Noord Korea aan de Noordzee met Testwet (SDG 8,9 & 11)

Jurist Oscar Hendriks meldde al dat het Parlement er even 8 Grondwetswijzigingen doorramt, waarover in de verkiezingen met geen woord is gerept. Ondertussen behandelt de Eerste Kamer ook de reeds door de Tweede Kamer aangenomen Testwet : het ‘einde van onze privacy en vrijheid’ volgens Bas Phillipini van Privacy First.

We krijgen dus een apartheidstaat, meer rigoureus dan ooit in Zuid Afrika, gebaseerd op bedrog, afpersing en leugens, net als bij de CO2-zwendel. Die testwet is gebaseerd op de frauduleuze PCR-test, alsof je met PCR ‘besmettingen’ zou aantonen. Terwijl je er (in?)actieve RNA/DNA-deeltjes mee detecteert. De Tweede Kamer is opgehouden VOLKS-vertegenwoordiging te zijn, enkele uitzonderingen bevestigen de regel.

Zo werden zij even dysfunctioneel als de massamedia bij het bewaken van democratie en vrijheid. KLIMSOC, de Klimaatsocialistische eenheidspartij regeert uit de satirische George Orwell in de Polder-serie hier op Interessante Tijden.

De Staat op bezoek, vanwege het Hoger Beroep dat dient op vrijdag 18 juni in Leeuwarden om 10:45

75 jaar Vrijheid (1945-2020 RIP)
Zoals Phillipini stelt:

Onder de testwet zal een negatief corona-testbewijs of vaccinatiebewijs verplicht worden voor toegang tot openbare gelegenheden, waaronder horeca, evenementen, sport en jeugdactiviteiten, culturele instellingen en het middelbaar en hoger beroepsonderwijs, op straffe van hoge boetes.

Dit schendt volgens Filippini het recht op privacy, op lichamelijke integriteit, op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, op deelname aan het culturele leven, het recht op onderwijs. Hij noemt de testwet “staatsterreur”.

Een juridische stoomwals rolt dus over de bevolking op basis van bedrog en bangmakerij, geaccordeerd door een parlement dat de bevolking vijandig is gezind: Noord Korea aan de Noordzee dus. Een bevolking, die grotendeels ijdel en onwetend tussen de regenbuien door een terrasje pikt. Omdat dit eindelijk weer ‘mag’ van Mark Rutler en Hugo Mengele.

We hebben dus te maken met een parlement dat de kant van de regering kiest in plaats van ‘het volk’. Met zulke Noord Koreaanse praktijken had de opsteller van de Nederlandse Grondwet nooit rekening mee gehouden, zo stelt Oscar Hendriks vast. Hij stelde deze succesvol genegeerde brandbrief op richting parlement. Die geven we hieronder integraal weer

Ridderzaal van Bananenrepubliek NL

Tweede Slaapkamer
Oscar Hendriks stelt vast:

Op 14 april heb ik de Commissie Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer een bericht gestuurd over de acht grondwetswijzigingen die, zonder aan de kiezer te zijn voorgelegd, nu als nieuwe wetsontwerpen in zogenoemde tweede lezing voorliggen. Alle leden van de commissie en alle plaatsvervangende leden (zo’n 70 namen) hebben mijn bericht ook direct gekregen. Ongeveer 10 antwoordden via een automatisch systeem. Niemand reageerde inhoudelijk!!

Op 22 april heeft Martin Bosma als voorzitter de wijzigingen er in moordend tempo doorgejast met de woorden “het is een tweede lezing, een formaliteit”. Geen enkele deelnemer aan de zogenaamde “vergadering” zei er iets over.

Hendriks is 1 van de vele BBB’s, bijzonder bezorgde burgers die nul op het rekest krijgt. Omdat de Tweede Slaapkamer de burgers niet vertegenwoordigt maar De Belangen. De rol van Martin Bosma (PVV) is hier niettemin opmerkelijk te noemen, als hij zijn pijlen wel richt op Orwellongren, maar niet thuis geeft wanneer Orwell in wetstekst wordt omgezet:

Mijn schrijven lag nu voor in de zogenaamde “vergadering” van 20 mei bij agendapunt 2:

Op illegale wijze, want niet in vergadering zoals de Grondwet voorschrijft, en met gesloten publieke tribunes heeft de Tweede Kamer van alles via zoom-verbindingen zogenaamd “besloten”. De bijdragen in het verslag van de acht grondwetswijzigingen zullen net zo leeg verlopen.

Epoque nr 7 september 2019 Abonneer je of bestel ‘m los via www.epoque.media

Hij vervolgt:

Tweede Kamer geen ‘volks-‘vertegenwoordiging meer
De tweede ronde van de Grondwetswijzigingen, waarvoor 101 stemmen nodig zijn, verwordt zo tot hamerstuk. De ganse oppositie zal al slaapwandelend zonder stemming de wetsvoorstellen de komende tijd aannemen, terwijl hier juist een kans ligt voor de Kamerleden zich te profileren en niet te doen alsof iedereen het met elkaar eens is. Het is geen gelopen race!!!

Grondwet, Artikel 66: 1. De vergaderingen van de Staten‐Generaal zijn openbaar.
Grondwet, Artikel 50: De Staten‐Generaal vertegenwoordigen het gehele Nederlandse volk.
Grondwet, Artikel 137:
1. De wet verklaart, dat een verandering in de Grondwet, zoals zij die voorstelt, in overweging zal worden genomen.
2. De Tweede Kamer kan, al dan niet op een daartoe door of vanwege de Koning ingediend voorstel, een voorstel voor zodanige wet splitsen.
3. Na de bekendmaking van de wet, bedoeld in het eerste lid, wordt de Tweede Kamer ontbonden.
4. Nadat de nieuwe Tweede Kamer is samengekomen, overwegen beide kamers in tweede lezing het voorstel tot verandering, bedoeld in het eerste lid. Zij kunnen dit alleen aannemen met ten minste twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen.
5. De Tweede Kamer kan, al dan niet op een daartoe door of vanwege de Koning ingediend voorstel, met ten minste twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen een voorstel tot verandering splitsen.

De hele gang van zaken is het ultieme bewijs dat de Staten-Generaal het Nederlandse Volk niet meer vertegenwoordigen.

Geen verkiezingscampagnes, valse verkiezingen, valse stembusuitslag, valse vaststelling door de stembureau’s, hoofdstembureau’s en het centraal stembureau, valse proces-verbalen, zonder debat en stemming legitimatie door oude Tweede Kamer, beëdiging van nieuwe Tweede Kamer die nu al 6 weken lang raaskalt over de eigen competenties.

Een regime dat sterker is dan ooit en onder het mom van pandemiebestrijding een nooit gekende macht uitoefent over alle burgers.Een regime dat met internationale en vaderlandsloze krachten samenspant om de vrije mens, Gods gelijkenis, af te schaffen en te vernietigen.

Nu is het zaak dat het Nederlandse volk zelf het gezag gaat uitoefenen. De vernietiging van de stembiljetten moet vóór 30 juni worden verhinderd.

De kiezers moeten massaal toegang eisen tot alle vergaderingen van alle vertegenwoordigende lichamen. De laatste kans om het technocratische absolutistische genocidale geweldssysteem af te wenden:

Titelplagiaat, nou ja, hij is gewoon eerder in boekvorm

Dwingeland, Orwell in de Polder
We zullen dus weer met ons leven de vrijheid moeten heroveren. Het zijn dan ook Interessante Tijden, zo hadden we 4 jaar terug al goed voorzien. Nederland volgt dus het vaccinazi-regime in Duitsland, waar de politie ook al je huis mag binnenvallen als De Staat vindt dat je het te gezellig hebt. En dan kun je 5 jaar gevangenis opgelegd krijgen.

Knijp me in mijn arm, zeg me dat dit niet waar is. En 80 procent van de bevolking slaapt nog steeds, dus wat dat betreft is de Tweede Slaapkamer een goede afspiegeling van de volksmentaliteit. Ik zag overigens dat iemand van de Universiteit Leiden/UvA, Coen de Jong mijn ‘George Orwell in de Polder-typering heeft geplagieerd.

Er verschijnt 15 juni een boek getiteld ‘Dwingeland, Orwell in de Polder’. Nou ja, het is toch mooi dat je werk mensen zo kan inspireren. Het lijkt er op dat we op vreedzame wijze onze grondrechten nooit weer terugkrijgen, nu ‘links’ de absolute macht greep onder Rutte.

Klimaat Socialistische Partij Nederland, fusie van VVD, CU, CDA, Groen Links, PvdA en D66

Bedenk dat het Openbaar Ministerie op Interessante Tijden met rode oortjes meeleest, kunnen we hem weer op iets pakken. Nou Rigje van der Heide en Pieter van Rest. Coen de Jong lijkt het zelfde totalitaire machtsvirus te ontwaren als waarvan jullie mij slachtoffer  maakten:

Gemeenten beloeren hun burgers, veiligheidsdiensten fungeren als denkpolitie, ministeries schrijven voor hoe we ons moeten gedragen en wat we wel of niet moeten zeggen.

Het is niet begonnen met Corona of met sociale media, maar dat heeft het wel verergerd. Wat niemand kon denken is toch aan het gebeuren: het schrikbeeld van George Orwell in zijn boek 1984 komt dichterbij.

George Orwell beschreef in 1984 een somber toekomstbeeld: een onvrije samenleving vol dwang. Zulke onvrijheid konden we ons in Nederland decennialang niet voorstellen. Waarom zien we in ons dagelijks leven dan toch steeds vaker autoritaire ontwikkelingen?

Kijk, hoor je het ook eens van een ander….Technocratisch denken en goddeloosheid leiden onvermijdelijk tot een totalitair socialistisch/collectivistisch regime. Zo zag Eric D Blair (Orwell) al in 1948, toen de technocratische wereldarchitectuur van de New World Order (Bretton Woods 1944) werd ingericht, en de ‘Koude Oorlog’ (zijn term) begon. Global Warming/Climate Change en Covid zijn de voortzetting van die Koude Oorlog, nu tegen de eigen bevolking.

Bij uitstek een denkwijze die voortkomt uit ‘De Vooruitgang’ en ‘De Verlichting’.. De mens die kan ‘worden wat hij wil’…

Simon Rozendaal, dwarse voorvechter van vooruitgangsgeloof

Dat vroegere collegae als Simon Rozendaal en Hidde Boersma dat niet willen/kunnen zien, is een teken dat ze het nooit echt begrepen. Alsof Simon altijd alleen maar bezig was met bevrediging van zijn eigen ego. Van ‘zie mij, de dwarse Rozendaal’. Ja hoor, je mag er zijn Simon! Ook jij bent die parel in God’s hand 🙂

En die zwendelaar Ab Osterhaus is een maatje van je. Vooruitgangsoptimisme is bij uitstek een aspect van socialisme/communisme. Seculier ‘rechts’ is niet meer dan het links van gisteren.

7 Replies to “Noord Korea aan de Noordzee met Testwet (SDG 8,9 & 11)”

 1. Beter te vechten voor iets dan leven voor niets. elk idee, elke religie of regering die het individu beperkt of vernietigt is misdadig en moet bestreden worden. We moeten van elkaar houden en elkaar steunen in de strijd tegen deze tirannieke satanische macht. Ik twijfel of dit met rede of geweld moet gebeuren maar hebben we niet genoeg argumenten aangedragen die allen als oud vuil zijn weggesmeten? Ik vrees dat we slechts nog twee keuzes hebben. Met geweld onze rechten terugnemen of laf afwachten tot we geslacht worden! Een voorbeeld dat mij aan het denken zet is de “Tempelreiniging” waarbij Jezus zelf ook enige vorm van geweld aanwende. Als we spreken oven zinloos geweld betekend dit dat er automatisch ook zinvol geweld kan zijn. Graag leef ik in harmonie met mijn medemens maar ik krijg sterk het gevoel dat dit door kwade krachten onmogelijk wordt gemaakt. mijn excuses

 2. Als de staat niet wil luisteren naar het volk en het volk tot het uiterste drijft, komt het wel weer zover zoals met de gebroeders de Witt is gebeurd, het was gruwelijk wat ze met hun gedaan hebben, maar het volk stond het water ook aan de lippen.
  Waar is de kracht van de Hollanders gebleven, over de wereldzeen heersten ze en voerde oorlog met verschillende landen tegelijk, zelfs de Armada verslagen. Waar zijn die Nederlanders gebleven?

 3. Alle openbare gebouwen, publieke instellingen, voorzieningen gaan uiteraard meedoen, omdat ze “gewongen” worden. Echter weigeren kan gewoon. Kerken zullen uiteraard ook gewoon meedoen en dat is grappig want daarmee worden deze publieke instellingen ontmaskerd als bolwerken eveneens gerund door satan omdat ze gewoon meedoen met de invoering van een systeem dat uiteindelijk gaat uitmonden in het “beest systeem” zonder welk je niet kan kopen en verkopen en meedoen.

 4. Het Verenigde Volk Der Nederlanden is de naam voor de nieuwe staatsinrichting.

  Let op:
  Uw rode passport (= veilige doorgang door de poort) is niets meer dan het lidmaatschap van de vereniging Staat der Nederlanden.
  Voorzitter Koning en Bestuur (kabinet) zijn de regelmakers en eigenaar van deze vereniging.

  De staatsbelastingen die u worden opgelegd = de kosten voor het lidmaatschap.
  Deze kosten zijn niet vrijwillig, maar mandaat.
  Wanneer u deze kosten (= aanslag op uw vermogen) weigert te betalen,
  verliest u huis en haard (= wordt dit met staatsgeweld van u ontnomen).

  Renovatie van het beheersysteem voor Het Verenigde Volk Der Nederlanden is slechts
  op 2 manieren te herstellen:
  1. Door herstel van het geweldsapparaat naar in dienst van Het Verenigde Volk Der Nederlanden
  2. Door de massale weigering van de betalingen aan deze vereniging.

  (p.s. kom op Rypke, plaats weer eens een reactie voor de vorming van het volksbewustzijn,
  in plaats van alleen door jouw goedgekeurde vriendjes ter bevrediging van je eigen ego,
  bedoel, in de kern ben jij daar toch ook mee bezig?).

 5. Hoe kan het zijn dat WIJ naar die paar onbetrouwbare snotneuzen luisteren???
  veel van mij mijn generatie pikken het niet en nu nog niet!!
  Ik weet het niet Eddy, beter eerst met zn allen die muilkorven af en winkel uit waar we verplicht worden er een te dragen.Misschien gaan de winkeliers dan meewerken?
  Buiten op de terrassen momenteel super gezellig, Zonder masker en….. in de winkels dan weer wel??
  Ik begrijp er niets van van deze mensen.
  Maar ..om mij heen zie ik er gelukkig wel meer wakker worden.
  We moeten opschieten voordat er weer een Wet aangepast wordt.
  Het is 5 voor 12.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *