SDG-Clown Harm Edens deskundige in toneel spelen…

SDG17; collectivisme voor ‘De Doelen’

Vandaag leggen we met een praktijkvoorbeeld- De Waddenoligarchie- nog eens uit hoe ‘linkse’ staatsterreur werkt volgens de 17 SDG-Doelen (2030 Agenda). Zo maak je de vereniging mogelijk van schijnbare tegendelen als ‘links’ (lullen) en ‘rechts’ (vullen). 

We nemen met U de neo-feodale bestuursarchitectuur door die Bas Eenhoorn van de Vereniging Voor Dieven (Nu omroep WNL) optuigde als voorzitter van het Regiecollege van de Wadden. Volgens het Winsemius-model: Ringen van invloed (netwerkmacht) rond de bestuurlijk verantwoordelijken, die op hun beurt weer aan een diepere ring schatplichtig zijn.

Zo veins je met een wildgroei aan ‘coalities’ breed draagvlak voor De Belangen van de <1%

Tezamen zijn ze een fuik waarin burgers als prooi zwemmen, zonder te zien waar ‘overheid’ begint en ‘privaat’ ophoudt: oligarchie dus. Harm Edens is 1 van hun verkopers, een theaterdeskundige die goed toneel kan spelen, hun SDG-clown, de lachzak Lubach van het klimaatfascisme. 

Zelf-filantropie via staatskapitalisme = SDG17
Geen zin om te lezen? In de samenvatting stond de clou. Wil je verdieping en studie, je inspannen iets te begrijpen: ga dan verder.

Bij de opzet van hun netwerkmacht, al die stichtingen, overlegclubs, convenanten, ‘wetenschappelijke’ afspraken enzovoort… daar valt het onderscheid publiek-privaat volledig weg. Dat is wat ze PPP noemen, public private partnerships, en haar filantropisch klinkende evenknie: People Planet Profit .

Privatisering van de publieke ruimte en publiek bestuur met staatsagressie, net als bij ‘coronamaatregelen’, de eliminatie van de middenklasse. Zonder ‘links lullen’ valt er niets ‘rechts’ te vullen: je hebt filantropisch gepraat nodig om in de belastingruif te kunnen graaien, je private belang moet ‘publiek’ gemaakt.

Op die operatie is ook hun omgevingswet afgestemd, die 2022 geldig zou moeten worden. Wanneer Harm Edens beweert dat ze SDG’s in het regeerakkoord willen verankeren, dan speelt hij net als zijn vriendjes bij Urgenda een stukje gesubsidieerd toneel. Hun doelen zijn al het beleid van Mark Rutte/Sigrid Kaag, en ze worden met de Omgevingswet haar ‘duurzame ontwikkeling’ ( = SDG) al op lokaal niveau in beton gegoten.

‘Samen, Smart, Slim, Beter’ = BBB/Great Reset/2030 Agenda Harry Potter-proza = collectivisme + staatskapitalisme

Edens is gewoon een Rutte/Kaag-lobbyist, uit de stal rond het door Ministerie van BuZa betaalde Stichting SDG Nederland van vm Klimaatgezant Hugo von Meijenfeldt, nu Saskia Pellegrom..

Bas Eenhoorn (VVD) werd na de verbouwing van het Waddenbestuur tot 2030 Agenda-vehikel opgevolgd door Arno Brok. Die zou volgens bekenden een ‘integere VVD’er’ zijn, wat doorgaans een innerlijke tegenspraak is. Net als ‘welriekende drol’.

Het doorgronden van de bestuursarchitectuur die onder verantwoordelijkheid van de olicharchie-zetbaas Bas Eenhoorn is opgezet, leidde mede tot onze aflevering over SDG-Doel 17 van de 2030Agenda: coalitievorming, ‘building partnerships’. ‘Samen tegen…’

‘Samen tegen…’ of anders pakken we je op = Staatscollectivisme = SDG’s

Die ringen van invloed, dat is wat onderzoeker van de linkse beweging Peter Siebelt wel ‘spekkoek’ noemde, lagen/gradaties van invloed, met onderlinge doorstroming, van politiek en academia tot ngo’s en meer radicaal activisme. Omdat neoliberalen slechts marxisten met diploma zijn, kunnen we de VVD onder de paraplu van ‘links’ scharen. Modern ‘rechts’ is slechts het links van gisteren.

Sterker nog: bij het oudere meer kritische ‘links’ kun je als boreaal-provinciaal meer geestverwanten vinden dan bij alles dat zich enigszins associeert met die club belastinggeld-dieven en seksuele devianten (VVD)

Prik nu door hun schijnbare sympathie en mooie praatjes over De Planeet, en ‘wij samen’ ( = collectivisme net als ‘samen tegen corona’).

Kijk slechts: wat zijn CONsequenties van vrome intenties van zulke (neo)liberalen. Die zoete honing als zielezalf, die mogen ze in de tas houden. Hun ‘betere wereld’ voor zichzelf. Meestal zijn liberalen namelijk gewetenloze mensen. Het enige dat ze willen is MACHT, en geilen op zichzelf.

Theaterdeskundige Harm Edens hangt de klimaatprofeet uit in de Harmonie, 5 april 2019. Zijn ‘ring van invloed’ is de Stichting SDG Nederland en Jan Paul van Soest, verbonden met het Ministerie van Sigrid Kaag (2030 Agenda-ministerie)

Vereniging Voor Dieven (VVD)
Het maken van netwerken rond de binnenste ring die de orders geeft, dat is precies hoe Eenhoorns’ partijgenoot Pieter Winsemius bij het doorsluizen van het Waddenfonds (toen interim-VROM-minister) voor ogen had.

Door een Coalitie Wadden Natuurlijk, een Programma Rijke Waddenzee: maak een ring van inhalige baantjesjagers rond de bestuurders, die op hun beurt weer van een diepere ring van invloed afhankelijk zijn. Dit alles rijkelijk besprenkeld met belastinggeld.

Verzin een ‘wetenschappelijke’ noodzaak voor hun bestaan, zoals via de door Ed Nijpels aangestuurde Waddenacademie. Ed Nijpels was tevens voorzitter bij de Make-Over operatie van de Nieuwe Afsluitdijk, die minstens het dubbele zal kosten van begroot. Kassa voor de UBO’s van BAM en Van Oord.

En je kunt vervolgens al linkslullend-rechtsvullend tot de einder doorgaan op kosten van wie niet aan tafel zat, maar wel op het menu stond: burgers. De Nederlandse Overheid werkt dankzij de VVD66 net als de Burgerking of Macdonalds. Burgers op het menu.

Met de onafhankelijke Ed Klimaatwet Nijpels als toezichthouder

Voor die (wat achter z’n televisie vegeterende) burger doorheeft HOE hij geconsumeerd wordt en hoe zijn omgeving wordt geprivatiseerd, moet hij eerst het bestuurlijk spinneweb doorgronden. En dan zijn ‘zij’ al weer drie stappen verder.

ZO kwam zetbaasje van het linkse deel van de klimaatmaffia, Harm Edens ons Friezen 2 jaar geleden in de Harmonie jaar terug vertellen hoeveel verstand hij als theaterwetenschapper heeft van ‘het klimaat’. ‘Oh die klimaatveranduring, die als een muuuujjjjjj op ons af komt ur ur’…. 🙂

Gelukkig heeft hij van toneel spelen als theaterkundige meer verstand dan van de natuur. Je ziet andermaal: het gaat ze niet om ‘klimaat’ laat staan ‘wetenschap’, daar snappen ze niks van. It’s not about the issue, it’s about the revolution/transition. Macht.

Edens levert het ‘morele’ lulverhaal waarop de rest onbeschaamd kan cashen. Huig Plug pakt hem alvast even aan. Je kunt in de Epoque 11- t bestellen bij Uitgeverij de Blauwe Tijger- precies lezen volgens welke strategie dat linkse grijptuig werkt.

Voor ons hebben ze geen geheimen meer. Nu U nog. Hier dan een praktijkanalyse, maar zo werkt het grosso modo overal in Noord Korea aan de Noordzee; de communistische heilstaat en ‘groene’ maffiacratie. We hebben in Nederland niets meer over om nog trots op te zijn, dat geheven vingertje richting andere landen.

Wel alles om ons over te schamen, als Failed State en misschien wel 1 van de meest corrupte, slechtst bestuurde landen van Europa.

Met een pseudo-wetenschapper als directeur en Ed Nijpels in de Raad van Toezicht, het miljoenenbal van de oligarchie

Praktijk-casus: De Waddenoligarchie
1. Regiecollege. 
Bovenin de boom van de Waddenorganisatie vinden we het Regiecollege, voorgezeten door Arno Brok, Commissaris van de Koning. Hij is opvolger van Bas Eenhoorn (2012-2018)

– In dat Regiecollege is de plaats van Piet Winterman (Staatsbosbeheer, tot 2018) nu vervangen door Natuurmonumenten. (Arjen Kok, regiodirecteur). Dat is de enige private partij (Stichting). Daarnaast vinden we bestuurders van
Rijkswaterstaat (de wettelijk aangewezen beheerder Waddenzee)
– Drie Waddenprovincies (gedeputeerden)
– Waddengemeentes (benoemde burgemeesters)
– Ministerie Economische Zaken en ‘Klimaat’
– Waterschappen
– Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (Eisse Luitjens, Dijkgraaf bij de Waterschappen)

de Wadden-Oligarchie onder directie van Sieben Poel (Rijkswaterstaat) en de Waddengasboorders van de NAM

2. OBW

Het Regiecollege richtte het ‘Opdrachtgeverscollectief Beheer Waddenzee (OBW) op in 2014. Daarin zitten (nagenoeg) exact de zelfde partijen, maar nu met Rijkswaterstaat als voorzitter, in plaats van de Commissaris van de Koning. De secretaris Hendrikus Venema (ex-Rijkswaterstaat, nu Ministerie LNV) is ook ‘programmadirecteur’ voor Programma Rijke Waddenzee (PRW), dat zit gevestigd bij Rijkswaterstaat Noord in Leeuwarden.

In het OBW zitten verder:
– Ministerie LNV
– Ministerie EZ & ‘Klimaat’
– Drie Provincies (gedeputeerden)
– De ongekozen burgemeesters van Wadgemeenten
– Natuurmonumenten en milieuclubs (Coalitie Wadden Natuurlijk).
– Staatsbosbeheer

Het OBW geeft dus opdracht tot beleid waarvan private en publieke partijen in dat OBW financieel profiteren.

Sieben Poel liegt op de website van PRW dat PRW ‘niet in de sturingslijn’ zit. Terwijl medewerkers van bestuurlijk verantwoordelijke instanties in PRW zitten

3. Beheerraad

Het OBW is ‘consulterend aan’ een Beheerraad, zo stelt de website, die 5 maal per jaar vergadert. Ze stemmen dus elkaars belangen op elkaar af. Die Beheerraad stamt uit de 3de PKB Waddenzee, en is dus voor de OBW opgericht.

Zij wordt voorgezeten door de inmiddels gepensioneerde LNV-ambtenaar Jaap Verhulst, de ‘regioambassadeur Noord’ voor het LNV- en EZ-ministerie. De secretaris is andermaal Hendrikus Venema. Hierin nemen plaats
Particuliere Milieuclubs (Natuurmonumenten, de Landschappen, Staatsbosbeheer)
– Waterschappen
– Rijkswaterstaat
– Ministerie LNV
– Ministerie EZ & ‘Klimaat’
– Ministerie Defensie
– Ministerie Financiën (….)
– Provincies (gedeputeerden)
– Gemeentes
– Vereniging Oevereigenaren

PRW: Een mix van ambtenarij, door de ambtenarij betaalde actievoerders en consultants

4. Programma Rijke Waddenzee (PRW)
Met de instelling van het Waddenfonds onder Ministeriele verantwoordelijkheid van Pieter Winsemius als interim-VROM-minister, ontstond in 2008 PRW, dat tot 2018 een mandaat had met subsidie van het Ministerie van LNV en van het Ministerie van VROM (nu I&M).

PRW is een publiek-private hybride van ambtenarij en fondsenwervende stichtingen uit de ‘Coalitie Wadden Natuurlijk’.

PRW werd in 2018 met nog eens 10 jaar verlengd, en heeft Hendrikus Venema als programma-directeur met Michiel Firet (Staatsbosbeheer) als ‘strategisch adviseur. Naast ambtenarij-marketingpersoneel, vinden we er nieuwe private consultants, en Bureau Wing van oud-LNV-ambtenaar Ronald Lanters.

Lanters zijn ‘Wing’ schrijft de meeste rapportages. Opnieuw hebben private fondsenwervende stichtingen als Vogelbescherming hierin zitting, naast oudgedienden als de rechterhand van Wouter van Dieren: Hein Sas (‘strategisch adviseur’) Daarnaast is een linkse architecte toegevoegd als ‘proces en projectmanager’.

Een mix van ambtenarij, door ambtenarij betaalde activisten en consultants

5. Bestuurlijk Overleg Waddengebied (BOW)

Om voor gewone stervelingen de bestuurlijke veranwoordelijkheid nog ondoorzichtiger te maken, stelden de Ministeries van LNV en I&M op 20 juni 2019 het Bestuurlijk Overleg Waddengebied in. Voorzitter is hier de Minister van I&W. Hierin hebben de volgende partijen zitting:

– directeuren van de Veiligheidsregio’s Fryslân, Groningen en Noord-Holland Noord,Rijkswaterstaat, de Kustwacht
– drie burgemeesters die Groningen, Noord-Holland Noord en Fryslân vertegenwoordigen.
– De 3 provincies
– Waddengemeentes
– Waterschappen
– De voorzitter van het Omgevingsberaad (commissaris van de Koning Arno Brok)

De van belasting levende overheid krijgt ook steevast de hoogste toelagen uit het Waddenfonds: fase 2

6. Omgevingsberaad
Vervolgens is er nog een Omgevingsberaad ingesteld in 2020 op aandragen van Cora van Nieuwenhuizen (Minister I&M), die zijn weer een adviesorgaan van een Bestuurlijk Wadden Overleg (BWO, 2019 ingesteld) dat door de zelfde minister wordt voorgezeten. Het Omgevingsberaad wordt net als het Regiecollege weer voorgezeten door de Commissaris van de Koning: Arno Brok.

In dat Omgevingsberaad vinden we twee directeuren van fondsenwervende stichtingen (Arjen Kok, Natuurmonumenten, Fred Wouters Vogelbescherming)
Harm Post (Zeehavens)
Addy Risseeuw (mosselvisserij)
Katja Philippart (nieuwe directeur Waddenacademie)
Rob Leemans (Wadvaarders, TX33)
Donne Slangen (Directeur Biodiversiteit LNV)
Liz van Duin (Ministerie I&W)
Gerben Bierman (Sector Manager Groen Noord Holland, PvdA, ‘stuurgroep Waddenprovincies’)
Ineke van Gent (oud Kamerlid Groen Links, burgemeester Schiermonnikoog, ‘samenwerkingsverband De Waddeneilanden)
Vereniging Waddenzee Kustgemeenten, zusterclub ‘samenwerkingsverband de Waddeneilanden
Oeds Bijlsma (Waterschapppen)

Maar dus niemand van de garnalenvisserij, en de reeds semi-weggepeste (‘stikstof’) boeren.

Je verheft jezelf met je eigen lobbyisten in Programma Rijke Waddenzee tot ‘beheerder’ en tast meteen in de miljoenen voor jezelf

7. Beheerautoriteit
Dankzij de D66-lobbyiste van Natuurmonumenten, Stientje van Veldhoven, kwam hun wens voor een Beheerautoriteit Waddenzee in het regeerakkoord. Die werd in 2020 in het leven geroepen. Hierin zitten de volgende partijen
provincies (gedeputeerden)
Ministerie van LNV
Ministerie van I&M

Hier zijn een sociologe en een psychologe directeur(Christine Wijshake, Marre Walter), die moeten toezien op ecologische doelen. De bestuurlijke status van die beheerautoriteit is in juridische zin onduidelijk.

Lenze Hofstee, antikraak-miljonair…kostte ons 122 miljoen euro Waddenfonds-geld ‘and counting’

8. Beheerderscollectief
Opnieuw is onduidelijk wat de juridische status is van dit ‘beheerderscollectief’, dat op de webzijde van de Beheerautoriteit is vermeld. Het zijn de clubs die door Rijkswaterstaat tot ‘beheerder’-status zijn verheven, die de tot ‘gebruiker gedegradeerde dierenpopulatie van bewoners en traditionele gebruikers moeten beheren.

Hier worden de besluiten genomen, die ook van invloed zijn op vergunningverlening, omdat zij de inhoud bepalen van het ‘Integraal Beheerplan’. De ‘Beheerders’ die dus de besluiten mogen nemen die er toe doen zijn:

– Rijkswaterstaat
– Natuurmonumenten
– Staatsbosbeheer
– Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
– Waddenprovincies Noord-Holland, Fryslân en Groningen
– Landschap Noord-Holland
– Het Groninger Landschap
‘-t Fryske Gea
– Particuliere kweldereigenaren

Strijdig met Grondwet en Europese Natura 2000-regels
Opnieuw hier dus geen visserij of lokaal mkb, maar wel diverse andere particuliere partijen die door Rijkswaterstaat in juridische zin zijn voorgetrokken op andere particuliere partijen.

Immers, de wettelijk aangewezen beheerder van de Waddenzee is Rijkswaterstaat, net als van de Noordzeekustzone en het IJsselmeer. Er is geen juridische reden om Natuurmonumenten of Staatsbosbeheer mede-verantwoordelijk te maken voor verlening van visserij-vergunnigen of beheerplannen van de Waddenzee.

Er is geen juridisch-bestuurlijk artikel dat het voortrekken van de ene partij rechtvaardigt op de ander. Sterker nog, dat is in strijd met de Grondwet (artikel 1)

Plug & Zeilmaker in Blue Tiger Studio, bestel de Epoque 11 over de 2030 Agenda

Twee suggesties:
– laat hier een goede jurist naar kijken, die verstand van bestuursrecht heeft. De overheid handelt hier onrechtmatig door particuliere stichtingen meer invloed te geven bij maken van beleid waarvan ze zelf financieel profiteren.

Iedere particulier is gelijk voor de Grondwet. Er is geen enkele reden waarom fondsenwervende actiegroepen uit Zeist meer te vertellen hebben over de Waddenzee, of een anti-kraakondernemer uit Haren (Lenze Hofstee) dan ieder ander particulier.

  • Dien een eis/verzoek in bij Arno Brok, Commissaris van de Koning dat je ook RECHT hebt in het Omgevingsberaad deel te nemen. Als er twee particuliere fondsenwervende bedrijven in mogen deelnemen (Vogelbescherming, Natuurmonumenten), dan mag naast de mosselvisserij ook de garnalenvisserij plaatsnemen, en verder iedere bedrijfstak, de boeren (en dan niet LTO, die verraders van de sector, tuig is het)

Linkse mensen zijn zonder uitzondering schaamteloos inhalig en gewetenloos tuig. Er zit niet 1 goed mens bij, hoewel ze de kunst beheersen om goedmenselijkheid te veinzen. Goddelozen verstaan alleen de taal van hard ingrijpen, want ethiek en menselijkheid is de Harm Edensen van deze wereld wezensvreemd. Zie hier nog hoe ze te werk gaan met hun coalitievorming, ringen van invloed:

De enige reden voor de goddelozen om menselijkheid te veinzen, is dat ze dan voordeel bij je hopen te behalen. Ze zijn harteloos en onecht, maar ook met al hun gestolen subsidies en marketingtalent zullen ze nooit lang macht houden.

Het alternatief voor hun collectivisme heet klassiek-liberaal en conservatief/confessioneel. Conservatieven beperken zich tot institutionele restauratie en schadebeperking, wijzen collectivisme af ten faveure van soevereiniteit in eigen kring. En we kunnen onszelf nooit te laag inschatten, geen kans voorbij laten gaan om eigen feilbaarheid te etaleren.

Ik stel immers ook helemaal niets voor. Laten we dat vooral zo houden.

3 Replies to “SDG-Clown Harm Edens deskundige in toneel spelen…”

  1. Doet me denken aan een oude mop van iemand die bij het zien van een bord bij een brug aan een ander vraagt wat staat er? Het antwoord dat hij krijgt is waterstaat.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *