Het Onze Vader (Mattheus 6: 9-13)

Mijn ge-erfde Statenbijbel

Op de zondag geen profane boodschappen. Dan lezen we uit de Heilige Schrift. Dankzij de ontmoeting met een fysiek invalide met een scherpe geest brengen we nu het basisgebed van het christendom in stelling. Het Onze Vader, dat in Mattheus 6:9-13 door Jezus als Christus wordt opgevoerd.

Kruis

Onze Vader
Dit even ter onderbreking van onze Koningen-cyclus en Salomo die de Tempel bouwde voor De NAAM (reputatie) van De HEERE. Die HEERE toont zich dan nog als een etnisch bevooroordeelde oorlogsgod, die er enkel is om de Joden ten koste van andere volken door de geschiedenis te loodsen.

Al sinds Marcion van Sinope in de eerste eeuw (de eerste opsteller van een Bijbelse Canon) gaan daarom geluiden op: gooi dat Oude Testament weg, die HEERE is de Demiurg, de halfgod en eigenlijk de tegenstander van de mensen.

Is De Vader waarnaar Jezus steeds verwijst dus wel te rijmen met De HEERE die bijvoorbeeld Koning David als een soort satan verleidt tot een volkstelling. Of De HEERE die satan in het Job-verhaal vrij spel laat geven. Daarover ging onze discussie.

Schaaltje 1000 van Jezus Christus lijkt vooralsnog onhaalbaar….

Matteüs 6:9-13 gaat aldus:

9 Bidt gij dan aldus: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd;
10 uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
11 Geef ons heden ons dagelijks brood; 12 en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
13 en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.

[Want Uwer is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.]

Daarmee openen we dagelijks de dag in De Abdij. Alles zit er wel in. Ga je op eigen initiatief allerlei gebedsdingen verzinnen, voor je het weet lul je wat loos in de ruimte. Nou ja, bidden voor mensen die ziek zijn of bescherming nodig hebben. Dat moet ook altijd goed zijn.

Maar ‘God geef mij groupie-meisjes van ongeveer 18 jaar met een mooi klein kontje’… Dan antwoordt Hij als Herman Finkers: ‘dat heeft zo’n jongen toch nie nooodig, ’t is zelfs volkoomen oooverboodig’.

…een depressieve Jezus, het lijkt net of hij een plasje doet tegen een boom

Protestantse Bijbeltijgers die zich ‘Bijbelonderzoekers’ noemen, hebben de neiging het Woord zelf als God te zien. Vervolgens gaan ze dan met zo klein mogelijke stukjes tekst aan de haal om het ongelijk van de ander te onderstrepen. Zo snap je ook waarom Protestanten wel duizenden verschillende denominaties kregen. Terwijl Het Woord een voertuig van God’s geest zou moeten zijn, maar je kunt ook aan woord-idolatrie doen.

Mijn nieuwe theologische discussiepartner maakte zich daarvan los. Zijn inbreng via email opgestuurd was:

Hoe krankzinnig zou het dan wel niet zijn om te bidden voor verlossing van de boze terwijl de Vader juist de boze op ons pad heeft gestuurd? Triest verhaal niet? Of noemt u dit dan een (goed bericht)? Als dat zo zou zijn noem ik het een enorm depressief gebeuren.

Maar gelukkig zit dit alles anders in elkaar!

Om terug te komen op vers 9 “uw naam (onoma) worde geheiligd (hagiasthētō)” staan de Griekse woorden onoma en hagiasthētō in de grondtekst; hetgeen ook betekent; reputatie zuiveren, dan leest zich dat ineens stukken anders.

Romeinen 3:3
Want wat is het, al zijn sommigen ongelovig geweest? Zal hun ongelovigheid het geloof van God te niet doen?

Vrij van zonden

Jesaja, het Vader-beeld
In onze Romeinen-cyclus lieten we al zien dat het beeld van Jezus als de Messias afkomstig is uit Jesaja, inclusief ‘geboren uit een maagd’. Dus van na de Babylonische ballingschap (eeuw 5 voor christelijke jaartelling) toen de Joden militair waren verpletterd en afgevoerd naar Babylon.

Zoals Jack Miles stelde in “God A Biography’ veranderde het beeld van de Heere als oorlogsgod die de winst geeft toen naar een meer geestelijk idee over God en zijn verlosser. Dat lijkt nogal sterk op het idee van de sekteleider die de wederkomst voorspelt op 10 april 2000. En vervolgens was het gewoon heerlijk weer, en kon je op het terrasje zitten.

Ja daar zit je dan als sekteleider. Een reactie die dan vaker opduikt is niet ‘dan geloven we er dus niet meer in’. Zie maar bij alle klimaatprojecties die nooit zijn uitgekomen, van ‘uitstervende ijsberen’ tot ‘kinderen zullen nooit meer sneeuw zien’.

Dan gaan mensen er nog harder in geloven maar dan anders. Dan wordt Global Warming plots ‘climate change’ en vervolgens ‘climate disruption’.

Maria en Jezus in Trappistenklooster Koningshoeven (van La Trappe bier)

Het Offer
Maar goed, dan heb je alleen het historiografische idee van JHWH te pakken, hoe die zich in literaire zin ontwikkelt. Als Jezus stelt dat je alleen door Hem De Vader ziet, bedoelt hij dan De HEERE? Uiteindelijk heeft het kruisoffer van Jezus juist alleen die theologische betekenis, wanneer je uit een offercultus komt waarin een bloedschuld gecompenseerd moet worden.

Dankzij Paulus zijn interpretatie van Jesus daden, houdt dan het hele offeren vervolgens op. Dus dat je een dier moet slachten in een tempel, waarna de Heere van de Barbecue zal genieten (reukoffer).

Het idee van bloedschuld vind je in alle heidense cultussen, inclusief kinderoffers. Denk ook aan Abraham die zijn eerste zoon moet offeren van de Heere, tot die als vervanging Het Lam in de doornstruik aanbiedt.

Het Lam dat de toorn van God afwendt voor wie zijn offer aanvaarden

Net als bij David (verleiden tot volkstelling en ‘m daar vervolgens voor straffen, maar dan niet David zelf maar zijn onderdanen) en bij Job flikt de HEERE daar Abraham eigenlijk een Jodenstreek (vuile gemene streek, aldus Dikke van Dale)

Alsof hij de Boze zelf is. Dat idee vind je ook bij Saul wanneer ‘de boze geest des Heeren’ over hem komt, zodat hij raar gaat doen. Omdat hij uit de gunst viel. Verder vinden we tot in Exodus met Mozes hoe JHWH/De HEERE een eigen gestalte aanneemt, zoals hij ook door het Paradijs wandelt met Adam.

Er staat in Exodus ook dat HIJ Mozes zelf begraaft als die sterft.

Een Bijbel met gravures van Gustave Dore

Het idee van een offer, zodat een ander kan leven is ook heidens. Dagelijks moet je iets doden, of het nu een plant of dier is om te kunnen eten. Zo werkt de hele natuur.

Wanneer is dus de eerste keer in de Bijbel dat God als ‘Vader’ wordt aangesproken? Mij dunkt zal dat in Jesaja zijn, maar wie het beter weet die mag dat vandaag zeggen.

Heb een goede zondag.

2 Replies to “Het Onze Vader (Mattheus 6: 9-13)”

 1. Hallo Rypke,

  De vraag over de Vader.
  Dat zoeken we op in de concordantie.

  En dan komen we uit op Deuteronomium 32 vers 6 het lied van Mozes,

  Zult gij dit den HEERE vergelden, gij dwaas en onwijs volk?
  Is Hij niet uw Vader, Die u verkregen, Die u gemaakt en u bevestigd heeft.

  Dan Psalm 89:27 en vervolgens komt de Vadernaam voor in Jesaja 9:5…..63:16….. en nog in Jesaja 64:8.

  Een goede zondag toegewenst,
  Jan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *