‘Stikstofminister wil eigendomsrecht boeren ondermijnen’

Mestinjectie-industrieterrein: funest voor weidevogels

Terwijl een voedselcrisis in de lucht hangt, met stijgende voedsel- en grondstofprijzen heeft het Rutte-regime geheel andere prioriteiten: het om zeep helpen van mogelijk meer dan duizend agrarische bedrijven, met een daartoe speciaal aangestelde Stikstofminister.

Momenteel vindt onder druk van actiegroep MOB/Stichting Leefmilieu en hun jurist Valentijn Wosten (Wosten Advies) via de rechter een handhavingsverzoek plaats naar provincies die zogenaamde PAS-melders uit de milieuwind hielden. Het gevolg daarvan kan zijn dat het voortbestaan van honderden bedrijven op de tocht komt.

Hoewel de juridisch activisten los van het LNV-Ministerie lijken te opereren, convergeren hun belangen opmerkelijk in de ‘voedseltransitie’ die zij maken willen.

Stalmest uitrijden

PAS-melders (programma aanpak stikstof = PAS) zijn boeren die volgens oude mestregels- voor vernietiging van de PAS door de Raad van State op 29 mei 2019 (dankzij Europese procedure MOB)- nog een natuurvergunning (ontheffing Wet natuurbescherming) kregen (voor december 2019), maar die bij strengere toetsing met nieuwe regels mogelijk hun bedrijf moeten staken. Omdat ze alsnog een Wet Natuurbeschermings-vergunning moeten aanvragen om hun bedrijf door te kunnen zetten.

Bij de Raad van State: Behoorlijkheid van Bestuur is een Grondrecht

MOB = VMO onder andere naam
In Friesland moeten komende maand ook een aantal van die zogenaamde PAS-melders voor de rechter komen, dankzij een handhavingsverzoek van MOB/leefmilieu. In Overijssel moet de provincie dankzij die procedures nu handhavend op gaan treden tegen vier vergunde biomassacentrales. Het gaat dus niet alleen om boeren. Vollenbroek heeft zijn pijlen ook gericht op houtstook van biomassacentrales.

Dat zou volgens hem het enige juridisch houdbare argument zijn.

Je kunt ‘handhavingsverzoek’ en ‘stikstof’ bij de Raad van State intikken en dan vind je 213 van die meldingen sinds 2012. Op die wijze zet MOB/Stichting Leefmilieu als juridische actiegroep tegen ‘intensieve veehouderij’ al meer dan 10 jaar druk op boerenbedrijven, en lokale overheden die hen vergunningen verstrekten.

De werkwijze (en de jurist Valentijn Wosten) is gelijk aan de werkwijze van Vereniging Milieu-Offensief (VMO) die tot 2002 opereerde, maar dan vooral in de Gelderse Vallei. Die spanden vanaf 1992 tot 2002 ook honderden procedures aan tegen de vergunningverlening van veehouders.

De biomassakaart van de AIVH. Veel bomencrematoria hoeven hun stikstof niet te registeren

Zie bijvoorbeeld deze uitspraak over VMO tegen de Gemeente Ede bij de Raad van State in 2002, die een veehouder ten onrechte een vergunning zou hebben gegeven. Wakker Dier van Sjoerd van der Wouw was aanvankelijk ook procespartij:

Verweerders hebben noch in de notitie, noch ter zitting aangetoond dat de in deze notitie neergelegde norm dat minimaal een afname van 50% van de cumulatieve stankbelasting moet worden gerealiseerd, berust op milieuhygiënische inzichten.

Verweerders hebben derhalve niet aan de hand van een objectieve norm beoordeeld of sprake is van een aanvaardbare situatie. Het bestreden besluit berust derhalve ook wat betreft dit onderdeel niet op een deugdelijke motivering en is in strijd met artikel 3:46 van de Wet milieubeheer.

Bij winst moet de verliezer dan de proceskosten vergoeden, 644 euro en 218 euro griffierecht.

Toen voor Volkert’s VMO, nu voor MOB

Een clusterbom aan procedures
Tik je Wosten Advies in bij de Raad van State dan kom je op liefst 575 procedures die deze vroegere milieuadvocaat van Volkert van der Graaf bij de Raad van State aanspande tot vandaag. Een veehouder in Oost Brabant kreeg van hen op 16 februari bij de Raad van State zo’n procedure aan de broek, met zijn vergunningverlener, de provinciale overheid.

De provincie weigert handhavend op te treden tegen deze bedrijven. De rechtbank is van oordeel dat er geen sprake is van een concreet zicht op legalisatie. De rechtbank vindt dat verweerder een te algemene belangenafweging heeft gemaakt en noemt een aantal bijzondere omstandigheden die bij deze afweging moeten worden betrokken.

Vervolgens moeten mevrouwen van D66 met een rechtenstudie dan kunnen oordelen over ‘staat van instandhouding’ van omringende natuur. Daarbij gaan ze af op papieren concepten als Kritische Depositie Waarde (KDW). We citeren:

Wat is het betrokken natuurbelang? Is het noodzakelijk om het bedrijf te sluiten of kan de natuur een stootje hebben? Hierbij zal de staat van de Natura 2000-gebieden in kaart moeten worden gebracht die gevolgen ondervinden van het bedrijf. Verweerder heeft op dit moment niet in beeld wat de staat van de Natura 2000-gebieden is, omdat de geactualiseerde analyses van de verschillende Natura 2000-gebieden pas in het najaar van 2022 beschikbaar zijn.

Mogelijk is de staat van de Natura 2000-gebieden zo goed, dat reeds daarom geen significante gevolgen van een beperkte stikstofdepositie te verwachten zijn. De door eisers overlegde informatie duidt echter op het tegendeel. Zij hebben juist uitvoerig gewezen op een meer dan viervoudige overschrijding van de kritische depositiewaarde in het Natura 2000-gebied ‘Deurnsche Peel en Mariapeel’.

De enkele omstandigheid dat verweerder van mening is dat sprake is van een geringe stikstofdepositie van dit bedrijf, is onvoldoende. Vele kleine beetjes hebben toch een groot gevolg en verweerder is bij vergunningverlening gehouden te kijken naar de cumulatieve effecten met andere activiteiten die gevolgen hebben voor de Natura 2000-gebieden.

Raad van State

Dus de RvS oordeelt dat de Verweerder verliest.

De rechtbank is van oordeel dat verweerder onvoldoende heeft onderbouwd en gemotiveerd dat handhavend optreden zo onevenredig is dat hij van handhaving tegen de derde-partij moest afzien.

Hij heeft in ieder geval de specifieke omstandigheden van het bedrijf onvoldoende in kaart gebracht en hij is onvoldoende ingegaan op de staat van de Natura 2000-gebieden die gevolgen ondervinden van het bedrijf. Zo kan verweerder geen goede afweging maken van de betrokken belangen. De beroepsgrond van eisers slaagt.

Die verloor de zaak en moet dan inmiddels 354 euro griffierecht vergoeden en 1518 euro proceskosten aan de jurist van MOB. Op die wijze -winst bij Raad van State- wist de VMO steeds ook een substantieel inkomen te verwerven voor nieuwe procedures

Betaald door LNV, VN-beleid uit de 2030 Agenda

Transitieterreur komt van overheid zelf
Het punt is nu echter, dat het maar de vraag is of de MOB zo onafhankelijk van ambtenarij bij LNV opereert, en dan met name de DG Natuur. Of van de rechterlijke macht die MOB continue gelijk geeft bij procecures tegen veehouders. Vast staat alvast dat ze samenwerken met het zwaar door de Rijksoverheid gesubsidieerde Milieudefensie, wat Milieudefensie zelf toegeeft.

Immers, het landelijke beleid voor de 2030 Agenda (SDG 3, voedsel, SDG 15, Life on Land) voorzag toch al in een ‘transitiecoalitie voedsel’, waarbij klimaatprofeet Jan Paul van Soest een door LNV betaalde ‘kwartiermaker’ werd. Daarnaast lanceert de RVO al reclamespotjes dat we van het vlees afmoeten.

Die Transitiecoalitie was genodigde gast bij Carola Schouten op haar nieuwjaarsborrel, net als Johan Vollenbroek van de MOB. Op de Campus van Wageningen UR regeren ‘duurzame’ multinationals DSM die hun anti-methaanpil willen verkopen (koeienscheten zonder methaan!), en Unilever. Edith Schippers is daar de voorzitter van ‘Food Valley’ en Schouten gaf al subsidie voor een World Economic Forum Food Hub.

Wiebe Draijer helpt de publieke ruimte privatiseren = ‘ware kosten’

Oftewel, de milieubeweging zat al op schoot bij LNV, en volgt de partijlijn van ‘groene’ multinationals en krachten rond de Verenigde Naties. En er liep al beleid, ook vanuit de Rabobank (D66’er Wiebe Draijer met zijn True Value of Food Standard) waarbij het eten van vlees (voor de massa) gedemoniseerd wordt, en vervolgens met CO2-belasting minder betaalbaar moet worden voor de massa.

Een gelijk beleid dat de Rockefeller Foundation ook bepleit in de VS:

CIA/Rockefeller Foundation bepleit broekriempolitiek voor de massa

Het lijkt bijna alsof de MOB en gelieerde milieuclubs als Milieudefensie voor hun (Rijks)overheid het vuile werk opknappen. Waarna zij zelf de handen in onschuld kunnen wassen, dat ze kunnen zeggen ‘wij wilden het niet, maar het moet van de MOB.’ Net als bij de Urgenda-Klimaatzaak, en de Milieudefensie-versus-Shell-zaak.

Dan lees je in Vee en Gewas, dat de provincie Overijssel ‘zich tegen haar zin gedwongen voelt’ te handhaven.

Industriele Mestinjector die de bodem verdicht/mishandelt. Lekker makkelijk

Geen legalisatie PAS-melders
Ze zetten zich met een eigen brandbrief op 10 maart op de foto met Stikstofminister Christianne van der Wal.Gedeputeerde Thijs de Bree (PvdA) ziet er uit alsof hij dit stikstofbeleid zelf uitvond en met Vollenbroek op de barricades stond. Daarnaast is het LNV die met haar Stichting Wageningen UR zelf die KDW’s bedacht en die de Natura 2000-profielen opstelde met hun ‘staat van instandhouding’.

Dat valt ook John Spithoven op van stichting Stikstofclaim. Dat is de stichting die voor gedupeerde boeren de procedures voert. Spithoven is de luis in de pels bij LNV. Hij schreef afgelopen week:

Daarnaast konden we ook luisteren naar de minister van Natuur en Stikstof. Haar visie was dat PAS knelgevallen op dit moment niet gelegaliseerd kunnen worden omdat gebiedsprocessen niet lopen. Gelul!!. Er is meer dan voldoende ruimte aanwezig van stoppende bedrijven die hun stikstof willen verkopen.

In het geniep wordt er door de staat ook stikstof gekocht. Deze wordt zonder aandacht voor natuur, ingezet om hun eigen chaos op te lossen. Verschillende van deze transacties zijn bij ons in bezit en zullen ook ingezet worden bij toekomstige procedures.
Maar daar praat de minister niet over. Nee, ze wil nieuwe instrumenten in zetten.

Voorkeursrecht gemeenten, onteigening, bedrijven benaderen (de vorige minister zei nog dat dit niet kon ivm AVG). Kortom, allerlei inperkingen van het zelfbeschikkingsrecht van het eigendom. En dat een minister, maar ook de volksvertegenwoordiging dit nog durft op de agenda te zetten in deze tijd…

Kunstmest strooien bij Schraard (FRL)

Ik heb Spithoven even benaderd, en hou jullie op de hoogte over de vorderingen op dit dossier. Zijn observatie dat ‘minder mest’ meer noodzaak geeft tot meer kunstmest vond ik alvast interessant. En voor de kunstmestproductie krijgt OCI Nitrogen (Voormalig DSM Agro) op het DSM-terrein bij Geleen weer alle ruimte. Per ton ammoniak-productie mogen die het jaarverbruik van een klein huishouden verspillen aan aardgas.

Jaarlijks verbruiken die miljarden kuubs aardgas voor ammoniakproductie, terwijl boeren naast een heideterreintje om die reden nu weg moeten.

Bron: PBL/ECN 2019, MIDDEN-report blz 7

Terwijl Hugo de Jonge dus de huishoudens van gas los wil rukken, staat Europa’s grootste kunstmestfabriek dus tenminste 1 miljard kuub aardgas te verdampen. Terwijl gewone stalmest van boeren tegelijk als afvalproduct verwerkt moet worden, waarvoor boeren dan ook nog extra moeten bijbetalen. Wie het nog begrijpt, mag het mij zeggen…

Wat alvast blijkt, spreek nooit over ‘de’ natuur maar ook niet over ‘de’ overheid. Bij LNV werken mensen die pro-boer zijn, maar ook mensen die andere beleidsthema’s op hun bordje krijgen, zoals ‘transities’ uit de 2030 Agenda. Het juridisch activisme dwingt de pro-boerfractie dan in het kamp van de rest.

5 Replies to “‘Stikstofminister wil eigendomsrecht boeren ondermijnen’”

 1. Deze gang van zaken is bijzonder ergerlijk, ook zonder nakend voedseltekort. De milieubeweging, daarbij gesubsidieerd en ondersteund door progressieve politici, is gewoon bezig met het vernietigen van een zeer belangrijke sector, voedselzekerheid en kennis. Daarbij interesseert het ze geen ene bal dat ze mensen compleet kapot maken.

  En zich maar verstoppen achter ‘de wetenschap’ waardoor er geen discussie mogelijk zou zijn. Alsof er een meerderheid onder de kiezers te vinden is die dit beleid met kosten over heeft voor een groter aandeel heide en veen in ‘de natuur’. Zelfs wanneer de basis onder dit beleid klopt is het maar zeer de vraag of het een goed beleid is. (hoeveel goed doe je per euro inderdaad!)

  Dit is trouwens een veelzeggend filmpje:
  https://www.youtube.com/watch?v=rdzS5HblCGE
  Het is gewoon bekend dat de basis voor het stikstofbeleid zo goed als non-existent is. Uit de opmerking op 9:30 kan je ook nog eens opmaken dat Jan Hanekamp ook al voor ‘commandant van de twijfelbrigade’ is uitgemaakt door een van de andere aanwezigen. Ik kon helaas niet meer van dit debat vinden online om te zien wat er gezegd is en of de voorzitter ingegrepen heeft.

  En als we vegetarisch gaan eten (wat dierenleed flink verminderd en me wel een steekhoudend argument lijkt) dan kan dat echt niet op die debiele ‘bio dynamische’ flut landbouw die dit soort partijen voorstellen. Dan gaan we sowieso kunstmest nodig hebben want hoogwaardige voedzame gewassen groeien niet op de mooi klinkende leugens van doorgesnoven randstad yuppen. Ik heb wat dat betreft helemaal niets tegen de productie van kunstmest voor OCI Nitrogen. Wel tegen de gedwongen winkelnering die aan boeren opgelegd wordt. Voor wie helemaal full vegetarian wil gaan kan ook maar beter genetisch gemanipuleerde gewassen toestaan want geen gewas maakt Vitamine B12 om maar wat te noemen. En dat fyto-oestrogeen wil je toch ook niet in je Soja hebben voor welke man dat eet.

  Rypke, je bent een van de weinige journalisten (Simon Rozendaal en Arnout Jaspers hebben er gelukkig ook nog wel eens wat over te zeggen) die hier aandacht voor vraagt. Heel jammer dat er niet meer collega’s zijn die dat doen of dat je niet meer aandacht krijgt. Want claims over klimaat of stikstof gedaan door GroenLinks, D66, Dierenpartij of andere progressieve partij worden nooit onderzocht hoe grotesk die uitspraken ook zijn.

 2. Jammer dat de Rabo-bank hier in Nederland/Fryslãn niets meer wil doen en alle geld heeft ingezet voor projecten in de Jewkrayne.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *