‘Zij begonnen de Heere aan te roepen’ (Genesis 4: 27)

Wanswert

Op de zondag geen profane boodschappen. Dan lezen we uit de Heilige Schrift en we vervolgen onze trektocht door het eerste Bijbelboek Genesis. Nadat Kain zijn broer Abel vermoordt, zien we dat Adam en Eva nog een zoon maken, Seth als plaatsvervanger van Abel.  

En de mysterieuze Henoch duikt op als zoon van zowel Kain (Genesis 4) als nazaat van Seth (Genesis 5), een man waarmee God wandelde en die ook door God wordt opgenomen. Zo volgt in Genesis 5 dan een geslachtsregister totdat Noach verschijnt.

Molen Wanswert

HERE/JHWH
Er is zo weinig dat je eigenlijk weet over de Bijbel en wat daar werkelijk in staat. Dat is doodzonde, want zo leer ik pas dankzij Hans Moolenburgh sr zijn ‘Het Boek Openbaring als baken voor onze tijd’ (2015) hoe de naam ‘Heere’ in de Statenvertaling (1617) tot stand kwam. De naam JHWH werd door de Joden immers niet uitgesproken. De vertalers maakten van die Heiligste Naam een afgeleide van Adonai, wat ‘mijn heer’ betekent.

Om de repetitie van de H in JHWH te imiteren in de Hollandse Godsnaam kozen de vertalers vervolgens voor HErE, volgens Moolenburgh een typische polderoplossing, de tweede en vierde letter de zelfde. En zo komen we dan terug in Genesis.

Na de moord op Abel door Kain zien we dan hoe de mensen voor het eerst die heilige Naam gaan aanroepen. De Bijbel beschrijft het aldus in Genesis 4:

Kaïn had gemeenschap met zijn vrouw, en zij werd zwanger en baarde Henoch. Kaïn was een stad aan het bouwen, en hij noemde de naam van die stad naar de naam van zijn zoon, Henoch.

En bij Henoch werd Hirad geboren; en Hirad verwekte Mechujaël; en Mechujaël verwekte Methusaël; en Methusaël verwekte Lamech.
Lamech nam voor zichzelf twee vrouwen; de naam van de ene was Ada, en de naam van de andere Zilla.

Ada baarde Jabal; die werd de vader van wie tenten bewonen en vee houden.
En de naam van zijn broer was Jubal. Deze werd de vader van allen die harp en fluit kunnen bespelen.

Ook Zilla baarde: Tubal Kaïn, een smid, vader van alle koper- en ijzerbewerkers; en de zuster van Tubal Kaïn was Naëma.

En Lamech zei tegen zijn vrouwen:

Ada en Zilla, luister naar mijn stem, vrouwen van Lamech, hoor mijn woorden aan:
Voorzeker! Ik doodde een man om mijn wond en een jongen om mijn striem!

Want Kaïn wordt zevenvoudig gewroken, maar Lamech zeventig maal zevenmaal.

Het Niets dat boven Leeuwarden en Groningen gaat…De terp van Wanswert

Henoch met twee vaders, Kain en Seth
Kain verwekt hier dus Henoch. Maar vervolgens schakelt de Bijbel terug naar Adam, die via zijn zoon Seth ook Henoch verwekt, die de zelfde Henoch moet zijn als voorvader van Noach.

En Adam had opnieuw gemeenschap met zijn vrouw en zij baarde een zoon, en zij gaf hem de naam Seth. Want, zei ze, God heeft mij ander nageslacht gegeven in de plaats van Abel; Kaïn heeft hem immers gedood.

En ook bij Seth werd een zoon geboren, en hij gaf hem de naam Enos. Toen begon men de Naam van de HEERE aan te roepen.

Er is dan dus een stad Henoch, die naar de zoon van Kain is vernoemd in Genesis 4. En er wordt in Genesis 5 uit de bloedlijn van Seth een Henoch verwekt. Zoals er twee scheppingsverhalen zijn in Genesis, zo volgt dan een nieuwe versie van de nazaten van Adam en zijn zoon Kain, een geslachtsregister van Adam tot Noach in Genesis 5.

Het boek begint met de her-affirmatie van het feit dat God man en vrouw schiep als begindaad van de schepping, als evenbeeld van zichzelf.

Zadeldakje van Wanswert, dat stond er ook al in de tijd van de kruisvaarders

We lezen:

Dit is het boek van de afstammelingen van Adam. Op de dag dat God Adam schiep, maakte Hij hem naar de gelijkenis van God.
Mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen, en Hij zegende hen en gaf hun de naam mens, op de dag dat ze geschapen werden.

Ditmaal staan de leeftijden vermeld waarop de zonen vaders worden, en er staat hoe oud ze worden. Nu worden de zonen echter herleid tot kinderen van Adam (Seth) en niet van zijn zoon Kain, zoals bij Genesis 4. Nu is Henoch plots de zoon van Jered, niet van Kain.

Dit is een Henoch die directe nazaat is van Adam’s zoon Seth (die wel 912 jaar oud wordt), als zoon van Jered, die weer zoon is van Mahalaleel, zoon van Kenan, de zoon van Enos, die weer de zoon is van Seth. Zoals Adam met God wandelde in het Paradijs, zo vermeldt de Bijbel dat God ook met Henoch wandelt en hem opneemt, dus dat hij niet echt sterft:

Jered leefde honderdtweeënzestig jaar, en verwekte Henoch.
En Jered leefde, nadat hij Henoch verwekt had, achthonderd jaar; en hij verwekte zonen en dochters.

Al de dagen van Jered waren negenhonderdtweeënzestig jaar; en hij stierf.
Henoch leefde vijfenzestig jaar, en verwekte Methusalach.

En Henoch wandelde met God, nadat hij Methusalach verwekt had, driehonderd jaar; en hij verwekte zonen en dochters.
Al de dagen van Henoch waren driehonderdvijfenzestig jaar.

Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God nam hem weg.

969 jaar worden als Methusala zal er niet in zitten

Leeftijden voor de zondvloed
Het spreekwoord ‘zo oud worden als Methusalem’ houdt in dat je dus 969 jaar kunt worden. Die is weer de opa van Noach, de nazaat die de Ark zal bouwen omdat de Heere de aardbodem niet alleen vervloekt om de eerste zonde van Adam, Hij is dan de gehele mensheid beu en wil met een Zondvloed de Great Reset toepassen.

Methusalach leefde honderdzevenentachtig jaar, en verwekte Lamech. En Methusalach leefde, nadat hij Lamech verwekt had, zevenhonderdtweeëntachtig jaar; en hij verwekte zonen en dochters.

Al de dagen van Methusalach waren negenhonderdnegenenzestig jaar; en hij stierf. Lamech leefde honderdtweeëntachtig jaar, en verwekte een zoon.

En hij gaf hem de naam Noach, en zei: Deze zal ons troosten over ons werk en over het zwoegen van onze handen, vanwege de aardbodem, die door de HEERE vervloekt is.

Ook zien we hier dat Noach als ‘De Trooster’ wordt opgevoerd, net als de Heilige Geest in het Nieuwe Testament. Nu zitten we met een probleempje dus: van wie is Henoch nu de nazaat: van Kain zoals vermeld in Genesis 4, of van Seth zoals vermeld in Genesis 5?

Van lezers van Interessante Tijden kregen we het ‘Boek van Henoch’, een apocrief bijbelboek dat ’t in complotkringen en bij UFO-liefhebbers goed doet. In dat geval zou De Heere dus een Alien kunnen zijn, net als de godenzonen die de dochters van de mensen namen, en dat konden alvast geen voetballers van Ajax zijn.

De Bikkel van Birdaard

Genesis 5 vervolgt:

En Lamech leefde, nadat hij Noach verwekt had, vijfhonderdvijfennegentig jaar; en hij verwekte zonen en dochters.
Al de dagen van Lamech waren zevenhonderdzevenenzeventig jaar; en hij stierf.

Toen Noach vijfhonderd jaar oud was, verwekte Noach Sem, Cham en Jafeth.

Dat moderne mensen niet ouder dan 120 worden, is nog geen weerlegging van de Bijbelse leeftijden. Tenzij je als een geoloog redeneert volgens een continuiteitsbeginsel, een onveranderlijke statische wereld met vastliggende ‘natuurwetten’. Dat betekent dat de dingen vroeger net zo gingen als nu.

De Bijbel getuigt van een veranderlijk universum waarin God ook op eerdere besluiten kan terugkomen. Hij kan zelfs berouw krijgen dat hij mensen maakte, zoals het verhaal over de ark van Noach getuigt in Genesis 6. Dan bestaan in de natuur geen ‘wetten’ maar ‘gewoontes’ die onderbroken kunnen worden.

De term ‘bovennatuurlijk’ is dan ook irrelevant. Boven wat? Wie geeft de grens tussen boven-natuurlijk en natuur aan? Dan zou je de gehele natuur eerst moeten begrijpen. Weten mensen alles al? Is ‘wat ik mij kan voorstellen’ de maat van alle dingen?

In Genesis 6 besluit God vervolgens dat mensen maximaal 120 mogen worden, omdat Hij niet eindeloos met ze wil twisten. Maar dat hoofdstuk is voer voor de volgende preek van de week. Heb een goede zondag.

3 Replies to “‘Zij begonnen de Heere aan te roepen’ (Genesis 4: 27)”

 1. Later komen we Henoch trwns ook nog terug in de Bijbel. (leren we m iets beter kennen):

  Hebreeen 11: 4 Door het geloof heeft Abel een meerdere offerande Gode geofferd dan Kaïn, door hetwelk hij getuigenis bekomen heeft, dat hij rechtvaardig was, alzo God over zijn gave getuigenis gaf; en door hetzelve geloof spreekt hij nog, nadat hij gestorven is. 5 Door het geloof is Henoch weggenomen geweest, opdat hij den dood niet zou zien; en hij werd niet gevonden, daarom dat hem God weggenomen had; want voor zijn wegneming heeft hij getuigenis gehad, dat hij Gode behaagde. 6 Maar zonder geloof is het onmogelijk Gode te behagen. Want die tot God komt, moet geloven, dat Hij is, en een Beloner is dergenen, die Hem zoeken.

  Judas 1: 14 En van dezen heeft ook Henoch, de zevende van Adam, geprofeteerd, zeggende: Ziet, de Heere is gekomen met Zijn vele duizenden heiligen; 15 Om gericht te houden tegen allen, en te straffen alle goddelozen onder hen, vanwege al hun goddeloze werken, die zij goddelooslijk gedaan hebben, en vanwege al de harde woorden, die de goddeloze zondaars tegen Hem gesproken hebben.

 2. “Nu zitten we met een probleempje dus: van wie is Henoch nu de nazaat: van Kain zoals vermeld in Genesis 4, of van Seth zoals vermeld in Genesis 5?”
  Mijn ervaring is dat er geen probleem in de Bijbel staat of er is een oplossing voor (bedacht).
  Je ziet dat niet alle namen van de hele lijn worden genoemd, alleen de belangrijke. Daarnaast kan het best zijn dat er meer mensen dezelfde naam hadden. De Henoch als zoon van Kaïn hoeft niet dezelfde te zijn als die in de afstammingslijn van Seth. Dat is zelfs logischer als je het gaat uitpluizen.
  https://endtimesstudy.wordpress.com/2019/09/25/two-enochs-and-two-lamechs-in-genesis/

 3. Je ziet altijd die twee geslachtslijnen terug komen. Eerst vader en moeder en dan de twee zonen waarbij de eerstgeborene, de erfgenaam, altijd de mist in gaat. Waarbij de eerste altijd het beeld van het gevallene, het vleselijke verbeeld. Bijv. God de Vader maakt Adam, hij valt via degene die niet ‘direct’ door God gemaakt is maar uit de mens voortkomt. Adam was de eerste Zoon die God maakte, Jezus wordt in de Bijbel de tweede Adam genoemd. En Hij valt niet. En daarom moeten wij ‘opnieuw geboren’ worden ‘uit Jezus’, om weer in een normale relatie met God de Vader te komen. Adam is nu slechts ‘slachtafval’, geschikt voor de eeuwige vuurkorf.

  Kaïn, de eerste zoon valt, hij is ‘religieus’ en begrijpt de noodzaak van een offerlam niet. Er moet bloed vloeien, Kaïn is vast ook ‘vage-teriër’ of ‘vaginist’, die mogen alleen aan sommige vleessoorten likken. Abel wordt vervangen door Seth en dan zien we inderdaad weer die twee geslachtslijnen, waarbij we zowel ‘goed en kwaad’ aan beide kanten zien verschijnen.

  Andere voorbeelden zijn Esau en Jakob, waarbij steeds de zichtbaar wordt gemaakt dat de eerste of oudste zoon de heidense of (anders) religieuze ‘vlees’ variant, de ‘geestelijke’ mens uit God, vervolgd, martelt, gevangen zet en wil doden. Zoals Jezus en de vroege kerk ook werd vervolgd door de Joden en Christenen over de hele wereld door alle tijden heen zijn vervolgd door Joden of door lieden voortkomende uit die Talmud leringen zoals allerlei vormen van socialisme of communisme (christen=haters). Denk bijvoorbeeld aan de Joodse Bolsheviken in de Sovjet Unie die miljoenen Christenen (de Tsar en zijn familie) hebben geholocaust, hetgeen hun overvloedig materiaal gaf voor demoniseringsverhalen richting Duitsland jaren ’40-’45 vorige eeuw en tevens gelegenheid hun bevolkingsadministratie ‘op te schonen’ door al die doden op het conto van de vijand te plaatsen. Maar dit laatste is waarschijnlijk een ‘broodje aap’. Alhoewel…

  Ook in de ‘eindtijd’ zullen we volgens Openbaringen zien dat de Christenen of de ‘geestelijke’ mens weer vervolgd en gedood gaat worden door de oudste zoon, de ‘vlees’ mens. Veel 13th-tribers en hun collectivistische ‘nakomelingen’ zullen hier actief aan deelnemen. Het is ‘het’ thema van de Bijbel. Religieuze mens, eerstgeborene uit het vlees valt en wordt vervangen (vervangingsleer) door ‘uit de geest’ geboren mens, die geschikt gemaakt is (en wordt) voor de eeuwigheid met God. Joden zijn vervangen door Christenen en iedereen mag Christen worden. En dit alles op vrijwillige basis. Dwang is ‘uit den boze’.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *