Winsemius en Kuijken militariseren Melkertpolitie (BOA’s)

Melkertpolizei rijdt voorzigjes langs….

Een door Ferd Grapperhaus in oktober ingediende wijziging van de Politiewet 2012 (Artikel 22), maakt het via een Algemene maatregel van bestuur (Amvb) mogelijk om ook Melkertpolitie (boa’s) tot de boa-tanden te bewapenen.

Wanneer een ongekozen ‘Regioburgemeester’ van 1 van de 10 in 2012 ingestelde ‘Veiligheidsregio’s’ dat verordent, in een ‘Veiligheidsplan’. 

Ook de elektrische wapenstok (Taser X2) waarmee de Politie al experimenteerde in Amersfoort, Rotterdam en Zwole, en pepperspray kunnen door na lange psychische ziekte herintredende patienten/BOA’s dan ingezet worden tegen burgers. De legalisering van Taser-gebruik bij de Politie is een erfenis uit 2009 van Guusje Ter Horst, nu PvdA-senator en multicommissaris (oa Shell)

Ad Melkert, die de VNO-NCW belangen met ‘het recht’ in overeenstemming brengt bij de Raad van State

Uitholling status van Politie
De Melkertpolitie (BOA) ontstond als noodoplossing, dankzij het wegvallen van de Veldpolitie in 1994 na een reorganisatie van de Politie tot 25 regiokorpsen en de KLPD. Toen viel handhaving tegen milieucriminaliteit in het buitengebied grotendeels weg, wat met hobby-ambtenaren werd goedgemaakt.

Die reorganisatie uit 1994 is met de reorganisatie tot Nationale Politie (2013) weer opgeheven. Tussentijds kregen gemeente-ambtenaren steeds meer politie-achtige taken op hun bord geschoven. Daardoor trad een taakverwarring op.

Boa’s kampen nu al jaren met een laag zelfbeeld. Ook omdat de Politie op ze neerkijkt, en ze kan zien als uitholling van de eigen status en taak. Immers, voor Politie heb je een volledige MBO-opleiding nodig en diverse trainingen, psychologische tests. Ook kent de Politie van oorsprong een eigen beroepstrots.

Juist wanneer zij als Politie in actie komen vinden ze dat Boa’s hen niet voor de voeten moeten lopen. Dat is het standpunt van de Politie geweest afgelopen jaren. Tot voor kort, konden Boa’s ook niets doen dan je in hun Melkertpakje staande houden, en dan wachten op de Politie.

Boa’s zijn meestal herintredende psychische patienten of andere arbeidsongeschikten, die na jaren therapie weer een baantje bij de overheid ambieren. Ze hebben hun eigen website, ‘Ik Ben Boa’, waar ze via saamhorigheid en overheidssteun proberen van hun minderwaardigheidscomplex af te komen. In hun verklaring van 23 september 2019 stellen ze dat ze zich onzeker van zichzelf voelen:

In het maatschappelijk debat geven boa’s aan dat zij zich regelmatig onveilig voelen tijdens hun handhavende werkzaamheden in de openbare ruimte.

Pleinvrees? Agorafobie? De elektrische wapenstok met elektroshocks gaat ze er nu van af helpen.

Grapperhaus, oud-directeur van advocatenkantoor Allen & Overy, tegelijk eigenaar van een holding met een schip

‘Tweederangs Handhavers’
Ik Ben Boa bericht over een hoorzitting bij Grapperhaus op 7 maart 2019, waar inzet van wapens al ter sprake kwam. Met een gevaarlijker danwel grotere piemel aan de broek zouden Boa’s zich eindelijk meer zeker van zichzelf voelen:

Er is beleidsmatig geen keus gemaakt over de status van BOA’s. Sommige gemeenten beschouwen de BOA nog als een vorm van goedkope werkkracht voor relatief laagwaardig werk (Melkertbaan), terwijl anderen uitgaan van volwaardige professionals. Dat leidt tot verwarring onder burgers maar ook bij andere professionals (…). (uit: position paper BOA Platform)

En:

De scheiding tussen leefbaarheid (BOA’s) en openbare orde en veiligheid (politie) is in de praktijk niet zinvol. BOA’s Openbare ruimte nemen stelselmatig openbare orde en veiligheidstaken op zich, overigens deels conform de Domeinlijst (zie o.a. de artikelen genoemd onder punt 28).

De Beleidsregels schetsen dus geen reëel beeld wat BOA’s doen. In feite worden zij in menig opzicht als ‘tweederangs handhavers’ opgevat en ontstaat het beeld van een halfslachtig bevoegde beroepsgroep. (uit: position paper Bas van Stokkom, onderzoeker Strafrecht en Criminologie Radboud Universiteit)

Inzet waar ze niet zijn toegerust
Oftewel, Boa’s worden al ingezet, daar waar ze eigenlijk niet voor zijn toegerust. Als ‘oplossing’ voor het uitkleden van de Politie (denk ook aan het jarenlang afslanken van beddencapaciteit en ‘corona’ de schuld geven) geeft hun overheid ze dan maar meer geweldsmiddelen.

Aan het uitkleden van het traditionele gezag dankt de Melkertpolitie ook haar bestaan. Toen in de jaren ’90 de Veldpolitie werd afgeschaft, moesten Melkertambtenaren dat gat in het buitengebied maar vullen.

Hier kunnen daadwerkelijk onveilige situaties ontstaan: mensen die afval van een XTC-lab dumpen, mensen die wild stropen, criminele afrekeningen. Jachtopzichters die willen handhaven, moeten nu op de politie wachten die ver weg is in het buitengebied.

Maar we zien dus: de overheid maakt zelf een probleem, en vindt vervolgens een ‘oplossing’ voor het in stand houden van dat probleem. Waar is de Veldpolitie?

In juni 2020 was voor de Melkertpolitie de kogel door de Grapperkerk. Ze zouden pilots met wapenstok krijgen.

Aalbersberg en Grapperhaus, geregeerd door criminelen

Elektroshocks door BOA’s?
Het magazine voor beveiligers ‘Securitymanagement’ lobbyde echter in december 2021 al voor de taser. Omdat in de grote steden de jeugdcriminaliteit de spuigaten uitloopt.

De agressie van jongeren onderling en naar gezagdragers vraagt om een buitengewoon zorgvuldige aanpak van de personen in deze straatcultuur. De wapenstok is een repressiemiddel en bovendien niet gelijkwaardig aan een (kap)mes… De gezagsdrager voorzien van een taser (of de beste hardloopschoenen1) lijkt mij een betere optie…

Hier kan ik opnieuw uit eigen ervaring spreken in Amsterdam Oud West. We kregen te maken met een jongerenruzie. Een stamgast van mijn kroeg wilde tussenbeide komen. Dat was ergens in 2010. Maar er was er 1 met een schroevendraaier op zak. Ik later getuigen bij de lokale Amsterdamse politie, mensen die mijn respect verdienen.

Die stelden zelf al dat al die jongelui tegenwoordig een mes dragen. Terwijl ze op straat machteloos waren gemaakt door de lokale en landelijke politiek. Jonge crimineeltjes die ze oppakten, lachen hun een dag later vrijgelaten op straat al weer uit.

Eerder hielp ik de politie in de Bijlmer al, toen ik twee jongens in de winkel staande hield die telefoonkaarten jatten. De ‘oplossing’ om dan maar herintredende psychische patienten in te zetten met wapentuig: hoe logisch is dat dan?

Guusje Ter Horst verlengde als BZK-minister in 2010 de ‘tijdelijke’ ontheffing voor stroomstootwapens die al weer 12 jaar ‘tijdelijk’ is… Ter Horst is nu Commissaris bij Shell en Senator/bedrijfslobbyist in de Eerste Kamer

‘Onderzoek’ en een ‘Pilot’
Er liep sinds januari 2021 al een ‘pilot’ in tien gemeenten, waaronder Leeuwarden waarbij Melkertpolitie een wapenstok meekreeg. Bij hun overheid is een ‘onderzoek’ door een onderzoeksbureau (hier Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum) of een ‘proef’ altijd aanleiding tot algehele uitbreiding en invoering van reeds lang te voren gepland beleid.

Onder Guusje Ter Horst (PvdA0 als BZK-Minister (2009) werd de eerste ‘tijdelijke’ ontheffing verleend aan de politie om stroomstootwapens in te zetten. Die ‘tijdelijke’ ontheffing werd in 2010 verlengd voor tijdelijk onbepaalde tijd. Ter Horst is nu lobbyist/commissaris voor Shell en senator in de Eerste Kamer.

De Politie deed al proeven op straat met de elektrische wapenstok in Zwolle, Amersfoot en Rotterdam (2017), waarin diverse slachtoffers van hen ernstige verwondingen opliepen. (Taser X2) Het mogelijke gebruik van die Taser was vastgelegd in het Besluit Bewapening en Uitrusting Politie (2012) door Ivo Opstelten. Sindsdien lobbiet de politievakbond in media voor gebruik daarvan.

Het toegevoegde artikel aan de Politiewet 2012 (toen de Politie werd genationaliseerd en gepolitiseerd, onder commando van de Minister van Veiligheid) dat nu de weg vrijmaakt voor Boa-bewapening luidt:

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld over de bewapening en de uitrusting van de in artikel 142, eerste lid, Wetboek van Strafvordering bedoelde buitengewone opsporingsambtenaren.

Campagne-uitvloeisel van het BOA-platform

Shocktherapie als je boos wordt op boa
De Politievakbonden waren fel gekant tegen het gelijktrekken van de bewapening van boa’s. De website Gemeente.nu liet de BOA ACP-Vakbond zich al beklagen, dat ze te weinig capaciteit voor handhaving hadden. In oktober 2021 zou ‘corona’ nu de aanleiding moeten zijn om meer wapens te mogen gebruiken:

Onder andere het coronabeleid leidt tot zwaardere taken en geweldsmiddelen voor boa’s. Op dit moment houden boa’s bijvoorbeeld toezicht op de naleving van de regels rond de coronapas, een taak waarvoor gemeenten extra geld krijgen.

‘Maar dat is geen geld voor boa’s. Ondernemers kunnen hiermee de handhaving bekostigen die in eerste instantie hún zaak is,’ zegt Richard Gerrits van de BOA-Vakbond.

De boa houdt in de gaten of de ondernemers de coronapas bij bezoekers goed handhaven. Is dat niet het geval, dan volgen in principe eerst waarschuwingen. Pas daarna kan er een boa handhavend komen optreden. Zodra boa’s ’s avonds de straat op worden gestuurd, zeker als bonnenschrijver, speelt de oude discussie over bewapening al gauw weer op.

Bron, Sportvisserij Nederland, Boa’s willen al pistolen dragen

Aanlooptraject al sinds 2012
Maar het aanlooptraject daartoe loopt al sinds 2012 met herziening van de Politiewet en de instelling van 10 Veiligheidsregio’s. Coronamaatregelen waren meer het laatste zetje voor de militarisering van de overheid tegen burgers, passend bij de 2030 Agenda, de CO2-tirannie en nu de QR-tirannie met apartheidstaat.

Al in een gezamenlijke verklaring ‘Communique Veiligheid Boa’s’ van 23 september 2019 tussen boa’s en de politietop, dus voordat coronamaatregelen van kracht werden, lobbyde Ruud Kuin van de BOA-bond voor meer wapentuig. Daarover berichtte Hart van Nederland:

De politietop was in eerste instantie tegen het bewapenen van boa’s, maar is nu overstag. “Omdat nu is afgesproken dat wij alleen geweld mogen gebruiken als we worden aangevallen of dreigen te worden aangevallen”, aldus Ruud Kuin van de BOA Bond. Volgens Kuin is er ook sprake van dat de handhavers, net als politieagenten, tasers krijgen. Daarover wordt later besloten.

For David Rockefeller and Maurice Strong

‘Control’-fase transitie in 2012 volgens stappenplan Winsemius
Daar zorgden Pieter Winsemius en Wim Kuijken voor, beide vriendjes van de (internationale) miljardairselite en Kartelpolitici. Kuijken is nu voorzitter van de Bankraad van De Nederlandse Bank, baas van het Kadaster en voorzitter van de Kiesraad die D66/Sigrid Kaag aan een mysterieuze verkiezingsoverwinning hielp.

Hij was voorzitter van de ‘Commissie Kuijken’ die de nationalisering van de politie en herindeling in 10 ‘Veiligheidsregio’s’ evalueerde in 2012. Kuijken liet bij die evaluatie de bal op de stip liggen, die Pieter Winsemius vervolgens inkopte (in zijn eigen woorden) als voorzitter van het BOA-platform.

Winsemius ziet kans zijn eigen agenda in te voegen…

Het woord ‘burger’ zou in de evaluatie nooit zijn genoemd, aldus Winsemius, die in 2015 voorzitter werd van een BOA-platform. Dus stelde hij voor het BOA-platform in 2017, op bladzijde 14 al voor om nationaal bewapeningsbeleid voor BOA’s op te stellen:

Handhavers hebben steeds vaker te maken met agressie en krijgen daarom lokaal verschillend ook politiebevoegdheden (zoals veiligheidsfilliering) en geweldsmiddelen (zoals handboeien, de wapenstok, pepperspray) toegekend. Omdat hiermee grondrechten van burgers in het geding zijn, is nationaal beleid wenselijk.

Het is overigens waar. Loop maar eens met een boswachter mee. Loslopende honden in het broedseizoen of wanneer reeen kalfjes krijgen, of mensen die de paddenpoel gebruiken om hun golden retriever met hondenshampoo te wassen, vandalisme op banken, informatieborden…

De dump van afval. Nederlanders zijn er niet beschaafder op geworden…

Het door Pieter Winsemius opgestelde 4-stappenplan van de Transitie voor David Rockefeller in 1990. Rond 2012 was de controle-fase gepland

Pieter Winsemius, het kwade genius
Of grondrechten van U en mij het Kwade Genius Pieter Winsemius interesseren, hij is juist de MR 2030 Agenda van Nederland, die meer om ‘het klimaat’ geeft dan om andere mensen. Net als Ed Nijpels en die andere VVD-boef Robert Reibestein (oa Teldersstichting en George Soros zijn European Council on Foreign Relations, Springtij)

Pieter Winsemius is een andere vriend van het Koningshuis die bij alle kartelfuncties weer commissies voorzit.

Hij is ook weer de mentor van Mark Rutte. Winsemius is de ‘organisatiemanager’ (Thousand Shades of Green, netwerkfilosofie Peter Senger MIT) die via netwerkmacht (oa ook als bestuurder bij de Postcode Loterij, klimaatclubs volpompen met subsidie) en het scheppen van publiek-private ‘coalities’ de neuzen de zelfde kant op duwt, met een pot geld als lokkertje.

Hij liet ngo’s de groene ruimte in bezit nemen, volgepompt met overheidsubsidies. Daar komt nu de zwaardere bewapening bij van boa’s.

Pieter Winsemius, Kwade Genius

Denk aan de ‘Coalitie Wadden Natuurlijk’ ontstaan bij de onder zijn (interim) VROM-ministerschap ingestelde Waddenfonds-subsidiepot. Maar ook al die andere netwerkoverleg-organen zonder enige democratische controle, een Veiligheidsberaad, een RIEC. De privatisering van de publieke ruimte met publieke middelen = Winsemius/Rutte.

Allerlei publiek-private ‘coalities’ ontstonden. En hierin past het ook om werknemers van particuliere clubs met wapens uit te rusten. (Denk aan boswachters van Winsemius zijn vroegere Natuurmonumenten)

Dat is SDG17; Building Partnerships for the Goals.

Voor David Rockefeller schreef Winsemius als McKinsey-baas het stappenplan voor ‘De Transitie’, die rond 2012 in de Control-fase moest komen. Winsemius werd in 2017 voorzitter gemaakt van een BOA-platform die hen aan bewapening moest helpen.

Pieter Winsemius voor David Rockefeller in 1990: ‘Het klimaat moet onderdeel van VN-Veiligheidsraad worden’

Dus wat van onderop als wens van ‘boas’ lijkt te komen (wat voor politieke invloed hebben die Melkerbaners nu..), kan even goed deels van boven georkestreerd zijn. Niets in de politiek gebeurt toevallig, en als het toevallig lijkt dan is dat zo bedoeld.

Een goede mix van incompetentie, Fawlty Towers en kwade intentie is ook mogelijk. Uiteindelijk kun je geen klimaattirannie vestigen en burgers van gas los dwingen met binnentredingsrecht, wanneer je geen tot de tanden bewapende overheid hebt.

Met ‘corona’ als laatste zetje krijgen we dan toch de tirannie waarop Klaus ‘Climate Change’ Schwab op zint.

2 Replies to “Winsemius en Kuijken militariseren Melkertpolitie (BOA’s)”

  1. Als je wat voorbeelden wilt zien van het gebruik van zo’n stroomstootwapen in de praktijk, kijk dan eens naar een aflevering van Patty Mayo. Werkelijk bizar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *