Overheid en natuurclubs stelen boerengrond met stikstofmodel

Carola Schouten, publieke vrouw van multinationals en hun 2030 Agenda

Wetenschapsjournalist Geesje Rotgers van Stichting Agrifacts onthulde afgelopen week dat de provincies Gelderland, Overijssel en Noord Brabant met het stikstofmodel Aerius liefst 80 duizend hectare extra stikstofgevoelige ‘natuur’ verzonnen. Die ‘nieuwe natuur’ in het rekenmodel vormt een letterlijke diefstal van boerengrond. Zelfs maisakkers in boerenbezit krijgen dan kunstmatig het label ‘stikstofgevoelig’ opgeplakt. Rechtszaken volgen nu.

Vernietiging polder Waalenburg voor ‘nieuwe natuur’ Natuurmonumenten

Zoals Stichting Agrifacts meldt, verloopt de aanwijzing van stikstofgevoelige gebieden via ‘benoeming’ door de provincies en de natuurclubs die zij subsidiëren voor natuurontwikkeling. Dat betekent dus een vorm van diefstal, buiten het bestuurlijke proces om. Immers, zodra er zo’n stikstofdoel op je land is geplakt, moet je dat land inleveren. Je kunt er niet meer normaal landbouw op bedrijven:

Op de zogenaamde habitatkaart van stikstofmodel Aerius blijken in de afgelopen vijf jaar zo’n 80.000 hectares met stikstofgevoelige natuur te zijn bijgetekend in de Natura 2000 gebieden. Dit gebeurde buiten het zicht van belanghebbenden rondom die natuurgebieden.

Het totale areaal aan stikstofgevoelige natuur in Aerius komt daarmee op zo’n 200.000 hectare. Het bijtekenen van extra hectares met stikstofgevoelige natuur vond vooral plaats in de provincie Gelderland, maar ook in Overijssel, Drenthe, Noord-Brabant en Limburg.

Het bijtekenen van zoveel extra stikstofgevoelige natuur heeft consequenties voor de bedrijven in de omgeving. Natura 2000-gebieden waar ‘gewone natuur’ modelmatig plaatsmaakt voor ‘stikstofgevoelige natuur’ worden per saldo stikstofgevoeliger. Daardoor is ambitieuzer stikstofbeleid nodig voor bedrijven in de omgeving van die gebieden, om de stikstofdoelen te halen.

Draagvlak voor Natuurmonumenten, moet wel heel sterk zijn 🙂

De angel zit dus echter hier. Natuurclubs die van de boerengrondroof profiteren, wijzen zelf de nieuwe stikstofgevoelige gebieden aan via Aerius. De provincies nemen dat dan over.

Het RIVM stelt dat BIJ12 (uitvoeringsorganisatie van de 12 provincies) verantwoordelijk is voor de habitatkaart in Aerius. De Provincie Gelderland, waar veruit de meeste stikstofgevoelige natuur werd bijgetekend, laat desgevraagd weten dat terreinbeherende organisaties voor hun eigen natuurgebieden de habitatkaart voor Aerius bijwerken. De wijzingen van de habitatkaart doorlopen geen bestuurlijk proces.

De bijgetekende stikstofgevoelige natuur is gemerkt als ‘Leefgebied’, dan zou een aanwijzingsprocedure niet nodig zijn. Volgens BIJ12 worden stikstofgevoelige Leefgebieden ‘benoemd’ door provincies. Het gaat volgens BIJ12 om een nadere invulling van de aanwijzingsbesluiten.

Plots staat 20 hectare van je land als ‘moeras’ ingetekend

Voor de Vogelwacht van mijn geboorteplaats schreef ik net het artikel ‘Boerengrondroof, waarom?’ Over hoe de overheid en natuurclubs hun strijdgassen CO2 en stikstof inzetten om boerengrond buit te maken. En over de politieke achtergronden daarvan.

Het goede werk van Agrifacts mag daarin uiteraard niet onvermeld blijven.

Hoe de kartering met Aerius en dus grondroof in zijn werk gaat kun je HIER via de link inzien. We zien vaker hoe de overheid met door haar gesubsidieerde clubs als bijvoorbeeld De Landschappen plots boerengrond intekent tot ‘wetland’. Dat overkwam een stel boeren in Waterland die wij bezochten.

Corona Schouten, ja ze zijn ECHT zo groot 🙂

De corruptie in de ‘groene’ sector, of noem het oligarchie is evident. Het Ministerie van LNV speelt een 1-tweetje met De Landschappen, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Rechtszaken van de Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters toonden dat die 3 ‘TBO’s’ ten onrechte miljarden euro’s staatsteun trokken.

De Europese rechter gaf de Vereniging GGG gelijk. Vooralsnog weigert dat Ministerie het beleid aan te passen. Het lijkt er op, dat ze het spelletje van publieke subsidie voor boerengrondroof nu slechts anders inpakken. Met ‘stikstof’ als noodzaak.

Overal waar ik kijk, IETS doet me aan Carola Schouten denken. Natuurontwikkelingsgebied NO-polder langs A6

Sterker nog,  Carola Schouten stelde nog eens 3 miljard euro beschikbaar voor boerengrondroof uit naam van Stikstof. Het beste treedt Schouten af nadat ze haar excuses maakt aan de boeren en vissers die zij als hoer van multinationals en ngo’s zo schandelijk behandelt.

Goed zo Agrifacts! Pak dat corrupte zootje maar aan!

2 Replies to “Overheid en natuurclubs stelen boerengrond met stikstofmodel”

 1. Hier vind u op internet het AERIUS rekenmodel
  https://calculator.aerius.nl/calculator/?locale=nl#

  Onder het woord CALCULATOR heb je 5 tabbladen. De meest rechter tabblad is “Kaartlagen”
  Hier kan je achter LUCHTFOTO het – teken aanvinken.
  Achter STIKSTOFGEVOELIGE HABITATTYPEN kan jet het – teken ook aanvinken.
  Dan worden alle Stikstofgevoelige habitattypen PAARS.

  Als je vervolgens onder CALCULATOR het 2e tabblad van rechts: de i aanvinkt,
  Dan kun je vervolgens ergens op de kaart een punt aanvinken. Hier verschijnt dan een 6 hoek.
  Als je gegevens van deze 6 hoek wilt, dan kan je op het + teken voor DEPOSITIE vinken.
  Dan krijg je de waarde voor de Achtergrond depositie te zien.
  Als je het + teken voor HABITATTYPEN dan aanvinkt, dan krijg je te zien wat er tegen stikstof beschermd moet worden. En wat de kritische depositie waarde van het stikstofgevoelige gebied is.

  Vaak is de site overdag overbelast en wordt het rekenmodel niet geladen en verschijnt er een rode tekst dat de internetverbinding een probleem heeft.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *