodat ook heel jonge kinderen, nog voor hun vierde levensjaar, in de publieke sector i.p.v. door hun ouders onderwezen worden.
  Kwam de toeslagenaffaire toevallig op het juiste moment voor Nederland, zoals de corono-pandemie een unieke kans bood voor de wereld?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *