‘…een verzoendeksel van zuiver goud maken’ (Exodus 25)

De Ark van Hoop van Maurice Strong van het Earth Charter Initiative, schaamteloos misbruik van een voor het Joodse geloof heilig symbool

Op de zondag geen profane boodschappen, dan lezen we uit De Heilige Schrift, Het Boek zonder welk er geen Westerse beschaving was. We gaan door in het uittocht-uit-Egypte-verhaal van Exodus.

In Exodus 25 krijgt Mozes een gedetailleerd bouwplan mee van Boven, hoe hij een ark van het verbond met gouden verzoendeksel moet bouwen.  Dat verzoendeksel zal dienen als een microfoon waarboven God met Mozes praten kan. 

De Mozes-Ark is de tweede Ark, na die van Noach. Nu is de reddingsboot De Wet, een hoger abstractieniveau om God te naderen zonder dood te vallen. Beide zijn op te vatten als reddingsboot voor de mensheid. De derde Ark wordt Jezus.

Earth Charter krijgt juridische tanden via Public Interest Litigation

In hun midden wonen
Gisteren bij het klussen in de tuin, mijn passie (ahum) kwam de rechter ringvinger klem te zitten tussen twee 30 kilo zware grindtegels. Die is nu gezwollen paars, dus gaat het schrijven nu twee maal zo traag, omdat ik niet meer met vijf vingers kan tikken.

Normaliter hoor je bij mijn schrijven een ratelend mitrailleurgeluid, omdat de handen de gedachten dan kunnen bijhouden. Nu moeten de gedachten ongeduldig wachten tot de vingers zo ver zijn. Dat is hoogst irritant, maar we zullen proberen niet te traag van geest te klinken vandaag.

De Ark van het Verbond uit Exodus is een symbool dat door de klimazi’s (Maurice Strong, oprichter UNEP 1972, milieutak van de Verenigde Naties) nog is misbruikt. Zij stopten in een eigen ark een Earth Charter (Handvest voor de Aarde) met zeventien geboden om moedertje de planeet te aanbidden.

Dat Earth Charter- mede geschreven door Ruud Lubbers- is de geestelijke basis van de 2030 Agenda en haar 17 SDG Doelen, de technocratische machtsneurose van globalisten die wereldregering nastreven.

In Bijbelse context kun je die daad – politisering van een voor het Joodse geloof heilig symbool- zien als bewuste blasfemie. De Christenunie steunt deze blasfemie niet alleen, zij is er ijverig voorstander van.

De Ark van het Verbond in Exodus herbergt het in steen gebeitelde contract van De Ene (Naardense Bijbel) met Zijn apart gezette volk. De Ene- HEERE in de Statenvertaling- wil in het midden van zijn volk wonen, zo lees je letterlijk.

En zij moeten voor Mij een heiligdom maken, zodat Ik in hun midden kan wonen. Volgens alles wat Ik u zal tonen, een ontwerp van de tabernakel en een ontwerp van al zijn voorwerpen, zó moet u het maken.

Herrinngering aan het Earth Charter van Ruud Lubbers en Steven Rockefeller

Van een Heilige berg naar een Ark, God’s megafoon
Je kunt God niet zien zonder te sterven, zo is de teneur in Exodus. Tenzij je Mozes heet, of door JHWH een ontheffing hebt gekregen. Heilige grond betekent hier ‘onaanraakbaar’, en nu bij de ontvangst van de Tien Geboden is de Berg Horeb die heilige grond.

Daar kun je als gewone sterveling in JHWH’s aanwezigheid ook maar tot op zekere hoogte komen, anders sterf je. Later in de Bijbel gebeurt dat zelfde onaanraakbare bij de Ark van het Verbond. Als profane handen zonder ontheffing van JHWH die aanraken sterven ze ook meteen.

JHWH maakt nu een transformatie door, na Zijn volk apart van de rest te zetten. Nu hoeft hij niet enkel meer op een heilige berg te wonen, maar kan hij tussen een geheiligd volk wonen dat hij via Zijn Wet aan een geestelijk contract (Verbond) houdt.

Rond de ark komt een tent der samenkomst met een heilig gedeelte, en het heilige der heiligen waar alleen de hoofdpriester mag komen. De eerste priester is Aaron, de broer van Mozes. De Ark is de gouden megafoon waardoor JHWH zal spreken met de hogepriester.

De lijst van hun lobbyisten voor het Earth Charter, met protagonist Herman Mulder

Die ark moet loodzwaar zijn geweest, wanneer je draagbomen van acaciahout hebt (hardhout) en de rest van goud maakt:

Ook moeten zij een ark van acaciahout maken; zijn lengte moet tweeënhalve el zijn, zijn breedte anderhalve el en zijn hoogte anderhalve el.
U moet hem met zuiver goud overtrekken; vanbinnen en vanbuiten moet u hem overtrekken en er aan de bovenkant een gouden rand omheen maken.

Dan moet u er vier gouden ringen voor gieten en die aan zijn vier voetstukken bevestigen, namelijk twee ringen aan de ene kant ervan en twee ringen aan de andere kant ervan.

Vervolgens moet u draagbomen van acaciahout maken en die overtrekken met goud. Dan moet u de draagbomen door de ringen steken aan weerskanten van de ark, om de ark daarmee te dragen.

De draagbomen moeten in de ringen van de ark blijven, ze mogen er niet uitgetrokken worden. Vervolgens moet u in de ark de getuigenis leggen, die Ik u geven zal.

Earth Charter (Steven Rockefeller/Unesco) Het Eerste Gebod van onze nieuwe staats-ideologie onder het Rutte-regime, waar Aarde tot God is gemaakt, heilig, onaanraakbaar

Dus het in steen gebeitelde Contract (tien geboden) komt in de Ark te liggen, de Juridische Overeenkomst die dit Volk apart zet van de rest. Als je God draagbaar maakt, heb je dikke spierballen nodig, want dit is nog niet alles:

Dan moet u een verzoendeksel van zuiver goud maken, zijn lengte tweeënhalve el en zijn breedte anderhalve el. Vervolgens moet u twee cherubs van goud maken, als gedreven werk moet u ze maken, aan de beide uiteinden van het verzoendeksel.

Maak één cherub aan het uiteinde aan de ene kant, en één cherub aan het uiteinde aan de andere kant; als één geheel met het verzoendeksel moet u de cherubs maken, aan de beide uiteinden ervan.

De cherubs moeten hun beide vleugels naar boven uitgespreid houden, terwijl ze met hun vleugels het verzoendeksel bedekken en hun gezichten naar elkaar toe gericht zijn; de gezichten van de cherubs moeten naar het verzoendeksel gericht zijn.

Pre-ambule Earth Charter

Dus de ark heeft twee engelen (Cherubs, Cheroeviem, aldus de Naardense vertaling) als deksel, die elkaar aankijken, terwijl hun vleugels een ‘verzoendeksel’ omhullen. Dat deksel wordt dan God’s Megafoon:

Vervolgens moet u het verzoendeksel op de ark leggen, en in de ark moet u de getuigenis leggen, die Ik u geven zal. Dan zal Ik u daar ontmoeten en van boven het verzoendeksel, van tussen de twee cherubs, die zich op de ark van de getuigenis zullen bevinden, zal Ik met u spreken over alles wat Ik u voor de Israëlieten gebieden zal.

In het boek Numeri 7:89 lees je hoe dat spreken via een verzoendeksel gaat:

En wanneer Mozes de tent van ontmoeting binnenging om met Hem te spreken, hoorde hij een stem tot hem spreken van boven het verzoendeksel, dat op de ark van de getuigenis ligt, van tussen de twee cherubs. Zo sprak Hij tot hem.

De antieke Statenbijbel, voortaan Iedere Zondag

De Ark van Noach en de Ark van Mozes
De Naardense vertaling heeft geen kruisverwijzingen, zodat je meteen paralellen op kunt zoeken. De Nieuwe Statenvertaling die we hier gebruiken heeft dat wel. En dat maakt studie gemakkelijker. Het kan geen toeval zijn dat de draagbaar waar God door spreekt weer ‘Ark’ heet, net als de reddingsboot van Noach die ook gedetailleerde bouwinstructies van Boven kreeg. Niets in de Bijbel is ‘stom toeval’…

Wat ik nog niet eerder had gezien, is dat de Mozes-Ark dus de spreekbuis is van God, zijn geestelijke reddingsboot, nu via een set leefregels die Zijn Volk redt van menging met het profane, die dat volk heiligt zodat zij met God mogen spreken via hun voorman Mozes.

Deze Ark van het Verbond scheelt Mozes weer een bergbeklimming. Want nu kan hij gewoon in een tent tussen het volk Instructies krijgen, wanneer de Stem van God boven het verzoendeksel klinkt. Eerder bij de Ark van Noach was dat symbool van verzoening (God zal ons niet meer vernietigen met een zondvloed) de regenboog, een natuurverschijnsel.

Ook zo’n symbool dat misbruikt is door globalisten en hun woke-politiek. Nu bij de Mozes-ark is het symbool concreter: het bevat De Wet, Het Woord van God dat in steen wordt gebeiteld, van de sprekende God tot zijn apart gezette Volk. Een volk dat heilig moet zijn om dat contact mogelijk te maken.

De Mozes-Ark krijgt dus niet voor niets letterlijk een ‘verzoendeksel’…

Tempelberg

Hoe is dat spreken met God vervolgens gegaan na de verwoesting van de tempel en de Babylonische ballingschap? Toen was toch ook de Ark met stenen tafelen verloren gegaan? Hoe spreek je dan nog met God? Wie mijn hier aan antwoorden of interessante vragen rond dat mysterie kan helpen, wees welkom…

Wat we nu wel zien, is het schaamteloze misbruik van dit voor het Joodse geloof heilige symbool – de Ark- voor een globalistisch-politieke agenda. Dat die mensen nooit zijn aangeklaagd voor ‘groepsbelediging’ door het Openbaar Ministerie…

Zonder Goddelozen en IJdelheid, de Naardense Vertaling

We zien dat de tent van samenkomst waarvan in Exodus 25 de bouwinstructies komen, een voorhangsel krijgt dat het Heilige der Heiligen afschermt. Normaliter zou iedere sterveling daar direct dood vallen, zo vind je steeds in de Bijbel. Wanneer iemand zonder Ontheffing de Ark aanraakt.

In het Paasverhaal scheurt dat voorhang als Jezus sterft. Dat is in Mattheus 25: 50-51

Jezus riep nogmaals met luide stem en gaf de geest. En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden

Als symbool dat door Jezus zijn kruisweg nu iedereen tot God mag naderen, niet enkel de hogepriester. Dan kun je Jezus zien als de derde ark, nu van God die zelf mens wordt om ons op weg te helpen over het smalle pad.

Daarover volgende week meer. Wat we nu andermaal zien, is dat je het geloof tot onzin maakt, wanneer je het Oude Testament en de god die daar verschijnt JHWH wilt wegwerpen. De Ene is er niet zonder het Andere, het Verbondsvolk dat door de geschiedenis haar rol blijft spelen. Zonder de Bijbelse historie vooraf slaat de kruisdood van Jezus als verzoendeksel waarboven God met ons spreekt ook nergens op.

Heb een goede zondag.

One Reply to “‘…een verzoendeksel van zuiver goud maken’ (Exodus 25)”

  1. Rypke, bedankt voor dit goede en interessante verhaal. Soms heb je net zoiets nodig om de boel op z’n plaats te laten vallen. Had hier meer aan dan de preek van afgelopen zondag: zo zie je maar weer dat de kerk overal kan zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *