‘Waarom zoekt u de Levende bij de doden’ (Lukas 24)

Veel romantischer plekje dan de Geulhemmermolen moet nog gevonden worden in het voorjaar…

Op de zondag geen profane boodschappen. Dan lezen we uit De Heilige Schrift, Het Boek zonder welk er geen Westerse cultuur was geweest. Vandaag vieren we het belangrijkste christelijke feest, Pasen, dat in het Angelsaksisch en Duits nog de voor-christelijke naam heeft: Ostara. Het feest van de wedergeboorte van de natuur en het feest van de opstanding uit de dood.

…en in het voorjaar nog fleurig ook…

Opgewekt
Na een kleine week Zuid Limburg hebben we al zoveel gekruisigde Jezussen gezien, dat mijn lief zich ook afvroeg: waarom beelden ze Jezus niet af, wanneer hij naast het graf staat met afgewentelde steen, terwijl Maria Magdalena de eerste mag zijn die zijn Opstanding mag ontdekken.

Samen met de moeder van Jezus. Alsof Maria Magdalena eigenlijk de vrouw was van Jezus.

We vieren niet dat Jezus lijdt en sterft, maar dat Hij de dood overwint. Toch heeft de kerk Jezus overal afgebeeld op zijn ergste moment van marteling, onze arme Heiland die van die mishandeling niets verdiend had. Misschien is dat wel, omdat de theologie van het (plaatsvervangende) Lijden beter gefundeerd is in ‘De Schriften’ (Jesaja en de Psalmen) dan het na drie dagen opstaan.

Dat is een Nieuwtestamentisch concept, dat bij de discipelen onbekend is. Die noemen het zelfs ‘kletspraat’ en lijken te zijn vergeten dat Jezus hen dat zelf vertelde. We lezen dat vandaag de Opstanding, zoals de evangelist Lukas die opschreef:

Op de eerste dag van de week gingen zij, heel vroeg in de morgen, naar het graf en brachten de specerijen mee die zij gereedgemaakt hadden, en sommigen gingen met hen mee.

Zij nu vonden de steen afgewenteld van het graf. En toen ze naar binnen gegaan waren, vonden zij het lichaam van de Heere Jezus niet.

En het gebeurde toen ze daarover in twijfel waren, zie, twee mannen stonden bij hen in blinkende gewaden. En toen zij zeer bevreesd werden en het gezicht naar de grond bogen, zeiden die tegen hen: Waarom zoekt u de Levende bij de doden? Hij is hier niet maar Hij is opgewekt.

Voorjaar in de Martenatuin

Na drie dagen opstaan, alleen bij de Evangelisten en Paulus
De mannen in blinkende gewaden verwijzen dan naar de woorden van Jezus in het Mattheus-evangelie, 16:21

Van toen aan begon Jezus Zijn discipelen te laten zien dat Hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden van de kant van de oudsten en de overpriesters en de schriftgeleerden, en dat Hij gedood zou worden en op de derde dag zou worden opgewekt.

Evangelist Markus kondigt de Opwekking zo aan in het achtste hoofdstuk, zoals Jezus dat zijn discipelen had geleerd:

En Hij begon hun te onderwijzen dat de Zoon des mensen veel moest lijden en verworpen worden door de oudsten en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en na drie dagen opstaan.

In het negende hoofdstuk herhaalt die onderwijzing zich nog eens bij Markus:

Want Hij gaf onderwijs aan Zijn discipelen en zei tegen hen: De Zoon des mensen zal overgeleverd worden in de handen van mensen en zij zullen Hem doden, en nadat Hij gedood is, zal Hij op de derde dag opstaan.

De evangelist Lukas vermeldt die vooraankondiging van de Opstanding ook:

Hij zei: De Zoon des mensen moet veel lijden en verworpen worden door de oudsten, overpriesters en schriftgeleerden, en Hij moet gedood en op de derde dag opgewekt worden.

Voorjaars-helmbloem bij Poptaslot Marsum

Kletspraat
Dus hadden Maria Magdalena en Maria beter opgelet dan de discipelen toen Jezus onderwijs gaf. Want ‘zij herinnerden zijn woorden’ staat er vervolgens bij Lucas;

Herinner u hoe Hij tot u gesproken heeft, toen Hij nog in Galilea was: De Zoon des mensen moet overgeleverd worden in handen van zondige mensen en gekruisigd worden en op de derde dag opstaan.

En zij herinnerden zich Zijn woorden.En toen zij teruggekeerd waren van het graf, berichtten ze dit alles aan de elf discipelen en aan alle anderen.

De discipelen die al die tijd bij Jezus waren, inclusief Petrus hadden een slecht geheugen. Die hebben de belangrijkste boodschap van Jezus niet verstaan, zo blijkt, want ze noemen de boodschap die Maria Magdalena meebrengt ‘kletspraat’.

En het waren Maria Magdalena, Johanna en Maria, de moeder van Jakobus, en de anderen die bij hen waren, die dit tegen de apostelen zeiden. En hun woorden leken hun kletspraat en zij geloofden hen niet.

Maar Petrus stond op en snelde naar het graf en toen hij zich vooroverboog, zag hij alleen de linnen doeken liggen. En hij ging weg en verwonderde zich over wat er gebeurd was.

Het voorjaar barst hier uit haar voegen

Waarom ziet U er zo bedroefd uit?
Vervolgens bericht Lukas dan over ‘De Emmausgangers’, twee leerlingen van Jezus die Jezus niet herkennen als hij levend onder hen verschijnt wanneer zij naar Emmaus wandelen.. De 1 van hen heet Kleopas:

En het gebeurde, terwijl zij met elkaar spraken en van gedachten wisselden, dat Jezus Zelf bij hen kwam en met hen meeliep. Maar hun ogen werden gesloten gehouden, zodat zij Hem niet herkenden. En Hij zei tegen hen: Wat zijn dit voor gesprekken die u al lopend met elkaar voert en waarom ziet u er zo bedroefd uit?

Ze leggen de geschiedenis uit, maar ook hun beiden hebben blijkbaar niet opgelet toen Jezus aankondigde dat hij na drie dagen zou worden opgewekt. En ze zien ook niet dat de wandelaar die hen vervolgens een hele schriftuitleg geeft Jezus moet zijn. Die verwijst naar de profeet Jesaja als hij stelt

En Hij zei tegen hen: O onverstandigen en tragen van hart! Dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben! Moest de Christus ( = gezalfde) dit niet lijden en zo in Zijn Heerlijkheid ingaan?

Bij ons thuis hangt Jezus aan het kruis

Door Zijn striemen is er voor ons genezing
Jesaja 50 vermeldt de volgende passage, het Lijden en dat de gezalfde zich daar aan zal overgeven:

Ik geef Mijn rug aan hen die Mij slaan, Mijn wangen aan hen die Mij de baard uitplukken. Mijn gezicht verberg Ik niet voor smaad en speeksel.

En Jesaja 53:5 vermeldt de volgende passage, waar de Christus plaatsvervangend voor anderen lijdt:

Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.

Daar heb je al het mogelijke antwoord, waarom katholiek Limburg nog steeds volhangt met gekruisigde Jezussen. ‘Door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.’ De twee Emmaus-gangers nodigen Hem zelfs uit voor het eten, en wanneer ze Hem dan bijna herkennen lost Jezus op in het niets:

En het gebeurde, toen Hij met hen aan tafel aanlag, dat Hij het brood nam en het zegende. En toen Hij het gebroken had, gaf Hij het aan hen. En hun ogen werden geopend, en zij herkenden Hem, maar Hij verdween uit hun gezicht.

… Abdij Koningshoeven in het voorjaar

Bij het eten zien ze dat Ie het echt is
De twee Emmausgangers melden hun verhaal aan de elf discipelen, en die stellen dat Simon Petrus al Jezus heeft gezien:

Die zeiden: De Heere is werkelijk opgewekt en is aan Simon verschenen. En zij vertelden wat er onderweg gebeurd was, en hoe Hij door hen herkend was bij het breken van het brood.

En dan verschijnt Jezus aan de elf discipelen met de twee Emmaus-gangers er bij. Opnieuw geloven ze niet wat ze zien, dus ze herinneren niet wat Jezus eerder gezegd heeft over zijn opstanding:

En toen zij over deze dingen spraken, stond Jezus Zelf in hun midden en zei tegen hen: Vrede zij u.
En zij werden angstig en zeer bevreesd en dachten dat ze een geest zagen.

Jezus geeft een eet-demonstratie om te bewijzen dat Hij geen geest is maar levend mens. Want een geest eet niet:

En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden, en zich verwonderden, zei Hij tegen hen: Hebt u hier iets te eten? En zij gaven Hem een stuk van een gebakken vis en van een honingraat.En Hij nam het aan en at het voor hun ogen op.

Trudy in De Abdij van Egmond

Lijden wel bekend, na drie dagen opstaan niet
Nu kun je het de discipelen als Thoravaste Joden ook niet kwalijk nemen, dat ze ‘na drie dagen opstaan’ als concept niet kenden. Bij mijn weten staat nergens in het Oude Testament die aankondiging. Wel zijn er vele passages in Jesaja en de Psalmen die over ‘Het Lijden’ berichten, dat de Christus juist geen aanzien zou hebben maar door de massa veracht zou worden.

Het ‘dobbelen om zijn kleren’ komt uit de Psalmen, en ook het ‘veracht door het volk’ zijn (Psalm 22, Mijn God waarom hebt U mij verlaten, de verzuchting aan het kruis):

Maar ik ben een worm en geen man, een smaad van mensen en veracht door het volk.

Zo krijgen we steeds Jezus afgebeeld als de smaad van mensen, de minste, veracht door het volk. Aan een kruis. Een Lijdende Messias/Christus is bekend uit het Oude Testament, maar na drie dagen opstaan weer niet. Alleen twee vrouwen ontdekken dat op Paasochtend.

En vervolgens in Lukas zegt Jezus dat ‘het geschreven’ staat:

Toen opende Hij hun verstand zodat zij de Schriften begrepen. En Hij zei tegen hen: Zo staat er geschreven en zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag

Orde binnen en chaos buiten (Ecokathedraal Mildam)

Plaatsvervangend lijden vind je wel in de Psalmen en bij Jesaja. Maar dat opstaan op de derde dag is geen Oud-Testamentisch concept, en corrigeer mij onmiddelijk als dat onwaar is. Het is Nieuw, christelijk. Ook nieuw is dat Lukas Jezus sprekend opvoert, die zegt dat voor’ALLE volken in Zijn Naam nu bekering en vergeving van zonden gepreekt kan worden.

Dat zou de doorsnee rabbi kunnen uitleggen als blasfemie.

Dus hadden de discipelen nu een slecht geheugen toen ze beide Maria’s van ‘kletspraat’ beschuldigden? Nee. De elf discipelen die alle woorden van Jezus hadden moeten kennen, snappen het hele concept ‘Opstanding na drie dagen’ niet als iets dat ‘De Schriften’ vermelden. Die noemen het ‘kletspraat’… Want volgens ‘De Schriften’ staat er niemand na drie dagen op.

Die Schriften berichten wel over het Lijden en hoe andere mensen daardoor verlost raken. Maar Jezus moet zelf de Schriften vervullen, in levenden lijve aanvullen, om te tonen dat ‘plaatsvervangend lijden’ in Jesaja en de Psalmen op Hem sloeg. Dan kan het Woord immers vlees worden, ‘incarneren’ betekent immers ook ‘in het vlees gaan.’

Zomerzonnebloem

De God die in de Thora zelfs niet bij volle naam uitgesproken kan worden, (JHWH) wordt vleselijk mens volgens de christelijke theologie. Zou je eerder sterven zodra je JHWH ziet (denk aan alle passages in Exodus), nu blijf je eeuwig leven als je Jezus ziet. Omdat Hij stierf zodat wij leven mogen, wat toch een oerconcept is in de natuur.

Alleen planten leven niet op ander leven, hoewel; ze leven op de humuslaag van gestorven en vergane planten…

Dan wel het liefst met een nieuw lichaam, niet als geest, maar dat je wel samen kan eten, drinken en je lief beminnen. Anders wordt ‘eeuwig leven’ wel heel erg lang. De Engelen zouden jaloers op ons mensen kunnen zijn, dat wij in levenden lijve mogen bestaan op aarde.

Heb een vrolijk pasen.

4 Replies to “‘Waarom zoekt u de Levende bij de doden’ (Lukas 24)”

 1. Zalig Pasen vanuit Limburg/Maastricht. Dat wij iedere dag onze zonden werkelijk afleggen en opnieuw mogen opstaan met Christus. Geen andere zo krachtige manier om niet op te stapelen maar los te laten en als herboren opnieuw te mogen beginnen.

  1. Amen broeder, wij kennen de ervaring dat Jezus werkelijk de last van de schouders nam, het oordeel zodat je nieuw kon beginnen. Het bestaat echt, en daarom is het waar.

   1. Hoi Rypke,
    Ús Here Jezus had ek de sûnde fan myn/ús skouders ôfnaam, wat binne wy dêr bliid mei, Hy, Jezus Kristus is wier opstien út de deaden en Hy libbet! (En wy mei Him)
    Gr.
    Erik Haaima

 2. Pasen is een heidens feest dat is “verchristelijkt” en doordrenkt met symboliek die daarnaar verwijst. Christenen moeten Pesach en het feest der ongezuurde broden vieren. Pesach herinnert ons aan de uittocht uit Egypte, een schaduw van wat komen ging met de kruisiging van Christus en zodoende het kwaad overwon en boete deed voor onze zonden. Alle zogenaamde christelijke feestdagen, inclusief de zondag, zijn een bedenksel van het kwaad om ons af te houden van onze verlossing. Amen!

Laat een reactie achter aan Henk Hakvoort Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *