‘…David versloeg zijn tienduizenden’… (1 Samuel 18)

En dan in Ieper de gevallenen gedenken in de Eerste Wereld Oorlog

Op de zondag geen profane boodschappen. Dan lezen we uit de Heilige Schrift. Dat is de literaire basis, zonder welke de Westerse cultuur en dus de wereld om ons heen niet had bestaan. Dat is dus de scheppingskracht van Het Woord. Wie de Bijbel kent en zijn best doet ‘Het Boek’ te begrijpen, die snapt beter hoe de wereld om hem heen werkt. Dus lezen we nu verder in het bijbelboek van de profeet Samuel. Nadat David de reus Goliath verslagen heeft in hoofdstuk 17, wordt hij een succesvol militair van koning Saul.

Bij Ieper, dit is vlak bij Passendale

God met ons
De liberaal-socialistische avondland-cultuur van het Westen kent 30 Mensenrechten sinds 1948. Dikke kans dat U daar al niet 1 van kunt onthouden. Bovendien verklaart artikel 29 die Mensenrechten ongeldig, wanneer dat de krachten rond de Verenigde Naties zo uitkomt. Zoals bijvoorbeeld bij VN-dochter de WHO met haar ‘lockdown’, de opsluiting van de bevolkingen van hele naties.

Niets hoor je plots vanuit de VN over ‘mensenrechten’…

De Bijbel kent tien mensenplichten, met ontzag voor God als de belangrijkste. Maar hoe zit het nu met de plicht dat je niet mag moorden? Door de menselijke geschiedenis heen heet je ‘moordenaar’ wanneer je 1 concurrent doodt. Dat begint al bij Kain die zijn broer Abel doodslaat.

Maar wanneer je in dienst van de overheid/koning genocide pleegt op vijanden van die overheid, dan ben je een held.

Dodenakkertje Derde Slag bij Ieper (1917)

Krijgshelden zijn de rocksterren van de historie, dan vallen de vrouwtjes ook als een blok voor je. De militaire klasse werd immers ook de ‘adel’, oftewel de heersende klasse. Dat is nog steeds zo, de NATO en haar stay behind armies bepalen wat er in hoofdlijnen gebeurt.

Niet alleen dat. De mate van succes van een volk wordt afgemeten aan hun militaire prestaties, zie daartoe ook ‘Why the West rules for now’ van historicus Ian Morris. Militair succes is met de mate waarin je energie uit de omgeving benut het belangrijkste aspect van succes voor een volk.

Zo ook bij het volk van Israel. Als het militair slecht met ze gaat, dan betekent het dat God niet met hen is. Is God met hen, dan kunnen ze weer slachtingen aanrichten onder de vijand.

En zo stond ook op de gordels van SS’ers nog ‘Gott mit uns’, als erfenis van het Pruisisch leger van Frederik de Grote (net als de Totenkopff)… Maar die wens werd niet vervuld. Al na 13 jaar was er van dat imperium niets meer over dan puinhopen. Op de rand van de gulden stond ook ‘God zij met ons’.

…als bij de Duitsers in het Neanderthal….gesneuvelden uit Derde Slag bij Ieper (rechtsonder)

1 Samuel 18
Nadat we David versus Goliath lazen, zien we in 1 Samuel 18 hoe Saul uit bewondering voor David hem in zijn hof opneemt. Dus wat in 1 Samuel 16 al gebeurde, dat gebeurt nu nog weer. Maar nu is 1 Samuel 17 de opmaat. Vervolgens raken David en de zoon van Saul, Jonathan met elkaar bevriend. Die vriendschap heeft hier in dit verhaal een belangrijk motief.

Zo kan Jonathan zijn vriend David waarschuwen, wanneer pa (Saul) uit jaloezie voor David’s succes weer een plan beraamt om hem te vermoorden. Maar in het begin van 1 Samuel 18 staat David nog volledig in de gunst bij Saul, die maakt hem tot krijgsoverste van 1000 man.

En David toog uit overal waar Saul hem zond; hij gedroeg zich voorzichtiglijk, en Saul stelde hem over de krijgslieden; en hij was aangenaam in de oogen des ganschen volks, en ook in de knechten Sauls.

Het geschiedde nu toen zij kwamen, en David wederkeerde van het verslaan van de Filistijnen, dat de vrouwen uitgingen uit alle de steden van Israel met gezang en reien, den Koning Saul tegemoet, met trommels, met vreugde, en met muziekinstrumenten.

En de vrouwen spelende antwoordden elkander en zeiden: Saul heeft zijne duizenden verslagen, maar David zijnel tienduizenden.

Toen ontstak Saul zeer, en dat woord was kwaad in zijne oogen, en hij zeide: Zij hebben David tien duizend gegeven, doch mij maar duizend gegeven, en voorzeker zal het koninkrijk nog voor hem zijn. En Saul had het oog op David, van dien dag aan en voortaan.

…en in 2008, de herstelde Skyline van Ieper,

David kan al meer groupies krijgen dan Saul, omdat hij volgens al die vrouwen meer vijanden doodslaat dan de koning. Dat is nu eenmaal een aspect van hoe vrouwen zijn. Die geilen op het sociale centrum van de groep, vraag Mick Jagger maar. Ook Napoleon kon er over meepraten, en ook voor Adolf Hitler stonden ze bij rijen voor zijn Berghof.

De Bijbel is daar al duidelijk in, vrouwen lopen over naar de winnaar, en ‘waar’ is bij vrouwen en vrouwelijke mannen gelijk aan ‘sociaal aanzien’. Want dat geeft een veilig gevoel. De Bijbel werd niet door een comité voor ‘diversiteit en inclusie’ beoordeeld voor zij gepubliceerd werd. En daarom lezen we 3000 jaar later nog steeds over David, Saul en Goliath. Terwijl al dat genderge-OH uit de marxistische school bij verschijnen al gedateerd klinkt.

Wat is ‘met je tijd meegaan’ anders dan ‘meedoen met de mode’, of ‘zwichten voor sociale druk’? De tijd zelf dwingt je tot niets. Is een waarheid als een koe om 14:15 meer of minder waar dan om 14:30?

De Duitse begraafplaats bij Ieper waar ook een man of 30 duizend liggen

Jaloezie via ‘boze geest God’s’
Saul is nu jaloers. In de Bijbel uit die jaloezie zich, doordat een ‘boze geest Gods’ over Saul komt. Die boze geest kwam al over Saul in 1 Samuel 16, omdat hij bij God uit de gratie was geraakt wegens ongehoorzaamheid.

Dit als tegendeel van de ‘geest Gods die vaardig over hem werd’, waardoor je bijzondere krachten krijgt als bij de Richteren. (zie onze eerdere preken over Richteren) Die kant van God staat nu aan de kant van David, zodat hij succesvol is. We zien hier al het zelfde motief als bij Kain en Abel. Kain slaat Abel dood, omdat hij ziet dat God Abel’s offer wel wil aanzien, maar Hij slaat geen acht op dat van hem.

En het geschiede des anderen daags, dat de booze geest God’s over Saul vaardig werd, en hij profeteerde midden in het huis; en David speelde op snarenspel met zijne hand, als van dag tot dag (het eerdere motief uit 1 Samuel 16), en Saul schoot de spies, en zeide: Ik zal David aan de wand spitten; maar David wendde zich tweemaal van zijn aangezicht af.

En Saul vreesde voor David, want de Heere was met hem, en Hij was van Saul geweken.

Herinneringskruisje met klaproos in de Menenpoort Ieper

Bruidschat van 100 voorhuiden
Saul lijkt David vervolgens tegen zichzelf te willen beschermen en zijn jaloezie. Hij stuurt hem als legeroverste van duizend man op pad, maar het enige effect is dat ‘Gansch Israel en Juda’ David liefheeft. In 1 Samuel 18 besluit Saul nu om dan maar een dochter aan David uit te huwen. In 1 Samuel 17 zou de gene die Goliath versloeg al de dochter van de koning tot vrouw krijgen. Nu gebeurt dat dan echt.

Dat wordt Michal, die ‘David liefhad’….

Ditmaal echter is Saul’s motief, dat hij die dochter tot David zijn valstrik wil maken, ‘en dat de hand der Filistijnen tegen hem zij’. Dat wil Saul doen, door een in zijn ogen onhaalbare bruidsschat te eisen: 100 voorhuiden van verslagen Filistijnen, als teken van wraak over de vijanden van Israel. ‘Want Saul dacht David te vellen door de hand der Filistijnen’.

Als ware oorlogsheld/massamoordenaar weet David die eis dubbel te overtreffen. Hij vermoordt 200 Filistijnen, en snijdt daarvan de huid van hun piemels, ‘opdat hij des Koonings schoonzoon worden zoude. Toen gaf Saul hem zijne dochter Michal ter vrouwe.’

Menenpoort, waar de namen van vermisten in de Derde Slag om Ieper in staan, een man of 55 duizend

Het motief herhaalt zich vervolgens weer, God is met David, niet met Saul en zijn angst voor de komende val versterkt. Het motief dat zijn dochter van David houdt, kun je ook als een soort afval aan Saul lezen:

En Saul zag en merkte dat de Heere met David was; en Michal de dochter Sauls had hem lief. Toen vreesde Saul nog meer voor David; en Saul was David tot vijand al zijne dagen. Als de Vorsten der Filistijnen uittogen, zo geschiedde het als zij uittogen, dat David kloeker was dan all de knechten Sauls, zoodat zijn naam zeer geacht was.

Andermaal zie je dat de Bijbel niet geschreven is voor vrome mensen. Mensen die in de eigen hoogstaande moraal geloven. Zodra je Bijbel gaat lezen vanuit je ‘ik’-perspectief, menende zelf moreel hoogstaander te zijn dan de personages in de Bijbel, dan verliest Het Boek zijn waarde.

Je vindt in het Oude Testament geen directe bevelen, oproepen van ‘zo moet je leven’. Althans, dat viel me op toen ik zelf weer Bijbel ging lezen. Eerder is het een verhalenbundel die de krochten van de menselijke geest doorwandelt, een wezen dat zelfbewust werd en probeert kaas te maken van zichzelf en de wereld om hem heen.

De antieke Statenbijbel, voortaan Iedere Zondag

De God van de Bijbel staat steeds los van de schepping. Zoals de denkende mens die leerde schrijven, zichzelf ook kan distantieren van zijn natuur. Zodat hij die natuur op afstand kan beschouwen als waarnemer, en niet enkel dierlijk als een deelnemer aan de natuur.

Als je de Bijbel zo leest blijft dit het meest wonderlijke boek dat ooit geschreven is. Een wonder dat het kon ontstaan en tot de dag van vandaag gelezen kon worden. Dat David als held met handwerk zijn tienduizenden versloeg. Moderne mensen doen het zelfde machinaal, op industriële wijze bij miljoenen.

Zoveel beschaafder en hoogstaander zijn wij moderne mensen die weten dat je in publieke debatten de Bijbel beter niet citeert, maar 1 of andere marxist- filosoof. Of Nietschze, die besnorde gek. Dat heeft meer sociaal aanzien. Nou, dikke l*l, wij citeren dus gewoon de ouderwetse stokoude Bijbel, de ongecensureerde versie, niet voor watjes geschreven. Waarom ‘luisteren naar de raad der Goddelozen’, als je ook ‘in ’s Heeren Wetten je welgevallen’ kan hebben. (Psalm 1)

En wie lang genoeg zichzelf blijft wordt dan vanzelf weer eens hip. Alsof dat belangrijker zou zijn, dan kennis van hoe mensen werkelijk zijn. En zonder die zuur protestante moraalsaus er over, is het plots ook weer LEUK om Bijbel te lezen. Wat ons tot slot brengt bij het thema ‘gij zult niet doden’… Van een mentor hoorde ik een relativerende slagzin: ‘waar komt jouw lijk te liggen’? Aan welke kant van de linie tussen Goed en Kwaad.

Neem dat ter overdenking mee en heb een goede zondag.

2 Replies to “‘…David versloeg zijn tienduizenden’… (1 Samuel 18)”

 1. God is gewoon een hufter. Als je van de Aartsvader van de drie geloven eist dat hij zijn zoon offert om te laten zien dat hij in je gelooft, dan ben je het niet waard dat iemand jouw bestaan erkent.
  Nog afgezien van de rol van Abraham, die als vader van deze zoon kritiekloos aan die eis wil gaan voldoen. Dan hoor je uit het ouderlijk gezag te worden ontzet.
  Religie bestaat alleen maar dankzij angstzaaien en mag nooit als basis voor moraliteit dienen.

  Gelukkig greep god in en zei tegen Abraham: “Geintje! Doe maar een schapie.”

 2. God is een God van Liefde hij heeft geen genoegen in onze ondergang maar heeft zijn enig geboren zoon overgegeven in handen van moordenaars, ja Jezus heeft zelfs de God verlatenheid van de hel ervaren. En dat alles heeft God gedaan om zondaren, dat zijn vijanden van hem, de mogelijkheid te bieden om het eeuwige leven te krijgen. (Te beërven spreekt onze Statenvertaling)
  Wie in Hen, dat is Jezus geloofd, die heeft het eeuwige leven, reeds hier en nu.

  En dat geloof ik

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *