‘God schiep de mens naar Zijn beeld’ (Genesis 1: 27)

‘Heersen’ is in Bijbelse context juist positief

Op de zondag geen profane boodschappen, dan lezen we uit De Heilige Schrift, Het Boek zonder welke er geen Westerse beschaving was en zonder welk die beschaving ook weer verdwijnt. Na vorige week gewoon weer bij Het Begin te beginnen, de eerste vier scheppingsdagen, maken we vandaag de scheppingsweek af met de ultieme scheppingsdaad. God die de mens ‘naar Zijn beeld’ maakt , mannelijk en vrouwelijk, de jongetjes en de meisjes zonder X en andere verwarring. De schepping is dus niet door D66 ontworpen, maar door God’s geest ingeblazen.

Het Woord schept orde uit chaos/niets, je krijgt meteen een voorstelling die materialiseert

DaGen zijn DaDen
Vorige aflevering zagen we dat je de scheppingsdaGen misschien beter ziet als scheppingsdaDen, aangezien er op de chronologie wel het een en ander valt aan te merken. Zoals dat er al planten uit de aarde groeien voor de zon er is. Niettemin wordt hier een belangrijk typisch Westers idee ontvouwen over de werking van de wereld.

‘Geest’ boven materie, transcendentie en Het Woord dat via spreken orde schept in chaos, ongebonden stof, de substantie tot waar je ook weer terugkeert.

God’s Geest die over de wateren gaat lijkt op het mannelijk principe uit de Yin Yang, het abstracte, dat in ‘mater’ (moeder), materie als ordenend principe werkt. Zoals op Pinksteren via de uitstorting van de Heilige Geest het spirituele sperma voor de jonge Kerk als ‘Bruid van Christus’ uit de hemel daalt.

Een vrouw heeft ook geestelijke leiding nodig, net als kinderen, anders is het 1 brok chaos, emotie en verwarring, donkere materie. Je kunt dus afvragen: is er meer ‘balans’, evenwicht wanneer man en vrouw naar elkaar toe groeien, de man minder mannelijk en de vrouw minder vrouwelijk? Of juist veel minder…

Woeste Gronden, boerengrapje bij ‘kwetsbaar natuurgebied’ De Deelen (Staatsbosbeheer), waar de Menselijke geest chaos uit orde (cultuur) schept

Scheppen is kiezen, A of B, 0 of 1
Of is er meer harmonie, scheppingsorde wanneer elk naar zijn/haar aard zich op eigen wijze ontwikkelt? Een vrouw hoort van nature in het dienende behagen te scheppen. Niets zo erg in huis als een lui wijf, dat rebelleert om aandacht, de ellende en instabiliteit die dat in huishoudens geeft.

Zo hoort een man zichzelf te disciplineren, zijn geest ‘boven’ de materie uit te kunnen verheffen, transcendent kunnen zijn. Geen zelfmeelij of slachtofferschap. Je mag op aarde geworpen zijn, maar toch ben je hoe dan ook wel zelf verantwoordelijk.

Zodat je niet als ‘materie’ re-ageert en in het moeras wegzinkt. Of dat je steun gaat zoeken in drijfzand. Alle vaste identiteit begint dus ook bij Geest, die van God, en van daaruit betreedt je het horizontale vlak, het intermenselijke. Drijfzand, dat is juist het materiele.

Je kunt pas de leiding nemen, wanneer je de leiding hebt over je eigen materiele zelf. Je identiteit moet transcendent zijn, je bent niet je oprispingen of ‘je gevoel’: aan gevoel heb je meestal niets. Je hebt pas ordening met abstracte principes, bijvoorbeeld wanneer ‘de tijd’ je dagindeling bepaalt, om 6 uur doe je dat, om 9 uur dat. Zoals de monniken dat ook deden in de kloosters volgens vaste blokjes van 3 uur, 8 in een dag.

Ook moet je leren om duidelijker te kiezen, is het A of B, niet half A half B, twijfelmoedigheid. Alle keuzes zijn binair, 0 of 1: zo werkt de computer ook. Twijfel is ‘een ander laten kiezen voor je’, het schemergebied waar chaos tussen de kieren groeit. Geen keuze maken is ook een keuze.

Genoeg dus nog te leren. En met steeds meer urgentie omdat de Westerse beschaving nu desintegreert en de kans groot is dat De Staat- in handen van satanisten/materialisten/D66- mij weer gewelddadig aanpakt. Omdat bij ieder woord dat ik schrijf zo’n D66’er van het Openbaar Ministerie in je nek hijgt, hopende iets te vinden dat 1 van hun andere D66′-vriendjes, een ‘rechter’ dat ook niet zal aanstaan.

Dan heb je niets aan weke verwijfdheid, slachtofferschap, zelfmeelij, je moet boven ‘de materie’ staan. De makkelijke weg is niet de beste, je leert en ontwikkelt dan niks, net als bij luiheid en lafheid degenereer je slechts.

Cultuurvernietiging/Natuurontwikkeling, chaos uit orde scheppen

Scheppingsdag vijf en zes
Het lijkt er op dat God na scheppingsdag 4 echt helemaal op stoom komt. Hij maakt alle levende dieren, en de mens mag die ‘onderwerpen’ en er over heersen.

En God zei: Laat het water wemelen van wemelende levende wezens; en laten er vogels boven de aarde vliegen, langs het hemelgewelf!
En God schiep de grote zeedieren en alle krioelende levende wezens waarvan het water wemelt, naar hun soort, en alle gevleugelde vogels naar hun soort. En God zag dat het goed was.

En God zegende ze en zei: Wees vruchtbaar, word talrijk, en vervul het water van de zeeën; en laten de vogels talrijk worden op de aarde!
Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de vijfde dag.

En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.

En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!

En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen.

En God zegende hen en God zei tegen hen: Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar, en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen!

Natuurontwikkeling = Cultuurvernietiging, chaos uit orde scheppen

Heersen is een goede zaak
Sinds de anti-autoritaire geest van Jezebel ging heersen over Het Westen, het materialisme tot Staatsleer maakte en de man castreerde, kreeg het woord ‘onderwerpen’ en ‘heersen’ een negatieve connotatie. Maar ‘heersen’ in Bijbelse context is juist een orde-scheppend principe, zoals God’s geest ook over de wateren ging om met Het Woord uit niets (0) iets (1) te maken.

Het Woord is de Keuze voor het 1 of de ander in lettertekens. Al was het maar de keuze wel of niet te spreken, wel of niet iets zinvols te formuleren waarover je eerst nadacht, of dat het slechts een breinscheet was, alsof je al pratend eigenlijk de hele tijd met je mond loopt te ruften.

Boven de materie staan is ‘onderwerpen’, heersen, zoals Bijbels koningschap ook uitgaat van rechtvaardigheid, oprechtheid. Macht op de rechtvaardige juiste wijze uitgevoerd, zodat je harmonie schept, balans, orde.

Zo houdt volwassenwording ook een disciplinering in van je ruwe materie, dat je er boven leert staan, steeds minder ‘jezelf’ zijn, je impulsen volgen, steeds meer de Geest van God in je, die met zijn Woord spreekt en orde schept, je keuzes bepaalt, een Rustpunt als anker. Daarmee kan onmogelijk iets mis zijn.

Terwijl vrijwel alle ‘moderne’ opvattingen bullshit zijn, tot stand komen zonder Achting voor Waarheid, en vaak precies het tegengestelde bedoelen of beogen van wat men zegt. Modern ‘jezelf’ zijn is ‘steeds meer doen als de rest, verantwoordelijkheid ontduiken’.

Topnatuur met LIFE+, Wilderkitsch scheppen uit cultuur met Vadertje Staat

Je bent pas ‘vrouwonvriendelijk’ wanneer je als man geen man bent maar een half wijf of slappeling, nog niet voldoende gerijpt, zoals een goede whisky ook langer moet staan. Dan doe je ze te kort, en dat krijg je terug op je bord.

Je staat niet boven ‘de materie.’ Als het tegenzit ga je die materie dan verwijten dat je Geest daar niet boven staat. Begin er dan gewoon niet aan.

Zo heeft de kerk als materialisatie van Het Woord dus ook De Heilige Geest nodig als bindmiddel. Bij de orthodoxe kerk kwam de heilige geest alleen voort uit De Vader. De katholieken leerden dat De Geest ook uit De Zoon voortkwam.

Over dit dispuut van de filoque (de juiste verhouding in de drie-eenheid) zou de kerk in 1054 uiteen splijten. De katholieke kerk kreeg in 1518 de Reformatie en het Protestantisme over zich heen, de versplintering in duizenden sektes, een golf van spirituele echtscheidingen. Nu is het enige Westerse land waar de kerk nog een staatkundige rol(letje) van betekenis speelt, die van Moedertje Rusland na 7 decennia Materialisme.

De orthodoxe, die in 1054 volhield dat de Heilige Geest alleen uit De Vader voortkomt. En niet ook uit de Zoon.

Zou De Heilige Geest dus toch enkel uit De Vader voortkomen? En niet ‘ook’ uit De Zoon? Volgens welk ordenend principe je denkt, Geest, dat is enorm belangrijk zoals de orthodoxen zagen. Dat bepaalt namelijk hoe je in de wereld staat, het is de geest die materialiseert.

2 Replies to “‘God schiep de mens naar Zijn beeld’ (Genesis 1: 27)”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *