‘Handreiking Omgaan met Desinformatie’ beschermt ‘stille midden’

Hoe ga je om met overheidscommunicatie?

De Rijksoverheid van het Rutte-regime verstrekt in aanloop naar gemeenteraadsverkiezingen aan lokale bestuurders een ‘handreiking omgaan met desinformatie‘ in samenwerking met een Landelijk Steunpunt Extremisme.

Wat is ‘extremisme’ in de definitie van hun overheid? Alles dat buiten ‘het stille midden’ valt en wereldvisies van mensen die met ‘gevoelens van miskenning’ worstelen.

Daarnaast gelden wereldvisies die afwijken van het materialistisch-technocratische wereldbeeld als tekenen van mentale instabiliteit, althans, in de wereldvisie van door hun overheid betaalde academiepsychologen. Autoriteit/macht is hun waarheidscriterium.

Kom bij de Politie als je ook zo’n stel kaken aan de lijn wilt

Agentschap voor psychologische defensie
De Europese Commissie wil zichzelf en haar ‘democratie’ beschermen tegen ‘desinformatie’ met ongekozen Duitse technocraat Ursula von der Leyen. ‘We are developing tools to ban the toxic and harmful disinformation in Europe’, zo stelde ze afgelopen maand. Zo wil zij Russisch station RT verbieden.

Landen met Eurofederalistische regeringen – waaronder Nederland- lopen daarom voorop in de strijd tegen ‘onjuiste informatie’…

Hoe Orwelliaans…

In Zweden is in januari daarom al een Swedish Agency for Psychological Defense opgericht. Dat meldt politiek wetenschapper Jacob Nordangard van de Pharos Stichting.

Dat instituut moet het volgende doen:

“identifying, analyzing, meeting and preventing undue influence on information and other misleading information that is directed at Sweden or Swedish interests

Politie beschermt de Antifa’s en pakt de vrijheidsdemonstranten naar willekeur op

Die formulering kun je 1 op 1 overzetten op de notitie die hun Ministerie van BZK nu stuurt aan gemeenten. De nieuwe handreiking van het Ministerie van Informatie (BZK) geeft de volgende definitie van ‘desinformatie’, die nagenoeg gelijk is aan die van de Zweden (en van de Europese Commissie, de baas van Nederland.)

Desinformatie is het doelbewust, veelal heimelijk, verspreiden van misleidende informatie, met het doel om het publieke debat, democratische processen, de open economie (…) of nationale veiligheid (…) te schaden of te verstoren.

Het wereldbeeld van de opsteller is aldus:

 •  er is een fundamenteel publiek debat mogelijk over de koers van Nederland, waar alle kanten gehoord mogen worden, we leven niet in een Eurodictatuur waar alle wezenlijke besluiten in Brussel genomen worden door ongekozen technocraten onder druk van lobbygroepen
 • er bestaan ‘democratische processen’ die daadwerkelijk functioneren (bv: het parlement stemt niet steeds mee met de regering, de oppositie wordt de microfoon in de Tweede Kamer niet ontnomen)
 •  Er is een ‘open economie'(in plaats van een subsidie- en overheidsgeselecteerde ‘duurzaamheid’-economie
  van een klimaatoligarchie die op belastingmiljarden drijft)
 • Er bestaat zoiets als een uniforme ‘nationale veiligheid’ die door kritiek op voornoemde aannames ‘geschaad’ of ‘verstoord’ wordt.

De Demo op de Dam

‘Gevoelens van miskenning’
‘Desinformatie’ zou intentioneel zijn. Daarnaast zou er iets bestaan als ‘complottheorie’, die de lokale bestuurder als volgt kan herkennen, inclusief spelfout (‘Bedreigd met een d ipv een t, bij de politie kunnen ze George Orwell ook niet spellen):

Complottheorieën zijn samenzweringstheorieën gebaseerd op het idee dat de elite de inwoners bedreigd en bouwen voort op gevoelens van miskenning en wantrouwen van maatschappelijke en politieke instituties

Het wereldbeeld dat bestuurders opgelegd krijgen is dus: er is geen mondiale elite, die verregaande invloed heeft op nationaal beleid (2030 Agenda met SDG Doelen), en die invloed- als die er al is- moet per definitie goed zijn.

Wie bewijs heeft dat deze elite (bv World Economic Forum, met haar Young Global Leaders en hun lakeien Rutte, Trudeau, Macron) niet beslist het belang van mensen dient, maar bijvoorbeeld van multinationals en banken, die heeft last van ‘gevoelens van miskenning’.

Oftewel, ‘die is gek’…

Hoe herkennen we de patient

‘behoefte aan betekenis’
Dat hun overheid oppositie wil pathologiseren, blijkt ook uit de begeleidende notitie van het ‘landelijk steunpunt extremisme‘ van oktober 2021.

Vrijwel alle personen (die in samenzweringen geloven RZ) omschrijven hun transformatie als ‘wakker worden’. De meeste complotdenkers omschrijven zichzelf dan ook juist als zoekers van de waarheid, kritische geesten en omdenkers. Vanuit dit perspectief zijn ‘alternatieve verklaringen’ voor maatschappelijke gebeurtenissen ook te zien als maatschappijkritiek op machtsstructuren

De pathologisering van mensen die het door hun overheid en haar massamedia voorgeschreven verhaal betwijfelen, gaat aldus verder:

Aan iemands ontvankelijkheid voor ‘alternatieve’ verklaringen kunnen verschillende behoeften ten grondslag liggen. Zo kunnen complotten voorzien in de behoefte om de (eigen leef)wereld van betekenis te voorzien en bieden zij een rechtvaardiging voor gevoelens van ongenoegen.

Daar zit natuurlijk wel wat in. Wie binnen het huidige systeem en haar ideologie geen machtspositie inneemt of positie van invloed, wie daar geen bakken geld mee verdient, die zal een ander systeem en onderliggende ideologie als meer acceptabel zien. Is dat dan een uiting van pathologie?

Wappies uit een meer totalitair land op bezoek in A’dam

Hoe geven wij onze in de ogen van hun overheid onbeduidende leefwereld zo betekenis? (blz 9)

Personen die geneigd zijn patronen te herkennen in willekeurige gebeurtenissen; Personen die consequent patronen zoeken en betekenis geven in hun omgeving, zoals mensen die geloven in paranormale en bovennatuurlijke verschijnselen;

Niets in de politiek gebeurt toevallig en als dat zo lijkt dan was het zo gepland. Zo leerden wij. Maar nu moeten we het wereldbeeld omarmen dat ‘de dingen’ allemaal maar vanzelf zonder enige reden, belang of plan plaatsvinden. Anders lijd je aan ‘gevoelens van miskenning’… 🙂

Wappies uit Aziatische dictatuur op bezoek

Materialistisch wereldbeeld als autoriteit
Impliciet staat hier vermeld dat er ‘geloof in paranormale verschijnselen’ bestaat. Die al dan niet bewuste formulering is bepaald niet neutraal. Zij is getuigenis van een wereldbeeld, waarin geen ruimte is voor wat niet ‘meetbaar’ zou zijn. De claim ‘bovennnatuurlijk’ leunt op de gedachte dat mensen de hele natuur al zouden begrijpen. Anders kun je geen grens aangeven ‘natuurlijk/bovennatuurlijk’.

De seculier-liberalistische overheid haar wereldbeeld kent een valse tegenstelling als axioma. Hier staat ‘ratio’ TEGENOVER emotie, in plaats van dat er kwalitatieve gradaties in emoties zijn. En dat een gezond onderbuikgevoel je meer kan informeren of iemand je voorliegt dan ‘de juiste informatie’, die volgens deze notitie leunt op ‘argument by authority’.

Wanneer je zelf de macht hebt, is het logisch dat je ‘argument by authority’ als waarheidscriterium oplegt.

Want juist wanneer je autoriteit erodeert, en je buiten autoriteit niets in handen hebt dan een zak vol leugens, dan zul je extra je best doen die erosie te bestrijden. De kern van moderne overheidscommunicatie in het Rutte-tijdperk is eenvoudig: het interesseert ze niet langer of iets waar is, als het maar het gewenste effect brengt.

Dat is de klassieke definitie van ‘bullshit’ volgens Harry Frankfurt

Essentiele literatuur om het verschil tussen ‘liegen’ en ‘bullshit’ te duiden: No concern for truth = Bullshit

Technisch taalgebruik moet autoriteit veinzen, met ‘autoriteit’ als waarheidscriterium
De handreiking poogt in technisch taalgebruik een bastion te vinden van ‘betrouwbaarheid’ en neutraliteit. Het doet er bij hun overheid (Ministerie van ‘Veiligheid’) niet toe of het ook waar is wat ze zeggen. Woorden dienen als bezweringen, toverstafjes die een gevoel van autoriteit en betrouwbaarheid moeten opwekken bij de ontvanger.

Het politieke doel van systeembehoud en dociliteit van de massa is impliciet het uitgangspunt. Een legitiem gezichtspunt natuurlijk, wanneer je voor hun overheid in schaaltje 20 zit, of voor de ABD Topconsult groep zit te cashen:

Desinformatie kan polarisatie voeden door opzettelijk onware of onnauwkeurige informatie te verspreiden om personen, groepen, organisaties of landen te beschadigen. Dit kan ertoe leiden dat groepen steeds meer tegenover elkaar komen te staan en er een druk op het “stille midden” ontstaat om een kant te kiezen.

Daar waar de (lokale) overheid dan een “tegenpool” is, kan dat tevens leiden tot een toenemende weerstand en wantrouwen.

Lies, damn lies, Rijksoverheid.nl, al heet zoiets bij de VVD: Goede marketing. “Zonder Subsidie’ betekent hooguit ‘extreem lage rentes’ en de ECB die bijvoorbeeld garant staat

De nihilistische overheid en het moreel failliet van ‘het Westen’
Hun Rijksoverheid hanteert dus een klassiek postmoderne opvatting over ‘waarheid’. Macht is waarheid, autoriteit is waarheid. Dat wat ‘de meeste mensen vinden’ is waar of ‘wat iedereen die zich gedeisd houdt voor waar houdt’ is waar.

Het ‘sociale gemiddelde’ van ‘het stille midden’ als ‘waarheid’ hanteren is bij uitstek nihilistisch postmodern. Dan ga je er vanuit dat waarheid een ‘constructie’ is die door een sociale afspraak tot stand komt.

Zoals ik beschrijf in mijn Magnum Opus ‘Liever dood dan Slaaf, een pelgrimstocht door de Friese Natuur op zoek naar Vrijheid’ (hoofdstuk 1), is er in het modernisme geen ruimte meer voor ‘hart’ en ‘ziel’. Dat zou niet meetbaar zijn, dus niet bestaan.

Boekenkoffer van de Bullshitdetector, ook verwerkt in hoofdstuk 1 van ‘Liever dood dan Slaaf’

Er blijft enkel nog intellect, spitsvondigheid over, de grootste mond, de meeste subsidie, de machtigste belangen die zich ‘nationaal belang’ laten noemen. Je krijgt harteloze bestuurders en pathologische leugenaars als Mark Rutte die ‘ergens mee wegkomen’ als bestuurlijke ethiek handhaven. Dat is wat men ‘post truth’ noemt.

Je krijgt een openbaar bestuur dat aan ‘spiegelen’ doet: de ander beschuldigen van wat je zelf opzichtig doet, namelijk liegen dat het gedrukt staat. (je kunt de moderne overheid zelden nog op een waarheid betrappen, net als bij de meeste bedrijven, bv PostNL, KPN, liegen is het nieuwe normaal)

En er is geen waarheid meer, buiten ‘wat men vindt op enig moment’, het sociaal gemiddelde. Is ‘het stille midden’ het bedrog en de leugens van afgelopen twee jaar vergeten, nu we plots met Oekraine moeten sympathiseren? Probleem opgelost. Daardoor gaat ‘waarheid’ datgene heten wat de meeste poen heeft, de beste marketing, de meeste aanhang, of wat het geweldsmonopolie in handen heeft.

Spiegelen, beschuldig de ander van wat je zelf structureel doet

De overheid is per definitie iets goeds ipv ‘staatsvrije ruimte respecteren’
Je moet van hun overheid dus een blij gevoel bij die geestelijke armoede houden, anders krijg je hun Openbaar Ministerie op je dak, om je te pathologiseren.

Dat axioma ‘wij zijn het gelijk, of had je wat lastpak?!’ valt impliciet op te maken uit terminologie die hun Nationaal Coordinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV) verspreidt over ‘anti-overheidspropaganda.’ Het idee is hier dat het fenomeen ‘overheid’ per definitie staat voor ‘goed’. Terwijl je vanuit libertair gezichtspunt en conservatief gezichtspunt juist in hoge mate zou pleiten voor staatsvrije ruimtes.

Dat is ook het hele idee achter ‘grondrechten’, die staatsvrije ruimtes afbakenen. Dat kun je lezen in ieder introductieboek over Staatsrecht, zoals ik nu lees van de Open Universiteit.

De NCTV is – net als dit meldpunt extremisme- een niet-democratisch te controleren netwerkorganisatie van het Ministerie van Staatsterreur (‘Veiligheid’) die samenwerkt met een ‘landelijk steunpunt extremisme’. (‘extreem’ = wat niet ‘het stille midden’ is) Zij zijn onderdeel van Gerrit van den Burg (OM) zijn strategie tegen ‘ondermijning’ van hun ‘democratie’ (De Belangen van de UBO’s)

De Rijksoverheid liegt steeds dat het gedrukt staat…Aardgas is de schoonste fossiele brandstof, de door de RIjksoverheid gesubsidieerde stook van biomassa is juist even smerig als bruinkool

Wat je denkt doet er toe
De kern van die filosofische ontwikkeling in het Westen gaat al tenminste terug tot Immanuel Kant, zoals Leonard Peikoff beschrijft in ‘The Dim Hypothesis, why the lights are going out in the West’.

Hoewel Peikoff een aanhanger is van ultra-libertair Ayn Rand en ik zijn wereldvisie alles behalve deel, maakt hij in dat boek een kernachtig onderscheid tussen modern (1 waarheid in velen na Kant/anything goes) en klassiek denken. (Aristoteles, Plato, Inductie en Deductie)

Dat onderscheid is voor mij behulpzaam denkgereedschap geweest om greep (‘begrip’ = verstandelijke greep) op de moderniteit te krijgen. CS Lewis beschreef die trend van modernisme en ontzieling van de maatschappij al in ‘The Abolition of Man’ (1943) eerste hoofdstuk ‘Men without chests’.

Met George Orwell en Aldous Huxley behoort hij tot de grote geesten die het modernisme, scientisme en technocratie al doorgronden, ver voordat het in zijn meest ultieme vorm gestalte zou krijgen.

Lies, damn lies, Rijksoverheid.nl

Via deductie, gezonde patroonherkenning hoef je dan niet bij ieder los feitje weer een heel nieuw denkproces te doorlopen. Je kunt in de CO2-politiek, ‘corona’ een denktrant herkennen, die een technocratische machtsagenda faciliteert. (‘Vierde Industriele Revolutie’)

Ook wanneer je niet alle puzzelstukjes hebt van een puzzel van- bijvoorbeeld – De Westertoren in Amsterdam, kun je dan bij het leggen van de stukjes halverwege al zien: verrek, dat kon de Westertoren wel eens worden.

De Bullshitdetector

‘Complotdenker’, zegt hun overheid dan nu tegen je. In mijn cursus Bullshitdetectie leer ik je daarom weer het belang van helder denken, denken over je denken, op welk debatvlak je staat. Je kunt die cursus boeken door een mail te sturen naar Rypke at protonmail.com.

En bestel natuurlijk mijn natuurfilosofisch magnum opus ‘Liever dood dan Slaaf’ via de gelijknamige webzijde www.lieverdoodanslaaf.com.

3 Replies to “‘Handreiking Omgaan met Desinformatie’ beschermt ‘stille midden’”

 1. ik zou graag weer helder denken. Hoe is dit mogelijk in een wereld waarin elk woord een leugen kan zijn. Wie kan je nog vertrouwen? De regering en media in ieder geval met zekerheid niet ! Twee jaren lang zijn we nu al misleid door de Corona leugen en daar bovenop nu de anti-Russische hetze. We kijken weer naar Oekraine wat we acht jaren vergeten waren. Onze ogen steeds voor afwendend wat werkelijk gebeurt. Misschien is het beter dat we in een globale kernoorlog komen en de mensheid volledig wordt vernietigd. de toekomst onder Rutte en zijn WEF vriendjes zal zeker slechter zijn. maar ach, wat loop ik nou te lullen. het volk slaapt rustig verder. We mogen weer naar het cafe, we hebben onze vrijheid terug. Dankzij het slapende,zwakke merendeel van de bevolking ben ik mijn vrijheid kwijt. mijn vrijheid om helder te kunnen denken en vrijuit spreken.

 2. Het heldere denken zit in je eigen hoofd, nergens anders. Zoek de leugens, die kun je herkennen.
  De Waarheid, die kennen we nooit, de leugen daarentegen, die spreekt zich altijd ergens tegen.

 3. Wat er nu gebeurt is exact hetzelfde als in de periode waarin het Romeinse rijk instortte.
  Geldontwaarding, corruptie, krankzinnige wetgeving, etc… Zelfverstikking! Verschil met nu is het communicatie netwerk, waardoor er een info oorlog bij komt.
  Deze periode van ‘de grote verdrukking’ zal nu korter duren dan een halve eeuw, voordat de mens zich zal hervinden in samenleving. De mensen van toen hebben overleeft door zich met henzelf te bemoeien en voor henzelf te zorgen. Dat heet een samenleving in tegenstelling tot ‘de maatschappij’.
  Blijf vasthouden aan de werkelijke definities van begrippen als:
  – Waarheid: voorwaarde(-n) waaraan moet worden voldaan, om uitvoering mogelijk te maken van functies en relaties. [dus niet zoals in het woordenboek staat: overeenkomstig de werkelijkheid]
  – Macht: het vermogen om anderen te laten acteren tegen hun wil.
  – Liefde: drijvende kracht om leven mogelijk te maken.
  – Mening: bewering zonder feit.
  – Feit: te controleren vaststelling.

  Houdt vol! Het komt vanzelf goed…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *