‘Groningen, hoofdstad van de Friezen’…

De Literatuur vandaag, met op voorkant ‘De Friezenkerk’ in Rome, afbeelding van Esscher: die heet geen ‘Groningerkerk’ maar FRIEZENkerk

De bewoners van de Friese Stad Groningen vieren op 28 augustus weer ‘Gronings Ontzet’ omdat hun Duitse bezetter Carl von Rabenhaupt een andere Duitser/Saks met bezettingsplannen ‘Bommen Berend’ verjoeg in 1672. Maar eigenlijk kunnen de Groninger stadsbewoners pas feestvieren, zo 350 jaar na dato wanneer de Saksen verdreven zijn en de vlag van de Zeven Friese Zeelanden daar weer wappert.

Vondel over Groningen als stad van de FRIEZEN

In het rampjaar 1672 vielen de Fransen onder Lodewijk de Veertiende (de Zonnekoning) de Republiek der Zeven Provincien binnen vanuit het Zuiden. ‘Bommen Berend’ Bernhard von Galen viel als Bisschop van Munster vanuit het Oosten aan. Maar zoals Joost van den Vondel dichtte zou die ‘hoofdstad van de Vriezen’ het eind van die expeditie betekenen. Hij dichtte in ‘op de doorluchtige zege van Groninge’:

O GRONINGE, pilaer en hooftstadt van de Vriezen,

Van waer begint men best t’ontvouwen uwen lof?

Uw bouheer Grunus most u tot zijn wijk verkiezen,

Zoo vroegh voor Christus komste, en boude hier zijn hof;

Of liever, zoo men zegt, de broêr van ’t hooft der Franken

Ontworp u arm en slecht. nu, sestigh jaer geleên

En noch vijfhondert, most gy uwe stichters danken,

Die u bevestighden met toornen, graft en steen:

Inscriptie in de Friezenkerk in Rome waar naast ‘Slinga’ (mogelijk Harlingen’) ook Groningen staat vermeld als Friese stad

Er gaat niets boven Friesland
De geschiedsvervalsers die in de negentiende eeuw de ‘Gouden Eeuw’ bedachten, hebben bij ‘Gronings Ontzet’ (28 augustus 1672) een aantal halve waarheden in de aanbieding. Vondel wist nog dat de entiteit ‘Groningen’ slechts op de stad zelf kon slaan. En dat een ‘provincie’ Groningen een gevolg is van Saksische expansie zodat ze in dat land nu praten als Herman Finkers.

Niet voor niets werd tot de negentiende eeuw nog gesproken van ‘Stad en Lande’, want de Ommelanden (De Friezen) van de stad Groningen (Hunsingo, Fivelgo) hadden nooit een heer erkend. Zij grepen de Protestantse vereniging van ‘zeven provincien’ aan (“unie van Utrecht’ 1579), om overheersing door de stad Groningen te temperen.

Hoe de ver-Saksing van de Friese ommelanden vervolgens gestalte kreeg is voor mij nog onderwerp van onderzoek. Wat ik niet wist: in 1672 kon Vondel dus nog steeds van een ‘hoofdstad van de Vriezen’ spreken, en weten dat dit direct begrepen werd.

Groot Friesland, de zeven Friese Zeelanden

Waar het nu om gaat: ook de Groninger stadsbewoners zijn gewoon Oosterlauwers Friezen. Friezen die nu afgunstig zouden klagen ‘Groningen is niet onze hoofdstad’ maar dat kontgat Leeuwarden, moeten dus buiten provinciegrenzen denken. Historisch gezien komt de stad Groningen ONS Friezen toe. En driehonderdvijftig jaar terug was dat nog een algemeen collectief weetje, zodat Vondel daaraan kon refereren.

Al in de tiende eeuw stond Groningen als Friese stad bekend, zo kun je zien op een muurgravure in de ‘Friezenkerk’ in Rome. Die kerk heet dus geen Groningerkerk maar ‘Friezenkerk’, gewijd aan onze beschermheilige Sint Michael.

Zie je wel, Heiligerlee lag in VRIESLANT!!!

Bezet door een stel Duitse Saksen
Daarnaast was Groningen niet ‘vrij’ maar bezet door een stel andere Duitsers, Protestanten die alle Abdijen-erfgoed in de Friese Zeelanden vanaf 1600 rigoureus hadden verwoest. Hun graaf Adolf begon zijn rebellie in 1568 en moest dat bekopen met de dood op het slagveld van Heiligerlee. Daarom bezingt het Wilhelmus nog Adolf die ‘in Vriesland’ op het slagveld bleef.

Die Duitse bezetters van de Friese Zeelanden zijn de ‘Oranjes’, en die aanvoerder van ze in de Friese stad Groningen (1672) die de bezetting door andere Saksen liet voortduren was ook een Duitser/Saks: Carl von Rabenhaupt.

Als het een inheemse bewoner was geweest zou hij Karel Rabsma/stra hebben geheten of iets van die strekking.

Zo kan hij ook aangepast

Gronings Ontzet kun je eigenlijk pas vieren wanneer de Friese vlag daar weer wappert. Daarnaast: De Bisschop van Munster claimde in 1672 eigenlijk terug wat sinds de kerstening door Liudger in de achtste eeuw hun kerk toebehoorde; Oosterlauwers Friesland behoorde tot hun kerkelijke gemeente. De stad Groningen had een andere bisschop als heer tot de 12de eeuw, die van Utrecht.

De Ommelanden hadden formeel die van Munster als heer, maar als echte Friezen beriepen ze zich op de ‘Friese Vrijheid’ zodra die al te veel belastinggelden wilde lospeuteren.

De bisschop van Munster had er net als de Bisschop van Utrecht bepaald geen moeite mee tegelijk geestelijke en wereldlijk heerser te zijn, net als een Kalief bij de Moslims.

Het boek met schutbladen van historisch Frisia

Daarom vond je voor de vernielingen door de Amerikanen/Engelsen van Domstad Munster in de Domkerk nog een ‘Friesenbild‘ uit de dertiende eeuw. In ‘Liever dood dan Slaaf, een Pelgrimstocht door de Friese Natuur op zoek naar Vrijheid’ rekenen we voor eens en voor altijd af met het ‘provinciedenken’, alsof zou Friesland slechts zijn wat in provinciegrenzen bekneld raakte. Dankzij een stel Duitse bezetters met een Oranje air.

Je kunt mijn Magnum Opus van twee kilo fotografie van de Natuur van de Friezen bestellen via de webshopt van de gelijknamige webzijde www.lieverdooddanslaaf.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *