Strijd om ‘levensruimte’ en energierantsoenering (CO2-budget)

De naakte keizer van de CO2-voetafdruk; een claim op grond en grondstoffen, met broekriempolitiek voor de massa

Wie weet dat de Europese Unie een voortzetting is van Duitsland’s continentale hegemonie met Amerikaanse middelen? Wie kent de geschiedenis van de Zwartezee-Duitsers, die zich vanaf eind achttiende eeuw vestigden in wat je nu ‘Oekraine’ noemt? De symboliek van hun nationalisten hebben ze van die Duitsers hun nazaten.

Koppel dit aan wat de ‘groene’ politiek in essentie is, energiepolitiek, landroof en claims op grondstoffen, levensruimte (Lebensraum). En je ziet dat je oorlogen zowel militair als ongewapend uitvecht.

Ook bij de ‘strijd tegen klimaatverandering’ sneuvelt de waarheid als eerste, ook hier zijn ngo’s en hun ‘nieuwe onderzoek’/campagnes een soort psychologische operatie van expansie van invloedsfeer.

Levensruimte voor landbouwgrond
Zie deze lezing van Peter Hitchens over de ware redenen dat de Europese Unie de Oekraine wil claimen, als verlengstuk van Duitse politiek. Vaste lezers van Interessante Tijden weten, dat de Europese Unie een CIA-creatie is onder Allan Dulles, de Wallstreetbankier, die de Office of Strategic Services (OSS) leidde. Dat is de voorloper van de CIA.

Je kunt er ondermeer over lezen in ‘The Devil’s Chessboard’ van Dave Talbott. Lees ook over Operation Paperclip, hoe de Amerikanen de beste wetenschappers van de nazi’s voor zichzelf claimden, inclusief raketgeleerde Wernher von Braun. En hoe Dulles SS’ers rekruteerde vanwege hun felle anti-communisme. Het Europese eenheidsproject werd gewoon voortgezet, maar nu met niet-militaire middelen.

Zwartezee-Duitsers rond 1900

We lazen verder over de Zwartezee-Duitsers, Duitse immigranten in de Oekraine die zich vooral in de negentiende eeuw hadden gevestigd. Die bouwden een gemeenschap van 1,3 miljoen Etnische Duitsers. Zij werden onder het Stalinregime in de jaren ’30 afgelopen eeuw zwaar werden vervolgd, van hun land onteigend, vermoord.

Die hebben de legers van Hitler in 1941 dan ook als bevrijders binnengehaald. De basis van met hakenkruizen zwaaiende Oekraiense nationalisten van het Azov-bataillon is hier dan ook gelegd.

Darwin’s Dangerous Idea: strijd/kamp om het bestaan

Barbarossa, Oekraiense grond voor Germanen
Lees verder ook Hitler’s War van Brits historicus David Irving. De Duitsers hadden tegen de legers van de als Untermenschen beschouwde ‘Slaven’ andere vechtinstructies dan bij ons.

Bedenk dat Hitler de kans had om de Britten bij Duinkerken in 1940 volledig te vernietigen. Maar hij gaf Generaal Rommel het bevel stil te houden. David Irving’s theorie was, dat Dolfie de Britten hun eigen ‘empire’ gunde, en wilde afdwingen dat de Britten hem dan zijn gang zouden laten gaan in het Oosten. De Duitse ‘Drang Nach Osten’ stamt overigens al uit de tijd van de Duitse kruislegers.

Bedenk dat ‘Pruisen’ vernoemd is naar door Duitse kruisorden uitgemoorde slavische volkeren. Die Duitsers namen vervolgens dat land zelf in, en gingen zichzelf naar de Pruisen noemen. Hitler vergeleek zichzelf met de Pruisische ‘verlichte’ heerser Frederik de Grote.

Aan het Oostfront zou Hitler met Operatie Barbarossa (Roodbaard, vernoemd naar Karel de Grote, de bebaarde oer-Germaan) juist een vernietigingsoorlog voeren. Het Oosten moest een kolonie van de Duitsers worden, zoals de Britten en Fransen hun eigen kolonien in Afrika en India hadden.

The history of the population control movement

Lebensraum, levensruimte: Malthus
Net als in de Eerste Wereld Oorlog (1914-1918) was Oekraine een gewild stuk Lebensraum, kolonisatieruimte naar Malthusiaanse snit voor landbouwgrond. Ook toen vochten de Duitsers al om dit stukje levensruimte met het totalitair Tsaristische regime, het moest uit hun invloedssfeer. Met de veroveringsoorlog van 1941 was het vruchtbare gebied rond de Zwarte Zee weer een belangrijk militair objectief.

Door strategische fouten van het Nazi-bestuur, de gouverneur die de Duitsers aan hadden gesteld gedroeg zich repressief tegen Oekrainers, verzwakte hun bestuur in de jaren 1941-1943.  De pro-Duitse Oekrainers werden teleurgesteld in hun pro-Duits sentiment. De Russen keerden uiteindelijk bij Stalingrad de Duitse opmars, in de winter van ’43.

De Europese Unie zou de voortzetting van de Duitse ‘Europa Overwint’-gedachte zijn, een Europees continent onder Duitse leiding. Frankrijk werd hierin als eeuwig concurrent geneutraliseerd. De Engelsen bleven een buitenbeetje. Maar de Amerikanen hebben de Duitse macht nu opnieuw gebruikt, ditmaal om Oekraine aan de invloedssfeer van de Russen te onttrekken.

Het is goed hier veel meer studie van te maken. Wat mij nog rest om mee te geven is de intellectuele erfenis van het kolonialisme. Lees daartoe ook ‘Global Population’ van Alison Bashford. Die bericht over de eerste World Conference on Population in 1927. Koloniale machten maakten zich na de ‘verzadiging’ van (Europese) bevolking in Australie en Amerika zorgen dat er geen ‘veiligheidsklep’ meer open gezet kon worden.

De voorloper van Paul Erhlich’s Population Bomb in 1954 door Hugh Moore, voorloper van de CO2-beweging

Polulation Bomb en ‘safety valve’
Met die ‘safety valve’ bedoelden ze, een bevolkingsventiel, extra land waar je populatie-overschotten kon huisvesten die voldoende voedsel konden verbouwen. Zij zagen de Grote Oorlog (1914-1918) als teken dat een kantelpunt was bereikt in wereldpopulatie.

Zij vreesden dat er geen ‘levensruimte’ meer over zou zijn. Dat begrip dat als ‘Lebensraum’ via nazi-intellectueel Karl Haushofer bij Hitler’s kolonisatiepolitiek op het bordje landen. In combinatie met Darwinisme, volkenstrijd om het bestaan. Hitler noemde zijn boek ook niet voor niets ‘mijn strijd.’ (kamp)

Zij dachten volgens de zelfde theorie als die van de moderne milieu/klimaatbeweging van bijvoorbeeld de Club van Rome, het Malthusianisme. Thomas Malthus (1798) stelde met zijn Principle of Population dat menselijke populaties zich exponentieel vermeerderen, terwijl de productiemiddelen om die bevolking te voeden lineair groeien.

Er volgt dus een ‘crash’, waarbij een ‘surplus’ mensen afsterft omdat het land hen eenvoudig niet voeden kan. Charles Darwin baseerde zijn ‘natuurlijke selectie’-theorie met ‘strijd om het bestaan’ op Malthus. Er bestaan vervolgens twee manieren om die ‘crash’ van populaties te vermijden, bij de nazi’s was dat vooral gericht op ‘voor ons eigen volk vermijden’:

 • Je kunt land veroveren. (zoals de NATO de Oekraine wil bezetten, en de Russen dat tegenhouden)
 • Of je investeert in technieken, die de landbouwproductie per hectare opschroeven.

CIA/Rockefeller Foundation bepleit broekriempolitiek voor de massa

Rockefeller Foundation (CIA)
De aan de CIA-gelieerde Rockefeller Foundation investeert in beide strategieen. Net als de Ford Foundation en allerlei Amerikaanse ngo’s, die werken als voorpost van politieke macht. De Rockefeller Foundation investeerde stevig in de Groene Revolutie van Norman Borlaug, waarmee productiviteit werd verhoogd via pesticiden en hybriderassen van bijvoorbeeld tarwe.

Nu investeert de Rockefeller Foundation ook stevig in de ‘groene’ agenda die even Malthusiaans van aard is. Denk aan de term ‘natuurlijk kapitaal’, True Cost en de ‘True Value of Food’-standaard waar de Rabobank ook in investeert.

Het gaat hier er om, dat je de theoretisch berekende ‘externe kosten’ (ter waarde van duizenden miljarden euro’s per jaar) van landbouwproductie zou moeten compenseren in groter landeigendom in handen van een selecte groep investeerders. Die leggen beslag op die ruimte via ‘CO2-compensatie’, vergelijkbaar met het boompjes planten om je vliegtuigvlucht te compenseren.

Wat het NOS Journaal ons voorschrijft; de Klimaatwet wil ook dat wij voor 2030 ons fossiele energieverbruik (CO2-uitstoot) halveren, op basis van Global Footprint Network

‘True Value of Food’: broekriempolitiek voor de massa via CO2-beprijzing
Het is geen toeval dat de Rockefeller Foundation ook investeert in het Global Footprint Network, het idee dat je alle ‘CO2-uitstoot’ moet compenseren via het planten van bomen. Het gaat hier niet om de bomen, maar om het beslag leggen op (goedkope) grond via het CO2-argument.

Het CO2-argument kun je ook gebruiken om massale energierantsoenering op te leggen aan je bevolking. Voor broekriempolitiek. Wanneer hun Nederlandse regering met hun Mark Rutte zegt dat ze 55% ‘CO2-reductie’ willen afdwingen bij de eigen bevolking voor 2030, betekent dat niets dan ‘energierantsoenering’. In essentie gewoon militaire politiek, je bevolking op rantsoen zetten voor globalistische machtstrijd om grondstoffen.

Lobbyist voor Natuurmonumenten van D66, Stientje heeft een nieuw baantje

Zie in dit verband ook het door de Rockefeller Foundation geinitieerde World Resources Institute (WRI). Stientje van Veldhoven hebben ze daar mede-directeur gemaakt. En die bepleit weer met oa klimaatgoeroe Jan Paul van Soest de ‘voedseltransitie.’ Daartoe behoort ook de massale boerengrondroof uit naam van ‘stikstof’.

De goedkope landbouwgrond in de Oekraine kan in dit pareltje van Europa-gedicteerde centrale planning zeker een rol spelen. Daar de agrarische productie voor megafarms, en hier de grond reserveren voor energiepolitiek en stedenbouw.

Wie Hitler/Haushofer hun Lebensraum-theorie (in combinatie met eugenetica) quatsch vond, moet er dan ook aan willen dat alle ‘wetenschap’ die de groene politiek ondersteunt op kletskoek is gebaseerd.

De naakte keizer van de CO2-voetafdruk; Vooral het NOS-journaal stapelt de ene misleidende claim op de ander…

Theoretische biloenenschade door ‘verlies van ecosysteemdiensten’
Kijk zelf maar in het rapport van Trucost uit 2013 over de duizenden miljarden ‘schade’ die er aan ecosystemen zou worden veroorzaakt. Die beweringen zijn gebaseerd op werk van ecologen van het Planbureau voor de Leefomgeving, die werkten aan The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) onder leiding van bankier Pavan Sukhdev.

Het gaat er dus uiteindelijk om, dat ze op jacht zijn naar ‘pristien’ ongebruikt land, dat ‘onverstoord’ zou zijn. Of land waar je uit naam van ‘het milieu’ de traditionele gebruikers van verjaagd met niet-militaire middelen. Anders beweren ze dat er ‘schade’ zou zijn aan niet gedefinieerde ‘ecosysteemdiensten’. (blz 21) Zoals CO2-opslag, dat voor meer dan de helft van de biljoenenschade bij zou dragen.

Net als bij de ‘ecologische voetafdruk’ en bij invloed van stikstof op natuur.. ‘Gebruik’/invloed is gelijk aan ‘schade’…

An area of land was only considered “used” if it had been disturbed. For example, rather than using mining concession areas, disturbed areas were estimated from company disclosures. For all sectors other than forestry, the loss of ecosystem services was assumed to be 100% when land was used.

Pseudoscience as Psyops

Psychologische operaties van ngo’s
Wanneer land in ‘gebruik’ is door ‘de vijand’ en je hebt ook je eigen bevolking de oorlog verklaard ( = ‘groene’ politiek, Hugo wil nu ‘van deur tot deur’ om ons van gas los te rukken), dan heb je het niet in bezit. Je moet de landgebruikers dus eerst verjagen met propaganda van ngo’s, stikstofargumentatie, met CO2-argumentatie, en via die ‘wetenschap’ greep krijgen op het staatsapparaat.

Zodat je met staatsgeweld dat land in handen krijgt via een ‘transitie’ (niet militaire revolutie), terwijl je vreedzaam bezig lijkt.

Een psychologische operatie, zo kun je ‘groene’ politiek dan ook zien. Of het ook waar is, dat maakt bij alle landverovering weinig uit. Als het resultaat maar is, dat de grond en grondstoffen en bevolking onder jouw controle komen. Het eerste dat in een oorlog sneuvelt is de waarheid.

Aan je persoonsgebonden QR gekoppeld: je CO2-ruimte voor deze maand

Dat geldt ook zeker voor de ‘strijd tegen klimaatverandering’… Dat is ordinaire energiepolitiek en energierantsoenering. Het CO2-budget dat hun Nederlandse regering je op wil leggen, ‘van gas los’, of ze dat  motiveren vanwege ‘de strijd tegen de Russen’ of ‘tegen klimaatverandering’… het gaat ze om het zelfde.

Broekriempolitiek voor de massa, via centrale planning, vanuit het schaarsteparadigma van Malthus en Darwin’s ‘strijd om het bestaan’…

 • Over het herkennen en ontmantelen van die pseudowetenschap geef ik de Cursus Bullshitdetectie, die je kunt boeken door mij een mail te sturen naar Rypke@protonmail.com

4 Replies to “Strijd om ‘levensruimte’ en energierantsoenering (CO2-budget)”

 1. Historische herhalingen van wereldmachten die opkomen en ineenstorten zijn van alle tijden. De poging van deze nieuwe wereldorde is inderdaad heel anders dan die met militair wapengekletter. Het is zeker een psycho-oorlog. Wat er nu speelt, valt samen met het digitale- en nucleaire tijdperk.

  Een nucleaire oorlog heeft voor de echte machthebbers het nadeel dat ook hun eigen ‘lebensraum’ weg is. Dus dat gaat hem niet worden.

  De populatie controleren [nu heel goed zichtbaar] is hun voornaamste inzet d.m.v. digitale technieken en geboortebeperking via de gifspuit.
  Nou is dat laatste hier in het westen overbodig, omdat er maar weinig kinderen worden geboren. Onze populatie had een evenwicht bereikt, maar loopt nu terug. In andere delen van de wereld gebeuren andere rampen, waardoor de populatie afneemt.

  Nu zijn mensen heel goed in staat om de digitale communicatie te verstoren, zodat die niet meer zal werken. Er is dus nog hoop voor de redding van onze samenleving.

  De grote vraag is: hoe gaan we ervoor zorgen dat de psychopaten niet meer terug kunnen komen?
  Want onkruid vergaat wel, maar kennelijk kan dat soort zich wèl ongebreideld voortplanten onder de valse verzamelnaam Rothschild, inclusief feodaal allodiaal erfrecht.

 2. Vreselijk naar en duister dat de geschiedenis zich weer zo herhaalt, een variant van wat al eerder gebeurd is. Wat moet die EU nou met Oekraïne? Want dat associatieverdrag is inderdaad niet zomaar een handelsverdrag. Dat, en het organiseren van revoluties in Oekraïne maar mogelijk ook Georgië en Wit-Rusland heeft natuurlijk niets te maken met democratische of mensenrechten.
  En welke EU burger heeft daar iets over te zeggen? We hebben inmiddels Eurobonds (zouden we niet krijgen) en Europese belastingen (zouden we niet krijgen). In Brussel zijn ze nog half high dat ze voor het eerst direct wapens hebben geleverd en straks hebben ze nog een eigen leger ook. Von der Leyen gooit alleen maar olie op het diplomatiek vuur met haar domme uitspraken, en ze is, hoe kan het ook anders, Duits politica.

  En dan al dat gedweept met het internationaal recht. Jemen is jaren terug op dezelfde manier binnen gevallen door Saudië-Arabië en finaal naar de kloten geschoten maar we horen er helemaal niets over. Ja een tijdje terug of we wilde doneren want de kindertjes daar liepen rond als skeletten met hongerbuikjes, iets dat in Afrika al tot een grijs verleden behoort. Maar goed, Saudië-Arabië is een belangrijke bondgenoot van ‘ons’ dus we kijken wel even de andere kant op. Tot zo ver het ‘recht’ in deze mooie, verlichte, progressieve wereld.

  Het lijkt wel expansiedrift om de expansiedrift, niet alleen geografisch maar ook economisch. Bij dat laatste komt True cost’ (volstrekte willekeur) weer handig kijken. Wat een misselijk stelletje graaiers daar in die supranationale organisaties. Heel erg jammer weer. En de politici die dit allemaal bekokstoven lopen natuurlijk niet rond op een slagveld. Daar hebben ze dienstplichtigen voor die zich mogen doodvechten. Die Middeleeuwse koningen gingen dan in elk geval nog zelf voorop in de strijd.

  1. Grootschalige kannibalisme was er al in de Oekraïne ten tijde van de Holomodor, omdat het volk daar systematisch werd uitgehongerd. Niemand heeft dat overleeft.
   Ik geloof dat je beter je eigen woorden kan opeten, dan je medemens.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *