‘Ik zal uitgaan en een leugengeest zijn’ (1 Koningen 22)

Literatuur voor vandaag

Op de zondag geen profane boodschappen. Dan lezen we uit de Heilige Schrift, Het Boek zonder welke er geen Westerse beschaving was geweest. Vandaag ronden we het eerste boek van de Koningen af.

Hierin vinden we een test van profeten, met de vraag van Koning Achab wie hem nu de ware profetie geeft. Dat combineren we met een boek dat een lezer van Interessante Tijden gisteren opstuurde: ‘DMT and the Soul of Prophecy’ van Rick Strassman. (2014)

Mijn ge-erfde Statenbijbel

‘Alle spreken over Boven komt van beneden’
De lezer – hartelijk dank!- stuurde dit boek toe aan de hand van mijn publicatie voor de Vlaamse krant De Standaard over neuro-theologie. Die discipline gaat er vanuit dat je een antenne voor God in hersengebieden kunt aanwijzen. Wanneer mediterende nonnen of boeddhisten een geestelijke ervaring rapporteren, lichten bijvoorbeeld bepaalde hersengebieden op in scans.

Wat sinds de 18de eeuw (De La Mettrie, Le Homme Machine) het ‘wetenschappelijke’ wereldbeeld heet, is eigenlijk het materialisme.

Gij zijt enkel stof, ‘wij zijn ons brein’, het wereldbeeld van de nihilisten van D66. Met dat uitgangspunt stel je: ‘de hersenen produceren de ervaring’. Zoals je ook geen zelfbewustzijn zou hebben. Je bent een zak moleculen, die je een ‘Ik-illusie’ serveren.

Je redeneert dan darwinistisch, die religieuze functie zal je voorouders meer overlevingsvoordeel gebracht hebben. Zodat ze meer nakomelingen kregen die ook zo’n religieuze illusie konden genereren. Je redeneert van onderen naar boven, naar Kuitert’s ‘Alle spreken over Boven komt van beneden’, naar Feuerbach zijn humanistisch-nihilisme al anderhalve eeuw voor hem:

De Mens schiep god. Materie schept illusie.

Nieuw Bijbelboek voor komende Schrift-lezingen

Biologisch aanknopingspunt met God
Materialisme is dat, het geloof dat alles materie is. Mater = latijn voor ‘moeder’. Materialisme is dus het geloof in Stof, uit de bodem, net als ‘moeder aarde’, dat zonder inblazing door De Geest van God de Vader tot leven zou komen.

Als een vrouw die zonder bevruchting van een kind zou bevallen, iets dat alleen Maria lukte in de Bijbelse geschiedenis. En dan ook alleen nog omdat God haar bezwangerde.

Maar je kunt-zoals Rick Strassman doet- ook andersom redeneren. Alle spreken beneden over boven komt van de Allerhoogste. Menselijke hersenen zijn zo gemaakt dat ze Het Woord kunnen ontvangen, de 1 meer dan de andere en velen ook geheel niet.

Omdat in de Bijbelse traditie God een Persoon is die contact wil met zijn Volk. Dan moet Hij ook zelf die antenne in zijn creaties gebouwd hebben, dus een biologisch aanknopingspunt. Maar niet alleen dat. Je moet ook zinvolle boodschappen kunnen doorkrijgen.

En niet enkel die vage ervaringen bij meditatie, waarin je ‘zelf’ oplost in het grote geheel, overeenkomend met drugsgebruik. Na een abdijbier-tripel of 8 lossen mijn hersenen ook op in een enorm groot geheel, maar die draaiende kermis en kabouters met grote hamer, die schrijf je niet toe aan het goddelijke.

Strassman praktiseerde zelf jarenlang Zen-meditatie maar stapte daar vanaf. Ondergetekende mediteerde bij Riens Ritskes van Zentrum in Utrecht. Die bepleite via zen-meditatie een vorm van zelfdrogering, productie van gelukstofjes. Oftewel, materialisme in de denkschool van Le Homme Machine.

Al even machtige Bijbel

Spirit Molecule
Hier komt dan ‘the spirit molecule’, di-methyl-triptamine (DMT) aan bod. Strassman kwam uit de hoek van de psychedelica, hippies en boeddhistische meditatie. Maar als Jood trok hij op grond van zijn onderzoek aan DMT toch weer richting de Hebreeuwse Bijbel.

Daarom spreekt hij van THEO-neurologie, in plaats van neuro-theologie. God is de activator, de hersenen de ontvanger.

DMT wordt door het menselijk lichaam zelf aangemaakt. Het kan in verhoogde toegediende doses geestelijke ervaringen bieden, die overeenkomen met die van de Profeten in de Bijbel. Alsof die moleculen een poortje open zetten naar de geestelijke wereld.

In die zelfde benadering van de Bijbel stond ‘De Bijbel achterna’ van Bruce Feiler (of iets in die geest). Dat je vele verschijnselen uit de Bijbel wel degelijk kunt verbinden met biologische en fysische mogelijkheden (bv de kwakkels uit de lucht, dat zijn uitgeputte trekvogels, de zee die in twee splijt is wat je ziet voor een tsunami komt door een vulkaanuitbarsting enz)

Een Bijbel met gravures van Gustave Dore

Vierhonderd valse profeten, 1 echte waarzegger
The proof of the prophet is in the cheating, zo zou je kunnen stellen. Nu kan iemand tjokvol DMT zitten en profeteren, maar als het tegendeel gebeurt van wat hij zegt te voorzien. Dan weet je dat hij er naast zat.

Zo lezen we nu ook het laatste deel van 1 Koningen.

We lazen vorige aflevering al dat Koning Achab van Israel, volledig leeft onder de knoet van zijn vrouw Izebel. Die drijft hem tot de afgodendienst, en allerlei zaken die ‘kwaad in de ogen des Heeren’ zijn. Elia de profeet heeft al voorzegd dat ’t slecht met hem zal aflopen, en dat ‘de honden zijn bloed zullen likken’.

Maar nu (1 Koningen 22) komt Koning Josafat van Juda langs, die Achab van Israel onderling bondgenootschap aanbiedt, zodat ze de koning van Syrie uit Gilead kunnen verjagen. Maar voor de immer van twijfel vervulde Achab gaat, wil hij van de profeten aan zijn hof weten of zijn strijd succesvol zal zijn.

1 Koningen 22: 6 bericht ons:

Toen vergaderde de Koning Israels de Profeten, omtrent vierhonderd man, en hij zeide tot hen: Zal ik tegen Ramoth in Gilead ten strijde trekken of zal ik het nalaten? En zij zeiden: Trek op, want de Heere zal het in de hand des Konings geven.

Feuerbach joeg God uit de Bijbel ‘De mens schiep God’

God gebruikt valse profeten voor uitkomen profetie
Wie De Bijbel al een verwarrend en paradoxaal boek vond, die komt nu opnieuw aan zijn trekken. We lezen vervolgens dat de Koning (Achab) die 400 niet helemaal vertrouwt. Hij kent nog een andere profeet, Micha, die net als Elia nooit iets goeds over hem te melden heeft:

Maar Josafat zeide: Is hier niet nog een Profeet des Heeren, dat wij het van hem vragen mochten?

Toen zeide de Koning Israels tot Josafat: Er is nog 1 man om door hem naar de Heere te vragen; maar ik haat hem, omdat hij over mij niets goeds profeteert maar kwaad: Micha de zoon van Jimla. En Josafat zeide: de Koning zegge niet alzoo.

Ze halen Micha naar het hof. En die profeteert dat de kinderen van Israel als verloren schapen zullen terugkeren, zonder heer. Waarop Achab tegen Josafat zegt ‘Heb ik u niet gezegd, hij zal over mij niets goeds maar kwaad profeteren?’

Micha profeteert hem recht in het gezicht hoe de zaak zal lopen:

Daarom hoor het woord des Heeren. Ik zag den Heere op zijn troon, en al het hemelsche heir staande nevens Hem, aan zijne rechter en zijn linkerhand. En de Heere zeide: Wie zal Achab overreden, dat hij optrekke en valle te Ramoth in Gilead?

De een nu zeide aldus en de andere alzoo.

Toen ging een geest (…) uit, en stond voor het aangezicht des Heeren, en zeide: Ik zal hem overreden. En de Heere zeide: Waarmede? En hij zeide: Ik zal uitgaan en een leugengeest zijn in de mond zijner Profeten. En Hij zeide: Gij zult overreden en zult het ook vermogen; ga uit en doe alzoo.

Bijbel in onbruik, zie de spinnewebben

Duistere kant van de geest
Hier klinkt bijna het zelfde idee door als bij satan, die in het bijbelboek Job een weddenschap met God om zijn ziel aangaat. Duister. Wat Micha vervolgens stelt, bevestigt hoe De Heere al besloten heeft dat Achab zich laat misleiden, en dat dit nodig is omdat hij moet omkomen in de strijd. God gebruikt dus ook leugens om je op je bestemming te brengen die al vastligt, zo lees je hier. Heel duister!

Zodat de eerdere profetie van Elia in vervulling gaat. Micha zet dus nu al die 400 andere profeten voor lul, door te stellen:

Nu dan, zie, de Heere heeft eenen leugengeest in den mond aller dezer uwer Profeten gegeven, en de Heere heeft kwaad over U gesproken.

Die voelen zich zo voor joker gezet, dat 1 van hen Micha voor de bek slaat:

Toen trad Zedekia de zoon van Kenaana toe, en sloeg Micha op de kinnebak, en hij zeide: Door wat weg is de Geest des Heeren van mij doorgegaan om u aan te spreken. En Micha zeide; Zie, gij zult het zie op dienzelfden dag als gij zult gaan van kamer in kamer om u te versteken.

Hier zie je dus een sterk staaltje van THEO-neurologie, in plaats van neuro-theologie. Het is God zelf die bepaalt wie de juiste profetie doet. Het zijn niet de mensen met illusies en hallucinaties, hersenafwijkingen. Maar wat we hier ook lezen, is dat God een leugengeest kan zenden.

De Bijbel van Ysbrechtum. Hij bleek ooit gestolen door een Gelders antiquair, maar een vrouw die ‘m uit een nalatenschap kreeg bracht de Bijbel weer terug

Ook het kwade komt van boven
Dat zou betekenen dat ook het kwade van God komt, althans in het Oude Testament. In de strijd wordt Achab doodgeschoten met een pijl, en het bloed uit de wagen die wordt omgespoeld wordt tot drinkwater van honden.

We hoeven vervolgens niet te doen, alsof De Bijbel van zichzelf getuigt het ‘onfeilbare woord’ van God te zijn, wanneer we in 1 Koningen 22: 39 lezen:

Het overige nu der geschiedenissen Achabs, en al dat hij gedaan had, en het elpenbeenen huis dat hij gebouwd heeft, en alle de steden die hij gebouwd heeft, zijn die niet geschreven in het boek der Kronieken der Koningen Israel’s?

Het schrijven van de Bijbel-verhalen was mensenwerk, en de schrijvers waren op de hoogte van het bestaan van meerdere versies van die verhalen. Maar andermaal zegt dat menselijke aspect niets over de werking van de spirituele dimensie van het bestaan.

Wie zich afvraagt of dat ‘echt bestaat’, bedoelt die dan ‘in de materiële sfeer?’ Hoe kan de Bijbel nu duizenden jaren invloed hebben, over millennia heen nu vandaag tot ons spreken, en hele beschavingen formeren als alleen het materiële – stof- zou bestaan, en geheel vanuit zichzelf als stof zou acteren?

Duivelsbeeld toren Skillaard

Spreken van boven daalt af naar beneden
Waarom zou een radio gemaakt zijn, als er geen uitzendingen waren? Zo zag ik een documentaire van de monniken van Athos (Griekenland), die vertelden over de geestelijke omgang met kwade gedachten. In hoeverre komen die ingevingen van jezelf?  Of worden ze uit die geestelijke sfeer (theo-neurologie) in je hersenen geblazen?

Wie herkent dat idee, dat je kwade gedachten over iemand krijgt, alsof je opgehitst wordt het negatieve over die persoon te zeggen/doen, terwijl je wel voorvoelt dat dit de slechte keuze zou zijn. Alsof je verleid wordt tot het negatieve. Geestelijke strijd, lieve lezers.

Juist wanneer je door God gecorrigeerd wordt, herken je dat die invallen niet van de goede kant kwamen, en dan ook nog met tegenzin, omdat je geneigd bent tot zelfrechtvaardiging. Geest kan materialiseren, in handelingen overgaan en zich zo manifesteren in de materiële wereld, zo ook ziekte veroorzaken (en genezing brengen).

Maar kan materie zich in de geestelijke wereld manifesteren?

Denk daar maar eens over na, en heb een goede zondag!

6 Replies to “‘Ik zal uitgaan en een leugengeest zijn’ (1 Koningen 22)”

 1. Dus als deze 75 jarige zak met moleculen schildert met materie en op het doek mijn geest laat zien is er geen verbinding?
  Is kunst geen dialoog zonder woorden?
  Of…zit het toch anders?

 2. In de geschiedenis waren wijzen, grote leraren, filosofen en profeten het op vele punten oneens. 1 punt waren ze het echter unaniem eens: Marcus Aurelius zei het, iemands leven wordt exact zoals zijn denkpatronen zijn, William James zei het, de grootste ontdekking van mijn generatie, de mensheid kan zijn leefomgeving aanpassen, door alleen maar zijn denkpatronen aan te passen, Jezus Christus zei het (Markus9:23), alle dingen zijn mogelijk dengeene die erin gelooft, Norman Vincent Peale zei het, als je denkt in negativiteit , krijg je negatieve resultaten, als je denkt in positiviteit krijg je ook positieve resultaten, William Shakespeare zei het, onze twijfels vernietigen de kansen die binnen handbereik liggen,George Bernard Shaw zei het, …
  En zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan.
  Ieder mens manifesteert exact DAT waaraan hij het meest van de dag aan denkt.

 3. Ohm namo narai !

  Over; op of om en nabij,

  Voor de vierde keer op rij,
  Zoals geschreven en verwacht,
  ca. 25 jaar na dato, Walpurgisnacht ,

  Daar komt gedonder van !
  Wederom als een geschenk uit de Hemel.

  gelukkig toch nog bliksems gedonder op 30 april 2021.
  óók dit jaar weer onweer op de dag van walpurgisnacht.
  Niet veel, maar toch….
  Het zijn weer goede tijden voor donder en bliksem predikanten !

  Bedankt !

  Sri sri Magnitude/ Tsunami giri Babba
  AardbevingsGroninger
  Donder en bliksem predikant

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *