…’zwavel en vuur over Sodom en Gomorra’ (Genesis 19)

Kontneukende skeletten met de tong uit de bek:’kunst’ in Den Haag…

Op de zondag geen profane boodschappen. Dan lezen we uit Het Boek, zonder welk er geen Westerse cultuur was geweest. Vandaag richt God de steden Sodom en Gomorra te gronde in Genesis 19 en alle mensen die daar wonen, Lot, zijn vrouw en twee dochters uitgezonderd. Als zijn vrouw bij de vlucht voor de verwoesting achterom kijkt verandert ze in een zoutpilaar.

Een andere erfenis van dit verhaal is de naam Sodomie voor mannen die mannen verkrachten, zoals Sodom en Gomorra staat voor algehele (seksuele) losbandigheid. Aan aan de andere kant: in Genesis 19 lees je ook dat de dochters van Lot straffeloos incest met hun vader kunnen bedrijven, na hem dronken te voeren.

De antieke Statenbijbel, voortaan Iedere Zondag

Sodomie/Belialskinderen
Sodom en Gomorra staat voor algehele seksuele losbandigheid in de Westerse cultuur, alsof je niet samen dineert als mensen die ‘gemeenschap’ hebben (de Bijbelse term voor de daad), maar anderen vreet als een beest die in Le Petit Mort (Georges de Battaille) zijn heil zoekt.

Sodomie stond voor de ontkerstening van het Westen in vorige eeuw in afkeurende zin voor wat ‘tegennatuurlijke’ gemeenschap werd genoemd. Die vorm was overigens ‘normaal’ (gebruikelijk) in niet-christelijke culturen van de oudheid, zoals de Romeinse (lees bijvoorbeeld de biografie van Hadrianus) en natuurlijk de Griekse. In de natuur komt zelfs homoseksuele necrofilie voor, zo zag bioloog Kees Moeiliker van het Rotterdams Natuurhistorisch bij wilde eenden.

Die zijn dan ook wild.

Je vindt in de Bijbel een andere naam voor groepsverkrachters, die heten ook wel Belialskinderen, volgelingen van de gelijknamige demonische entiteit waarnaar ook een satanische metalband is vernoemd.  Bepaald geen genre waar het Leven en de Schepper daarvan met lof worden toegezongen.

In Genesis 18 probeerde Abraham nog met God een akkoordje te sluiten: stel dat er nog 50 rechtvaardigen wonen in Sodom, zou hij dan die steden behouden om die rechtvaardigen sparen? Eerst komt in Genesis 18 de aankondiging, de Heere is de inwoners van Sodom zat, hun maat is vol, en er is een test nodig.

Verder zei de HEERE: De roep van Sodom en Gomorra is groot en hun zonde heel zwaar.
Ik zal nu afdalen en zien of zij werkelijk alles gedaan hebben zoals de roep luidt die over haar tot Mij gekomen is. En zo niet, Ik zal het weten.
Toen keerden die mannen vandaar om en gingen naar Sodom, maar Abraham bleef nog staan voor het aangezicht van de HEERE.

Genderideologie

De neef van Abraham, Lot woont in Sodom met zijn vrouw en twee dochters, en een stel zonen die weer vrouwen hebben uit de bevolking van Sodom. Abraham gaat in onderhandeling met de Heere als hij hoort dat de vernietiging aanstaande is:

En Abraham kwam dichterbij en zei: Zult U ook de rechtvaardige tegelijk met de goddeloze wegvagen?
Misschien zijn er vijftig rechtvaardigen binnen de stad; wilt U hen ook wegvagen en de plaats niet sparen omwille van de vijftig rechtvaardigen die daarin zijn?

Er kan toch geen sprake van zijn dat U zoiets doet, dat U de rechtvaardige samen met de goddeloze doodt? Dan zal het zijn: zo de rechtvaardige, zo de goddeloze. Daar kan bij U toch geen sprake van zijn! Zou de Rechter van de hele aarde geen recht doen?

Toen zei de HEERE: Als Ik in Sodom vijftig rechtvaardigen binnen de stad vind, dan zal Ik de hele plaats omwille van hen sparen.

In de dildo-winkel

Iedereen deed mee in Shithole Sodom
Abraham wil de Heere dan bewegen tot de deal dat hij ook bij slechts 10 rechtvaardigen de hele stad zal sparen. In Genesis 19, zien we dan vervolgens expliciet vermeld dat bij het bedrijven van de Sodomie werkelijk iedereen meedeed. Zijn neef Lot vangt twee mannen op die Engelen van God zijn, in vermomming. Die komen als het ware testen of Sodom werkelijk het shithole is, dat God heeft van horen zeggen uit de Hemel.

Ze nemen zelf de proef op de som:

De twee engelen kwamen ’s avonds in Sodom aan, terwijl Lot in de poort van Sodom zat. Toen Lot hen zag, stond hij op om hun tegemoet te gaan, en boog hij zich met zijn gezicht ter aarde.

Hij zei: Zie toch, mijne heren, wijk toch af van uw weg en kom naar het huis van uw dienaar en overnacht daar en was uw voeten; morgenvroeg kunt u opstaan en uw reis vervolgen. Maar zij zeiden: Nee, wij zullen wel op het plein overnachten.

Hij drong echter sterk bij hen aan, zodat zij van hun weg afweken naar hem toe, en zijn huis binnengingen. Hij richtte een maaltijd voor hen aan. Hij bakte ongezuurde broden en zij aten.

Nog voor zij zich te slapen legden, omsingelden de mannen van die stad, de mannen van Sodom, van jong tot oud, het huis; heel het volk, niemand uitgezonderd.
Zij riepen naar Lot en zeiden tegen hem: Waar zijn die mannen die vannacht bij u gekomen zijn? Breng hen naar buiten, naar ons toe, zodat wij gemeenschap met hen kunnen hebben.

De werkelijke betekenis van de regenboogvlag

In Richteren 19:22 vinden we zo’n gelijke passage terug. Dan heb je een Levitisch man (uit de priesterklasse), die door omstanders ‘mannen die Belialskinderen waren’ gevraagd wordt om zijn gasten voor groepsverkrachting uit te leveren.

Hij geeft dan als standin zijn ‘bijwijf’, dat dood verkracht wordt door die Belialskinderen. Zolang zijn mannelijke gasten maar niet dat lot overkomt. Uiteindelijk roept die Leviet dan alle stammen van Israel op om deze verkrachters te straffen. Omdat ze uit de stam van Benjamin komen, worden dan op enkelen na alle Benjamieten omgebracht omdat die groepsverkrachting hun gehele stam aangerekend wordt.

In Genesis 19 doet Lot een gelijk aanbod naar deze Sodomieten/Belialskinderen:

Toen ging Lot naar buiten, naar hen toe, bij de deuropening, en sloot de deur achter zich,
en hij zei: Mijn broeders, doe toch geen kwaad!

Zie toch, ik heb twee dochters, die met geen man gemeenschap gehad hebben; laat mij die toch bij u brengen en doe met hen wat goed is in uw ogen. Alleen, deze mannen moet u niets aandoen, want om die reden zijn ze onder de bescherming van mijn dak gekomen.

Toen zeiden zij: Ga opzij! Ook zeiden ze: Deze ene is gekomen om hier als vreemdeling te verblijven en nu wil hij zeker rechter over ons zijn! Nu zullen we u meer kwaad aandoen dan hun. Zij drongen erg op de man, op Lot, aan en kwamen dichterbij om de deur open te breken.

Maar die mannen staken hun hand uit, trokken Lot naar zich toe het huis in en sloten de deur.

Den Haag, de stad van pedo en perversie

In een zoutpilaar veranderen
Dankzij de inmenging van de twee engelen als gasten, worden de indringers met blindheid geslagen zodat ze de deur niet kunnen openen. Maar het doel van de hemelse undercover-operatie is bereikt. Zo weet God met zijn boodschappers wel voldoende. Dat Sodom en Gomorra, kan geheel van de kaart geveegd.

Toen de dageraad aangebroken was, drongen de engelen bij Lot aan. Zij zeiden: Sta op! Neem uw vrouw en uw twee dochters, die zich hier bevinden, anders wordt u om de ongerechtigheid van de stad weggevaagd.

Lot aarzelde echter; daarom grepen die mannen zijn hand, de hand van zijn vrouw en de hand van zijn twee dochters, omdat de HEERE hem wilde sparen. Zij brachten hem naar buiten en leidden hem buiten de stad.

En het gebeurde, toen zij hen buiten de stad gebracht hadden, dat Hij zei: Vlucht voor uw leven, kijk niet achter u en blijf nergens op heel deze vlakte staan; vlucht naar het bergland, anders wordt u weggevaagd.

Viering van sodomie bij het Binnenhof, gebeurt anno nu via staatswege

Lot heeft geen zin om de bergen in te vluchten, maar hij zal wel moeten want de verwoestingsoperatie wordt bijzonder grondig, met vuur en zwavel uit de hemel alsof er een vulkaanuitbarsting over het gebied komt.

Toen liet de HEERE zwavel en vuur over Sodom en Gomorra regenen. Het kwam van de HEERE uit de hemel.
Hij keerde deze steden en heel de vlakte ondersteboven, met alle inwoners van de steden en het gewas op het land.

Zijn vrouw, die achter hem liep, keek achter zich en werd een zoutpilaar.
En Abraham stond ’s morgens vroeg op en ging naar de plaats waar hij voor het aangezicht van de HEERE had gestaan.

Hij keek uit over Sodom en Gomorra en over heel het gebied van de vlakte. En zie, hij zag dat er rook van dat land opsteeg, zoals de rook van een oven.
En het gebeurde, toen God de steden van deze vlakte te gronde richtte, dat God aan Abraham dacht.

Daarom leidde Hij Lot uit het midden van de verwoesting, toen Hij de steden waarin Lot gewoond had, ondersteboven keerde.

Hier moet je op straffe van vervolging door D66/’het recht’ trots op zijn

De betekenis van besnijdenis voor ‘gemeenschap’

Wat Sodom dus de das om deed, dat was dat de bevolking bij wijze van sociale gewoonte ‘de daad’ als geweldsdelict toepasten. Dat zij iemand die als gast logeert op tegennatuurlijke wijze toe-eigenden, ont-eren, ontmenselijken, tot object reduceren, zoals satan de ziel van iemand wil toe-eigenen, bezitten wil. Niet de daad zelf, maar de manier waarop.

Of je hier nu een moraal uit kan afleiden, dat is nog maar de vraag

Want wat denk je dat er vervolgens met Lot en zijn dochters gebeurt in Genesis 19, als ze het bergland zijn ingevlucht en in een grot schuilen? Lot laat zich vervolgens dronken voeren en dan plegen zijn dochters incest met hun vader om toch nakomelingen te krijgen…

Hij woonde in een grot, samen met zijn twee dochters.
Toen zei de eerstgeborene tegen de jongste: Onze vader is oud en er is geen man in dit land om bij ons te komen op de manier die op de hele aarde gebruikelijk is.

Kom, laten we onze vader wijn te drinken geven en met hem slapen, zodat wij door onze vader het leven geven aan nageslacht.
Zij gaven die nacht hun vader wijn te drinken. De eerstgeborene kwam en sliep met haar vader. Hij merkte niet dat zij kwam liggen en evenmin dat zij weer opstond.

En het gebeurde de volgende dag dat de eerstgeborene tegen de jongste zei: Zie, ik heb de afgelopen nacht met mijn vader geslapen; laten we hem ook vannacht wijn te drinken geven. Kom, slaap met hem, zodat wij door onze vader het leven geven aan nageslacht.

Zij gaven hun vader ook die nacht wijn te drinken en de jongste stond op en sliep met hem. Hij merkte niet dat zij kwam liggen en evenmin dat zij weer opstond.
Zo werden de twee dochters van Lot zwanger van hun vader.

Die incest bedreven door de dochters van Lot met hun vader lees je dan niet een goddelijke bestraffing van. Was dat niet tegen de wil van Lot in? Hij zou er buiten een natte dronkemansdroom niets van gemerkt zou hebben. Zo worden dan Moab en Ammon geboren, stamvaders van de Moabieten en Ammonieten.

Overigens kreeg ik van antropoloog Robert Sepehr nog een andere betekenis van de besnijdenis mee (voorhuid wegsnijden), dan mij eerder was verteld (hygiene);

Dat is er om je piemel minder gevoelig te maken, zodat je bij de daad minder snel klaarkomt en dus het vrouwtje langer genot geeft. We lazen in Genesis 16 Sara nog expliciet naar dat ‘liefdesgenot’ verwijzen, waar ze ondanks haar leeftijd (90) nog aanspraak op mag maken.

Dat is weer een geheel andere insteek dan bij vrouwenbesnijdenis in sommige polygame woestijnculturen, waar juist het wegnemen van genot bij de vrouw het doel lijkt: dan zal ze minder snel voor haar gerief bij anderen komen winkelen.

Maar dan: wat is er nu aan als het vrouwtje er geen plezier in heeft? De Bijbel noemt de daad niet voor niets ‘gemeenschap’…Of is het oorspronkelijke Hebreeuwse woord van andere betekenis?

Heb een goede zondag.

3 Replies to “…’zwavel en vuur over Sodom en Gomorra’ (Genesis 19)”

  1. Deze “kontneukende” skeletten stellen de gebroeders de Witt voor, dus wat het beeld betreft ook nog incest. Ik kan begrijpen dat je als kunstenaar gefascineerd bent door dit verhaal, maar dan moet je het ook een etage hoger kunnen tillen. Dat is natuurlijk niet gebeurd, want dat reserveer je gemakshalve alleen voor je uitleg, terwijl je feitelijk niets hebt gepresteerd van dien aard. Dat typeert moderne kunst voor mij, hoewel er belangwekkende uitzonderingen zijn. ..

  2. Persoonlijk gun ik progressieve/liberale mensen al hun verworvenheden, hun ‘pareltjes’. Ik gun met graagte een linkse man een vrouw die besluit lesbisch/biseksueel te worden en besluit haar nieuwe, uitsluitend op vrouwen vallende partner het huwelijk binnen haalt. Polygamie, waarom ook niet? Waarbij de man zijn vrouw moeten delen maar háár vrouw.

    Vervolgens vind ik het ook niet erg dat ’s mans vrouw er achter komt dat ze niet biseksueel is maar een ‘man in een vrouwenlichaam’ is en besluit haar borsten te amputeren en een ‘ieniemienie’ te laten plaatsen, zodat zij haar vrouw eens op manlijke wijzen kan ‘gemeenschappen’. Maar deze aangetrouwde lesbienne is daar natuurlijk niet van gediend, zij valt uitsluitend op ‘echte’ vrouwen en zij besluit te scheiden van haar voormalige vrouw, nu man. De linkse man blijft achter met zijn omgebouwde vrouw en is nu in een soort van ‘nood-gedwongen homohuwelijk’ terecht gekomen, terwijl hij eerst gewoon getrouwd was met een lekker wijf.

    Verder wens ik alle linkse mensen toe dat hun zonen allemaal homo’s en transgenders of travestiet gaan worden en hoop ik dat al hun dochters kennis zullen krijgen aan een gezellige troep ‘etnische minderheden’ en dat er een abortusfabriek in de buurt staat zodat pa dochterhoerlief mee kan helpen zijn eerste bastaard-kleinkind te ‘vermoorden’. Uit de grond van mijn hart, ik gun ze dit allemaal. Maar blijf bij mij weg met deze satanische bagger.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *